83. Ал мутаффифиин – Алдаучула

1.

Ёлчеде, базманда алдаучулагъа къыйынлыкъ.

2.

Адамладан кеслерине алгъан заманда толу алыб,

3.

алагъа не ёлчелеген, неда чекген заманда, кем этиучюлеге.

4.

Ала тирилирбиз деб, акъыл этмеймидиле сора,

5.

уллу кюннге,

6.

халкъ, дунияланы Иесини аллына сюелген кюннге?

7.

Огъай, алай тюлдю! Ассыланы китаблары “сидджиндеди”.

8.

Ол, “сидджин”, – деген а неди, сеннге аны ким билдирир?

9.

Ол а ачыкъ джазыулу бир китаб,

10.

Ётюрюкге санаучулагъа, ол кюн къыйынлыкъ,

11.

сюд кюнню ётюрюк этиучюлеге.

12.

Аны ётюрюк этген а, къуру чекден чыкъгъан гюнахлы адамды.

13.

Анга Бизни аятларыбыз окъулгъан заманда: “Буруннгуланы таурухлары”, – деб,
къойгъан.

14.

Огъай, алай тюлдю! Аланы этген (аман) ишлери джюреклерин тот этгенди. (Энди ауаз
аланы джюреклерине кирмейди).

15.

Огъай, алай тюлдю! Ишексиз, ол кюн, Раббийлери бла аланы аралары бёлюнюб болур,
(джабыу салыныб).

16.

Ишексиз, андан сора ала джаханимде кюерле.

17.

Сора алагъа: “Ма бу, ол сиз ётюрюкге санагъанды”, – деб, айтылыр.

18.

Огъай, алай тюлдю! Ишексиз, ашхыланы китаблары уа “гъиллиййиндеди”.

19.

Ол “гъиллиййин” деген а не затды, аны сеннге ким билдирир?

20.

Ол да джазыулу бир китаб, (сууаблыланыкъы).

21.

Аллахха джууукъ (болгъан) мёлекле Анга туура болгъан.

22.

Ишексиз, ашхыла тамам зауукълукъда болурла,

23.

тапчанлагъа таяныб тёгерекге къарай,

24.

сен аланы кёрсенг, джарыкъ бетлеринден танырса.

25.

Алагъа пашотлары бла асыралыб тургъан ичкиле ичирирле.

26.

Аланы пашотлары мискден болур. Ма ол зат ючюн эришсинле, эриширикле, (дуния зат
бла эришмей).

27.

Ол ички “таснима”, деген суу бла къатышыбды,

28.

Аллахха джууукъла ичиучю къара суудан,

29.

Ишексиз, ассы къауум ийман салгъанлагъа кюле болдула (дунияда).

30.

Ала аланы къатлары бла ётселе, кёз – къашлары бла аланы самаркъау эте болдула.

31.

Ахлуларына да ала, алагъа кёл кенгдириб къайытдыла.

32.

Аланы кёрген заманда да: “Была тамам аджашыбдыла”, – дей болдула.

33.

Ала алагъа къарауулгъа джиберилмеген эдиле да.

34.

Сора ма бюгюн а (къыямат кюн) ийнаннганла да, ол кяфырлагъа кюлюрле,

35.

табчанлагъа таяныб рахат (хош) къарай,

36.

ол кяфырлагъа этгенлерине кёре, джал берилемиди экен деб?