33. Ахзаб

1.

Әй нәби! Аллаға тақуалық істе де кәпірлермен мүнафықтарғабағынба. Рас Алла тым білуші, аса дана.

2.

Раббыңнан өзіңе уахи етілгенге ілес. Әрине Алла неістегендеріңді толық білуші.

3.

Аллаға тәуекел ет. Ол, уәкіллікте жеткілікті.

4.

Алла (Т.) ешбір адамның кеудесінде екі жтрек жасағанемес. (Анамның арқасындайсың деп,) серт қылған жүбайларың, аналарың болмайды.(Араптар; әйелін анасының бір мтшесінө үқсатып, серт қылса; анам боп қалды деп,ажырасатын болған. Ислам дінінде садақа төленеді. БҮНЫ “Зікар” деп, атайды.)Және асырандыларың; бел балаларың бола алмайды. Бүларың ауызша сөздерің гана.Алла шындықты айтады да Ол тура жол көрсетеді.

5.

Оларды әкелерімен шақырыңдар. Сол Алланың қасындатурарақ. Егер әкелерін білмесеңдер, сонда олар; дінде туыстарың, достарың. Олжөнде қателессеңдер, сендерге кінә емес. Бірақ әтейге жүректеріңиен болса,(болмайды.) Алла өте жарылқаушы, тым мейірімді.

6.

Пайғамбар, мүміндерге өздерінен артық. Оның жүбайларыолардьің аналары. Алланың Кітабында; туысқандар бір-біріне мүміндерден демүьажірлерден де (мираста) жақын. Бірақ достарыңа (мүміндерге) қамқорлықжасауларыңа болады. Осылар Кітапта жазылган болатын.

7.

(Мұхаммед Ғ.С.) сол уақытта, пайғамбарлардан уәде алғанедік. Сенен, Нұх, Ыбырайым, Мұса және Мәрйем ұлы Ғиса (Ғ.С.) лардан, соларданберік уәде алған едік.

8.

Алла шыншылдардың шындығынан Сүрау тшін еді. Кәпірлергеқинаушы азап әзірледі.

9.

Әй мүміндер! Алланың сендерге болған нығметін ескеалыңдар. Сендерге ләшкерлер келген еді. Сонда оларға боран және сендер көрмегенләшкерлер жіберген едік. Алла не істегендеріңді толық көруші. (Ћіжіреттіңбешінші жылы көптеген рулардан қүралған он екі мың кісілік қалың қол, Мединегешабуыл жасайды. Мұхаммед (Ғ.С.) үш мың кісімен ор қазып, қорғаныс соғысынжасайды. Бір айга жақын болган соғыста, Мүсылмандар тым қүйзелгендіктен,Қүдыретше қатты боран шығып, жау абыржып, қашады. Б.Ж.Р.М.К.)

10.

Сол уақытга олар сендердің жоғарғы жақтарыңнан да төменгіжақтарыңнан да келген еді. Көздерің алайып, жүректерің ауызға келген еді.Сондай-ақ Аллаға байланысты әр түрлі ойлар ойланған еді.

11.

Міне сол арада мүміндер сыналып, қатты теңселген еді.

12.

Сол уақытта Мүнафықтармен жүректерінде дерті болғандар:”Бізге Алла да Елшісі де алдап қана уәде берген екен” деді.

13.

Сол уақытта олардан бір бөлімі: “Әй Мединеліктер! Ендісендерге түруға болмайды. Дереу қайтындар” десе, олардың тагы бір бөлімі,Пайғамбардан: “Үйлеріміз иен еді” деп, рүхсат сүрайды. Негізінде олар (үйлері)иен емес, олар қашуды ғана ойлайды.

14.

Егер оларға әр тараптан кіріліп, сосын өздерінен пітінеталап етілсе, әрине кешіктірмей-ақ белсене кірісер еді.

15.

Негізінде бүрыннан қайта қашпауга Аллаға уәде берген.Аллага берген уәдесіне жауапкер.

16.

(Мұхаммед Ғ.С.) оларға: “Егер өлімнен немесе өлтіруденқашсаңдар, сендерге еш пайда бермейді. Қашқан уақытта да аз-ақ пайдаланасыңдар”де.

17.

“Егер Алла сендерге бір жамандық қаласа немесе жақсылыққаласа, сендерді Алладан қорғайтын кім?”,- де. Негізінде олар, өздеріне Алладанөзге бір дос не бір көиекші таба алмайды.

18.

Әрине Алла, сендерден (соғысқа шыгуга) кедергіболғандарды да туыстарына: “Бізге келіңдер” деушілерді де біледі. Олардың өтеазы гана соғысқа қатынасады.

19.

Сендерге(келсе де) тым сараң. Ал қашан бір хауіп төнсе,олардың саган, өздерін өлім есірігі басып бара жатқандай көздері төңкеріліпқарағаның көресің. Сонда хауіп-қатер кетсе, қылған хайырларына іштері ашып,сендерге өткір тілдерін тигізеді.. (100-С. 8-А.) Міне осылар иманкелтірмегендер. Сондықтан Алла, олардың ғамалдарын жойды. БҮЛ Аллаға оңай.

20.

Олар руларды (жауларды) кетпеді деп, ойлады. Бгер олрулар келсе, өздері сахарадағы бәдеуилердің ішінде болып, сендердің хабарларыңдыСүрап ттруды көксейді. Егер олар іштеріңце болса да өте аз согысады.

21.

Расында сендер үшін, Алланы да ахирет күнін де үмітеткендер және Алланы көп еске алған кісілер үшін; Алланың Елшісінде көркемөнегелер бар.

22.

Мүміндер жау топтарын көрген сәтте: “Міне бізге Алланыңда Елшісінің де уәде еткен нәрсесі. Алла да Елшісі де рас айтқан” десті.Сондай-ақ олардың сенімдерін, бой үсынуларын одан ары артгара түсті.

23.

Мүміндерден, Аллаға деген уәделерін шындыққа шығарғанерлер бар: Олардан кейбіреуі жанын қүрбан қылды. Және кейбіреуі кттуде. Оларсерттерін әсте ауыстырмады.

24.

Алла шыншылдарды шыншылдықтарыменен сыйлар. Алмтнафықтарды қаласа, азаптайды да немесе оларга тәубе нәсіп етеді. КгдіксізАлла, өте жарылқаушы, тым мейірімді.

25.

Алла ол кәпірлерді долданған бойларынша қайтарады. Оларигілікке жете алмады. Алла согыста Мүміндерге жетіп асады. Алла аса ктшті, тымүстем. (Бүрынғы тоқтамды бүзып, бүл соғыста жауға болысқан Якуди Қүрайзатайпасының бекіністері қоршалып, кейі өлтіріліп, кейі түтқынға алынады.Б.Ж.М.К.)

26.

Алла (Т.) кітап иелерінен жауға болысқандардыбекіністерінен түсірді. Сондай-ақ олардың жүректеріне үрей салды. Бір бөлімінөлтіріп, бір бөлімін түтқынға алып жаттыңдар.

27.

Олардың жерлеріне, үйлеріне, малдарына және сендер аякбаспаған жерге сендерді мүрагер қылды. Әр нәрсеге Алланың толық күші жетеді.(Бүл аяқ баспаған жерден мақсат; Иран, РҮМ т.б. қияметке дейін алынатынмемлекеттер. Б.Ж.М.Р.Х.)

28.

Әй Пайғамбар! Жүбайларыңа: “Дүние тіршілігін оның сәнінкөксесеңдер, дереу келіңдер, сендерге бір нәрселер беріп, көркем түрдеажыратайын” де.

29.

“Егер Алланы, Елшісін және ахирет жүртын қаласаңдар,әрине Алла сендерден жақсылық істегендерге зор сыйлық дайындайды.”

30.

Әй Пайғамбардың әйелдері! Сендерден біреу ашық бірүятсыздық істесе, оның азабы екі есе арттырылады. БҮЛ Аллаға оңай.

31.

Сендерден кім Аллага, Пайгаибарына бой тсынып, ізгі ісістесе, оган да екі есе сыйлық береміз. Сондай-ақ оған мол несібе береиіз.

32.

Әй Пайғамбардың әйелдері! Сендер әйелдерден әлде біреусияқты емессіңдер. Егер тақуалық қылсаңдар, қылымсып сөйлемеңдер. Онда жүрегіндедерті бар әлде кім дәмеленеді. Әдеттегі сөзді сөйлеңдер.

33.

Үйлеріңде отырыңдар, кәдімгі надандық дәуіріншеашылмаңдар. Сондай-ақ намазды орындап, зекет беріп, Аллаға, Пайғамбарынабағыныңдар. Әй Пайғамбардың үй-іші! Шын мәнінде Алла сендерден арамдықты аулаққылып, өздеріңді тап-таза қылуды қалайды.

34.

Үйлерінде оқылған Алланың аяттары мен хикметтерін ескеалыңдар. Шәксіз Алла (Т.) өте жтмсақ, толық білупгі.

35.

Сөз жоқ, Мтсылмая ерлер және Мтсылман әйелдер, итмінерлер және Мүмін әйелдер, бой тсынушы ерлер және бой тсынушы әйелдер, шыншылерлер және шыншыл әйелдер, сабырлы ерлер және сабырлы әйелдер, ықыласты ерлержәне ықыласты әйелдер, садақа беруші ерлер және садақа беруші әйелдер, оразатстаушы ерлер және ораза тстаушы әйелдер, ұятты жерлерін қоргаушы ерлер жәнеәйелдер, Алланы көп зікір етуші ерлер және әйелдер; Алла (Т.) бұлар үшінжарылқау және ірі сыйлық әзірледі.

36.

Алла (Т.) және Елшісі, қашан бір іске үкім берсе, Мүмінер және мүмін әйел тшін олардың істерінде ерікті болуларына болмайды. Сондай-ақкім Аллаға, Елшісіне қарсы келсе, сонда рас ашық адасқан болады. (Жахыш қызыЗейнеп Мұхаммед Г.С ның әкөсімен туысқан апайының қызы еді. Ал Харис үлы Зәйітқтлдықтан азат еткен асыранды ұлы еді. Пайғамбар Ғ.С. Зейнепті Зәйітпенүйлендіргенде, Зейнеп те жақындары да қаламаған еді. Аралары жараса алмай ЗәйітПайгамбар Р.С. ға келіп, айрылатындығын айтады. К.Х.А.Ж.Қ.Т-Қ.)

37.

(Мұхаммед Ғ.С.) сол уақытта өзіне Алла да бақ берген, сенде бақ берген Зәйітке: “Жұбайыңды ажыратпа, Алладан корық!”,- деуде едін;Алланың жариялайтын нәрсесін көңліңде жасыруда едің. Адамдардан қорқасың.Негізінде қорқуға Алла лайық. Сонда одан Зәйітгің жүмысы біткен (ажыраған) кездеоны саған некелендірдік; мүміндерге, асырандыларынан босаған әйелдерді алуда біркінә болмауы тшін. Алланың әмірі орындалады.

38.

Пайгамбарға Алланың оған парыз еткен нәрсесінде оған айыпжоқ. Бүрынғы өткендерге де Алланың жолы осы еді. Алланың әмірі түжырымды бірүкім.

39.

Сондай пайгамбарлар, Алланың нтсқауларын жалгастырып,Одан қорқады да Алладан басқа ешбіреуден қорықпайды. Алла есеп көруде жетіпасады.

40.

Мұхаммед (Ғ.С.) сендерден ешбір еркөктің әкесі емес.Бірақ Алланың Елшісі және пайғамбарлардың соңы. Алла әр нәрсені толық білуші.

41.

Әй мүміндер! Алланы өте көп зікір етіңдер.

42.

Оны ертелі-кеш пәктеңдер.

43.

Ол сондай Алла, сендерді қараңғылықтардан жарыққа шығуүшін өзі рахмет қыяып, періштелері дүға қылады. Сондай-ақ мүміндерге ерекшемейірімді.

44.

Олар Аллаға жолыққан күні амандары, “сәлем” болады. Жәнеоларга қымбатты сыйлық әзірледі.

45.

Әй Пайғамбар! Сөз жоқ, сеш бір куә әрі қуантушы,ескертуші етіп, жібердік.

46.

Алла жаққа, Оның нтсқауымен шақырушы бір нтрлы шырақттрінде жібердік.

47.

(Мұхаммед Ғ.С.) Мүміндерді рас оларға Алладан, ірі игілікбарлыгын штйіншіле.

48.

Кәпірлер мен мұнафықтарға бой ұсынба. Олардыңжәбір-жапаларын елеме. Аллага тәуекел ет. Алла кепілдікте жетеді.

49.

Әй мтиіндер! Егер итмін әйелдерді; некеленіп, оларрақосылмай ттрып ажыратсаңдар, сонда оларға сендердің санайтын бір мерзімдеріңболмайды. (Ғиддат кттпей-ақ тйлене беруіне болады.) Онда олардың мәьер хақтарынберіп, көркем түрде ажыратыңдар. (Егер мәьер белгіленген болса, жартысы, болмасаазды-көпті бір нәрсе беріледі.2-С. 236-237-А.)

50.

Әй Пайғамбар! Расында саған мәьерлерін бергенжтбайларыңды, Алла саған насіп етіп, иелігіңде болған ктңдерді, сенімен біргекөшіп келген әкеңмен туысқан ерлердің, әкеңиен туысқан әйелдердің, шешеңментуысқан ерлердің әрі шешеңмен туысқан әйелдердің қыздарын халал қылдық.Сондай-ақ егер Мүмін бір әйел езін Пайгамбарға бағыштаса; Пайгамбар онынекеленгісі келсе, бұны; өзге Мүміндерден ерекше саған халал еттік.Мұсылмандарга жұбайлары, қол астарындағы ктңдері хаққында нені парыз еткеніміздібілдік; Саған тарлық болмауы тшін. Алла, аса жарылқаушы, ерекше мейірімді.

51.

(Мұхаммед Ғ.С.) жұбайларыңнан кімді кейін қалдырші,қалағаныңды жаныңа аласың. Бөлек қойғандарыңнан біреуін қаласаң да саган біркінә жоқ. БҮЛ олардың көзайым болып, кейімеулеріне және оларга берген нәрсеңдетггел разы болуларына тағы жақын. Алла жтректеріңдегіні біледі. Алла (Т.) толықбілуші, тым жүмсақ.

52.

Саған бүдан кейін әйелдер халал емес, сүлулықтарықызықтырса да. Жүбайларыңнан ауыстыруыңа; (бүлардан бірін ажыратып, орнына басқаәйел алуыңа) болмайды. Бірақ қол астындағы күңдер бір сәрі. Алла барлық нәрсенібақылаушы.

53.

Әй мүміндер! Пайғамбардың үйлеріне сендерге рүхсатберілмейінше кірмеңдер де тамақтың пысуын күтпеңдер. Бірақ қашан шақырылсаңдар;кіріңдер де тамақ жеген кезде, дереу тарқандар, сөзге айналмаңдар. Расындабүларың Пайғамбарды қынжылтады әрі сендерден ұялады. Бірақ Алла (Т.) шындықтанүялмайды. егер Пайғамбар (Ғ.С.) дың жүбайларьгаан бір нәрсе сүрасаңдар, далданыңартынан сүраңдар; бүларың, сендердің де олардың да жүректерінің тазалығы.Сондай-ақ сендердің Алланың Елшісін қынжылтуларыңа және одан кейін жүбайларыменәсте некеленулеріңе болмайды. Сондай істеулерің Алла қасында зор күнә.

54.

Бір нәрсені әшкерелесеңдер де жасырсаңдар да әрине Алла(Т.) әр нәрсені толық біледі.

55.

(Пайгамбар Ғ.С. ның) жгбайларына; әкелері, үлдары,туыстары, олардың үлдары, қыз туыстарының үлдары, Мтсылман әйелдер және қоластарындағы кгңдері жайында бір айып жоқ. (Бұларға көрінулеріне болады.) (Әйәйелдер!) Алладаи қорқыңдар! Алла (Т.) әр нәрсені көреді.

56.

Расында Алла, Пайғамбарга рахмет етеді. Және періштелерсалауат айтады. Әй Мүміндер! Оган салауат және ықыласпен сәлем келтіріңдер.

57.

Расында Аллаға, Елшісіне ренш бергендер, соларға диние,ахиретте Алла қарғыс беріп, оларға қорлаушы азап дайындады.

58.

Сондай мүмін ер, мүмін әйелдерді жазықсыз кейіткендер,әрине олар; жала жауып, ашық күнә жүктеп алды.

59.

Әй Пайғамбар! Жүбайларыңа, қыздарыңа және мүмін әйелдергеайт: “Үстеріне бтркеншіктерін орансын. Бұл, олардың танылуларына, сондай-ақкейітілмеулеріне жақынырақ. Алла (Т.) аса жарылқаушы, тым мейірімді.

60.

Егер мұнафықтар, жүректерінде дерті болғандар және қаладауайымды өсек тарқатқандар тыйылмаса, әрине сені оларға үстем етеміз. Сосын оларқалада саған аз заман көрші бола алады.

61.

Олар қарғысқа ұшырап, қайдан табылса да үсталып,өлтіріледі.

62.

Алланың бүрынғы өткендерге жолы осы. Алланың жолынан әстеауыс-күйіс таба алмайсың.

63.

(Мұхаммед Ғ.С.) адамдар сенен қиямет мерзімінен Сүрайды.Оларға: “Оның білімі Алланың қасында; қайдан білесің, мүмкін мерзімі жақыншығар” де.

64.

Расында Алла кәпірлерге лагынет етгі. Және оларгажалындаған тозақты әзірледі.

65.

Олар онда мәңгі қалады. Не дос не көмекші таба алмайды.

66.

Олардың беттері от ішінде аударылатын күні: “Әттең! Бізгене болды? Аллаға бой үсынып, Елшісіне көнген болсақ еді” дейді.

67.

“Раббымыз! Басшыларымызға, үлкендерімізге бой үсындық табізді солар адастырды” дейді.

68.

“Раббымыз! Оларға азаптан екі есе бер. Және олардырахметіңнен мтлде аулақ қыл.”

69.

Әй Мүміндер! Сендер де Мұса (Ғ.С.) ны ренжіткендер сияқтыболмаңдар. Бірақ оны Алла, олардың айтқандарынан ақтады. Ол, Алланың қасындабеделді еді.

70.

Әй Мүміндер! Алладан қорқыңдар да дүрыс сөз сөйлеңдер.

71.

Алла істеріңді оңалтып, күнәларыңды жарылқайды. Сондай-ақкім Аллаға, Елшісіне бой үсынса, әрине ол; үлы табысқа ие болады.

72.

Рас аманатты, (дінді. Ж-Қ.Ж.М.К.Р.Х.) көктер мен жергежәне тауларға үсындық; сонда олар оны жүктелуден бас тартып, одан қорықты. Оныадам баласы жүктелді. Өйткені ол, өте залым, тым білімсіз…

73.

Нәтижеде Алла мүнафық ерлер мен әйелдерді және мүшрікерлермен әйелдерді азапқа салады да мүмін ерлер мен әйелдердің тәубесін қабылетеді. Алла (Т.) аса жарылқаушы, ерекше мейірімді.