60. Мумтахина – Сыналыннган

1.

Эй ийман келтиргенле! Мени да, сизни да джауубуз бла шохлукъ джюрютмегиз. Сиз
алагъа (тюбесегиз) сюймеклик бла къарайсыз, ала уа ол сизге келген хакъгъа
ийнанмайдыла. Ала, сиз Раббигиз Аллахха ийнаннганыгъыз ючюн, Расулну да, сизни
да (элден) къыстаб кюрешедиле. Сиз Мени джолумда джихад этерге чыкъгъан эсегиз,
Мени разылыгъымы да излей эсегиз. Сиз алагъа сюймеклигигизни басдырасыз, Мен сиз
джашыргъанны да, сиз ачыкълагъанны да билиб турама. Сизден алай этген, ол тюз
джолдан тайгъан адамды.

2.

Ала сизни бла джолда тюбешселе, джаулукъ эте сизге къоллары бла, тиллери бла
аманлыкъ этелселе да аямазла. Ала сизни кяфыр болуругъузну да излерле.

3.

Къыямат кюн а, не джууукъларыгъыздан, не балаларыгъыздан сизге хайыр болмаз.
Аллах сизни арагъызны бёлюр. Аллах а сизни этген ишлеригизни кёрюбдю.

4.

Ибрахимде да, аны биргесинде нёгерлеринде да сизге ариу юлгю барды. Ала
халкъларына: “Биз сизден да, бир Аллахдан ёзге, ол сиз къуллукъ этген затладан
да кенгбиз. Биз сизге ийнанмайбыз. Сиз Аллахха къайытхынчы дери, ёмюрге арабызда
джаулукъ да, эрши кёрмек да ачыкъ болду. Къуру, Ибрахим атасына берген сёзю
болмаса: “Мен сеннге амалсыз кечмеклик тилегенлей турурма, Аллахдан ёзге, менде
бир тюрлю бир къарыу джокъду”, – деб. Эй, Раббибиз! Биз сеннге таянабыз, Сеннге
бурулабыз, къайытырыбыз да Сени аллынгады.

5.

Эй, Раббибиз! Сен бизни кяфырланы тюбюне салыб сынама. Сен бир кеч бизни. Эй,
Иебиз! Ишексиз, Сени неге да кючюнг джетеди, акъыл Иесисе”, – деб.

6.

Сизден Аллахха да, къыямат кюннге да тюбер умуту болгъаннга, алада сизге ариу
юлгю барды. Биреу хакъгъа арт бурса уа, ишексиз, Аллах байды, махтаулуду.

7.

Аладан, ол сиз джаулукъ джюрютюб тургъанла бла, сизни арагъызны Аллах таб этиб
шохлукъну салыргъа да болур. Аллах а къудрет Иесиди. Аллах а кечиучюдю,
рахматлыды.

8.

Аллах, сизни динигиз ючюн къазауат этиб, джуртугъуздан да къыстаб кюрешмегенле
бла ариу джашамакъдан да, алагъа игилик, тюзлюк этиуден да тыймайды. Ишексиз,
Аллах а тюзлюк этиучюлени сюеди, (ариу кёреди, гяуургъа этилсе да).

9.

Аллах кери ургъан; къуру, динигиз ючюн сизни бла къазауат этиб, джуртларыгъыздан
чыгъарыб, сизни къыстаргъа излегенлеге да болушуб кюрешгенле бла сизни шохлукъ
джюрютюуюгюз бла аланы шохха тутууугъузду. Ала бла шохлукъ джюрютгенле уа, ала
зулмучуладыла.

10.

Эй, ийман салгъан къауум! Кёчгюнчю ийман салгъан тиширыула сизге (Меккадан)
келген заманда, сиз аланы сынагъыз. Аланы ийманларын Аллах иги биледи. Сора сиз
аланы ийманларына ажымсыз болсагъыз, аланы ызларына гяуурлагъа къайытармагъыз.
Была да алагъа халал тюлдюле, ала да тюлдюле былагъа халал. Аланы (алгъын
эрлери) алагъа джойгъан затларын, къайытарыб ызына беригиз. Алагъа тыйыншлы
болгъан саугъаларын бергенден сора, сиз алагъа юйленигиз, аны ючюн сизге гюнах
джокъду. Гяуур тыширыуланы да таргъа тыймагъыз (сиз ала бла айырылгъан заманда),
алагъа джойгъаныгъызны ызына излегиз, ала да сизге джойгъанларын сизден ызына
излесинле. Ма ол арагъызда Аллахны джоругъуду. Ол, арагъызда, сизге оноу этеди.
Аллах а нени да билибди, акъыл Иесиди.

11.

Сизни юй бийчелерегизден, къайсы болса да, (эрини саугъасын алыб) кяфырлагъа
кетген болса, сора сиз къазауатда тюшген рысхыдан, ол юй бийчелери кетген
эркишилеге, ала тиширыуларына (саугъагъа) джойгъан чакълы бирни беригиз. Ол сиз
ийнаннган Аллахдан да къоркъугъуз.

12.

Эй, файгъамбар! Ийман салгъан тиширыула; Аллахха джукъну тенг этмезге,
урламазгъа, зийна джюрюмезге, балаларын (асыраргъа къоркъуб) ёлтюрмезге, башха
эркишиледен табхан сабийлерин да алдаб, эрлерине атамазгъа, ашхы (сууаб) ишде
сеннге къаршчы болмазгъа деб, сеннге ант берирге келселе, сен ала бла антны
бегит. Аллахдан алагъа кечмеклик да тиле. Ишексиз, Аллах толу кечиучюдю,
рахматлыды.

13.

Эй, ийман салгъанла! Аллах чамланнган къауум бла шохлукъ джюрютмегиз. Къабырда
гяуурла (джаннетден) умут юзгенча, ала ахыратдан тюнгюлюбдюле.