58. Муджадала – Даулашыу

1.

(Файгъамбар), эрини юсюнден сени бла тартыш болуб Аллахха тарыгъыу салгъанны
сёзюн Аллах эшитди. Аллах сизни экигизни ушагъыъгызны да эшитибди. Ишексиз,
Аллах эшитиучюдю, кёрюучюдю. (Ууакъ юйдегиси бла эри къойгъан бир тиширыу
файгъамбаргъа тарыгъыб келиб, аны берген джууабын къабыл кёрмей, экинчи Аллахха
тарыкъгъанды. Сора Аллах анга ма алай джууаб бергенди).

2.

Сизни арагъызда юй бийчелерин къойгъан заманда алагъа: “Сени сыртынг меннге
анамы сырты кибикди”, – дегенле, ала быланы аналары тюлдюле, (бурун араблыла
къатынларын къойсала алай айтыб къоя болгъандыла). Аланы аналары, къуру ол аланы
табханладыла. Ишексиз, ала уа бек эрши (гюнахлы) сёзню айтадыла. Аллах а
тёзюмлюдю, кечиучюдю.

3.

Ол адет бла къатынларын къоюб, артда сёзлерин бузуб аланы ызына алгъанла, бирге
джыйылгъынчы дери, бир къулну башына бош этсинле. Сизге ма былай ауаз айтылады.
Аллах а сизни ишлеригизден хапарлыды.

4.

Анга къолундан келмеген а, бирге джыйылгъынчы дери, эки айны бир-бири ызындан
ораза тутсун. Аны да эталмаса, алтмыш мискиннге аш ашатсын. Бу зат сизге –
Аллахха да Аны келечисине да ийнаныр ючюн. Ма ала бары да Аллахны чеклеридиле.
Ийнанмагъанлагъа уа къаты азаб барды.

5.

Ишексиз, Аллахны да, расулуну да чеклерине къаршчы болгъанла, алагъа дери баш –
тюблерине болгъанла кибик, была да баш – тюблерине болурла. Биз (ойлашыргъа
сейир) аятларыбызны тюшюрюб бошадыкъ. Ийнанмагъанлагъа уа, алагъа сыйсыз азаб
хазырды,

6.

Аллах аланы барын да тирилтиб, этген затларыны хапарларын да айтыб къойгъан кюн.
Ала унутуб бошагъан затланы, Аллах а (унутмай) тергебди. Аллах а хар затха да
туурады.

7.

Сен кёкледе, джерде да Аллах хар нени билиб тургъанын ангыламаймыса сора? Сиз
къайда болсагъыз да Ол сизни биргегизгеди, сизден ючеулен ушакъ этмез,
тёртюнчюлери Ол болмай, не бешеулен, алтынчылары Ол болмай, андан аз, кёб болса
да. Сора къыямат кюн Ол сизге, не этгенигизни айтыб берир. Ишексиз, Аллах хар
затны да толу билибди.

8.

(Мухаммад), сен алагъа таша ушакъдан тыйылыргъа буйрукъ болгъандан сора да:
гюнах, джаулукъ, расулгъа бойсунмау ушакъланы, къайытыб бардырыб тургъанланы
кёремисе? Ала сеннге келселе сени бла Аллах саламлашхан кибик саламлашмайдыла
(чууутлула саламны табсыз джанына тюрледириб, алай салам бергендиле расулгъа).
Ала ичлеринден: “Бизни сёзлерибиз ючюн да Аллах азаб берлик эсе, нек бермейди
сора, (ол бош хапарды)”, – деб, сагъыш этедиле. Алагъа джаханим толу джетишир
(ашыкъмасынла), ала анда кюерле. Ол къайытыу а, къалай аман къайытыуду.

9.

Эй, Ийман салгъанла! Сиз ушакъ этген заманда, не гюнах затла бла, не расул бла
джаулукъну, не анга бойсунмауну юсюнден ушакъ этмегиз! Ашхылыкъ этиуню, Аллахдан
къоркъууну юсюнден ушакъ этигиз! Ол сиз аллына джыйыллыкъ Аллахдан къоркъугъуз.

10.

Таша ушакъ ол, къуру шайтанданды, ийман салгъан къауумну мыдах этер ючюн,
Аллахдан эркинликсиз, ол алагъа джукъ заран эталмаз. Муъминле уа къуру Аллахха
таяныб тохтасынла.

11.

Эй, Ийнаннганла! Джыйылыуда сизге: “Орун беригиз”, – деб айтылса, ары – бери
къысылыб бир-биринге орун беригиз (ёрге туругъуз деб айтылмайды), (алай этсегиз)
Аллах да сизге эркин орун берир (кенг джаннетде). Сизге: “Ёрге туругъуз, (орун
беригиз)”, – деб айтылса, ёрге туругъуз. Аллах сизден ийнаннганланы да,
(ангылаб, ол айтылгъаныча этгенлени), билим берилгенлени да дараджалагъа
кёлтюрюр. Аллах а сизни этген ишлеригизден толу хапарлыды. (Саламгъа ёрге туруу
борчду деб, къарачайда алай ангылашынады. Алай болса да ол тюз тюлдю. Аллаху
тагъаланы буюргъаны, къуру орун бериргеди, аятда айтылгъаныча. Алай а муслиман
адам ачыкъ джюрекден салам берирге керекди. Джюрекле тююмчек болуб тургъанлай,
къургъакъ ёрге тургъандан не барды).

12.

Эй, Муъминле: “Сиз, расул бла ушакъ этерге тебресегиз, аллы бла садакъа чыгъарыб
алай барыгъыз. Ма ол сизге хайырлыды эм да бек тазады. (Берир) джукъ табмасагъыз
а, ишексиз, Аллах кечиучюдю, рахматлыды.

13.

Сиз (Файгъамбар) бла ушакъ этерге барыуну аллы бла садакъа бериуню кючмю кёресиз
сора? Сиз аны этмей эсегиз, Аллах да сизге аны кече эсе, ол заманда сиз
намазларыгъызны толу къылыгъыз, зекятларыгъызны да беригиз. Аллахха да, Аны
келечисине да бойсунугъуз. Аллах а сизни этген ишлеригизден хапарлыды.

14.

(Мухаммад), сен ол Аллах ачыуланнган къауум бла шохлукъ джюрютгенлени кёрдюнгмю?
Ала сизден тюлдюле, сиз да аладан тюлсюз. Ала биле – биле ётюрюкге ант этедиле.

15.

Аллах алагъа къаты азабны хазырлабды. Ишексиз, ала бек аман ишни этедиле.

16.

Антларын а ала, кеслерине бетджаннга тутадыла, адамланы да Аллахны джолундан
тыядыла. Алагъа сыйсыз азаб хазырды.

17.

Аланы Аллахдан сакъларгъа не байлыкълары, не балалары бир джукъгъа джарамаз. Ала
от иелеридиле, анда ёмюрлюкге турурла.

18.

Аланы, барын да, тирилтиб Аллах аллына джыйгъан кюн, ма бюгюн сизге ант этген
кибик, кеслерин тазалаб ала Анга да ант этерле, аны бла къутулур хыйсаб этиб.
Ишексиз, ала алдауукъчула тюлмюдюле сора?

19.

Шайтанны кючлеуу, алагъа Аллахны эсгериуню унутдургъанды. Ма ол къауум ала
шайтанны партиясыды. Ишексиз, шайтанны партиясы уа, ол насыбсыз тюлмюдю?

20.

Ишексиз, Аллахха, келечисине къаршчы болгъанла, ала эм сыйсызланы ичинде
болурла.

21.

Аллах: “Мен да, келечилерим да хорламай къоймазгъа”, – деб, джазыб (буюруб)
бегитди. Ишексиз, Аллахны уа кючю уллуду, хорлаучуду.

22.

(Мухаммад), сен Аллахха да, къыямат кюннге да (толу) ийнаннган къауумну
арасында; ариу аталары, джашлары, къарнашлары, тукъумлары болса да, ала не
Аллахха, не расулгъа къаршчы болгъан къауумну сюйюб кёрмезсе. Ала, Аллах аланы
джюреклерине ийманны джазгъан, кесини джанындан да руху бла (нюрю бла) бегитген
къауумду. Ол аланы тюбю бла суула баргъан джаннетлеге ёмюрлюкге кийирир. Ол да
алагъа разы болур, ала да Анга разы болурла. Ма ол къауум Аллахны партиясыды.
Ишексиз, насыблы боллукъ а, Аллахны партиясы тюлмюдю сора?