89. Ал фаджр – Танг

1.

Мен ант этеме агъарыб атхан танг бла да,

2.

он кече бла да, (не оразаны арт ону, не къурманны ал ону)

3.

Пара-пара джаратылгъан бла да, нёгерсиз бла да, (бу Аллахха айтыла болур).

4.

саркъыб бошалыб баргъан кече бла да.

5.

Сора акъылы баргъа бу антла джетмеймидиле, (ойлашыргъа)?

6.

Сора Адны къауумуна Раббинг къалай этгенин, сен билмеймисе?

7.

Узун багъанала бла ишленнген Ирама деген элге,

8.

аныча бир къралда да болмагъан?

9.

Къаяланы кесиб ёзенледе юйле ишлеб тургъан, Семудну къауумуна да?

10.

Ол къазыкъла иеси фыргъаууннга да? (Муъминлеге къыйынлыкъ бериб тургъан).

11.

Джер – джерде, къраллада чекден чыкъгъанлагъа да.

12.

Ала джер юсюнде, къраллада кёб бузукъла этген эдиле.

13.

Сора Раббинг аланы юслерине азаб къамчисин джаудурду.

14.

Ишексиз, сени Раббинг халкъын мараб (сынаб) турады.

15.

Сора адамны (къылыгъын айтсакъ), сынаб Раббиси анга дуния байлыкъ берсе, ол:
“Раббим, мени сыйлы этди”, – дейди. (Уллулукъ тутады).

16.

Сора, дагъыда, сынаб рысхысын дыккы этсе, ол: “Раббим мени сыйсыз этди”, –
дейди. (Байлыкъ бла багъа береди).

17.

Огъай, алай тюлдю! Сиз не ёксюзню сыйын кёрмейсиз,

18.

не мискиннге аш ашатыргъа кишини къозгъамайсыз.

19.

Бир-бири тюбюнгю (ёлгенни) туташ ашайсыз. (Ёксюз, джарлы айырмайын энчилейсиз).

20.

Байлыкъны уа, мардасыз, къаты сюесиз.

21.

Огъай, алай тюлдю! Джер букъу – чукъу болгъан заманда,

22.

Раббинг да, саф – саф болуб тизилген мёлекле да келген заманда,

23.

сора ол кюн джаханим да келтирилир, хар адам да ол кюн этген затларын эсине
тюшюрюр (ниетине дери). (Ол кюн) эсгергенден а не хайыр.

24.

Сора ол: “Ах анасыны, бу джашауума (ахыратыма) да бир джукъ къурасам эди”, –
дер.

25.

Сора ол кюн Аллах азаб бергенча, анга бир киши азаб бералмаз.

26.

Ол салгъан богъоулача да киши бугъоу салалмаз.

27.

(Тюз адамгъа ол кюн): “Эй, тынчайгъан джан!

28.

Раббинге къайыт, сен Анга, Ол да сеннге разы болгъан халда!

29.

Энди Мени къулларымы ичине кир!

30.

Мени джаннетиме да кир!” – деб айтылыр.