65. Атталакъ – Талакъ салыу

1.

Эй, файгъамбар! Сиз тиширыулагъа талакъ салгъан заманда, аланы болджалларына
къараб, анга кёре салыгъыз. Болджалны тергеб туругъуз. Сизни Иегиз Аллахдан
къоркъугъуз. (Айырылсагъыз) аланы джашагъан юйлеринден къыстамагъыз. Ачыкъ бир
аман иш этмеген эселе, ала юйден чыкъмасынла. Ма ала Аллахны чеклеридиле.
Аллахны чеклерин ким бузса, ол кесине зулму этеди. Андан сора да Аллах, сен
билмеген, бир башха тюрлю буйрукъ этерге да болур.

2.

Сора аланы болджаллары джетсе, аланы не ариулукъ бла тутугъуз, неда аладан
ариулукъ бла айырылыгъыз. Кесигизден эки тюз адамны да шагъат этигиз. Аллахны
аллында шагъатлыгъыгъызны бегитигиз. Аллахха, къыямат кюннге ийнаннган, ма муну
ауазгъа алады. Аллахдан къоркъгъан адамгъа уа, Ол джол бермей къоймаз,

3.

ол умут этмеген джерден анга рысхы да берир. Аллахха таяныб тохтагъаннга, Ол
толу тамамлыкъ этер. Ишексиз, Аллах кесини буйрукъларын орнуна джетишдириучюдю.
Хар бир затха да Аллах марда салгъанды.

4.

Хайыздан тохтагъан тиширыуларыгъызгъа къарны бармыды, джокъмуду деб
чайкъалсагъыз, сора къараргъа болджалы юч айды, (эрге бармай). Хайыздан
тохтамагъан тиширыулагъа да болджал олду (юч ай). Къарны болгъан тиширыулагъа да
болджал, сабийин табхынчыды (эрге бармазгъа). Ким Аллахдан къоркъса, Ол аны ишин
тынч этер, (къыйын кёзюуледе).

5.

Ма была бары да Аллах сизге тюшюрген буйрукъларыды. Ким Аллахдан къоркъса Ол аны
аман ишлерин (гюнахларын) кетериб, джалын уллу этиб берир.

6.

Мадарыгъызгъа кёре, аланы да кесигиз джашагъан джерде джашатыгъыз. Аланы
(тиширыуланы) таргъа тыйыб заран бермегиз. Къарны болгъан тиширыулагъа уа, ол
андан къутулгъунчу дери, аш – сууларын беригиз. Ала сизни сабийлеригизге эмчек
берселе уа аланы хакъларын беригиз. Арагъызда дауну оноуун да ариулукъ бла бир
джанына этигиз. Келишалмасагъыз а (хакъыны юсюнден) башха тиширыугъа эмчек
салдырыгъыз.

7.

Кёзюу – кёзюуден ол аны (къойгъан тиширыууну) аш-суууна эс бёле турсун. Рысхысы
дыккы болгъан да, Ол (Аллах) анга бергенден, мадарына кёре берсин. Аллах, бир
джаннга да, бергени чакълы бирден артыкъ джюк салмайды. Инджиуден сора Аллах
тынчлыкъ да береди, (хаман табсыз болуб турмай).

8.

Раббисини да, Аны келечилерини да буйругъуна нелляй бир эл уллу кёллю болду.
Сора Биз ала бла араны къаты тукъум айыргъан эдик. Биз алагъа эрши тукъум азаб
берген эдик.

9.

Ала этген ишлерини къыйынлыгъын чекген эдиле. Ишлерини ахыры да алагъа насыбсыз
болгъан эди.

10.

Алагъа Аллах къаты азабны хазырлабды. Эй, акъыл иелери, ийман салгъанла!
Аллахдан къоркъугъуз. Ол сизге ауаз джиберди (ангылагъыз),

11.

сизге Аллахны ачыкъ аятларын окъуб айта тургъан келечини юсю бла. Ийман салыб,
ашхы ишле этиб кюрешгенлени, къараннгылыкъдан джарыкъгъа чыгъарыр ючюн. Аллахха
ийман салыб, ашхы къуллукъла этгенлени, ёмюрге анда турургъа, тюбю бла суула
баргъан джаннетлеге кийирир. Ол а Аллах анга, уллу насыб берген адамды.

12.

Аллах аллайды, джети кёкню джаратхан, джерден да аллай бирни. Таймаздан, аланы
араларында Аны оноуу (кёкден) этилиб тургъан. Аллах хар затха да къудрети уллу
болгъанын сиз билир ючюн. Билим бла Аллах хар затны да къуршалаб тургъанын сиз
ангылар ючюн.