43. Зухруф

1.

Ха Мим. (Ұғымын Алла біледі.)

2.

Ашық Кітапқа серт.

3.

Расында түсінулерің үшін оны Арапша Құран қылдық.

4.

Күдіксіз ол қасымыздағы негізгі Кітапта өте жоғары, тереңсырлы.

5.

Сендер шектен шыққан ел екен деп, тгіт баян етуден айныпкетейік пе?

6.

Бұрынғыларға қаншалаған пайғамбар жібергеміз.

7.

Олар өздеріне келген пайғамбарды үдайы мазақ қылды.

8.

Сондықтан олардан күштіректерді типыл қылдық.Бүрынғылардың мысалы өтті.

9.

(Мұхаммед Ғ.С.) егер олардан: “Көктер мен жерді кімжаратты?”,- деп сүрасаң, әрине: “Оларды өте үстем, аса білуші Алла жаратты”дейді.

10.

Сондай Алла, сендерге жерді бесік қылды да онда туражүрулерің үшін жолдар жаратты.

11.

Ол сондай Алла, көктен мөлшермен жаңбыр жаудыруда. Сондаонымен өлі бір жерді қүлпырттық. Сол сияқты тірілтіліп, шығарыласыңдар.

12.

Ол сондай Алла, барлық жтптерді жаратты. Сондай-ақсендерге кемеден және хайуандардан мінетін көлік жаратты.

13.

Олардың тстіне мінсеңдер, сосын Раббыларыңның нығметінеске алып: “Бүны бізге бағындырған Алла пәк. Өйткені біз бүған жақындасаалмайтын едік” дейсіңдер

14.

“Күдіксіз Раббымызга қайтарыламыз.”

15.

(Мұхаммед Ғ.С.) олар Аллаға қүлдарының бір бөлімінарнады. (Періштелерді Алланың қыздары дейді.) Расында адам баласы ашық нәсткір.

16.

Немесе Ол, жаратқандарынан қыздарды өзі алып, үлдардысендерге арнады ма?

17.

Олардың біреуіне Аллаға арнағанының үқсасы шүйіншіленсе,(қатының қыз тапты делінсе,) беттері қарайып, оны ашу кернейді.

18.

Моншақ ішінде тәрбиеленіп, өз дауында баян ете алмайтынбіреу ме? (Осындай нәзік жаралған қыздар Алланікі бола ма?)

19.

Олар, Алланың қүлдары періштелерді өздерінше әйелдергебалайды. Олар, олардың жаратылуын көріп пе еді? Олардың бүл куеліктері жазылыпжене сүралады.

20.

Тағы олар: “Мейірімді Алла, қаласа еді, біз періштелергетабынбас едік” деді. Олардың оған байланысты мәліметтері жоқ. Олардікі мүлдемежелеу ғана.

21.

Немесе оларға бүдан бүрын бір кітап бердік те соганжабысуда ма?

22.

Керісінше, олар: “Аталарымызды бір жол үстінде таптық.Расында біз де олардың іздеріне түсіп, тура жол табамыз” дейді.

23.

Осылайша (Мұхаммед Ғ.С.) сенен бүрын бір мемлекеткепайғамбар жіберген болсақ, олардың беделділері: “Расында біз аталарымызды біржол тстінде таптық. Біз де солардың ізіне түсеміз” деді.

24.

(Әр Пайғамбар): “Егер сендер аталарыңды тапқан жолдантурарағын әкелсем де ме?,-деді. Олар: “Расында сендер арқылы жіберілгеннәрселерге қарсымыз” деді.

25.

Сонда Біз де олардың тиісті жазасын бердік. Енді қара,жасынға шығарушылардың соңы қалай болды?

26.

Сол уақытта Ыбырайым (Ғ.С.) әкесіне әрі еліне: “Шынмәнінде мен сендердің табынған нәрселеріңнен бездім” деді.

27.

“Бірақ мені жаратқан Алла басқа. Өйткені Ол, мені туражолға салады…”

28.

Ыбырайым (Ғ.С.) бүл (Алланы бірлеу) сөзін кейінгіүрпақтарына мүра етіп, қалдырды. Әрине олар осыған қайта оралар.

29.

Сонда да оларды әрі аталарын Құран және ашық баян етушіЕлші келгенге дейін қамтамасыз еттім.

30.

Оларға Құран келген сәтте, олар: “Бүл бір сиқыр. Шынындабүган қарсымыз” деді.

31.

Олар: “Бүл Құран (Мекке, Тайып) екі қаладан ірі бірадамға түсірілсе еді” деді.

32.

(Мұхаммед Ғ.С.) Раббыңның мәрхаметін олар бөліп бере ме?Олардың дүние тіршілігіндегі несібесін араларына Біз үлестірдік. Сондай-ақбір-біріне бағынсын деп, бірін-бірінен дәрежеде көтердік. Раббыңның мәрхаметіолардың жиған-тергендерінен артық.

33.

Егер бүкіл адам баласы біріңғай болып, азбайтын болсаеді, әрине Аллаға қарсы болгандардың үйлерінің төбесін әрі жоғары шығатынбаспалдақтарын күмістен жасар едік.

34.

Үйлерінің есіктерін және сүйеніп үстеріне отыратындивандарын да күмістен жасар едік.

35.

Сондай-ақ алтынға бөлер едік. Бүлардың барлығы дүниетіршілігінің ғана пайдасы. Раббыңның қасындағьі ахирет, тақуалар үшін.

36.

Әлде кім Рахманды еске алудан көз жүмса, оған шайтандыерікті қыламыз да сонда ол, оның жолдасы болады.

37.

Күдіксіз шайтандар оларды жолдан тосады. Олар өздерінтура жолға түсірілдік деп ойлайды.

38.

Ақыр (қиямет күні) бізге келгенде (шайтанға): “Әттең!Менімен сенің араң батыс, шыгыстың үзақтығы болсашы! Нендей жаман жолдассың”деді.

39.

Әрине сендерге бүгінгі өкініш пайда бермейді. Сол уақыттазүлымдық істегенсіңдер. Сондықтан азапқа да ортақсыңдар.

40.

(Мұхаммед Ғ.С.) сақырауларға сен естіртесіқ бе? Немесесоқырды және ашық адасқан біреуді тура жолға саласың ба?

41.

Ал, мүбада сені алып, кетсек (қайтыс болсаң) те оларғалайықты жазаларын береміз.

42.

Немесе оларға уәде етілген азапты (көзің тірісіндекелтіріп,) әрине саган да көрсетеміз. Күдіксіз оларға күшіміз жетеді.

43.

(Мұхаммед Ғ.С.) сен сондай өзіңе уахи етілген Құранғажабыс. Сен шын мәнінде тура жолдасың.

44.

Күдіксіз Құран, сен үшін әрі елің үшін бір үгіт.Келешекте сүраласыңдар. (Оны бағалау, ардақтау және оның шүкірлігін орындаугажауапкерсіңдер. Б.Ж.М.)

45.

Сенен бүрын жіберген елшілерімізден сүра: Алладан өзгеқүлшылық қылатын тәңірлер жасадық па?

46.

Күдіксіз Мұса (Ғ.С.) ны да мүгжизаларымызбен Пергауынғасыбайластарына жібердік. Сонда ол, оларға: “Шын мәнінде мен әлемдердің РаббыныңЕлшісімін” деді.

47.

Оларға мұғжизаларымызды келтірген сәтте, олар, оғанкүлген еді.

48.

Оларға көрсеткен мұгжизалар, бір-бірінен үлкен еді.Бәлкім райдан қайтар деп азапқа ұшыраттық.

49.

(Олар Мүса Ғ.Сға): “Әй сиқыршы! Раббыңа өзіңе берген уәдебойынша жалбарын. Біз шын мәнінде тура жолға келейік” десті.

50.

Сонда олардан азапты Біз айықтырған кезде олар дереусөздерінен айниды.

51.

Перғауын, елінің ішінде: “Әй қаумым! Мысырдың патшалығыжәне астымнан ағатын міне өзендер менікі емес пе? Көрмейсіңдер ме?”,- деп,даурықты.

52.

“Немесе мен осы өзі қор, сөзін түсіндіре алмайтын Мүсаданжақсы емеспін бе?”

53.

“Оған алтыннан білезіктер неге салынбаған немесе оныменбірге періштелер неге жолдас болып келмеген?”

54.

Сөйтіп (Перғауын) елін менсінбеді. Сонда да олар оғанбағынды. Расында олар, бүзық ел еді.

55.

Сөйтіп олар Бізді кейіткен кезде, олардың тиісті жазасынберіп, суға батырдық.

56.

Оларды кейінгілер үшін бір өтіп кеткен үлгі қылдық.

57.

(Мұхаммед Ғ.С.) Мәрйем үлын мысал келтіргенде, оган, еліңқарқылдап күлді.

58.

Олар: “Біздің тәңірлеріміз жақсы ма? Не Ғиса жақсы ма?”,-деді. Олардың саган бүны айтулары, жанжал үшін ғана. Өйткені олар, қиқар ел.

59.

Ол Ғиса (Ғ.С.) Біз өзіне игілік берген сондай-ақ Израилүрпақтарына бір мысал қылған қүл ғана.

60.

Егер қаласақ, сендерден періште жаратар едік те оларорындарыңды басар еді.

61.

Күдіксіз (Ғиса Ғ.С.) қиямет мезгілінің белгісі. Сондықтаноған Күдіктенбей Маған еріңдер. Міне осы тура жол.

62.

Сендерді шайтан тура жолдан тоспасын. Өйткені ол, сендерүшін ашық дтшпан.

63.

Ғиса (Ғ.С.) мүгжизалармен келген заиан, оларға: “Менсендерге хикметті келтірдім. Алладан қорқыңдар, Маған бой үсыныңдар” деді.

64.

“Дау жоқ, Алла, менің дө сендердің де Раббыларың.Сондықтан Оған қүлшылық қылыңдар. Осы тура жол!”

65.

Дегенмен топтар өзара қайшылыққа түсті. Жан түршігерліккүннің азабынан сондай залымдарга нендей өкініш!

66.

Олар, өздеріне қиямет мезгілінің кенеттен өздеріаңғармаған түрде, келуін ғана күте ме?

67.

Сол күні тақуалардан басқа достар, бір-біріне дүшпанболады.

68.

(Алла, тақуаларға): “Әй қүлдарым! Бүгін сендергехауіп-қатер жоқ әрі қайғырмайсыңдар” (дейді)

69.

Олар сондай иман келтіріп, бой ұсынушылар.

70.

“Жаннатқа кіріңдер. Сендер де жүбайларың да шаттыққабөленесіңдер!”

71.

Оларға алтыннан табақтар, кәселер үсынылады. Сондай-ақонда көңілдері қызығатын, көздері куанатын нәрселер бар. Сендер онда мәңгіқаласыңдар.

72.

Міне осы сендердің ғамалдарыңменен мүрагер болган жаннат.

73.

Онда сендерге жемістер көп, одан жейсіңдер.

74.

Сөзсіз күнәкарлар тозақтың азабында мәңгі қалады.

75.

Олардың азабы жеңілтілмейді де олар онда күдер үзгентүрде қалады.

76.

Оларға зұлымдық қылмадық, олар өздеріне зұлымдық қьілды.

77.

Тозақтықтар: “Әй сақшы! Раббың ісімізді бітірсін” дейді.Сақшы: “Расында сендер тұрасыңдар” дейді.

78.

(Алла оларға): “Шынында сендерге шындықты келтірдік.Бірақ көбің шындықты жек көрдіңдер.”

79.

Немесе олар (Пайғамбарға қарсы) шара қолданды ма? Шынмәнінде Біз шара қолданушымыз.

80.

Немесе олар сырларын, сыбырларын Біз естімейді деп ойлайма? Әрине періштелеріміз алдарында жазуда. (82-С. 10-11-А.)

81.

(Мұхаммед Ғ.С.) оларға: “Мүбада Алланың баласы болса,сонда мен қүлшылық қылушылардың алды болар едім” де.

82.

Көктер мен жердің Раббы әрі ғаршынын Раббы, олардыңсипаттаған нәрселерінен пәк.

83.

Енді оларды қойып қой. Өздеріне уәде етілген күнге дейінстңгісін. ойнасын.

84.

Ол сондай Алла, көкте де Тәңір, сондай-ақ жерде де Тәңір.Және Ол, аса дана толық білуші.

85.

Ол сондай өте жоғары Алла (Т.), көктер мен жердің әрі екіарасындағы нәрселердің игілігі Оган тән. (Оның меншігінде.) Сондай-ақ қияметмезгілінің мәліметі Оның қасында әрі Оған қайтарыласықдар.

86.

Олардың Алладан өзге қүлшылық қылғандары шапағат етукүшіне ие емес. Бірақ хақиқатты біліп, куә болғандар басқа. (Шапағат ете алады.)

87.

Егер олардан: “Кім жаратты?”,- деп сүрасаң, әлбетте:”Алла” дейді. Сонда, қалай бүрылып, барады?

88.

Пайғамбардың: “Раббым! Бүлар иман келтірмейтін ел”дейтінін (Алла біледі.)

89.

(Мұхаммед Ғ.С.) олармен шыгыс, сәлем бер. Олар жеделтүсінеді.