54. Алкъамар – Ай

1.

Къыямат кюн джууукълашды, ай да джарылды.

2.

Ала (маджусла) бир сейир аят кёрселе да: “Барыб тохтагъан хыйныды”, – деб, ары
бурулуб кетедиле.

3.

Ала аны ётюрюк этедиле да, хауалары айтханнга барадыла, хар ишни уа бир
тохташхан джери барды. (Тынар болджалы).

4.

Алагъа файгъамбарланы юсюнден а, ала къоркъуб тыйылыр чакълы бир хапар келген
эди.

5.

Джетишимли акъыл хапарла. Алай а ауаз аланы джукъларына джарамады.

6.

(Мухаммад), сен аладан кенг бол. Сора аланы чакъырыучу (мёлек), аланы ала
сюймеген затха чакъыргъан кюн,

7.

кёзлери да сюзюлюб, ала джайылгъан маджалача къабырларындан чыгъарла.

8.

Боюнлары созула ала чакъыргъан (мёлекни) ызындан бара. Сора кяфырла: “Бу бизге
ауур кюн болду”, – дерле.

9.

Алагъа дери бурун Нухну халкъы да (баргъан) келечини ётюрюкге санагъан эдиле.
Бизни къулубузну ётюрюк этиб: “Бу шашхынлыды”, – деб, къыстаргъа излей эдиле.

10.

Ол да Раббисине: “Мен дженгилдим (болуш)”, – деб, дууа этген эди да, анга
болушуннган эди.

11.

Биз да кёкден шоркъулдаб къуюлгъан сууланы эшиклерин ачхан эдик.

12.

Джер юсюнде къобанла бардыргъан эдик. Суу да, къадар болуб тургъан буйрукъ бла
тюбешген эди. (Иш орнун табхан эди).

13.

Сора Биз аны (ийнаннганла бла бирге) чюйле, къангала бла ишленнген кемеге
миндирген эдик.

14.

Бизни кёз туурабызда ол джюзюб бара эди. Бу уа нёгерлери къаршчы болгъан (Нухха)
саугъагъа берилген эди.

15.

Биз аны (ол ишни) джер юсюнде артдагъылагъа, оюмгъа къойгъан эдик, энди
(быладан) аны эсгераллыкъ бармыды?

16.

Сора Мени азабым да, сакълыкъгъа чакъырыууму (арты) да, алагъа къалай болду?

17.

Биз бу Къуранны эсгерирге тынч этдик, сизден аны эсгерир киши бармыды?

18.

Адны халкъы да (баргъан келечини) кери ургъан эди, сора къалай болду да, алагъа
Мени азабым, айтыб къоркъутууум?

19.

Ишексиз, Биз алагъа тохтаусуз къыйынлыгъы баргъан кюн, шууулдагъан къаты джелни
джиберген эдик,

20.

тюблери бла къобхан пальма терекле кибик, адамланы къобаргъан.

21.

Мени азабым да, сакълыкъгъа чакъырыуум да къалай болду?

22.

Биз Къуранны эсгерирге (ауазгъа) тынч этдик, сизде аны эсгерлик бармыды?

23.

Семудчула да айтылгъан ауазгъа къаршчы болуб:

24.

“Ичибизден, кесибиз кибик, бир адамны ызындан биз къалай барырбыз, ол заманда
биз тамам аджашмакъда, акъылсызлыкъда болурбуз?

25.

Сора Бизни арабызда ауаз айтыу ангамы берилди, огъай, ол бек алдауукъчуду, кеси
кёлюне да джетибди”, – дедиле. (Махтанчакъ).

26.

Ала алдауукъчу, махтанчакъ ким болгъанын тамбласында кёрюрле.

27.

(Аллах Салиххе): “Биз аланы сынаргъа бир тюе джиберибиз, сен сабырлы къараб тур.

28.

Сен алагъа: “Аны бла сизни арагъызда суу ичиу кёзюу-кёзюу болсун”, – деб,
билдир”, – деген эди, (бир кюн сиз, бир кюн тюе).

29.

Ала нёгерлерини бирине таууш этиб, аны чакъыргъан эдиле, ол да къамасын чыгъарыб
аны сингирин кесген эди.

30.

Сора алагъа Мени азабым, эсгертиуум къалай болду?

31.

Ишексиз, Биз алагъа бир къаты таууш джиберген эдик, ала буруугъа салыннган отун
агъачла кибик, къуу – къуу болуб къалгъан эдиле.

32.

Ишексиз, Биз бу Къуранны тынч этдик (ангыларгъа) сизде аны эсгераллыкъ бармыды?

33.

Лутну къаууму да сакълыкъгъа чакъырыуну ётюрюкге санагъан эди.

34.

Биз да, Лутну юйдегисинден къалгъанлагъа, таш-агъачны къобаргъан, къаты джелни
джиберген эдик. Аны юйдегисин а, Биз сараш заманда къутхаргъан эдик,

35.

бизден ашхылыкъ бла. Шукурчуланы хакъларын Биз ма алай беребиз.

36.

Ары дери Лут, алагъа келир къыйынлыкъны айтыб кюрешген эди, ала анга ышанмагъан
эдиле.

37.

Лут алагъа къонакъларын беририн излеген эдиле, (джаш сыфатда мёлекле
болгъандыла, ала бла аман иш этер ючюн). Биз да аланы кёзлерин сюртюб (сокъур
этиб) къойгъан эдик: “Мени азабымы да, сизге берилген сёзню да чегигиз”, – деб.

38.

Сора эртденлик бла алагъа бир таймаз азаб келген эди:

39.

“Азабымы да, берген сёзюмю да чайнагъыз”, – деб.

40.

Биз бу Къуранны (ауазгъа) тынч этгенбиз, сора аны эсгераллыкъ бармыды?

41.

Фыргъауунну тукъумуна да, сакълыкъгъа чакъырыу келген эди.

42.

Ала да Бизни аятларыбызны барын да ётюрюк этдиле. Биз аланы да къудрет кюч бла
тутхан эдик.

43.

Сора сиз, аладанмы игими кяфырласыз (меккячыла)? Огъесе, сизни тазалаб китаблада
джазылыбмы турады? (Бурун китаблада).

44.

Огъесе ала: “Биз джыйылыб бир – бирибизге болушурбуз”, – деб, айталырламы?

45.

Аланы джыйынлары чачыу-къучуу болуб, арт буруб къачарла.

46.

Огъай, къыямат кюн алагъа сёз берилибди, бек эрши, бек ачы кюн.

47.

Ишексиз, чекден чыкъгъанла аджашыуда, къызгъан отдадыла.

48.

Аланы бауурлары бла отха сюйреб: “Чегигиз джаханим отну”, – деб, (айтылса не
дерле ала).

49.

Ишексиз, Биз хар затны да къадар бла джаратдыкъ.

50.

Бизни буйругъубуз а, къуру кирпик къакъгъан чакълы бирге тынады.

51.

Биз сизни кибик кёблени тюб этгенбиз, сора аны эсгерлик бармыды сизде?

52.

Аланы этген затлары бары да, китабларында (джазылыб),

53.

гитче, уллу болсун, бары да гюнахлары тизилибди.

54.

Ишексиз, такъуалыла джаннетледе, сыйлы суула арасында болурла,

55.

керти орунлада, Къудретли патчахны джанында.