30. Рум

1.

Әлиф Ләм Мим. (Ұғымын Алла біледі.)

2.

Рұм жеңілді.

3.

Ең жақын жерде олар жеңілгеннен кейін жедел жеңіске иеболады.

4.

Бірнеше жылдың ішінде. Іс бұрын да кейін де Алланыңеркінде. Сол күні мтиіндер де қош болады. (Сол күндерде Мтсылмандар Бәдірдежеңіске ие болады…)

5.

Алланың жәрдемімен. Ол, кімді қаласа, жәрдем етеді. Оласа үстем, ерекше мейірімді.

6.

Бұл Алланың уәдесі. Алла уәдесінен айнымайды. Бірақадамдардың көбі түсінбвйді.

7.

Олар Дүние тіршілігінен көрініп түрғанын біледі де өздеріахиреттен кәперсіз.

8.

Алла (Т.) Көктер мен жерді әрі екі арасындағылардышындықпен белгілі бір мерзім үшін жаратты. Өздері жайында ойламай ма? Шынындаадамдардың көбі Раббыларына жолыгуға қарсы көледі.

9.

Олар жөр жүзінде кезіп, өздеріне бгрынғылардың соңының неболғанын көрмей ие? Негізінен олар, бұлардан күштірек еді де олар, жердіқопарып, олар оны; бұлардың дамытуынан көрі көбірек дамытқан еді. Оларға ашықдәлелдер мен елшілер де келген еді. Сонда Алла, Оларға зұлымдық еткен емес.Бірақ олар өздеріне зұлымдық етті.

10.

Сосын жамандық істегендердің соңы; Алланың аяттарынжасынға шығарып, оны мазақ қылгандықтары үшін жаман болды.

11.

Алла (Т.) баста жаратады да сосын қайтаратын да өзі. ЖәнеОл жаққа қайтарыласыңдар.

12.

Қиямет-қайым болған күні күнәкарлар күдер үзеді.

13.

Оларға, Аллаға қосқан ортақтарынан шапағатшы болмайды даөздері ортақтарына қарсы шығады.

14.

Қиямет-қайым болған күні, сол күні; (Кәпір, Мүсылман)айрылады. (36-С. 59-А.)

15.

Ал енді иман келтіріп, ізгі іс істегендер; бір бақшадасыйланады.

16.

Ал енді сондай қарсы келіп, ахиретте Маған жолығудыжасынға шығаргандар, міне солар; тозаққа әзір түрде қойылады.

17.

Ендеше түнеген мезгілде әрі таң атырған уақытта Алланыпәктеңдер. (Түнгі, таңғы намаз.)

18.

Көктер мен жерде, кешке және түскі уақытқа кіргенде,барлық мақтау Аллаға лайық. (Түскі, кешкі намаздар.)

19.

Ол, өліден тіріні шығарып, тіріден өліні шығарады дажерді өлгеннен кейін жандандырады. Сол сияқты сендер де (қабырдан)шығарыласыңцар.

20.

Оның белгілерінен бірі; сендерді топырақтан жаратуы.Сосын сендер адам болып, таркаласыңдар. (Өсіп, өнесіңдер.)

21.

Сендерге, оган тұрақтауларың үшін өз жыныстарыңнанжұбайлар жаратып, араларыңа стйіспеншілік, мейірімділік пайда қылғандығы да Оныңбелгілерінен. Сөз жоқ, осыларда ойланған елге белгілер бар.

22.

Көктер мен жерді жаратуы, тілдеріңнің түстеріңнің,қарама-қарсылығы да Оның белгілерінен. Шәксіз бұларда білгендер үшін белгілербар.

23.

Күндіз-түнде тйықтауларың, сондай-ақ Алланың кеңшілігініздеулерін де, Оның белгілерінен. Күдіксіз бұларда тыңдаған қауым үшін белгілербар.

24.

Сендерге үрейлену, дәмету түрінде нажагайды көрсетуі,көктен жаңбыр жаудырші онымен өлгеннен кейін жерді жандандыруы да Оныңбелгілерінен. Рас бұлар да ақыл жтисаған халыққа үлгілер бар.

25.

Көк пен жердің Оның әмірінде тұруы да Оның белгілерінен.Сосын сендерді жерден бір шақырумен шақырған сәтте, дереу сендер шығакелесіңдер.

26.

Көктер мен жердегі әркім Онікі. Тттас Оган бой тсынады.

27.

Сол, сондай жоқтан бар етіп, сосын қайта жаратады. БұлОған оңай. Әрі көктер мен жердегі жоғары сипат Оған тән. Ол өте үстем, хикметиесі.

28.

Ол, сендерге өздеріңнен мысал келтіреді: Сендерге Бізберген несібе де қол астарыңдағы құлдар да сендер мен тең ортақ болып, оларданөздеріңнен жасқанғандай жасқанасыңдар ма? Осылайша аяттарымызды ақыл жүмсаганелге егжей-тегжейлі баян етеміз.

29.

Әрине залымдар, білмесе де көңілдері тартқан жаққакеткен. Алла адастырған кісіге кім тура жол көрсетеді. Сондай-ақ оларға ешбіржәрдемші жоқ.

30.

(Мұхаммед Ғ.С.) бәрінен бет бұрып, жүзінді Ислам дінінежөнелт. Алла жаратылыста адам баласын соған арнап жаратқан. Алланың жаратуындаөзгеріс болмайды. Осы түп-тура дін. Бірақ адамдардың көбі түсінбейді. (15-С.56-А.)

31.

Аллаға бой ұсынган түрде Одан қорқа отырып, намаздыорындаңдар. Әрі ортақ қосушылардан болмаңдар.

32.

Сондай олар діндерін бөлшектеп, топтарға бөлініп, әрбіріөз алдындағыларьгаа мәз болғандар.

33.

Қашан адам баласына бір бейнет жетсе, олар Раббыларынаықыласпен жалбарынады. Сосын Алла, қашан оған өз тарапынан бір мәрхаметтаттырса, сонда олардың кейбіреулері, Раббыларына ортақ қосады.

34.

Бұны, оларға берген несібемізге нәсткірлік ету үшіністейді. Я енді пайдалана түрыңдар, таяуда түсінерсіңдер.

35.

Немесе оларға, Аллаға ортақ қатуларын айтатын бір дәлелтүсірдік пө?

36.

Қашан адам баласына бір жақсылық татырсақ; сонда ол, оғанмәз болады да егер өздерінің қолекі істегендерінің салдарынан бір жамандықкелсе, сонда олар күдер үзеді.

37.

Расында Алла қалаган қтлына несібесін кеңітіп,тарайтқанын көрмей ме? Кгдіксіз бұнда сенген қауымға белгілер бар.

38.

Ендеше жақындарға, міскіндерге жолда қалғандарға хақысынбер. Алланың ризалығын көксегендер үшін осы жақсы. Міне солар қүтылушылар.

39.

Сендердің адамдардың малына берген өсімдерің Алланыңқасында өспейді де Алланың ризалығын тілеп берген зекеттерің өседі. Ал сонда,міне солар; артықша сауапқа бөленушілер.

40.

Ол Алла, сендерді жаратып, сосын ризық береді, одан кейінөлтіреді, соңыра тірілтеді. Ал сендердің Аллаға қосқан ортақтарыңнан, осыларданбір нәрсе істейтін кім? Алла олардың қосқан ортақтарынан пәк әрі жоғары.

41.

Адамдардың қолекі істегендерінің кейбірінің сазайынтатыру үшін қүрылықта әрі теңізде бүзықтық шықты. Мүмкін олар, бағыттарынанқайтар.

42.

(Мұхаммед Ғ.С.): “Жер жүзінде кезіңдер де бұрынгылардыңсоңы не болды көріңдер” де. Олардың көбі Аллаға серік қосушы еді.

43.

Алладан тойтарылмайтын күн келуден бұрын жүзіңді түп-турадінге жөнелтіп, мықты түр. Ол югні олар айрылады. (36-С. 59-А.)

44.

Кім қарсы болса, қарсылығы өзіне. Ал және кім түзу ісістесе, сонда ол өзі үшін рахат орын әзірлеген болды;

45.

Өстіп Алла иман келтіріп, түзу іс істегендерге өзкеңшілігінен сыйлық береді. Рас Ол, қарсы келгендерді жақсы көрмейді.

46.

Сендерге игілік татыру үшін қуантушы самалдар жіберуі ,кеңшілігінен несібе іздеулерің үшін өз әмірімен кемені жүргізуі Оныңбелгілерінен. Әрине шүкір етерсіңдер.

47.

Әрине сенен бұрын да олардың елдеріне елшілер жібердік;Оларға дәлелдер келтірді. Сонда олардың күнәкарларының сазайын тарттырдық.Сондай-ақ мүміндерге жәрдем ету бізге міндет.

48.

Ол сондай Алла, желдерді жібереді де Бұлттарды жүргізіп,оны қалауы бойынша аспанда жаяды. Және Бұлтты бөлшектейді. Сонда оның араларынанжаңбырдың шыққанын көресің. Сонда ол, жаңбырды құлдарынан қалағанына жеткізеді.Сол уақытта олар қуанышқа ие болады.

49.

Негінен олар өздеріне жаңбыр келуден бұрын әлде қашанкүдер үзген болатын.

50.

Алланың рахметінің әсерлеріне қара. Жер жүзі өлгенненкейін оны қалай жандандырды. Рас Ол, өлілерді тірілтеді, Оның әр нәрсеге күшітолық жетеді.

51.

Әлбетте бір жел жіберсек те сонда егіннің сарғайғанынкөрсе, әрине олар, одан кейін қарсы шығады. (Апатқа сабыр етпейді.)

52.

(Мұхаммед Г.С.) рас сен өліктерге естірте алмайсың.Сондай-ақ бет бүрып, кетіп бара жатқан саңырауларға да дауыс естірте алмайсың.

53.

Соқырды да адасқан жағынан тура жолга сала алмайсың.Аяттарымызға иман келтіріп өздері бой ұсынған кісілерге ғана естірте аласың.

54.

Ол сондай Алла; сендерді әлсіз жаратып, сосын әлсіздіктенкейін күш беріп, сосын күштен кейін нашарлатып, кәртейтті. Ол, қалағанынжаратады. Сондай-ақ Ол, аса естуші, тым күшті.

55.

Қиямет-қайым болатын күні, күнәкарлар, (өлгеннен қияметкөдөйін) бір сагаттан басқа түрмадық деп, ант ішеді. Осылайша олар, (дүниеде деалданып,) адасқан еді.

56.

Ал ғылым және иман берілгендер: “Расында Алланыңжазуындагы тірілетін күнге дейін түрдыңдар, тірілетін күн осы. Бірақ сендербілмейтін едіңдер” дейді.

57.

Енді сол күні, зұлымдық қылғандардың сылтаулары пайдабермейді. Олардан бір игілікте күтілмейді.

58.

Расында Бұл Құранда адам баласы үшін әр түрлі мысалбердік. Оларға бір белгі келтірсең де қарсы келгендер: “Сендер бүзушыганасыңдар” дейді.

59.

Осылайша Алла, білмегендердің жүректерін бітейді.

60.

(Мұхаммед Ғ.С.) енді сабыр ет. Алланьің уәдесі хақ.Сенбегендер сені оңай көрмесін.