78. Наба – Хапар (Аллахдан)

1.

Ала (меккачыла) бир-бирине нени юсюнден сорушадыла?

2.

Ол а уллу хапарны юсюнденди,

3.

ол ала даулашыб – тартышыб тургъан.

4.

Огъай, алай тюлдю! Ала аны артда билирле,

5.

энтда огъай, алай тюлдю! Артда билирле ала.

6.

Биз джерни тёшек этиб аланы тюблерине салмадыкъмы?

7.

Тауланы да къазыкъла этиб; (джерни бегитиб тургъан).

8.

сизни да нёгер-нёгер (пара – пара) джаратыб,

9.

джукъуну да сизге тынчаймакъ этиб,

10.

кечени да сизге джабыу этиб,

11.

кюндюзню да сизге джашау этиб,

12.

башыгъызда джети деменнгили (кёклени) да ишлеб,

13.

(башыгъызда) къызыб тургъан бир чыракъны да этиб,

14.

булутладан сыгъылыб чыкъгъан сууну да эндириб,

15.

аны бла Биз сизге битдирир ючюн; мюрзеуню, битимни,

16.

къалын кёгет терекле да.

17.

Ишексиз, (аман – иги) айырылгъан кюнню болджалы салыныбды.

18.

Сургъа юфгюрюлюб, сиз да джоппу-джоппу келир кюн.

19.

Кёк да ачылыб эшикле (тешиклеча) болуб къалгъан кюн

20.

Таула да джюрютюлюб букъу чарс болуб къалгъан (кюн).

21.

Ишексиз, джаханим да мараб (сакълаб) турады.

22.

Чекден чыкъгъанланы ары барырларын.

23.

Анда ала ёмюрлени турурла.

24.

Ала анда (сусабларын къандырырлай), не бир салкъынлыкъ, не бир ичерик табмазла,

25.

къуру, къайнар суу бла ирин болмаса,

26.

ол аланы этгенлерине кёре хакъларыды,

27.

Ишексиз, ала ишлери эсеблениуге ышанмадыла (сорургъа).

28.

Бизни аятларыбызны да ётюрюкге санадыла.

29.

Биз а хар нени да тергеб, китаб этиб турабыз.

30.

Сора алагъа: “Чегигиз, (энди азабны), Биз сизге къуру, азабдан башха джукъ
къошарыкъ тюлбюз”, – дербиз

31.

Ишексиз, Аллахдан къоркъгъанлагъа уа ол кюн, хорлам барды,

32.

кёгет терекле, джюзюм бачхала,

33.

тёгерек ёшюнлю, тенг къызла,

34.

толу ички аякъла, (ички анда халалды),

35.

ала анда не терс сёз, не ётюрюк эшитмезле.

36.

(Ол затла) эсеблениб Раббингден сеннге хакъгъа,

37.

кёклени, джерни да, экисини арасындагъыланы да, Иеси Рахмандан болуб. (Алайда)
Анга бир киши джукъ айталмаз.

38.

Ол кюн сыйлы джан да (Джабраил), мёлекле да саф -саф болуб тизилирле. Къуру
Рахман Аллах эркинлик берген адам болмаса, киши сёлешалмаз. Сёлешген да, къуру
тюзню айтыр.

39.

Ишексиз, ол кюн, келлик кюндю, Раббисине къайытыр акъылы болгъаннга.

40.

Биз сизни джууукълашыб келе тургъан азабдан сакълыкъгъа чакъырдыкъ. Хар адам
этген затына къараб кёрюб (аман, иги этгенин), сора кяфыр а: “Ай, анасыны, мен
топуракъ болуб къалсам эди!” – деб, айтхан кюн. (Гюнахларын кёрюб, отда кюймез
ючюн).