61. Ассаф – Тизгинле

1.

Кёкледе, джерде болгъан затла бары да Аллахха тасбихле (махтаула) этиб турадыла.
Ол – кючю уллу, акъыл Иесиди.

2.

Эй, ийман салгъанла! Этмезлик затларыгъызны нек айтасыз.

3.

Ол этмезлик затларыгъызны айтханыгъыз ючюн, Аллах джанында аны ачыуу уллуду.

4.

Ишексиз, Аллах а аны джолунда, саф – саф болуб, бегимли къала кибик къазауат
этгенлени ариу кёреди.

5.

(Эсге тюшюр) Мусса къауумуна: “Эй халкъым, мен сизге Аллахны келечиси болгъанымы
биле тургъанлай, мени нек инджитесиз?”, – дегенин. Ала (хакъдан) тайгъанларында,
Аллах да аланы джюреклерин тайдыргъан эди. Аллах а пасыкъ къауумну тюз джолгъа
тюзетмез.

6.

(Эсге ал), Мариямны джашы Гъыйсаны да, ол: “Эй, Бану Исраилле! Меннге дери
келген Тауратны да бегите, менден сора артда келлик Ахмад атлы келечини да
(Мухаммадны) сюйюмчюсюн айта келген, Аллахны келечисиме мен сизге”, – деб
айтханын. Ол алагъа ачыкъ далилле бла (белгиле бла) келгенинде, ала анга: “Бу
ачыкъ хыйныды”, – дедиле.

7.

Исламгъа (диннге) чакъырыла тургъанлай, Аллахха кеси джанындан ётюрюклени айтыб
тургъандан зулмучу бармыды сора? Аллах а залимлени тюз джолгъа тюзетмез.

8.

Ала ауузлары бла Аллахны нюрюн (динин) джукълатыргъа мурат этедиле, алай а
гяуурла эрши кёрселе да, Аллах нюрюн толтурмай къоймазгъа излейди.

9.

Ол аллай Аллахды, тюз джолда, хакъ динде кесини келечисин джиберген, динлени
барыны да башына чыгъарыб, аны белгили этмей къоймазгъа деб, ариу мушрикле аны
эрши керселе да.

10.

Эй, ийман салгъан къауум! Къыйын азабдан къутхарлыкъ сатыугъа тюзетеимми Мен
сизни?

11.

Ол а неди десегиз, Аллахха, Аны келечисине ийнаныу, малыгъыз бла да, джаныгъыз
бла да Аллах джолунда кюрешиу. Билсегиз, ма ол хайырлыды сизге.

12.

Ол сизни гюнахларыгъызны да кечер, тюбю бла суула баргъан джаннетлеге да
кийирир. Аднан джаннетледе джашау этерге ашхы орунла да берир. Ол а уллу
насыбды.

13.

Сиз термилиб тургъан бир зат барды, ол да узаймай, Аллахны болушлугъу бла,
хорлам келиб ачылыр (Мекка алыныр). (Мухаммад), сен муъминлеге аны сюйюмчюсюн
айт.

14.

Эй, ийнаннганла! Аллахха (динине) болушуучула болугъуз. Мариямны джашы
хауарийлеге: “Аллах джолунда меннге болушуучула кимледиле?”, – деб айтхан кибик.
Хауарийле да: “Аллах джолунда болушуучула биз болабыз”, – деб, джууаб берген
эдиле. Сора Бану Исраиллени бир къаууму ийнаннган эдиле анга, бир къаууму да
ийнанмагъан эдиле. Сора Биз ийнаннглагъа болушуб, аланы джауларындан баш этген
эдик.