63. Ал Мунаафикъуун – Эки бетлиле

1.

(Мухаммад), мунафикъле сеннге келселе: “Ишексиз, сен Аллахны келечиси
болгъанынга биз шагъатбыз”, – дейдиле. Ишексиз, сен Аны келечиси болгъанынгы уа
Аллах (бек иги) биледи. Ишексиз, ол мунафикъле алдауукъчула болгъанларына да
Аллах толу шагъатды.

2.

Ала антларын кеслерине джакъгъа тутадыла. Ала Аллахны джолундан да чыкъдыла.
Ишексиз, аланы этген ишлери къалай аманды.

3.

(Аны себеби) ала ийман салгъандан сора, артда кяфыр болуб бегигенлери ючюн.
Аланы джюреклерине мухур басылды, энди ала джукъ ангыламазла.

4.

(Мухаммад), сен аланы кёрген заманда тыш сыфатлары сени сейирсиндиреди
(джаратаса), ала сёлешген заманда да, аланы сёзлерине эс ийиб тынгылайса. Ала,
тиреуге салыннган багъаналача (къымылдамай), хар бир уллуракъ таууш да алагъа
болгъанча (сескекли болуб). Ала джаудула, сакъ бол аладан. Аллах ёлтюрсюн аланы,
ётюрюкге къалай алданадыла.

5.

Алагъа: “Келигиз, Аллахны келечиси сизге кечмеклик тилер”, – деб айтылса, ала
башларын ары-бери бурадыла. Сен аланы уллу кёллюле болуб, тирелиб тургъанларын
кёрюрсе.

6.

Сен алагъа кечмеклик тилесенг, тилемесенг да, башхасы джокъду, Аллах аланы
чыртда кечмез. Ишексиз, Аллах пасыкъ къауумну тюз джолгъа тюзетмез.

7.

Ала: “Аны къатындан чачылгъынчы, Аллахны келечисини къатындагъылагъа джукъ
бермегиз”, – деген къауумдула. Кёклени, джерни байлыгъы, бары да, Аллахныкъыды.
Алай а мунафикъле аны ангыламайдыла.

8.

Ала: “Биз Мадинагъа къайыта эсек, сыйлыла сыйсызланы (муслиманланы) андан
къыстамай къоймазла”, – дедиле. Сыйлылыкъ а, бары да, Аллахны, расулуну,
муъминленикиди. Алай а мунафикъле аны билмейдиле.

9.

Эй, Аллахха ийнаннганла! Сизни, не байлыгъыгъыз, не балаларыгъыз Аллахны
эсгериуден (намаздан) булджутмасынла (тыймасынла). Алай этгенле, ала (сёзсюз)
джарлыладыла.

10.

Биз сизге берген рысхыдан, сизни биригизге ёлюм (аджал) келиб: “Эй, Раббим! Мени
бир кесек артха къойсанг, мен садакъа да этер эдим, ашхыладан да болур эдим”, –
деген халгъа джетгинчи дери беригиз, (къызгъанчлыкъ этмей, саулукъда).

11.

Аллах бир джанны да, аджалы джетгенден сора, чыртда артха къоймаз. Аллах а сизни
ишлеригизден толу хапарлыды.