85. Ал бурудж – Джулдуз бёлек

1.

Мен ант этеме, джулдузлу кёк бла да, (созвездиями зодиака)

2.

сёз берилген кюн бла да, (къыямат)

3.

шагъатлыкъ этген бла да, шагъатлыкъ этилген бла да: (файгъамбарла, мёлекле,
китабла, санла д.а.к.).

4.

Ол чунгур иелери ёлсюнле –

5.

аны ичинде от джандырыб,

6.

кеслери да аны тёгерегине олтуруб,

7.

муъминлеге этген ишлерине къараб, (отха салыб кюйдюре)

8.

аладан ачыуларын алыб кюрешген, ала къуру уллу, махтаулу (Аллахха) ийман
салгъанлары ючюн,

9.

кёклени, джерни оноулары да Аныкъы болгъан Аллахха. Аллах а хар неге да туурады.

10.

Ишексиз, муъмин эркишилеге да, тиширыулагъа да къыйынлыкъ бериб, сора тауба
этмегенлеге, алагъа джаханимни кюйдюрген азабы хазырды.

11.

Алай а ийман салыб, ашхы къуллукъла этиб тургъанла, ала ишексиз, тюбю бла суула
баргъан джаннетледе болурла. Ол а уллу насыбды, (ангылагъаннга).

12.

Ишексиз, сени Раббинги къарыуу уллуду, (азаб берирге).

13.

Ишексиз, Ол (джаратыуну) башлагъан да этеди, ызына да къайытарады джангыдан.

14.

Кеси да Ол бек кечиучюдю, сюймеклиги да уллуду (къулларына).

15.

(Сыйлы) гъаршны да Иесиди, махтаулуду.

16.

Мурат этгенин толу этиучюдю.

17.

Сеннге бир аскерни хапары келдими,

18.

Фыргъауунну да, Самудну да?

19.

Алай болса да, кяфырла (Къуранны) ётюрюкге санаб турадыла.

20.

Аллах а аланы арт джанларындан къуршалабды.

21.

Огъай, бу къуру махтаулу Къуранды,

22.

Лаухул махфузда (бурундан) сакъланыб тургъан. (Таза джерде, чырт, бир заран
джетмеген не джинден, не башхадан).