69. Алхаакъкъах – Хакъ кюн

1.

Хакъ кюн!

2.

Ол хакъ кюн деген неди?

3.

Хакъ кюн деген не зат болгъанын а сеннге ким билдирир?

4.

Семудну, Адны халкълары да ол ауур кюнню ётюрюкге санагъан эдиле.

5.

Семудчуланы айтсакъ, ала чекден чыгъыб халек болгъан эдиле.

6.

Адны къауумун айтсакъ, ала да къаты шууулдаб ургъан джел бла халек болгъан
эдиле.

7.

Ол (Аллах) аны алагъа, джети кече бла сегиз кюнню, тохтаусуз бардырыб тургъан
эди. Сен аланы кёрсенг, ичлери къуууш къырылгъан пальма тереклеча, ол къауумну
анда сойланыб джатханларын.

8.

Сен аладан бир джукъ къалыб кёремисе сора?

9.

Фыргъауун да, анга дери джангылычлары ючюн баш тюблерине болгъан элле да,

10.

ала бары да Раббийлерини келечисине бойсунмагъан эдиле. Ол да аланы эрши тукъум
(къыйынлыкъ бла) тутхан эди.

11.

Ишексиз, суу къобуб къутуруб тебрегенинде, Биз сизни сууну башында джюзюб
баргъан мазаллы кемеге джюклеген эдик. (Нухну кемеси).

12.

Биз аны сизге эсгерме да, (эшитген) къулакъ да аны эсине джыяр ючюн этдик,

13.

Сора Сургъа бир кере къаты тукъум юфгюрюлсе,

14.

джер да, таула да кёлтюрюлюб бирден чачыу-къучуу болсала,

15.

ма ол кюн, ол тюшерик тюшер, (къыямат кюн келир),

16.

кёк да джарылыр, аны къарыуу къалмаз.

17.

Мёлекле да (ол кюн) аны (кёкню) тёгерегинден алырла. Сени Раббинги тахтасын
сегиз (мёлек) кёлтюрюр.

18.

Сора сиз (Аллахны аллына) туура болуб барырсыз, сизден биринг да ол кюн
джашырылыб къалалмаз.

19.

Алайда китабы онг къолуна берилген: “Магъыз, окъугъуз китабымы!

20.

Ишексиз, хыйсаб кюннге тюберим (сюд боллугъу) мени эсимде тургъанды
(унутмагъанма)”, – дер.

21.

Ол адам къууанчлы джашауда болур,

22.

мийик джаннетлени ичинде,

23.

кёгетлери ийилиб джууукъ келген.

24.

Сора алагъа: “Ашагъыз, ичигиз сизге алгъышха, озгъан кюнледе этген (ашхы)
ишлеригиз ючюн”, – деб, айтылыр.

25.

Китабы сол къолуна берилген адамны айтсакъ а, ол да: “Ай анасыны, бу китабым
меннге берилмеген болса эди (аны кёрмей къалсам)!

26.

Ол заманда хыйсаб не болгъанын билмей къалыр эдим!

27.

Ай анасыны! (Ёлюм бла) мени ишим тыныб къалгъан болса эди.

28.

Байлыгъым да мени джугъума джарамады.

29.

Баш эркинлигим да менден кетди”, – дер.

30.

Сора Аллах: “Тутугъуз да, бугъоулагъыз аны,

31.

сора джаханимде кюйдюрюгюз,

32.

узунлугъу джетмиш къары болгъан сынджыргъа салыгъыз,

33.

ишексиз, ол уллу Аллахха ийман салмай болду,

34.

неда мискиннге джукъ ашатыргъа кишини къозгъамады.

35.

Энди бюгюн, былайда анга бир джан аурутхан тенг да джокъ,

36.

къан – иринден башха анга ашарыкъ да джокъ,

37.

аны уа, къуру гюнахлыладан башха киши ашамаз”, – дер.

38.

Огъай! Сиз кёрген затла бла да,

39.

сиз кёрмеген затла бла да ант этеме,

40.

ишексиз, бу (Къуран) чомарт келечини (Джабраилни) сёзлериди.

41.

(Сиз айтханча), ала джырчыны сёзлери тюлдюле, сиз къалай къарыусуз ийнанасыз.

42.

Неда билгични сёзлери тюлдюле, къалай къарыусуз эсгересиз.

43.

Ол (Къуран) гъаламланы Иесинден келген затды.

44.

Ол (Мухаммад) Бизни атыбыз бла, бир затла айтыргъа кюрешсе, (кеси аллына
Къураннга къошса),

45.

аны Биз онг къолундан тутуб,

46.

джюрек тамырын кесмей къоймаз эдик.

47.

Сизни арагъызда аны тыяллыкъ биреу да табылмаз эди.

48.

Ишексиз, ол а (Къуран) такъуалылагъа къуру эсгертген затды.

49.

Ишексиз, Биз а аны ётюрюкге кимле санагъанларын, толу билиб турабыз.

50.

Ол а (Къуран) кяфырлагъа насыбсызлыкъды.

51.

Керти ол, ажымсыз бегиген хакъды.

52.

Ол себебден, сени Иенг Уллу (Аллахны) махтаула этиб тазала.