76. Инсан

1.

(Бурун), адам улу эсгерилирлей, бир джугъу да болмай, (аты – чуу да айтылмай)
тургъан заман болмадымы сора?

2.

Ишексиз, Биз адам улуну бир-бирине къатышхан суу кесекден джаратдыкъ, аны сынар
ючюн, къулакъ, кёз да бердик.

3.

Биз анга тюз джолну да кёгюзтдюк (китаб ийиб). Сюйсе шукур этсин, сюйсе кяфыр
болсун, (сайлау аныкъыды).

4.

Кяфыр болгъанлагъа уа, ишексиз, Биз сынджырла, бугъоула, къызгъан от
хазырлаббыз.

5.

Ишексиз, ашхыла (джаннетде) аякъла бла камфара къатышхан (джаннет) сууланы
ичерле,

6.

ол Аллахны къуллары ичерге къуралгъан, уруб чыкъгъан къара сууду.

7.

Сёзлерине толу болгъан (Аллахха, адамгъа да), къыйынлыгъы узакъгъа джетишген
кюнден да къоркъгъанлагъа.

8.

Кеслерини кёзлерин къыйдырыб, мискиннге, ёксюзге, джесирге да аш ашатханлагъа.

9.

(Былай айтыб): “Биз, къуру Аллах разылыгъы ючюн ашатабыз, аны ючюн сизден, не
хакъ, не бюсюреу излемейбиз. (Керти садакъа аллайды).

10.

Ишексиз, биз Раббибизден, мыдахлыкъ басхан къыйын кюнден къоркъуб (ашатабыз)”, –
деб.

11.

Аллах да аланы, ол кюнню къыйынлыгъындан сакълаб джарыкъ, къууанч бетли этди.

12.

Ала сабырлыкъ этгенлери ючюн джаннет бла, дарий кийимле бла хакъ берди.

13.

Ала анда (джаннетде) таянчакъ орунлагъа таяныб, не иссилик, не сууукълукъ кёрмей
(рахат халда).

14.

Кёлеккелери ийилиб, кёгетлери да алаша тюшген терекле тюбюнде.

15.

Алагъа кюмюш аякъла бла, чын (джылтырауукъ) стаканла бла тёгереклерине
айланырла.

16.

Мардалы толгъан, (кюмюшден къара сауут салыннган) хрусталь аякъла бла (джаннет
сууланы) ичирирле.

17.

(Аны кибик) алагъа анда, занджабил бла (имбир бла) къатышхан суусаб аякъла
ичирирле,

18.

аты Салсабил болгъан къара суудан.

19.

Хаманда бирча тургъан джашчыкъла аланы тёгереклерине айланырла. Сен аланы
кёрсенг, джайылгъан инджиле деб, алай хыйсаб этерсе.

20.

Сен ары (джаннетге) къарасанг а; мамырлыкъ да, уллу патчахлыкъ да кёрюрсе.
(учу-къыйыры болмагъан байлыкъ).

21.

Аланы кийимлери джашил атлесден, парчадан болур, кюмюш бууунлукъла бла джасаныб.
Раббийлери да алагъа таза ичкиле ичирир.

22.

“Ишексиз, ма бу (сыйлылыкъ) сизни джалыгъызды, талпыб (дыгъалас этиб) кюрешген
затыгъыз да бюсюреулю болду”, – деб айтылыр.

23.

Ишексиз, Биз сеннге бу Къуранны бёлюм-бёлюм тюшюрдюк.

24.

Энди Раббинги оноууна сабырлы тур. Аладан (Аллахха) не терсине баргъаннга, не
къаршчыгъа бойсунма.

25.

Эртден, ингир Раббинги (унутмай) эсгере тур,

26.

кечени бир кёзюуунде да. Анга баш уруб табын, кечени узунуна махтаула да эт. (Ол
кёзюуледе намаз къыл).

27.

Ишексиз была уа (кяфырла) терк бошалгъанны (дунияны) сюедиле, ауур кюнню уа
артларында къоядыла.

28.

Биз аланы джаратхан да этдик, санларын да къатдырдыкъ. Сюйсек, Биз аланы
ауушдуруб, аланы орунларына, башхаланы да келтиралырбыз.

29.

Ишексиз, Аллахха элтген джолну тутаргъа излегеннге, ма бу насихатды (аууазды).

30.

Алай а сиз тыйыншлы кёрген зат, Аллах аны тыйыншлы кёрмесе, болмаз. Ишексиз,
Аллах алимди, хакимди.

31.

Тыйыншлы кёргенин рахматына кийиреди. Залимлеге уа термилтген азабны хазырлабды.