79. Аннаазигъат – Джыртыучула

1.

Мен ант этеме, (аман адамны) джанын джыртыб, хыны алыучу,

2.

(ийманлыны) джанын да джумушакъ алыучу,

3.

хауада сюзюлюб джюзюучю,

4.

ашыгъыб бир – бирин озуучу,

5.

буйрукъну тындырыучу мёлекле бла.

6.

Ол титирерик титиреген кюн (къыямат кюн),

7.

аны ызындан экинчи (титиреу) да келир,

8.

ол кюн джюрекле къалтырарла,

9.

кёзле да сюзюлюрле (бетле кетиб).

10.

Мухаммад), ала (мушрикле): “Сора биз, ишексиз, бурун халыбызгъамы къайытырбыз?

11.

биз чириб бошаб, сюек болгъандан сора?” – дерле.

12.

Дагъыда ала: “Алай болса, ол къайытыу а къолай къайытыу тюлдю”, – дерле.

13.

(Алагъа джууаб), ол кюн а, джангыз бир ачы таууш болур,

14.

ала олсагъатлай (къабырдан) уяныб сагъайырла.

15.

(Мухаммад), сеннге Муссаны хапары келдими?

16.

Раббиси анга Тууаа деген бир сыйлы тюзде, таууш этгени:

17.

“Фыргъаууннга бар, ишексиз, ол чекден чыкъгъанды,

18.

сен анга: “Тазаланыргъа (йиманын) къалайса сен?” – де,

19.

хо болсанг, мен сени Раббинги джолуна тюзетейим, Аллахынгдан къоркъа билирсе”, –
деб, бар.

20.

(Баргъанында) анга Мусса уллу сейир белги кёгюзтдю.

21.

Ол аны ётюрюкге санаб тынгыламады,

22.

дженгил огъуна ары бурулуб,

23.

адамларын джыйыб, алагъа таууш этди:

24.

“Сизни мийик раббигиз менме да”, – деди,

25.

Сора Аллах да аны дунияда, ахыратда да (азабха) тутду.

26.

Ишексиз, ол затда къоркъа билгеннге керти оюм барды.

27.

Джаратылмакъда, сизми деменгилирексиз, огъесе, кёклеми? Аны уа Ол ишледи.

28.

Ол аны мийикге кёлтюрюб джарашдырыб къурады,

29.

аны кечесин – къарангы, кюндюзюн – джарыкъ этди,

30.

андан сора джерни да (тёгерек) этиб джайды,

31.

сууун, отлауун да чыгъарды,

32.

мийик тауланы да сюеди.

33.

Сиз да, малларыгъыз да хайырланыргъа.

34.

(Къыяма келиб) уллу къыйынлыкъ басхан заманда,

35.

ол кюн хар адам (дунияда) неге талпыгъанын (игиге, аманнга) эсине тюшюрюр,

36.

ол кюн кёзге джаханим туура болур.

37.

Сора (Аллах салгъан) чекден да чыкъгъан,

38.

дуния джашауну да сайлагъан адамны айтсакъ,

39.

ишексиз, аны орну джаханим болур.

40.

Алай а Раббисини аллына сюелирин (унутмай) къоркъуб, нафсы хауасын бошламай, аны
тыйыб джашагъанны айтсакъ,

41.

ишексиз, аны орну да джаннет болур.

42.

(Мухаммад), сеннге: “Къыямат кюн къачан келликди?” – деб сорадыла.

43.

Аны айтыргъа сенде билим къайда?

44.

Аны билими Раббинге тиреледи.

45.

Сен а, къуру Аллахдан къоркъгъан адамны сакълыкъгъа чакъырыучуса.

46.

Ала аны (къыяматны) кёрген кюн, бу (дуния) алагъа, не ингирчакълы, не
эртденчакълы бир кёрюнюр.