77. Алмурсалат – Джиберилгенле

1.

Мен ант этеме бир-бири ызындан тохтаусуз баргъан джелле бла.

2.

Къаты ургъан джелле бла да.

3.

Сюрюб булутланы джайгъан джелле бла да.

4.

(Керти бла ётюрюкню) айырыучу аятла бла да.

5.

Аманатны джетишдириучю (мёлекле) бла да,

6.

не кечер ючюн (тюзлени), не къоркъутур ючюн (терслени).

7.

Ол сизге сёз берилген, амалсыз келир (къыямат кюн),

8.

(аны келири): джулдузла джукълансала,

9.

кёк да джарылса,

10.

таула да букъу – чукъу болуб чачылсала,

11.

Файгъамбарланы да чакълары (заманнлары) джетсе,

12.

болджал салыныб тургъан кюннге,

13.

(адамла) айырылгъан кюн. (Иги – аман, терс – тюз).

14.

Айырылгъан кюн деген, ол не болгъанын сеннге ким билдирир?

15.

Ол кюн а, аны ётюрюк этиучюлеге къыйынлыкъ.

16.

Биз буруннгуланы тюб этмедикми сора?

17.

Аланы ызларындан артдагъыланы да?

18.

Чекден ётгенлеге, Бизни этиуюбюз алайды.

19.

Ётюрюк этиучюлеге ол кюн къыйынлыкъ.

20.

Биз сизни сыйсыз суу (кесекден) джаратмадыкъмы сора?

21.

аны бек джерде (ананы къарнында) этмедикми?

22.

Бир белгили болджалгъа дери?

23.

Биз анга марда (болджал) салдыкъ да (9 ай). (Къара) Биз къаллай ашхы марда
салыучубуз.

24.

Ётюрюкге санагъанлагъа уа, ол кюн къыйынлыкъ.

25.

Джерни да, Биз хар затны тартыб, юсюне джыйыб – къысыб турурча этмедикми? (Алай
болмаса, джер юсюнде джукъ тохтамай, ёрге кёлтюрюлюб кетер эди).

26.

Джашарлай, ёлюрлей (аны юсюнде).

27.

Анда (аны юсюнде) мийик таула да къураб, сизге да тузсуз сууну ичирмедикми сора?

28.

Ётюрюк этиучюлеге, ол кюн къыйынлыкъ.

29.

Алагъа: “Ол ётюрюк этиучюгюзге барыгъыз энди”, – дерле,

30.

(тютюню) юч бёлюмлю салкъыннга (джаханимге).

31.

Ол не салкъынлыкъ этмеген, неда отдан къутхармагъан.

32.

Къаланы окъла бла ургъан кибик, кёсёуле бла ургъан отха.

33.

(Ол кёсёуле) сары тюелеча (сейир тукъум джылтыраб).

34.

Ётюрюк этиучюлеге ол кюн къыйынлыкъ.

35.

Ол а аланы бири да сёлашалмагъан кюндю.

36.

Сылтауларын айтыргъа да мадарлары болмаган.

37.

Ётюрюкге санаучулагъа ол кюн къыйынлыкъ.

38.

Алагъа: “Бу терс-тюз айырылгъан, Биз сизни да, буруннгуланы да джыйгъан кюндю,

39.

(дуниядача) хыйла этер мадарыгъыз бар эсе, этигиз (къарамай)”, – деб айтылыр.

40.

Ол кюн, ётюрюкге санагъанлагъа къыйынлыкъ.

41.

Ишексиз, Аллахдан къоркъгъанла уа, (джаннет тереклени) кёлеккелеринде, баргъан
сууланы арасында болурла,

42.

сайлагъан кёгетлерине да эркин.

43.

Сора алагъа: “Этген ишлеригиз ючюн ашагъыз, ичигиз, бу сизге огъур болсун”, –
деб, айтылыр.

44.

Ишексиз, ашхылагъа Бизни джал беририбиз алайды.

45.

Ётюрюк этиучюлеге уа ол кюн къыйынлыкъ.

46.

(Эй, иймансызла!) бир кесек ашагъыз, (ичигиз) зауукъланыгъыз (бу дунияда), сиз
чекден чыкъгъан къауумсуз.

47.

Ётюрюк этиучюлеге ол кюн къыйынлыкъ.

48.

Алагъа: “Аллахха ийилигиз”, – деб айтылса ол кюн, ийилалмазла. (Ала дунияда
ийилмегенлери ючюн).

49.

Ётюрюк этиучюлеге ол кюн къыйынлыкъ.

50.

Бу айтыугъа (Къураннга) ийнанмагъан а, башха неге ийнаныр.