66. Аттахриим – Харам этилген

1.

Эй, файгъамбар! Юй бийчелеринги разылыгъын излеб, Аллах сеннге халал этгенни,
сен кесинге нек харам этесе? Аллах а кечиучюдю, рахматлыды.

2.

Аллах сизге (терс) антларыгъызны бузаргъа борч этгенди. Аллах а сизни Иегизди.
Ол нени да билген акъыл Иесиди.

3.

Бир джолда Файгъамбар къатынларыны бирине джашыртын бир хапар айтды. Ол да аны
башхагъа айтды. Аллах да аны бир кесегин ачыкълаб Файгъамбаргъа билдирди, бир
кесегин (ачыкъламай) къойду. Сора (Мухаммад) анга хапарын айтханында: “Муну
сеннге ким айтды?”, – деб, сорду бир (къатыны). Ол да: “Аны уа меннге, нени да
билген, неден да хапарлы болгъан айтды”, – деди.

4.

Сиз, экинг да Аллахха къайытыб тауба этсегиз (ол заманда), экинги да
джюреклеригиз ийледи. Алай болмай экинг да биригиб аны (расулну) джунчутсагъыз
а, (сиз билигиз) Аллах анга джакъды. Джабраил да, ашхы муъминле да аны
джанлыдыла. Аны къой, бары мёлекле да анга болушадыла.

5.

Ол (файгъамбар) сизни къойса да, сизни орнугъузгъа аны Раббиси сизден эсе игиле
муслимат, муъминат, буюкъгъан, таубачы, къуллукъчу, оразачы юй бийчеле; тулла
да, къызла да берирге болур анга.

6.

Эй, ийман салгъанла! Кесигизни да, ахлуларыгъызны да, отуну адамла бла ташла
(идолла) болгъан отдан сакълагъыз, (тюз джолгъа тартыгъыз, ары отха ийиб
къоймагъыз, айтыр, юретир керекли). Аны юсюнде уа не аз да Аллахны буйругъун
бузмагъан, Ол не буюрса аны этиб тургъан кючлю, къаты (джюрек) мёлекле бардыла.

7.

Алагъа: “Эй, ийнанмагъанла! Бюгюн, сиз сылтауланы къоюгъуз, къуру не этген
эсегиз, аны джалын аллыкъсыз”, – дерле.

8.

Эй, ийман салгъанла! Сиз Аллахха таза джюрекден тауба этигиз, (алай этсегиз)
Раббигиз сизни аман ишлеригизни кетериб, тюбю бла суула баргъан джаннетлеге
кийирирге болур, файгъамбарны да, аны биргесине ийман салгъанланы да, Ол аланы
уялтмагъан кюн, нюрлери да алларында, онг джанларында баргъан кюн. Ала: “Эй,
Раббибиз! Нюрюбюзню да толу бер, бизни кечген да эт, ишексиз, Сени неге да
къолунгдан келеди”, – деб, тилеген кюн.

9.

Эй, файгъамбар! Кяфырла бла, мунафикъле бла кюрешни бардыр, алагъа къаты да бол.
Аланы орунлары джаханимди. Къалай аман къайытыуду, ол!

10.

Аллах Нух бла Лутну къатынларын (ала гяуур болгъандыла) кяфырлагъа юлгюге
келтиреди. Ол экиси Бизни эки ашхы къулубузну эркинлигинде эдиле. Ала экиси да
алагъа (файгъамбарла) хыянат этген эдиле. Алагъа Аллах чамланнганында уа, ала
(экиси да ол экисине) болушлукъ эталмадыла. Экисине да: “Ол ары отха киргенле
бла бирге, экинг да киригиз”, – деб, айтылды.

11.

Ийман салгъанлагъа да, юлгюге Аллах Фыргъауунну къатынын келтиреди. Ол: “Я
Рабби! Сен джаннетде меннге бир къала да ишле, Фыргъауундан да аны ишинден да бу
зулмучу къауумдан да Сен, къутхар мени”, – деб, тилегенин.

12.

Ол (Аллах) намысын сакълаб тургъан, ичине Биз юфкюрюб кесибизден джан салгъан,
Раббисини айтханын да, Аны китабларын да керти этиб (ийнаныб) алгъан,
бойсуннганладан да болгъан Имранны къызы Мариямны да юлгюге келтиреди.