59. Алхашр – Джыйылыу

1.

Кёкде, джерде бар затла, бары да Аллахха тасбих этиб турадыла. Ол а, кючю уллу
акъыл Иесиди.

2.

Ол (аллай Аллахды), эм биринчи джыйылыуда огъуна, китаб ахлуланы гяуурларын
джуртларындан чыгъаргъан, ала къорарла деб, сизни акъылыгъызда да джокъ эди. Ала
уа аланы къалалары Аллахдан къутхарыр деб, алай умут этиб тура эдиле. Аллах
алагъа, чыртда ала умут этмеген джанындан келди. Джюреклерине да къоркъуу салды.
Юйлерин да кеслерини къоллары бла да, муъминлени къоллары бла да ойдурду. Эй,
акъыл иелери (кёзю болуб кёргенле) бу ишден тергеу алыгъыз. (Мединада джашагъан
чууутлула расулгъа джау болуб кёб кюрешгендиле. Сора артлары Мединадан сюрюлюб
къысталгъандыла. Аланы юсюнденди бу аят).

3.

Аллах алагъа (джуртларын) ташламакъны джазмаса да (буюрмаса), дунияда алагъа
азаб бермей къоймаз эди. Ахыратда уа алагъа от азаб барды.

4.

Ол зат алагъа Аллахха, Аны келечисине къаршчы болгъанлары ючюндю. Аллахха
къаршчы болгъаннга уа, ишексиз, Аллах азаб бериуде бек къатыды.

5.

Ол сиз кесген хурма терекле да, сиз тамырларында ёре къойгъанла да, ол пасыкъ
къауумну сыйсыз этер ючюн, Аллахны буюругъу блады.

6.

Аллах аладан (кёчюб кетгенледен) кесини келечисине къалдыргъан затны уа, сиз
(муслиманла) не ат бла чабыб, не тюе бла сюрюб джетиб алалмаз эдигиз. Алай а
Аллах келечилеринден кимге сюйсе анга батырлыкъ береди. Аллахны уа неге да
къудрети джетеди

7.

Ол элни (Мадинада Бану надир деген) ахлуларындан, Аллах келечисине (Мухаммадха)
берген заты; Аллахны, расулну, аны джууукъларына, ёксюзлеге, мискинлеге,
джолоучугъа (тыйыншлысы). Сизни байларыгъызны арасында юлешиниб къалмаз ючюн.
Расул сизге нени берсе, аны алыгъыз, ол сизни неден тыйса, андан тыйылыгъыз.
Аллахдан да къоркъугъуз. Ишексиз, азаб бериуде Аллах къатыды.

8.

(Аны кибик юлюш); джуртларындан, рысхыларындан къысталыб, кёчгюнчю болуб,
Аллахны чомартлыгъын да, разылыгъын да дыгалас этиб, Аллахха да, аны келечисине
да болушуб айланнган джарлылагъа да беригиз. Ма ала керти ийманлары тюзледиле.

9.

Ол ала (мухаджирле) келгинчи арбазларында орналыб, ийманда да бегиб, кёчюб
келгенлени да ариу кёрюб, алагъа берилгеннге да кёз къаратмай, кеслерине
дыккылыкъ эте тургъанлай, джюреклеринде къызгъанчлыкъ болмай, алагъа сый бериб
тургъанлагъа да беригиз (юлюш). Джюреклерини джутлугъун хорлаялгъанла, ала
насыблыладыла. (Муслиманла, меккяда джашау тар болуб, гяуурладан джанлаб
Мединигъа келгенлеринде, мединачыла алагъа юйлеринден да, рысхыларындан да юлюш
бериб, инджилселе да, кеслерине къысхандыла).

10.

Аладан сора артда (дуниягъа) келликле: “Эй, Раббибиз! Бизни да кеч, бизге дери
ийман бла кетген къарнашлырыбызны да кеч, ийман салгъанлагъа джюреклерибизге
дерт (аман акъыл, эрши кёрюу) салма. Эй, Раббибиз! Ишексиз, Сен джумушакъса,
рахматлыса.

11.

(Мухаммад), китаб ахлуладан мунафикъ къауум гяуур къарнашларына: “Сиз элден
къысталсагъыз, амалсыз, биз да сизни бла бирге чыгъарбыз, сизни юсюгюзде чыртда
башха биреуге бойсуннукъ тюлбюз, сизни бла къазаууат этилсе, сизге болушмай да
къоймазбыз”, – деген, къауумну кёрдюнгмю? Ишексиз, ала алдауукъчула
болгъанларына, Аллах кеси шагъатды.

12.

Ала ариу элден къысталсала да, была ала бла чыкъмазла. Къазауат этилсе да,
къошулуб алагъа болушмазла, къошулсала да ызларына айланыб къачарла, алагъа бир
джерден болушлукъ болмаз.

13.

Ишексиз, аланы джюреклери Аллахдан эсе, сизден бек къоркъадыла. Аны себеби, ала
джукъ ангыламагъан къауум болгъаны ючюн.

14.

Ала джыйылыб сизни бла биригиб къазауат этелмезле, къуру, не эл ичинде, бегиген
джерледе, неда буруу артындан болмаса. Бир – бири бла аралары да аланы бек
аманды. Сен а ала биригибдиле деб, алай акъыл этесе. Аланы джюреклери бир тюлдю,
тюрлю-тюрлюдю. Аны себеби да, ала джукъ ангыламагъан къауум болгъаны ючюн.

15.

Была да, кёб болмай ол аладан алгъа, аман ишлери ючюн, къаты къыйынлыкъла
чекгенле кибикдиле.

16.

Ала да адамгъа: “Ийнанма”, – деб, сора ол гяуур болуб бир (къыйынлыкъгъа тюшсе
уа): “Мен сенден кенгме, мен дунияланы Иеси Аллахдан къоркъама”, – деб, джанлаб
кетген шайтан кибик.

17.

Ахырлары экиси да ёмюрге джаханим отха бирге тюшерле. Ма ол а залимлени
хакъларыды.

18.

Эй, ийман салгъанла! Сиз, Аллахдан къоркъугъуз, хар бир джан тамбласына не
хазырлагъанына къарасын. Аллахдан къоркъугъуз (сакъ болугъуз ахыратха азыкъсыз,
къуру къоллай барыб къалмагъыз). Ишексиз, Аллах сизни не этгенигизден хапарлыды.

19.

Сиз Аллахны унутуб сан этмей тургъанлача болмагъыз. (Аллайлагъа) Ол
да кеслерини джанларын унутдурады. Аллай адамла, ала пасыкъладыла.

20.

Джаханим иелери бла джаннет иелери тенг тюлдюле (билигиз). Джаннет иелери ала
насыблыдыла.

21.

Биз бу Къуранны бир тауну юсюне тюшюрген болсакъ (Мухаммад), сен аны (тауну)
Аллахдан къоркъгъандан букъу-чукъу болуб кёрюр эдинг. Бу юлгюлени Биз адамлагъа,
ала ойлашыб сюзер ючюн келтирдик.

22.

Ол аллай Аллахды, Андан башха аллах болмагъан. Ташаны да, туураны да билиб
тургъан. Ол джумушакъды, рахматлыды.

23.

Ол аллай Аллахды, Андан ёзге башха аллах болмагъан патчах, сыйлы, саламатлы,
ийнамлы, сакълаучу, кючю уллу, хорлаучу, уллулукъ Иеси. Ол, ала (мушрикле) Анга
берген сыфатладан тазады.

24.

Ол аллай Аллахды, джаратхан, болдургъан, сыфат берген. Аны эм ариу атлары барды.
Кёкде, джерде да хар зат Анга махтаула этиб турады. Ол кючю уллу, акъыл Иесиди.