111. Тəббəт

1.

Əбу Лəһаптің екі қолы құрысын! Құрыды да.

2.

Оның малы да кəсібі де өзіне пайда бермеді.

3.

Ол, жалындаған отқа кіреді.

4.

Əйелі, отын көтеріп кіреді.

5.

Оның мойнында есілген арқан болады.