59. Хашр

1.

Көктердегілер мен жердегілер Алланы дәріптеуде. Ол, асаүстем, хикмет иесі.

2.

Ол сондай Алла, Кітап иелерінен қарсы болғандарды алғашшабуылда жұрттарынан шығарды. Сендер оларды шығады деп, ойламаған едіңдер. Оларбекіністері өздерін Алладан қорғайды деп ойлаған еді. Алайда Алла, оларға,күтпеген жақтан келді; олардың жүректеріне қорқу салды да олар, үйлерін өзқолдарымен әрі Мұсылмандардың қолдарымен талқандауда еді. Әй ақыл иелері! Ғибраталыңдар.

3.

Егер Алла, оларға, сүргіндік жазбаса еді, әлбетте оларғадүниеде басқа азап берер еді әрі олар үшін ахиретте тозақ азабы бар.

4.

Міне бул, олардың Аллаға, Пайғамбарына қарсы келулерісебепті. Әлде кім Аллаға қарсы келсе, Расында сонда Алла қатты азап иесі.

5.

Жаудың қтрма ағаштарын кесулерің немесе (кеспей)тамырларына тік қоюларың Алланың нүсқауы бойынша, бүзақыларды қорлау тшінболады.

6.

Алланың, Елшісіне олардан қалдырған олжасына, сендер неат шаптырып немесе ттйе жтгіртпедіңдер. Бірақ Алла, елшілерін кімді қаласа,соған өктем қылады. Сондай-ақ Алланың әр нәрсеге ктші еркін жетеді.

7.

Алла (Т.) ның, Елшісіне бір кент түргындарынан қалдырғанолжалары; Аллаға, Елшісіне, жақындарына, жетімдерге және жолда қалғандарға тән.Сендерден байлар арасында айналып жтрмеуі керек. Сендерге Пайғамбар не берсеалыңдар да неменеден тыйса, одан тыйылыңдар әрі Алладан қорқыңдар. Сөзсіз Алла,қатты азап иесі. (Бұл аят бойынша Пайғамбар (Ғ.С.) дың әміріне бой үсыну уажіп.)

8.

Әсіресе сондай жтрттарынан, малдарынан қуылғандар;Алладан мәрхамет, ризалық іздеп, Аллаға, Елшісіне көмек еткен пақыр мүьажірлерүшін. Міне солар шыншылдар.

9.

Бүрыннан Мединеде қоныстанған иман иелеріне де(беріледі.) Олар өздеріне босып келгендерді жақсы көріп, оларға берілгеннәрселерге көңілдерінде кірбеңдік болмайды. Сондай-ақ өздерінде таршылық болатүра оларды өздерінен артық көреді. Әлде біреу сараңдықтан сақсьшса, соларқүтылушылар.

10.

Сондай олардан кейін келгендерге де (бтл олжаданберіледі.) Олар: “Раббымыз! Бізді әрі бізден бұрын иман келтірген туыстарымыздыжарылқай көр! Әрі сондай иман келтіргендер тшін жтрегімізде бір кірбеңдік қылма.Раббьшыз штбәсыз Сен тым жүмсақ, ерекше мейірімдісің.” (9-С. 100-А.)

11.

(Мұхаммед Ғ.С.) көрмейсің бе? Мтнафықтар Кітап иелерінениман келтірмеген туыстарына: “Егер жүрттарыңнан шығарылсаңдар, сендермен біргешығамыз; сендерге қарсы әсте ешкімге бағынбаймыз. Егер соғыс болса, әлбеттесендерге көмек етеміз” дейді. Олардың мүлде суайт екендігіне Алла куәлік етеді.

12.

Егер олар жүрттарынан шығарылса да олармен біргемүнафықтар шықпайды. Ал егер соғыс болса да олар соғыспайды. Егер көмек етсе деәрине олар, арттарына бүрылып қашады. Сосын оларға жәрдем етілмейді.

13.

Әлбетте олардың жүректерінде Алладан көрі сендерден қаттықорқу бар. Өйткені олар, ттсінбейтін ел.

14.

Олар сендермен топты түрде соғыса алмайды. Бірақбекіністегі ауылда не дуардың далдасында соғысады. Әрине өзара тартыстары қатты.Оларды бірлікте деп, ойлайсың. Жүректері быт-шыт. Өйткені олар, ойланбайтын ел.

15.

Олар, өздерінен біраз бүрынғылар сияқты; істегендерініңжазасын татты. Әрі оларға күйзелтуші азап бар.

16.

Олар, шайтаннын, мысалы сияқты; адамдарға: “Қарсы бол”деп айтып, адам баласы қарсы болған кезде: “Шынында сенен бездім. Расындаәлемдердің Раббы Алладан қорқамын” деген еді.

17.

Сонда екеуінің де соңы; тозақта мәңгі қалатын болды. Мінезалымдардың сазайы.

18.

Әй мүміндер! Алладан қорқыңдар. Әркіи ертең үшін нежібергеніне қарасын. Және Алладан қорқыңцар. Шәксіз Алла, не істегендеріңдітолық біледі.

19.

Сондай Алланы ұмытқан, Алла оларға өздерін үмыттырғанкісілер тәрізді болмаңдар. Міне солар бүзақылар.

20.

Тозақтықтар мен үжмақтықтар тең емес. Жұмақтықтар; олар,қолы жеткендер.

21.

(Мүхаимед Ғ.С.) егер осы Құранды бір тауға түсірсек еді,Алладан қорыққандығынан үрейленіп, быт-шыт болғаның көрер едің. Бұл мысалдардыадам баласы түсінсін деп, келтіреміз.

22.

Ол сондай Алла, Одан басқа ешбір тәңір жоқ. Көместі декөрнеуді де біледі. Сондай-ақ Ол, тым есіркеуші, ерекше мейірімді.

23.

Ол сондай Алла, Одан баска ешбір тәңір жоқ. Ол патша; өтепәк, есендік беруші, қорғаушы, тым үстем, аса өктем, өте зор. Алла олардыңқосқан ортақтарынан пәк.

24.

Ол Алла, жаратушы, жоқтан бар етуші және бейнелеуші.Аттардың ең көркемі Оган тән. Көктер мен жердегі әр нәрсе Оны дәріптейді. Ол,өте үстем, Аса дана.