39. Зумəр

1.

Бұл Кітаптың түсірілуі, тым үстем, аса дана Алла (Т.)дан.

2.

(Мұхаммед Ғ.С.) Расында саған бұл Кітапты бір шындықпентүсірдік. Сонда Аллаға дінді нағыз арнап, құлшылық қыл.

3.

Көңіл бөліңдер! Дін нағыз Аллаға тән. Сондай Алладанөзгені дос тұтқандар: “Біз бұларға, Аллаға жақындастырсын деп қана табынамыз”(дейді.) Күдіксіз олардың араларындағы таласқан нәрселеріне Алла (Т.) үкімбереді. Расында Алла, кім өтірікші, өте қарсы болса, оны тура жолға салмайды.

4.

Егер Алла бала иемденуді қаласа еді, жаратқаньгаантілегенін таңдар еді. Ол одан пәк. Ол Алла жалғыз, өте үстем.

5.

Көктерді, жерді шындық бойынша жаратты. Түнді күндізгеайналдырады, күндізді ттнге айналдырады және күн мен айды меңгереді. Әрбірібелгілі бір мерзімге дейін жүріп түрады. Абайлаңдар! Ол тым үстем, асажарылқаушы.

6.

Алла (Т.) сендерді бір кісіден жаратты. Сосын оданжүбайын жаратты. Тағы сендер тшін иалдардан (ттйе, сиыр, қой, ешкі.б-С. 143-А.)сегіз ттр пайда қылды. Және сендерді аналарыңның ішіндегі (қүрсақ, жатыр,қағанақ) тш қараңғылықта бір жаратылыстан кейін бір жаратылыспен жаратты. (22-С.5-А. 23-С. 14-А.) Міне осы Раббыларың Алла (Т.) Патшалық Оған тән. Одан басқа ештәңір жоқ. Қайтып бтрылып барасыңдар?

7.

Егер қарсы келсеңдер, сонда Алла сендерден мүңсыз.Қтлдарының қарсылығын гнатпайды. Егер шткірлік етсеңдер, сендерге разы болады.Ешбір Күнәкар, басқаның Күнәсын көтермейді. Сосын қайтар жерлері Раббылары жақ.Сонда сендерге істеген істеріңді түсіндіреді. Өйткені, Алла көкіректегілердітолық біледі.

8.

Қашан адаи баласына бір таршылық келсе, Раббына жалбарып,Оған бейім ынта байқатады. Сосын қашан Алла оған бір игілік берсе, бүрынғы Оғанжалбарғанын үмытады да жолынан адастыру үшін Аллаға теңдес жасайды. (МүхаимедГ.С.) оларға: “Қарсылыгыңмен біраз мәз бола түр. Сөз жоқ сен тозақтықсың” де.

9.

(Ал осылар,) бой үсынып, түи ішінде сәжде етіп, тікетүрып, сондай-ақ ақиреттен қорқып Алланың рахметінен үиіт еткен кісі сияқты ма?(Мүхаииед Г.С.) оларға: “Білгендер мен білмегендер тең бола ма?”,- де. Шыниәнінде ақыл иелері ғана үгіт ала алады.

10.

(Мұхаммед Ғ.С.): “Әй иман келтірген қүлдарыи!Раббыларыңнан қорқыңдар! БҮЛ дүниеде жақсылық істегендерге жақсылық бар. Алланыңжері кең. Шын мәнінде сабыр етушілерге сыйлықтары есепсіз орындалады” деп айт.

11.

(Мұхаммед Ғ.С.): “Шәксіз мен дінді нағыз Аллаға арнап,қтлшылық қылуға бгйрылдым.” де.

12.

“Сондай-ақ бой тсынушылардың алды болуға бүйрылдым”

13.

“Шынында мен Раббыма қарсы келсем, үлы күннің азабынанқорқамын” де.

14.

“Дінімді нагыз Аллаға арнап қүлшылық қылаиын” де.

15.

“Сендер Алладан өзге қалағандарыңа табыныңдар. Расында,зиянга үшырағандар, қиямет күні өздерін де үй-іштерін де зиянға үшыратқандарболады. Сақ болыңдар! Міне осы анық зиянға үшырағандык” де.

16.

Олардың үстерінде де оттан түнектер; астарынан датүнектер болады. Міне Алла қүлдарын осы арқылы қорқытады. Әй қүлдарым! Мененқорқыңдар.

17.

Сондай бүттан, оларға табынудан аулақ болғандар,сондай-ақ Аллага ынтамен бой үсынғандар, олар үшін қүаныш бар. сонда қүлдарымдышүйіншіле.

18.

Сондай сөзге қүлақ салып, сонда оның ең көркемінеілесетіңдер, міне солар, Алла өздерін тура жолға салғандар. Ал міне солар, ақылиесі.

19.

(Мұхаммед Ғ.С.) өзіне азап лайық болу сөзі бекігенбіреуді және тозақтагы біреуді сен қүтқарасың ба?

20.

Раббыларынан қорыққандар үшін астарынан өзендер агатынқабат-қабат салынган сарайлар бар. БҮЛ Алланың уәдесі, Алла (Т.) уәдесінентаймайды.

21.

Көрмейсің бе? Алла көктен жаңбыр жаудырып, оны жержүзіндегі қайнарларға салды. Сосын ол арқылы түрлі-түсті егіндер шығарды. Сосынқуқыл тартып, оның саргайғанын көресің. Сосын оны қоқымга айналдырады. Бүндаақыл иелеріне үгіт бар.

22.

Алла (Т.) әлде кімнің көкірегін Ислам тшін ашса, сондаол, Раббы тарапынан нұр үстінде емес пе? Жүректері Алланы еске алуданқатайғандар қүрысын! Міне олар, ашық адасуда.

23.

Алла (Т.); аяттары бір-біріне тқсас қайталанып отыратын,сөздің ең көркемін Кітап ттрінде түсірді. Одан Алладан қорыққандардың ттктерітрпиеді. Сосын олардың терілері, жүректері Алланың зікіріне жүмсайды. Бұл(Қтран) Алланың тура жолы. Онымен кікді қаласа, тура жолға салады. Алла әлдекіиді адастырса, сонда оган тура жол көрсетуші болмайды.

24.

Қиямет күні, жтзін жаиан азаптан қоруға тырысқан кісіқандай?… Залымдарға: “Істегендеріңнің жазасын татыңдар” делінеді

25.

Олардан бүрынғылар да жасынға шығарған. Сонда оларгакттпеген жерден апат келген.

26.

Егер олар білген болса, Алла оларға дтние тіршілігініңқорлығын тарттырган. Әрине ахирет азабы тағы зор.

27.

Расында Біз Бұл Қүранды адам баласына әр ттрлі мысалды,олар тгіт алу тшін келтірдік.

28.

Бұл мүлтіксіз бір арапша Құран. Әрине олар сақсынар.

29.

Алла бір мысал берді: Өзара шығыса алмаган ортақтардыңменшігіндегі біреумен бір адамның меншігіндегі біреу; мысалда, екеуі тең бе?Барлық мақтау Аллага лайық. Бірақ олардың көбі түсінбейді.

30.

(Мұхаммед Ғ.С.) шынында сен де өлесің. Олар да өледі.

31.

Сосын сендер, қиямет күнінде Раббыларыңның хтзырындадауласасыңдар.

32.

Ал енді Аллаға өтірік айтқан, сондай-ақ өзіне шындықкелген кезде, оны жасынға шыгарган біреуден залымырақ кім бар? Қарсы келушілергетозақта орын бар емес пе?

33.

Сондай шындықты әкелген және оны мойындаған міне солар;тақуалар.

34.

Оларға Раббыларының қасында қалағандары бар. Жақсылықістеу ші л ерд ің сыйлықтары осы.

35.

Өйткені Алла (Т.) олардың істеген істерінің жаманын жоядыда оларды істеген істерінің ең жақсысымен сыйлайды.

36.

Алла қүлына жеткілікті емес пе? (Мұхаммед Ғ.С.) олар сеніАлладан өзгелермен қорқытады. Кімді Алла адастырса, оған тура жол көрсетуші жоқ.

37.

Ал кімді Алла тура жолға салса, сонда оны адастырушы жоқ.Алла (Т.) өте үстем, өш алу ктшіне ие емес пе?

38.

(Мұхаммед Ғ.С.) расында олардан: “Көктерді жерді кімжаратты” деп сүрасаң, әрине олар: “Алла” дейді. “Көрдіңдер ме? Егер Алла маганбір зиян беруді қаласа, Алладан өзге шоқынғандарың Оның апатын айықтыра ала ма?Немесе Алла маған бір игілік қаласа, олар Оның игілігін тоса ала ма?”,- де.”Алла маған жетеді. Тәуекел етушілөр Оган тәуекел етсін” де.

39.

(Мұхаммед Ғ.С.): “Әй елім! Өз орындарыңда істей беріңдер.Әрине мен де істеймін. Жақында білесіңдер” де.

40.

“Қорлаушы азап кімге келеді? Үстіне түрақты азап түсетінкім? (Жақында білесіңдер” де.)

41.

(Мұхаммед Ғ.С.) расында саған Қүранды адам баласы тшінпшндық бойынша түсірдік. Сонда кім тура жолға түссе, өзі үшін. Ал кім адасса, олөз зиянына. Сен оларға кепіл емессің.

42.

Өлер уақытта жанды Алла алады. Сондай-ақ өлмегендердіңжанын үйқыда алады. (Сезім қабілеттері тоқтайды.) Сосын өлуіне үкімберілгендердікін тоқтатады да басқалардікін белгілі бір мерзімге дейін жібереді.Сөз жоқ, мүнда түсінетін елге ғибраттар бар.

43.

Немесе олар Алладан өзгені шапағатшы етіп алды ма?(Мұхаммед Ғ.С.): “Егер олар өш нәрсеге ие болмаса да әрі еш нәрсені түсінбесе деме?”,- де.

44.

(Мұхаммед Ғ.С.): “Барлық шапагат Алла үшін. Көктер менжердің иелігі Онікі. Сонсоң Ол жаққа қайтарыласыңдар” де.

45.

Бір Алла зікір етілсе, ахиретке сенбегендердің жүректеріжиренеді. Ал қашан Алладан өзгелер зікір етілсе, олар куанады.

46.

(Мұхаммед Ғ.С.): “Әй көктерді және жерді жаратушы,көрнеу, көместі білуші Алла! Қайшылыққа түскен нәрселерде қүлдарыңның арасынаСен төрелік етесің” де.

47.

Егер біртүтас жер жүзінде болған нәрселер және оныменбірге сондай тағы залыидардікі болса еді, қиямет күнінің қатты азабынан (қүтылуүшін) оны төлеуге берер еді. Олар, Алла тарапынан еш кттпеген нәрселерді көреді.

48.

Оларға істеген жамандықтары мәлім болады. Әрі олардыңажыуалаган нәрселері өздерін баурап алады.

49.

Адам баласына бір қиыншылық душар болса, Бізгежалбарадьі. Сосын оған жанымыздан бір игілік берген сәтте: “Бұл мағанбілгіштігіме ғана берілді” дейді. Жоқ олай емес, ол бір сынақ. Бірақ олардыңкөбі түсінбейді.

50.

Расында олардан бүрынғылар да соньі айтқан болатын. Бірақолардың істегендері кәдеге жарамады.

51.

Сонықтан олардың кесірлері өздеріне тиеді. Сондай-ақолардан залым болғандардың сүмдығы жедел өз бастарына жетеді. Олар Алланыосалдата алмайды.

52.

Олар білмей ме? Расында Алла (Т.) кімді қаласа, оныңнесібесін кеңітеді де тарайтады. Сөз жоқ, осыларда сенген ел үшін өнегелер бар.

53.

(Мұхаммед Ғ.С.): “Әй өздеріне зиян қылған қүлдарым!Алланың рахметінен күдер үзбеңдер. Алла біртүтас күнәларды жарылқайды. ӨйткеніОл тым жарылқаушы, төтенше мейірімді” де.

54.

“Өздеріңе апат келуден бүрын Раббыларыңа қайтыңдар, Оганбой үсыныңдар. Кейін жәрдем көре алмайсыңдар.”

55.

“Сендерге кенеттен, хабарсыз азап келуден бұрын өздеріңетүсірілген жақсы нәрсеге еріңдер!”

56.

Біреудің: “Алла туралы кемшілік еткендігіме жәнемазақтаушылардан болғандығыма маған нендей өкініш” дейтін (күнді еске алыңдар.)

57.

Немесе: “Егер Алла, мені тура жолға салса еді, әрине ментақуалардан болар едім” (дейтүғын.)

58.

Не олар азапты көрген сәтте: “Әттеген-ай! Маған қайтақайту болса еді, оонда жақсылық істеушілерден болар едім” (цейтүғын ктнненсақтаныңдар.)

59.

“Олай емес, расында саған аяттарымыз келді де оны жасынғашығардың. Сондай-ақ менменсіп, қарсы келгендерден болдың” (делінеді.)

60.

(Мұхаммед Ғ.С.) қиямет күні Аллаға өтірік айтқандардыңбеттері қап-қара болғанын көресің. Менменсігендердің орны тозақ емес пе?

61.

Алла (Т.) тақуаларды табысты болғандықтары себептіқттқарады. Оларга жаиандық тиіспейді де олар ктйзелмейді.

62.

Алла барлық нәрсенің Жаратушысы. Алла (Т.) әр нәрсегекепіл.

63.

Көктер мен жердің кілттері Оның иелігінде. Алланыңаяттарына қарсы келгендер, міне солар; зиянга тшыраушылар.

64.

(Мұхаммед): “Маган Алладан басқаға қтлпшлық қылудыбтйырасыңдар ма? Әй надандар!”,- де.

65.

Расында саған да сенен бтрынғыларға да: “Егер Аллағаортақ қоссаң әлбетте ғамалың жойылып кетеді де анық зиянға ұшыраушыларданболасың” деп уахи етілді.

66.

Жоқ олай емес, Аллаға ғана құлшылық қыл. Және шткірлікетушілерден бол.

67.

Олар Алланы шын иәнінде қадырлай алмады. Негізінде қияметкүні жер бттіндей Оның уысында. Және көктерде оң қолымен бтктеледі. (Алланыңқтдыреті бойынша ашса; алақанында, жтиса; уысында. БЖМ.) Ол олардың қосқанортақтарынан пәк. Әрі жоғары.

68.

Сүр трілгенде Алланың қалаганынан басқа көктердегі жаниелері, жердегі жан иелері жығылып өледі. Бірақ Алланың қалагандары қалады.(Б.Ж.М.) Сосын екінші рет Сүр тріледі де сонда олар ттрған бойда қарап қалады.(Немесе не істелетіндігін кттеді. Ж.)

69.

Жер жтзі Раббының нтрымен жарық болады. Кітап (ғамалдәптер ортага) қойылады. Пайғамбарлар, куәлер келтіріледі. Олардың араларынахақиқат бойынша ткім егіледі. Олар әділітсіздікке тшырамайды.

70.

Әркімге не істегені толық төленеді. Алла олардың неістегендерін жақсы біледі.

71.

Қарсы келгендер топ-топ тозаққа айдалады. Сондай-ақ оғанбарғандарында оның есіктері ашылады. Оларға оның ктзетшілері: “Сендергеіштеріңнен, өздеріңе Раббыларыңның аяттарын оқитын және Бұл ктнгежолыгатындықтарыңды ескертетін елшілер келиеді ме?”,- дейді. Олар: “Әрине келді.Бірақ азап ткіиі қарсы болушыларға шындыққа айналды” дейді.

72.

Оларға: ‘Ішінде Мәңгі қалатын тозақтың есіктеріненкіріңдер” делінеді. Тәкаппарлардың орны нендей жаман.

73.

Ал Раббыларына қарсы келуден сақсынғандар, топ-топжаннатқа жолданады. Сондай-ақ олар оған барғанда оның есіктері ашылады. Оларгаоның сақшылары: “Сендерге сәлем. Қош келдіңдер, жаннатқа мәңгі қалатын түрдекіріңдер” дейді.

74.

Олар: “Бізге берген уәдесін пшнға шығарған және біздіжаннаттың жеріне играгер еткен Аллага барлық мақтау лайық. Жаннаттанқалаганымызша орын алаиыз. Ғамал қылушылардың сыйлығы қандай жақсы” дейді.

75.

(Мұхаммед Ғ.С.) періштелерді ғаршының айналасындаРаббыларын дәріптеген түрде көресің. Олардың арасында ақиқат бойынша үкіметіледі. Барлық мақтау бүкіл әлемнің Раббына лайық делінеді.