56. Ал уаакъигъа – Тюшер къыйынлыкъ

1.

Ол (амалсыз) келлик келген заманда, (къыямат кюн),

2.

аны келирин ётюрюк эталлыкъ джокъду,

3.

ол кимни тёбен, кимни ёр этер. (Кимни сыйсыз, кимни сыйлы).

4.

Джер титиреб къаты чайкъалгъан заманда,

5.

таула да оюлуб чачылыб,

6.

букъу – чукъу болуб джайылыб кетселе.

7.

Сиз (ол заманда) ючге бёлюнюрсюз,

8.

аланы бирлери онг иелери болурла. Онг иелери, ала кимледиле?

9.

Бирле да сол иелери болурла. Сол иелери ала уа кимледиле?

10.

Ала уа тюз джолда башхаланы озгъанла (дунияда). Ол озгъанла уа ала кимледиле?

11.

Ала уа Аллахха джууукъ болуб,

12.

зауукъланнган джаннетледе тургъанла.

13.

Аланы кёбюсю буруннгуладан,

14.

ахыргъыладан да бир кесек. (Мухаммадны умметинден).

15.

Джасалгъан оюулу орундукълада,

16.

бир-бирлерине айланыб, аланы юслеринде таяныб – таяныб.

17.

Хаманда джашлай тургъан джашчыкъла да аланы тёгереклерине айлана,

18.

къолларында стаканла, къошунла, суусаб аякъла бла,

19.

ичлеринде не баш аурутмагъан, не эсиртмеген ичкиле бла;

20.

ала кеслери сайлагъан кёгетле да,

21.

сюйгенлерича этле да.

22.

Анда алагъа хур къызла да,

23.

къабындан чыкъмай тургъан инджиле кибик –

24.

(ол затла) алагъа, этген амаллары ючюн, хакъгъа.

25.

Ала анда не бир бош сёз, не бир гюнахлы сёз эшитмезле,

26.

къуру (бир-бирине) “салам-салам”, – деген болмаса.

27.

Онг иелери уа? Онг иелери ала кимледиле?

28.

Ала уа чыгъанасыз лотос терекни (кёлеккесинде болурла),

29.

джоппу-джоппу битген, банан тереклени арасында.

30.

узун кёлеккени тюбюнде,

31.

саркъыб баргъан сууланы арасында,

32.

тюрлю-тюрлю кёгетлени ичинде,

33.

не бошалмагъан, не къорууланмагъан,

34.

мийик тёшекледе,

35.

Ишексиз, Биз аланы къызла этиб джаратдыкъ,

36.

ала хаманда къызлай тургъан,

37.

эрлерине сюйюмлюле, (джыл бла) теб-тенгле,

38.

была бары да онг иелери ючюн.

39.

Аланы бир бёлеги буруннгу (умметледен),

40.

артдагъыладан да (бу умметден) бир джамагъат ючюн.

41.

Сол иелери уа, ала кимледиле?

42.

ала да исси тылпыуда, къайнар сууну да,

43.

къара (джаханим) тютюнню тюбюнде,

44.

не бир салкъын, не бир игилик болмагъан.

45.

Ала (дунияда) байлыкълары бла керпеслениб болдула,

46.

уллу гюнахха бегиб турдула,

47.

ала: “Биз ёлюб, топуракъ болуб къуру сюеклерибиз къалгъандан сора, биз къайытыб
джангыдан тирилгенми этербиз сора?

48.

Бизни буруннгу аталарыбыздамы тирилирле сора?” – дейдиле.

49.

Сен алагъа: “Хо, буруннгула да, ахыргъыла да тирилирле,

50.

бары да, амалсыз, белгили кюннге джыйылырла.

51.

Сора сиз эй, аджашханла, ётюрюк этиучюле, ишексиз,

52.

“заккъум” терекни кёгетлеринден ашарсыз,

53.

андан къарынларыгъызны да толтурурсуз,

54.

ызындан да къайнар сууну ичерсиз,

55.

суусаб тюе джутланыб ичген кибик.

56.

Къыямат кюн ала ма былай сыйланырла.

57.

Сизни джаратхан Бизбиз. Сиз аны кертиге санамаймысыз сора?

58.

Кесигизден чыкъгъан суу кесекни кёрмеймисиз сора?

59.

Аны джаратхан сизмисиз, огъесе, Бизбизми?

60.

Биз сизни арагъызда ёлюмню да джаратдыкъ, Бизни бир киши озалмаз, (буйрукъну бир
тюрлю эталмаз),

61.

Бизнича, не сизни ауушдуруб, неда орнугъузгъа сиз билалмагъан бир башха халкъ
джаратыб.

62.

Сиз биринчи кере къалай джаратылгъаныгъызны билесиз (бек иги), сора бир кесек
сагъыш этиб эс джыялмаймысыз?

63.

Сабан сюрюб, урлукъ атханыгъызгъа ойлашмаймысыз сора?

64.

Сизмисиз аны битдирген, огъесе Бизбизми?

65.

Биз сюйсек аны къургъакъ салам этиб да къояр эдик, сиз да сейирсиниб, къыйналыб:

66.

“Ишексиз, биз тёлеулюк болдукъ, (зырафына кюрешдик),

67.

ол къой эсенг, къуру да къалдыкъ”, – дерча.

68.

Ол ичген сууугъузну уа кёремисиз, (ойлашамысыз)?

69.

Булутладан аны сизми эндиресиз, огъесе, Бизми эндиребиз?

70.

Биз сюйсек аны ачы этиб да къояр эдик. Сора сиз аны ючюн шукур нек этмейсиз?
(Аны бергеннге).

71.

Ол сиз джандыргъан отну да кёрмеймисиз,

72.

Аны отунун битдирген сизмисиз, огъесе, Бизми битдиребиз?

73.

Биз аланы оюмгъа да, джолоучула хайырланыргъа да джаратдыкъ.

74.

Махтаула бла сени Уллу Раббинги атын тазала.

75.

Джулдузланы тургъан орунлары бла Мен ант этеме.

76.

Сиз билсегиз а ол, ишексиз, бек уллу антды.

77.

Керти, ма бу сыйлы Къуранды,

78.

(Лаухул махфузда) китабда сакъланнгъан.

79.

Анга, къуру тазаланнганла болмаса, (абдезсиз) тиерге джарамагъан,

80.

Гъаламланы Иеси Аллахдан тюшюрюлген.

81.

Энди сиз, бу (Аллахдан) келген хапарны сансызмы этерсиз сора?

82.

Аны (Къуранны) ётюрюк этгенигизни кесигизге насыбхамы санайсыз?

83.

Сора джан тамакъгъа тыгъылгъан заманда уа,

84.

сиз къараб къаласыз, (джукъ да эталмай)

85.

анга уа (ёле тургъаннга), ол кёзюуде, сизден эсе Биз джууугъуракъбыз, сиз аны
кёрмейсиз ансы.

86.

Айхай сиз (умут этгенча) тёресиз (соруусуз) къалыб кетсегиз а,

87.

керти айта эсегиз, аны ызына къайытарыгъыз, (ёлтюрмей).

88.

Ол (ёлген), Аллахха джууукъ къауумдан эсе,

89.

анга рахатлы, къууанчлы, зауукъланнган джаннет хазырды.

90.

Ол онг иелеринден болса,

91.

онг иелери анга: “Онг иелеринден сеннге салам”, – дерле.

92.

Алай болмай, аджашханладан, (хакъны) ётюрюк этиучюледен болса уа,

93.

ол заманда аланы сыйларла; къайнар суула бла,

94.

джаханимде кюйдюрюу бла.

95.

Ишексиз, ма бу (хапар), сёзсюз хакъды.

96.

(Мухаммад), сен уллу Раббинги махтаула бла тазала.