73. Алмуззаммил – Чырмалгъан

1.

Эй, чырмалгъан!

2.

Кечени бир кесегинден къалгъанын джатма, (къуллукъ эт),

3.

не аны джартысын, не андан бир кесек кемирек,

4.

неда анга (бир кесек) къош. Къуранны да макъам бла кескин, (ариу) окъу.

5.

Ишексиз, Биз сеннге ауур сёз (аманат) салырбыз.

6.

Ишексиз, кече къуллукъ (джюрекге) бегирек сингеди, айтылгъан да ачыгъыракъ
ангылашынады.

7.

Кюндюз да сени ары – бери джюзюу (къайгъыларынг) кёбдюле.

8.

Сен Раббинги атын эсгергенлей, толу Анга (берилиб) талпыгъанлай тур.

9.

Ол кюнчыгъышны да, кюнбатышны да Раббисиди. Андан ёзге башха аллах джокъду, Аны
кесинге уакилге (джакъчыгъа) тут.

10.

Аланы (меккачыланы) айтханларына тёз, аладан ариу халда джанла да къал
(даулашмай).

11.

Ол нигъматлы джашаб (Къуранны да) ётюрюк этерге излегенлени, аланы Меннге къойда
олтур. Сен алагъа бир кесек заман бер, (ашыкъма).

12.

Ишексиз, Бизде уа бугъоула да, джаханим да барды,

13.

къарылтхан ашарыкъла да, термилтген азаб да барды,

14.

джер да, таула да тебрениб, сора таула чачылыб – къуюлуб, къум тёбеле болуб
къалгъан кюн.

15.

Ишексиз, Биз (бир заманда) Фыргъаууннга келечи джиберген кибик, сизге да келечи
джибердик, (Аллахны аллында) сизге шагъат болур ючюн.

16.

Фыргъауун келечиге бой салмагъанында, Биз аны къаты къыйынлыкъ бла тутхан эдик

17.

Энди сиз къаршчы ёлсегиз, сабийлени чачлары агъаргъан кюн, къалай къутулурсуз.

18.

Ол кюн Аллахны сёзю (буйругъу) тола, кёк да джарылыр.

19.

Ишексиз, была (аятла) Раббисини джолун тутаргъа сюйгеннге (джолгъа тюзетген)
ауазды.

20.

Ишексиз, сен да, нёгерлеринг да (къуллукъ эте) кечени ючден биринден кемирек
тургъаныгъызны да, аны джартысын тургъаныгъызны да, ючден бирин тургъаныгъызны
да сени Раббинг биледи. Кечени, кюндюзню да Аллах кеси мардалайды. Сиз аны,
чыртда, тюз санаб туралмазыгъызны да биледи. (Ол заманда сагъат болмагъанды). Ол
себебден Ол (Аллах) сизни кечеди. Къурандан да окъуялгъаныгъызча бир окъугъуз.
Ол сизни арагъызда ауругъанла боллугъун да биледи. Бир къауумла да джер юсюнде
(джашау) кереклилерин (рысхы) излерге керек боллугъун да биледи. Бирлени Аллах
джолунда къазаууат этерлерин да биледи. Ол себебден, Къурандан къарыугъа кёре
бир окъугъуз. Намазны да толу къылыгъыз, зекят да беригиз. Аллахха ариу ёнкюч да
беригиз (садакъа). Сиз джаныгъыз ючюн хайырлы болуб (мында) нени хазырласагъыз,
аны Аллахны аллында (андан эсе) хайырлы да, уллу джал да болуб табарсыз.
Аллахдан а кечмеклик тилеб туругъуз. Ишексиз, Аллах кечиучюдю, рахматлыды.