35. Фатыр

1.

Көктерді және жерді жасаған сондай-ақ екі, үш және төртқанатты періштелерді елші қылған Алла (Т.) ға барлық мақтау лайық. Ол, жаратудақалағанын артгарады. Күдіксіз Алланың әр нәрсеге толық ктші жетуші.

2.

Алла (Т.) ның адам баласына берген мәрхаметін тосупш жоқ.Алланың тосқан нәрсесін артынан жіберуші жоқ. Ол аса үстем, тым хикмет иөсі.

3.

Әй адам баласы! Алла сендерге берген ырысын еске алыңдар:Сендерге көктен, жерден несібе беретін бір жаратушы бар ма? Одан басқа ешбіртәңір жоқ. Сонда қалай тентіреп, бара жатырсыңдар?

4.

(Мұхаммед Ғ.С.) олар сені жасынға шығарса, расында сененбүрынгы елшілер де жасынга шығарылған еді. Барлық іс Аллага қайтады.

5.

Әй адам баласы! Сөз жоқ, Алланың уәдесі хақ. Ендеше дтниетіршілігі сендерді әсте алдамасын. Сондай-ақ аса алдағыш та сендерді Алла туралыалдамасын.

6.

Шәксіз сендерге шайтан дгшпан. Сондықтан сендер де оныдтшпан түтыңдар. Шын мәнінде шайтан өз тобын тозақтықтардан болуга шақырады.

7.

Сондай қарсы болғандар, оларға қатты азап бар. Ал иманкелтіріп, оң іс істегендер, олар тшін жарылқау әрі ірі сыйлық бар.

8.

Сондай жаман ісі өзіне әдемі көрсетіліп, оны жақсы көргенбіреу (жақсымен тең бе?) Алла қалағанын адастырып, қалағанын тура жолга салады.Ендеше (Мүхамиед Ғ.С.) оларға қайғырып, өзіңді жойма. Әрине Алла, олардың қылғаністерін толық біледі.

9.

Ол сондай Алла, желдерді жіберіп, сонда ол; Бұлттықозғап, оны өлі бір жерге айдаймыз. Және жаңбыр арқылы жансыз қалған жерді қайтажандандырамыз. Өліктің тірілуі де осы сияқты.

10.

Кім күрмет көксесе, негізінде бүкіл кәдір-қүрмет Аллағатән. Көркем сөз Алла жаққа шығады. Сондай-ақ жақсы гамал оны көтереді. (Көркемсөз: Имаи, сенім. Жақсы гамал: Сенім бойынша істеген қүлшылық. Екеуі бір-бірінкөтереді. Бірінсіз-бірі қабылданбайды. Б.М.К.Р.Х.) Ал сондай жамандықтың тәсіліністегендер, олар үшін қатты азап бар. Олардың тәсілдері ол, өзінен-өзі жоқболады.

11.

Алла (Т.) сендерді топырақтан сосын мәниден жаратып,кейін сендерді жүп-жүп қылды. Ешбір үргашы Алланың білімінён тыс жүкті болмайдыда тумайды. Алланың Кітабында жазылган өмір үзартылмайды да қысқартылмайды.Әрине бүл Аллаға оңай.

12.

Екі теңіз тең емес: Бгл тәтті шөл қандырады; ішілуістйкімді. Ол, тұзды ащы. Әрбірінен жас ет (балық) жейсіңдер әрі тағатынсәндік-бүйымдар (інжу-маржан) шығарасыңдар. Сондай-ақ Алланың кеңшілігіненнесібе іздеу тшін; кеменің теңізде суды жарып бара жатқанын көресің. Әрине шткірвтерсіңдер.

13.

Ол Алла, ттнді ктндізге кигізіп, ктндізді де ттнгекигізеді. Сондай-ақ ай мен кгнді игерді. Бәрі де белгілі бір мерзімге дейінжтріп ттрады. Біртттас осылар, Раббыларың Алланікі. Иелік Соған тән. Одан өзгетабынғандарың бір үрық қабыгына да ие емес.

14.

Егер оларға жалбарынсаңдар, дауыстарыңды естімейді.Мтбада олар естісе де сендерге жауап қайтара алмайды. Сондай-ақ қиямет кгні оларсендердің ортақ қосқандықтарыңнан танады. Толық хабар беруші Алладай саған ешкімтүсіндірмейді.

15.

Әй адам баласы! Аллаға мүхтажсыңдар. Алла (Т.) Ол, әрнәрседен мұңсыз, өте мақтаулы.

16.

Қаласа сендерді жоқ етеді де жаңа ел әкеле алады.

17.

Я, бұл Аллаға қиын емес.

18.

Ешбір күнәкар, басқаның Күнәсын көтермейді. Күнәсы ауырболган біреу көтеруге шақырса, егер жақыны болса да олан еш нәрсе жүктелмейді.(Мұхаммед Ғ.С.) шын мәнінде Раббыларынан көрмей-ақ қорыққандарды, намаздыорындағандарды ғана үгіттей аласың. Ал кім күнадан тазарса, өзі үшін тазарады.Және барар жері Алла жақ.

19.

Соқыр мен көруші тең емес. (Кәпір мен Мұсылман, надан менғалым. Ж.М)

20.

Қараңғылық пен жарық тең емес. (Шындық пен өтірік. Б.)

21.

Көлеңке мен ыстық тең емес. (Жаннатпен тозақ. Ж.М.)

22.

Тірілер мен өліктер тең емес. Рас Алла (Т.) әлде кімдіқаласа, естіртеді. (Мұхаммед Ғ.С.) сеи, қабырлардағы біреулерге естіртеалмайсың. (Қарсылықта қасарысқандар, қабырлардағы өліктерге теңеліп отыр.Б.Ж.М.Р.)

23.

Сен, бір ескертуші ғанасың.

24.

Сөз жоқ, сені шындықпен қуантушы, қорқытушы етіпжібердік. Негізінде бір ескертуші болиаған бір гмиет жоқ.

25.

Егер сені жасынға шығарса, расында бглардан бгрынмүғжизалар, иүсқаулар және нүрландырушы Кітап келтірген пайғамбарларды дажасынға шыгарған.

26.

Сосын қарсы келгендерді қолға алдым. Сонда соққыи қалайекен!

27.

Шын Алланың көктен жаңбыр жаудырғанын көрмейсің бе? Сондаонымен ттрлі-түсті жемістер шығардық. Соидай-ақ таулардан да ақ, қызыл әріқап-қара түрлі-түсті жолақтарды көрмейсің бе?

28.

Адамдардан, құрт-құмырсқа және ірі жәндіктердентүрлі-түстегілер осындай. Шын мәнінде қүлдарынан ғалымдары; Алладан қорқады. РасАлла өте үстем, аса жарылқаушы

29.

Әрине Алланың Кітабьга оқып, намазды толық орындагандаржәне өздеріне берген несібемізден көрнеу, көмес түрде тиісті орынға жүмсағандар,еш түгемейтін бір сауда (сауап) үміт ете алады.

30.

Өйткені Алла, олардың сыйлықтарын толық беріп, әрі өзкеңшілігінен артылтып береді. Әрине Ол, өте жарылқаушы, аса қадыр білуші.

31.

(Мұхаммед Ғ.С.) сондай саған біз уахи еткен Құран, олхақ. Алдынғыны растаушы. Әрине Алла, құлдарынан анық хабар алушы, тым қырағы.

32.

Сосын ол Кітапты құлдарымыздан таңдағанымызға мұрақылдық. (Бүлар; сахабалар, оған ергендер, тіпті қияметке дейінгі ғалымдар.Б.М.К.Р.) Және олардан әлде кім өзіне кесір тигізеді де кейі ортада болады. Алтағы біреулері, Алланың бүйырығынша жақсылықтарға ілгерлеуші болады. Міне осы,ұлы мәрхамет.

33.

Олар, ғадын жаннаттарына кіреді. Онда алтын және інжубілезіктермен безенеді де олардың онда киімдері жібектен болады.

34.

Олар: “Барлық мақтау бізден қайғыны жойған Алла (Т.) ғалайық. Әрине Раббымыз аса жарылқаушы, қадыр білуші” дейді.

35.

“Ол өз кеңшілігінен бізді түрақты орынға орналастырды.Бізге бүл жерде шаршау да жалыгу да болмайды” (деп бата қылады.)

36.

Ал енді қарсы келушілер үшін тозақ оты бар. Оларға өлімүкімі берілмейді. Олардан азап жеңітіпмейді. Әрбір қарсы келушілерді өстіпжазалаймыз.

37.

Олар тозақта: “Бізді тозақтан шығар! Істегенғамалдарымыздан басқа жақсы гамал істейік” деп шыңғырады. “Сендерге; үгіт алғысыкөлген кісі, үгіт алатын өмір бермедік пе? Әрі сендерге ескертуші де келген еді.Енді татыңдар залымдар үшін ешбір көмекші жоқ” (делінеді.)

38.

Әрине Алла (Т.) көктер мен жердің көмесін біледі. ШәксізОл, көңілдердегіні де біледі.

39.

Ол сондай Алла сендерді жер жтзінде орынбасар қылды.Сонда кім қарсы келсе, қарсылығының обалы өзіне. Қарсы болушылардың қарсылығыРаббыларының ызасынан басқаны арттырмайды әрі қарсы болушылардың қарсылы зияндыгана арттырады.

40.

(Мұхаммед Ғ.С.): “Алладан басқа табынган ортақтарыңдыкөрдіңдер ме? Маған көрсетіңдерші. Олар, жер жтзінде не жаратты? Немесе олардыңкөктерде бір одақтығы бар ма? Не Біз оларга кітап беріп, олар бір дәлел тстіндеме? Жоқ олай емес. Залымдар бірін-бірі алдауды ғана уәде етеді” де.

41.

Рас Алла (Т.) көктер мен жерді бұлжытпай ұстайды. Мүбадаекеуіне бір зауал болса, Одан кейін оны ешкім ұстап тұра алмайды. Шәксіз Ол, тымжұмсақ, аса жарылқаушы

42.

Олар, өздеріне ескертуші келсе, әлде бір үмметтен көрітағы туралықта болатындықтарына Аллаға шынымен ант қылған. Бірақ, оларгаескертуші келген заман, олардың жиренулерін гана қоздырды. (6-С. 26-А.)

43.

Олар жер жүзінде паңсып жаман тәсіл жасады. Негізіндеайлакерліктің кесірі иесіне ғана болады. Олар, бүрынғылардың жолынан басқаныкүте ме? (Олардың басына келгенді ғана күтеді.) Алланың жолынан әсте бір өзгерістаба алмайсың да Алланың жолынан бір бүрылыс көре алмайсың.

44.

Олар, жер жүзінде кезбей ме? Сонда олар, өздеріненбүрынгылардың соңының не болғанын көрер еді. Тіпті олардың күші, бүлардан артықеді. Көктердегі және жердегі нәрселер Алланы осалдата алмайды. Шексіз Ол, толықбілуші, аса күшті.

45.

Егер Алла (Т.) адам баласын қылықтары себепті қолғаалатын болса, жер жтзінде ешбір жәндік қалдьірмас еді. Бірақ оларды белгілі бірмерзімге дейін кешіктірді. Қашан олардың мезгілі жетсе, сонда Алла қүлдарынтолық көреді.