29. ‘Анкəбут

1.

Әлиф Ләм Мим. (Ұғымын Алла біледі.)

2.

Адамдар: “Сендік” деумен сыналмай қойып қойылатындықтарынойлай ма?

3.

Рас олардан бұрынгыларды да сынаған едік. Сондай-ақ Алла,әлбетте шыншылдарды да біледі, өтірікшілерді де біледі.

4.

Немесе жамандық істегендер, Бізден қашып қүтыламыз деп,ойлай ма? Олар нендей жаман үкім береді!

5.

Кім Аллаға жолыгуды үміттенсе, әрине Алланың белгілімезгілі келеді. Ол, аса естуші, толық білуші.

6.

Біреу игілік үшін күрессе, сөзсіз өзі үшін күреседі.Әрине Алла, әлемнен бай.

7.

Сондай ииан келтіріп, ізгі іс істегендердің жамандықтарынәлбетте жояиыз да өздерін істегендерінен көрі жақсырақ сыйлыққа бөлейміз.

8.

Адам баласына әке-шешесіне жақсилық қылуды нтсқадық. Егерекеуі саған білмеген нәрсеңді Маған ортақ қосуыңа тырысса, онда ол екеуінебағынба. Қайтар жерің Мен жақ. Сол уақытта сендерге не істегендеріңдітүсіндіремін.

9.

Ал иман келтіріп, ізгі іс істегендерді игілерге қосамыз.

10.

Адамдардың кейбірі: “Аллаға иман келтірдік” дейді де оларАлла жолында жапа тартса, адамдардың кесірін, Алланың азабындай көреді. ӘлбеттеРаббыңнан бір нүсырат келетін болса: “Әрине біз сендермен бірге едік” дейді.Алла әлемдегілердің көңілдеріндегіні жақсы біледі емес пе?

11.

Әлбетте Алла иман келтіргендерді де біледі. Әринемүнафықтарды да біледі.

12.

Сондай кәпірлер, иман келтіргендерге: “Біздіқ жолымызғаілесіңдер, қателіктеріңді біз көтерейік” деді. Негізінен олар, бұлардыңкүнәларынан еш нәрсе көтеруші емес. Расында олар суайт.

13.

Әрине олар, өз жүктерін де онымен бірге басқа жүктер декөтереді. Әлбетте олар қиямет күні, жасама істерінен сұраққа тартылады.

14.

Рас Нұх (Ғ.С.) ты еліне жібердік. Сонда олардың ішіндетоғыз жүз елу жыл түрды. Сол уақытта оларды топан басып алды, олар; залым еді.

15.

Оны және кемедегі жолдастарын құтқарып, ол уақиғаныәлемдерге ғибрат қылдық.

16.

Ыбырайым (Ғ.С.) ды да. Сол уақытта еліне: “Аллағақүлшылық қылыңдар да Одан қорқыңдар. Егер білсеңдер, оларың сендер үшін хайырлы”деді.

17.

“Алладан өзге табынғандарың, сендерге ризык бере алмайды.Онда ризықты Алланың қасынан іздеңдер. Оган құлшылық қылыңдар да Оған шүкіретіңдер. Сол жаққа қайтарыласыңдар.”

18.

“Егер сендер жасынға шығарсаңцар, расында бгрынғытмметтер де жасынға айналдырған. Пайғамбардың міндеті ашық жалғастыру ғана.”

19.

Олар көрмеді ме? Алла жаратуды қалай бастайды, сосын онықайтарады. Расында Бұл Аллаға оңай.

20.

(Мұхаммед Ғ.С.): “Жер жүзінде кезіңдер де жаратуды қалайбастап, сосын екінші жасауды да жасайды. Көріңдер! Расында Алланың әр нәрсегекүші жетеді” де.

21.

Кімді қаласа, азап қылады да кімді қаласа, мәрхамететеді. Сондай-ақ Сол жаққа бүрыласыңдар.

22.

Сендер жерде де көкте де Алланы әлсірете алмайсыңдар.Сондай-ақ сендерге Алладан өзге не дос не жәрдемші жоқ.

23.

Сондай Алланың аяттарына әрі өзіне қауьппуга қарсыкелгендер; міне солар, рахметімнен күдер үзді. Сондай-ақ олар үшін күйзелтушіазап бар.

24.

Сонда елінің жауабы: “Ыбырайыиды өлііріңдер немеое оныөртеңдер” деу ғана болды. Алла оны оттан қттқарды. Сөз жоқ, бтнда сенген елгерибраттар бар.

25.

(Ыбырайым Ғ.С.): “Шын мәнінде сендер Дүние тіршілігіндеөзара достық үшін Алладан өзге бтттар жасап алдыңдар. Сосын қиямет күнібір-біріңе қарсы шығып, бір-біріңді қаргайсыңдар да орындарың тозақ больіп,сендерге ешбір жәрдемші болмайды” деді.

26.

Сонда Лұт (Ғ.С) оған иман келтірді. (Ыбырайым Ғ.С.): “Шынмәнінде мен Раббым жаққа жөнелемін. Ктдіксіз Ол, үстем, хикмет иесі” деді.

27.

Оган Ысхақты, Ягқтпты бердік те оның ұрпақтарына кітап,пайғамбарлық мәрхаиет еттік. Әрі өзіне Дүние сыйлығын бердік. Әрине ол, ахиреттеде ізгілерден.

28.

Лұт (Ғ.С.) қа да (Пайғамбарлық бердік.) Сол уакыттаеліне: “Рас өздеріңнен бұрын әлемде ешкіи істемеген арсыздықты істедіңдер” деді.

29.

“Рас сендер еркектерге жақындасасыңдар да жол кесіп, жәнемәжілістеріңде жамандық істейсіңдер ме?” (27-С. 54-А.) Сонда елінің жауабы:”Егер шыншылдардан болсаң, қане бізге Алланың азабын келтірші” дегеннен басқаболмады.

30.

(Лұт Ғ.С.); “Раббым! Бгзақы елге қарсы маған жәрдем берекөр!”,- деді.

31.

Елшілеріміз (періштелер), Ыбырайым (Ғ.С.) га штйіншіменкелген сәтте: “Осы халқы залым болған кентті рас жоқ етеміз” десті.

32.

(Ыбырайым Ғ.С.): “Әрине онда Лұт та бар” деді. (Елшілер):”Ол жерде кімнің болғанын жақсы білеміз; кейін қалушылардан болатын қатынынанбасқа өзін де тй-ішін де әлбетте қттқарамыз” деді.

33.

Елшілеріміз Лұт (Ғ.С.) қа келген сәтте, олардыңсалдарынан қынжылып, көңлі тарайды. (Періштелер; көркем жас жігіттер стретіндееді. Б.Ж.Р.) Олар: “Қорықпа да кейіме. Сөз жоқ, кейін қалушылардан болатынжүбайыңнан басқа өзіңді де семьяңды да құтқарамыз” деді.

34.

“Бұл кент халқына бүзықтықтарының салдарынан көктен пәлежаудырамыз.”

35.

Расында ойлаган елге; одан ашық өнеге қалдырдық.

36.

Мәдянға туыстары Шұғайып (Ғ.С.) ты жібердік те: “Әй елім!Аллаға құлшылық қылыңдар да ахирет күнінен үміт етіңдер. Жер жүзінде бұзақылықістеп, жүрмеңдер” деді.

37.

Сонда елі оны жасынға шығарды. Сондықтан жер қаттысілкініп, жұрттарында типыл болды.

38.

Сондай-ақ Ғад, Сәмүд (елі де жоқ болған). Расындасендерге олардың жұрттарынан-ақ байқалады. Шайтан олардың қылықтарын әдемікөрсетіп, оларды жолдан тосты; олар көріп, біліп түрса да.

39.

Қарүн, Перғауын және Ћаианды да (жоқ еттік.) Расында Мұса(Ғ.С.) оларға апшқ белгілер келтірген еді де олар жер жүзінде дандайсыған еді.Сонда да олар қашып қттыла алмады.

40.

Олардың күнәларының салдарынан кейбіреулерін; тстіне тасжаудырып, кейбіреулерін; ащы дауыспен, кейбірлерін; жерге жтттырып жәнекейбіреулерін де суға батырып, бәрін қолга алдық. Алла Оларға зұлымдық етпеді.Бірақ олар өздеріне зұлымдық етті.

41.

Алладан өзгені ие етіп алгандар; ұя жасап алғанөрмекшінің мысалы сияқты: Шын мәнінде тйлердің ең осалы өрмекшінің ұясы. Егеролар білетін болса.

42.

Сөз жоқ, Алла (Т.) олардың өзінен өзге кімгежалбарынғанын біледі. Ол, өте үстем, хикмет иесі.

43.

Міне осы мысалдарды адаидар үшін көлтіреміз. Бірақ олардыбілгендер ғана түсінеді.

44.

Алла көктер мен жерді хақиқат бойынша жаратты. Расындабұнда иман келтіргендер үшін бір дәлел бар.

45.

(Мұхаммед Ғ.С.) Кітаптан саған уахи етілгенді ғана оқы данамазды орында. Күдіксіз намаз; арсыздықтан, жамандықтан тыяды. Әрине Алланыеске алу, аса ірі нәрсе. Сондай-ақ Алла (Т.) не жасагандарыңды біледі.

46.

Іштеріндегі зұлымдық қылғандарынан басқа Кітап иелеріменкөркем түрде сөз таластырыңдар. (Сыпайы, дәлелді түрде қанағаттандырыңдар.)Оларға: “Бізге түсірілгенге де сендерге түсірілгенге де иман келтірдік. Жәнебіздің Тәңіріміз де сендердің Тәңірлерің де біреу-ақ. Біз Оған бойұсынғандармыз” деңдер.

47.

(Мұхаммед Ғ.С.) осылайша саған Кітап түсірдік. Сондықтанөздеріне кітап бергендеріміз оған сенеді. Және осылар (араптар) дан да оғансенетіндер бар. Аяттарымызға кәпірлер ғана қарсы келеді.

48.

Сен бүдан бұрын бір кітап оқыиаған едің де оны қолың менжазбаған едің. Егер ондай болса еді, әрине бүзықтар; күдіктенер еді.

49.

Олай емес. Негізінде Құран, өздеріне ғылым берілгендердіңкөңілдерінде айқын аяттар. Аяттарымызға залымдар ғана қарсы келеді.

50.

Олар: “Оған Раббынан неге мұғжизалар түсірілмейді?”,-десті. “Мұғжизалар; Алланың ғана жанында. Шын мәнінде мен ашық ескертушіганамын” де.

51.

Әрине оларға оқылып жатқан Кітапты саған түсіргенімізөздеріне жетіп аспай ма? (Одан артық мүгжиза бола ма?) Сөз жоқ. Құранда, иманкелтірген ел үшін әрине игілік және үгіт бар.

52.

Алла, мені мен сендердің арамызда куәлікте жеткілікті.Өйткені Ол, көктердегі әрі жердегі нәрселерді біледі. Сондай бос нәрсөлергесеніп, Аллаға қарсы келгендер, міне солар; зиянга үшыраушылар.

53.

(Мұхаммед Ғ.С.) олар, сенен азапты тездетіп тілейді. Егермерзім белгіленген болмаса, әлбетте оларға апат келер еді. Әрине, олар сезбегентүрде азап келеді.

54.

Олар, өзіңнен апаттың жедел келуін сұрайды. Сөз жоқ!Тозақ кәпірлерді әрине орап алады.

55.

Сол күні апат, оларды төбелерінің тстінен де аяқтарыныңастынан да қоршап алады да: “Қылықтарыңның дәмін татыңдар” дейді.

56.

Әй иман келтірген құлдарым! Әрине жерім кең. СондықтанМаған гана ғибадат қылыңдар.

57.

Әрбір жан иесі өлімді татады. Сосын Біз жаққақайтарылады.

58.

Иман келтіріп, ізгі іс істегендер, әлбетте олардыжаннаттың астынан өзендер ағатын жоғарғы орындарына орналастырамыз да олар ондамәңгі қалады. Ғамал істеушілердің сыйлығы нендей әйбет.

59.

Сондай сабыр етіп, Раббыларына тәуекел етеді.

60.

Қаншалаған жан-жаныуар бар; көрегін көтеріп жүрмейді.Алла (Т) оларды да сендерді де көректендіреді. Ол тым естуші, білуші.

61.

Егер олардан: “Көктер мен жерді кім жаратты және күн менайды кім іске қосты?”,- деп сұрасаң, әлбетте: “Алла” дейді. Сонда олар қайдалағып барады.

62.

Алла қтлдарынан кімді қаласа, несібесін кеңітеді детарылтады. Ктдіксіз Алла әр нәрсені толық біледі.

63.

Ал егер олардан: “Көктен жаңбыр жаудырып, онымен жердіөлімнен кейін жандандырған кім?”,-деп страсаң, әлбетте: “Алла” дейді. (МұхаммедҒ.С.): “Барлық мақтау Аллаға лайық” де. Бірақ олардың көбі түсінбейді.

64.

Бұл Дүние тіршілігі бір ойъшшық, ермек ғана. Ктдіксізахирет жтрты анық тіршілік. Әттең! Олар білсе.

65.

Қашан олар кемегө отырса, дінін Аллаға арнаған түрдежалбарынады да, оларды қттқарып қырға шығарса, сол уақытта олар; Аллаға серікқосады.

66.

Өздеріне берген нәрселерімізге қарсы бола түрсын әрі оларпайдалана түрсын. Бірақ жедел олар біледі.

67.

(Мекке халқы) иаңындагы адаидар қағып әкетілш түрганда,Меккені ардақты және бейбіт орын еткенімізді кермеді ме? Сонда бос нәрсеге сеніпАлланың нығметіне нәсткірлік қыла ма?

68.

Аллаға жасанды жала жапқаннан немесе келген шьгадыққақарсы болғаннан залым бар ма? Кәпірлердің орны тозақ емес пе?

69.

Сондай жолымызда ктрескендерді әлбетте тура жолдарыиызғасаламыз. Рас Алла жақсылық істеупгілермен бірге.