57. Хадиид – Темир

1.

Кёкледе, джерде бар затла бары да Аллахха тасбих этедиле. Ол бек къудретли,
акъыл Иесиди.

2.

Кёклени, джерни оноуу да Аныкъыды. Сау да этеди (джан салыб), ёлтюрген да этеди.
Аны хар неге да къолундан келеди.

3.

Ол, эм алгъыннгы да, эм ахыргъы да, Ачыкъ да, Таша да болгъан, хар затны да
билиб тургъан Аллахды.

4.

Ол аллай Аллахды алты кюнню ичинде кёклени, джерни джаратыб, сора тахтасына
джарашхан. Джер къарнына киргенни да, андан бери чыкъгъанны да, кёкден тюшгенни
да, ары чыкъгъанны да билиб тургъан. Къайда болсагъыз да сизни биргегизге
болгъан, этген затларыгъызны да кёрюб тургъан.

5.

Кёклени, джерни эркинлиги да Аны къолундады. Ишле бары да Аллахха къайытырла.

6.

Ол, кечени кюндюзге, кюндюзню кечеге да кийирген. Джюрекледе да не болгъанын
билиб тургъан.

7.

Сиз, Аллахха да, Аны келечисине да ийнаныгъыз, джер юсюнде Ол сизни ие этген
затладан садакъа да беригиз. Ишексиз, сизден ийман салыб, садакъа да бергенлеге
алагъа уа, уллу джал барды.

8.

Сизге Аллахха ийнанмай турургъа болмаз, Аны келечиси Раббигизге ийман салыргъа
чакъыра тургъанлай. Ол (Аллах) сизден ант алгъанды, сиз Анга керти ийнана
эсегиз.

9.

Ол аллай Аллахды, сизни къарангыдан джарыкъгъа чыгъарыр ючюн, кесини къулуна
(Мухаммадха) хар нени ачыкълаучу аятланы тюшюрген. Ишексиз, Аллах сизге
джумушакъды, рахматлыды.

10.

Сиз Аллах джолунда рысхыгъыздан нек джоймайсыз, кёклени, джерни рысхылары да
Аллахныкъыды да? Сизден хорламгъа дери рысхыларын да джоюб, къазауат да
этгенлени дараджалары, артда рысхыларын да джоюб, къазауат да этгенледен эсе
уллуду, ала тенг тюлдюле. Алай болса да, Аллах барына да эм ариу затланы сёз
береди. Аллах а сизни этген ишлеригизден хапарлыды.

11.

Аллахха ариу ёнкюч ким берсе, сора Ол анга къат – къат этиб къайытарыр. Ол
адамны чомарт саугъала сакълайдыла. (Адамны Аллах ючюн деб джойгъаны, ол
ёнкючдю).

12.

Сен муъмин эркишилени, тиширыуланы да нюрлери онг джанларында алларында гузаба
баргъанын кёрген кюн, алагъа: “Сизге бюгюн къууанч! Тюбю бла суула баргъан
джаннетле ёмюрлюкге”, – деб, айтылыр. Ма ол а уллу насыбды.

13.

Ол кюн мунафикъ эркишиле, мунафикъ тиширыула ийман салгъанлагъа: “Бир кесек
сабыр болугъуз (кетмей), сизни нюрюгюзден биз да бир кесек хайырланайыкъ”, –
дерле. Ала да: “Ары ызызгъа барыгъыз да, анда излегиз нюрню”, – дерле. (Ала алай
эте тургъанлай), араларына эшиги бла буруу болур, ич джанында рахмат
(муъминлеге), тыш джанында да азаб (гяуурлагъа). (Аралары бёлюнюр, дуния да
бирге болсала да).

14.

Сора ала (мунафикъле) муъминлеге таууш этерле: “Биз (дунияда) сизни бла бирге
(къуллукъ эте) тюлмю эдик?” – деб. Ала да: “Хоу (бирге эдик), алай а сиз
кесигизни фитнагъа салдыгъыз, (муъминлеге заран этебиз деб) мараб, чайкъалыб
турдугъуз, болмагъан умутла сизни терилтдиле, сизге Аллахны буйругъу (ёлюм)
келгинчи дери. Терилтиучю (шайтан) сизни Аллах бла алдады.

15.

Ма бюгюн а не сизден (мунафикъледен), не гяуурладан джулуу алынмаз. Сизни
къысылыр джеригиз отду. Ол сизни тыйыншлы орнугъузду. Къалай аман къайытыуду ол.

16.

Ийман салгъан къауумгъа Аллахны да эсгериб, бу тюшген хакъ затха да джюреклери
буюгъуб, (эрир) заман келмедими сора? Ол ары дери кеслерине китаб тюшюб, сора
арасы узайыб, джюреклери къатыб, кёбюсю пасыкъла болуб къалгъанлача болмай.
(Гъыйсадан сора алты джюз джыл туруб Къуран алай келгенди. Аны юсюнден айтылады
ол аятда)

17.

Сиз билигиз, ёлгенден сора Аллах джерни сау этгенин. Биз сизге аятларыбызны
баямладыкъ, сиз анга бир сагъыш этер эсегиз а.

18.

Ишексиз, садакъа этиучюле, – эркиши болсун, тиширыу болсун Аллахха ариу ёнкюч
бергенлеге, Ол алагъа къат – къат этер, алагъа чомарт джал да берилир.

19.

Аллахха да, Аны келечисине да толу ийнаннганла, тюз сёлешгенле аладыла.
Раббийлерини джанында ала шагъатла болурла. Раббийлеринден алагъа хакълары да,
нюрлери да болур. Ол къаршчы болуб, Бизни аятларыбызны да ётюрюкге санаб
тургъанла, ала уа джаханим иелери болурла.

20.

Сиз билигиз, бу дуния деген оюн, булджуу, омакъланыу, бир – бирине ёхтемлениу
(махтаныу), эришиб рысхы джыйыу, балаланы кёб этиу болгъанын. Аны ушагъаны;
джауум джаууб битим битиб, кяфыр къауумну сейирсиндириб, сора ол саргъалыб, къуу
болуб (къуюлуб) къалгъан кибикди. Ахыратда уа (адамны табары) Аллахдан не къаты
азаб, не кечмеклик, неда Аны разылыгъы. Бу дунияны джашауу деген къуру (адамла)
алданыб тургъан харекетди.

21.

Сиз Раббигизни кечмеклигине да, кёкню, джерни кенглиги тенгли эркин джаннетине
да эришигиз (ашыгъыгъыз), Аллахха да, Аны келечисине да ийнаннганлагъа
хазырланыб тургъан. Ма ол Аллахны чомартлыгъыды, аны кимге сюйсе анга береди.
Аллах а уллу чомартлыкъны Иесиди.

22.

Эртдеден (буйрукъ) китабда джазылыб туруб, (заманы джетиб), Биз аны бергинчи не
джер джюзюнде, не сизни кесигизге бир къыйынлыкъ да келмейди. Ишексиз, ма ол
Аллахха бек тынчды.

23.

(Нек десенг), ол ётюб кетгеннге сиз къыйналмаз ючюн, сизге энди келликге да
къууаныб (уллу кёллю) болмаз ючюн. Аллах а кеслери кёллерине джетиучю
махтанчакъланы эрши кёреди,

24.

кеслери да къызгъанчла, башхаланы да къызгъанчлыкъгъа тартханланы. Алай а
(хакъдан) ким джанласа, аны (азабы кесинеди), ишексиз, Аллах а махтаулуду,
байды.

25.

Биз бурун да келечилерибизни ачыкъ даллиле бла джиберген эдик. Адамла тюзлюкню
тутар ючюн, аланы биргелерине китабла да, базман да тюшюрген эдик. Аны кибик Биз
темирни да тюшюрдюк. Андан адамлагъа къаты къыйынлыкъ да (окъ, тоб кибик), хайыр
да барды. Ол затланы Аллахха да, Аны келечилерине да, ташада (ичинде), ким
болушургъа излегенин айырыб билир ючюн этдик. Ишексиз, Аллах къудрет Иесиди,
неге да къолундан келеди.

26.

Биз (бурун) Нухну да, Ибрахимни да джиберген эдик. Аланы туудукъларындан
файгъамбарла да чыгъаргъан эдик, алагъа китабла да берген эдик, аладан
тюзелгенле да болдула, алай а аланы кёбюсю пасыкъ эди.

27.

Сора Биз аланы ызларындан да келечиле джиберген эдик. Аланы ызларындан, Инджилни
да бериб, Мариямны джашы Гъыйсаны да джиберген эдик. Ол джолну тутханланы
джюреклерин джумушакъ, рахматлы этген эдик. Монахлыкъны айтсакъ, аны уа ала
кеслери джанларындан чыгъардыла. Аллахны разылыгъын излеген болмаса, Биз алагъа
башха буйрукъ джазмадыкъ. Ала буйрукъну тыйыншлысыча тюз сакълаб тутмадыла. Биз
аладан (христианладан) тюз ийнаннганлагъа уа (Гъыйсаны не аллах, не Анга джаш
этмей) хакъларын толу берирбиз. Аланы кёбюсю уа пасыкъладыла.

28.

Эй, керти ийман салгъанла! Сиз Аллахдан къоркъугъуз, аны келечисине да
ийнаныгъыз, ол заманда, Ол сизге рахматын эки къат этер, сиз аны бла джюрюрлей,
нюрюн да саугъалар, гюнахларыгъызны да кечер. Аллах а кечиучюдю, рахматлыды!

29.

Нек десенг, китаб ахлула (чуутлула, христианла) Аллахны чомартлыгъына (джау
болуб) бир джукъ эталмазларын, чомартлыкъ бары да Аллахны къолунда болгъанын, Ол
аны кимге сюйсе анга бергенин билир ючюн. Аллах а уллу чомартлыкъны Иесиди.