31. Луқман

1.

Әлиф Ләм Мим. (Ұғымын Алла біледі.)

2.

Міне бұл, хикметті Кітаптың аяттары.

3.

Тура жол; мәрхамет, жақсылық істеушілер үшін.

4.

Сондай олар наііазды толық орындап, зекет береді.Сондай-ақ олар ахиретке толық нанады.

5.

Міне солар, Раббылары тарапынан тура жолда, сондай-ақолар құтылушылар.

6.

Адамдардың түк білмесе де Алланың жолынан адастыру жәнетәлкекке алу үшін ертегіге айырбастап алғандар бар. Міне солар, үшін қорлаушыазап бар.

7.

Оған аяттарымыз оқылған сәтте, оны естімегендей тіптіқтлақтарында тыгьш бардай паңсьш теріс айналады. Оны ктйзелтуші азаппен қуандыр.

8.

Күдіксіз иман келтіріп, түзу іс істегендер, олар үшіннығметі ттгемейтін бақшалар бар.

9.

Онда олар мәңгі қалады. Алланың уәдесі хақ. Ол, өтеүстем, хикмет иесі.

10.

Сендер, тіреусіз көрген көкті жаратты да сендердітеңселтеді деп, жер бетіне асқар тауларды қойды. Сондай-ақ бүкіл жандықтыөргізді де көктен жаңбыр жаудырып, онда әр түрлі көркем парыиен өсімдіктердіөсірдік.

11.

Бұл Алланың жаратқаны. Ал Алладан өзгенің не жаратқанынМаған көрсетіңдерші! Әрине залымдар апшқ адасуда.

12.

Рас Лұқманға шүкірлік етуі үшін даналық бердік. Кім шүкіретсе, өзі үшін шүкір етеді. Ал кім нәсткірлік етсе, сонда да Алла мтңсыз,мақтауға лайық. (Лұқман аса дана, табип болған кісі. Жалпы көз қарас бойынша,Лүқман пайғамбар емес, дәрігер. Б.Ж.М.Р.)

13.

Сол уақытта Лүқман өз тлына үгіт бере отырып: “Әй ұлым!Аллаға серік қоспа! Күдіксіз ортақ қосу зор зұлымдық” деді.

14.

Адамдарға; ата-анасына қарайласуды бүйырдық. Ананың оғанмешеулік үстіне мешеулікпен жүкті болып, екі жылда омыраудан айыруы бар. Мағанжәне әке-шешеңе шүкір ет. Қайтар орның Мен жақ.

15.

Егер екеуі білмеген нәрсеңді Маған ортақ қосуға зорласа,Оларға багынба! Олармен дүниеде дүрыс жолдас бол да Маған қүштар адамдардыңжолына түс. Сосын барар орындарың Мен жақ; сонда істеген істеріңді баян етемін.

16.

(Лүқман): “Әй ұлым! Тарының салмағындай болса да бір жартастың ішінде болса да көктерде не жерде болса да Алла оны (қиямет күні)келтіреді. Расында Алла өте мүлайым, толық білуші.”

17.

“Әй ұлым! Намазды толық орында. Дүрыстыққа бүйырып,бүрыстықтан тый. Басыңа келген ауыршылыққа сабыр ет. Рас бұлар маңыздыістерден.”

18.

“Адамдарға паңсып, қырындама да жерде кердеңдеп, жүрме.Расында Алла, бүкіл дандайсыған мақтаншақты жақсы көрмейді.”

19.

“Жүрісіңде орташа бол да даусықды бәсеңдет. Сөз жоқ,дауыстардың ең жаманы есектің дауысы.”

20.

Көрдіңдер ме? Рас Алла (Т.) сендерге көктердегі, жердегінәрселерді бой тсындырды. Және сендерге көрнеу, көмес нығметтерін толықтасырды.Сонда да ешбір білімі, тура жолы не нтрландырупш кітабы болмаған кейбір адамдар,Алла жайында таласады.

21.

Қашан оларға: “Алланың түсірген нәрсесіне ілесіңдер”делінсе, олар: “Жоқ, аталарымызды тапқан нәрсеге ілесеміз” дейді. Егер шайтаноларды жалындаған азапқа шақырса да ма?

22.

Кім өзін Аллаға тапсырып, игілік істесе, сонда ол;расында берік тттқаны тстаган болады. Бүкіл істердің соңы Аллаға тән.

23.

(Мұхаммед Ғ.С.) кім қарсы келсе, сонда овың қарсылығысені кейітпесін. Олардың қайтар жері Біз. Сонда оларға не істегендерін баянетеміз. Расында Алла, көкіректегілерді толық біледі.

24.

Оларды аз пайдаландырып, сосын ауыр азапқа зорлаймыз.

25.

(Мұхаммед Ғ.С.) Егер олардан: “Көктер мен жерді жаратқанкім?”,-деп, страсаң, әлбетте: “Алла” дейді. “Барлық мақтау Аллаға тән” де. Әринеолардың көбі түсінбейді.

26.

Көктер мен жерде болған нәрселер Алланікі. Рас Алла бай,мақтауға лайық.

27.

Рас егер жер жүзіндегі ағаш атаулы; калам, тәңіз (сияболып), одан кейін оған тағы жеті теңіз көмектесіп, (жазса да) Алланың сөздерітаусылмайды. Ктдіксіз Алла, өте үстем, хикмет иесі.

28.

Сендердің жаратылуларың да тірілтілулерің де бір-ақкісідей ғана. Расында Алла, аса естуші, тым көруші.

29.

Көрмедің бе? Расында Алла, түнді күндізге қосып, күндіздітүнге қосады. Сондай-ақ күн мен айды бағындырды. Барлығы белгілі бір мерзімгедейін жтреді. Рас Алла, олардың істегендерін толық білуші.

30.

Міне шәксіз Алла Ол, хақ. Сөз жоқ, олардың Алладан өзгежалбарынғандары босқа. Күдіксіз Алла, Ол өте жоғары, аса ұлы.

31.

Көрмедің бе? Рас кеме теңізде Алланың ілтипатыменсендерге Оның деректерін көрсету үшін жүреді. Рас осыларда тым сабырлы, өтешүкір етушілердің барлыгына белгілер бар.

32.

Қашан оларды таулардай толқын орап алса, дінге дегеннағыз ықыласпен Алладан тілейді. Ал қашан Алла, оларды қттқарып, қырға шығарса,олардың кейбіреуі орташа болады. Негізінде аяттарымызға біртұтас опасызқасарысқандар ғана қарсы келеді.

33.

Әй адам баласы! Раббыларыңнан қорқыңдар және ешбір әке;баласы тарапынан бодау төлемейтін сондай-ақ ешбір бала да; әкесі тарапынан түкбермейтін күннен де қорқыңдар. Ктдіксіз Алланың уәдесі хақ. Сондықтан сендердідүние тіршілігі әсте алдамасын. Сондай-ақ өте алдаушы ол, (шайтан да) Аллатурасында алдамасын

34.

Әрине қиямет мерзімінің мәліметі Алланьің қасында.Жаңбырды Ол жаудырады, Ол жатырлардагыны біледі. Ешкім ертең не істейтінінбілмейді әрі ешкім қай жерде өлерін де білмейді. Күдіксіз Алла (Т.) толықбілуші, хабар алушы.