80. Абаса – Къаш – баш тюйюу

1.

(Файгъамбар) къаш – баш тюйюб, ары бурулду,

2.

анга сокъур келгени ючюн.

3.

(Мухаммад), ол (келген ауаз эшитсе), тазаланыб (тюзелиб) къалыр эсе уа, сен аны
къайдан билесе,

4.

неда ауазны ангылаб, ол анга хайыр берир эсе уа?

5.

Ол байны айтсакъ; (Мухаммад аны къайгъылы болгъанды)

6.

сен а эс бёлюб анга буруласа,

7.

аны тазаланмагъан айыбы, сени бойнунга болмаса да.

8.

Ол сеннге (термилиб) ашыгъыб келген адамны айтсакъ;

9.

ол (Аллахдан) къоркъгъан адамды,

10.

сен а анга эс бёлмей, ары буруласа (ол байгъа. Мухаммад, байланы бири келиб, аны
динге чакъыра тургъанлай, бир сокъур киши талпыб келиб, аланы бёлгенди. Расул
аны бёлгенин ушатмай къаш – баш тюйгенди. Аллах да файгъамбарны ол ишине айыб
этгенди).

11.

Огъай, алай тюлдю! Бу Къуран эсгертген затды (ауазды).

12.

аны эсгерирге сюйгеннге.

13.

Сыйлы нусхалада (китаблада) сакъланыб тургъан,

14.

огъары (кёкде), таб – таза (сыйлы),

15.

джазыучуланы (мёлеклени) къоллары бла

16.

сыйлыла, ашхыла (джазгъан).

17.

Ёлсюн адам! Ол кяфыр къалай болады!

18.

Ол (Аллах) аны неден джаратханын (кёрмеймиди сора),

19.

бир тамчы суудан джаратыб, аны къадарын (джазыуун) бегитди,

20.

сора Ол аны джолун тынч этди, (джашау джолу),

21.

сора аны ёлтюрюб (аджал бериб) къабыр этеди,

22.

сора Ол аны сюйген заманында тирилтеди.

23.

Огъай! Ол (адам), Аллахны буйругъун тындырмайды!

24.

Сора адам ашагъан ашына къарасын (ойлашсын) аны къалай битгенине.

25.

Биз шоркъулдатыб (кёкден) сууну къалай къуябыз,

26.

джерни да (битим тамырла бла) къалай джарабыз,

27.

аны юсюнде Биз къалай битдиребиз: мюрзеуле,

28.

джюзюмле, хансла,

29.

зейтунла, хурмала,

30.

къалын кёгет терекле,

31.

тюрлю – тюрлю) кёгетле, джайлыкъла,

32.

кесигиз да, малыгъыз да хайырланыр ючюн.

33.

(Алай а) къаты таууш келген заманда (экинчи сур),

34.

адам къарнашындан,

35.

анасындан, атасындан,

36.

тиширыу нёгеринден, баласындан къачхан кюн,

37.

ол кюн аланы хар бири да, башы къайгъылы болур.

38.

Ол кюн бир къауум бетле джарыкъ болурла,

39.

кюле, ышара турурла.

40.

Бир къауум бетле да кир – букъу болурла,

41.

юслерин сыйсызлыкъ басар,

42.

ала уа кяфырла, ассыла.