55. Аррахман – Рахматлы

1.

Бу Рахматлы (Аллах)

2.

Къуранны юретди (Мухаммадха, ол да башхалагъа),

3.

инсанны джаратды,

4.

аны сёлеширге да юретди, (тил бериб).

5.

Кюн да, ай да бир мардадан таймай джюрюйдюле.

6.

Ханс да (джулдуз да), агъач да (Джаратханнга) седжде этедиле.

7.

Кюнню да Ол (башыбызда) кёлтюрдю, базманны да салды,

8.

сиз базманда терслик этмез ючюн.

9.

Базманда тюзлюк бла чегигиз, аны кем этмегиз, деб.

10.

Джерни да, джаны болгъанлагъа къураб салды,

11.

джоппу – джоппу аны юсюнде кёгетле, хурмала битген,

12.

башлы (будай башла кибик) мюрзеуле да, ариу ийисли хансла да.

13.

Сиз, (эй адамла, джинле) Раббигизни къайсы бир ашхылыгъын ётюрюк этерсиз?

14.

Инсанны да Ол мияла саутча зыннгырдай тургъан къатхан топуракъдан джаратды.

15.

Джинлени да джалыны болмагъан отдан джаратды.

16.

Сора сиз Раббигизни къайсы бир ашхылыгъын ётюрюк этерсиз?

17.

Ол эки кюнчыгъышны да, эки кюнбатышны да Раббисиди, (джай бла къыш).

18.

Сора сиз Раббигизни къайсы бир ашхылыгъын ётюрюк этерсиз.

19.

Ол бир-бирине тирелиб (къатышмай) тургъан, эки тенгизни да болдурду.

20.

Ол аланы араларына (кёрюнмеген) буруу салды, ала бири-бирине къатышмазча.

21.

Сиз Раббигизни къайсы бир ашхылыгъын ётюрюк этерсиз?

22.

Аланы экисинден да инджи, марджан чыгъады.

23.

Сиз Раббигизни къайсы бир ашхылыгъын ётюрюк этерсиз?

24.

(Аны буйругъу бла), мийик паруслары бла, таулача тенгизни джырыб айланнган
кемеле да.

25.

Сиз Раббигизни къайсы бир ашхылыгъын ётюрюк этерсиз?

26.

Джер юсюнде болгъан зат бары да джокъ болур.

27.

Къуру Уллулукъ, сыйлылыкъ Иеси Аллах къалыр.

28.

Сиз Раббигизни къайсы бир ашхылыгъын ётюрюк этерсиз?

29.

Кёкде, джерде да хар ким кереклисин, къуру Андан излейди. Хар кюнде, Ол ишин
бардырады, (бош турмайды).

30.

Сора сиз Раббигизни къайсы бир игилигин ётюрюк этерсиз?

31.

Эй, эки ауур джан (адам бла джин)! Биз сизге бир кюн бир бошарбыз (сюд этерге).

32.

Сиз Раббигизни къайсы бир ашхылыгъын ётюрюк этерсиз?

33.

Эй, джинле бла адамланы джамагъаты! Сиз кёкле бла джерни тышына чыгъаргъа
къолугъуздан келлик эсе, кёрюгюз. Аллахдан буйрукъ болгъунчу дери чыгъалмазсыз.
(Болджал джетиб, буйрукъ болса уа чыгъарсыз).

34.

Сора сиз Раббигизни къайсы бир ашхылыгъын ётюрюк этерсиз?

35.

Сизге (ассыла), тютюнсюз джаннган от да, къалын тютюн да джиберилир, сора сизге
болушлукъ болмаз.

36.

Сора сиз Раббигизни къайсы бир ашхылыгъын ётюрюк этерсиз?

37.

Сора кёк джарылыб, къызаргъан терича болуб къалгъан заманда,

38.

сиз Раббигизни къайсы бир ашхылыгъын ётюрюк этерсиз?

39.

Сора ол кюн а не инсаннга, не джиннге гюнахыны юсюнден сорулмаз. (аны сылтаууна
къаралмаз).

40.

Сиз Раббигизни къайсы бир ашхылыгъын ётюрюк этерсиз?

41.

Ассыла тамгъалары бла танылыб чачларындан, аякъларын тутулурла.

42.

Сиз Раббигизни къайсы бир ашхылыгъын ётюрюк этерсиз?

43.

“Ма бу, ол ассыла ийнанмагъан джаханимди”, – деб, аланы ары атарла.

44.

Ала от бла къайнар сууну арасында тёгерек айланырла.

45.

Сиз Раббигизни къайсы бир ашхылыгъын ётюрюк этерсиз?

46.

Раббисини аллына сюелиринден къоркъгъаннга анга уа, эки джаннет барды.

47.

Сиз Раббигизни къайсы бир нигъматын ётюрюк этерсиз?

48.

Къалын бутакълы терекле (тюблеринде салкъында турурлай).

49.

Сиз Раббигизни къайсы бир нигъматын ётюрюк этерсиз?

50.

Ол экисинде шоркъулдаб баргъан эки къара суу да барды.

51.

Сора Раббигизни къайсы бир нигъматын ётюрюк этерсиз?

52.

Экисинде да тюрлю-тюрлю кёгетлери бла.

53.

Сиз Раббигизни къайсы бир ашхылыгъын ётюрюк этерсиз?

54.

Башларындан салыныб алларына экисинден да кёгетле келе, ала да парча тёшеклеге
таяныб.

55.

Сиз Раббигизни къайсы бир ашхылыгъын ётюрюк этерсиз?

56.

Алагъа анда, ары дери не адам, не джин тиймеген энгишге къарагъан (уятлы) хур
къызла да бардыла.

57.

Сиз Раббигизни къайсы бир ашхылыгъын ётюрюк этерсиз?

58.

Накъут, марджан кибик ала (ол къызла).

59.

Сиз Раббигизни къайсы бир ашхылыгъын ётюрюк этерсиз?

60.

Игиликге игиликден башха хакъ бармыды сора?

61.

Сиз Раббигизни къайсы бир ахшылыгъын ётюрюк этерсиз?

62.

Ол экисинден сорада, алагъа эки джаннет барды.

63.

Сиз Раббигизни къайсы бир ашхылыгъын ётюрюк этерсиз?

64.

(бишиб) къаб – къара кёгетлери бла.

65.

Сиз Раббигизни къайсы бир ашхылыгъын ётюрюк этерсиз?

66.

Эки джаннетде да шоркъулдаб баргъан эки къара суу.

67.

Сиз Раббигизни къайсы бир ашхылыгъын ётюрюк этерсиз?

68.

Экисинде да кёгетле, хурмала, гранатла бла.

69.

Сиз Раббигизни къайсы бир ашхылыгъын ётюрюк этерсиз?

70.

Алагъа анда (джаннетледе) чырайлы, ашхы, ариу къызла.

71.

Сиз Раббигизни къайсы бир ашхылыгъын ётюрюк этерсиз?

72.

Шатырлада тургъан уллу кёз хур къызла.

73.

Сиз Раббигизни къайсы бир ашхылыгъын ётюрюк этерсиз?

74.

Ары дери алагъа не адам, не джин тиймеген.

75.

Сиз Раббигизни къайсы бир ашхылыгъын ётюрюк этерсиз?

76.

Джашил джабыулагъа, ариу кюйюзлеге таяныб (ол къызла).

77.

Сиз Раббигизни къайсы бир ашхылыгъын ётюрюк этерсиз?

78.

Махтаулу, чомарт Раббинги аты берекетлиди, Мийикди!