53. Аннаджм – Джулдуз

1.

Батыб (ташайыб) баргъан джулдуз бла Мен ант этеме.

2.

Сизни джолдашыгъыз (Мухаммад) не аджашмагъанды, не терсеймегенди.

3.

Неда ол кеси хауасы бла сёлешмейди:

4.

къуру, анга ачылыб (джюрегине) сингдирилген бла болмаса,

5.

аны юретген а ётген кючю болгъан (Джабраил),

6.

деменгили къарыуну иеси. Ол (Джабраил) кеси сыфатында сюелди,

7.

эм мийикде тейри джарыкъда, (Мухаммадха кёрюнюб).

8.

Сора ол келиб (Мухаммад) таба джууукълашды.

9.

Эки джая окъ тенгли бир, неда андан да джууугъуракъ.

10.

Сора Аллах къулуна (Мухаммадха), ол анга ачылгъан затны ачды (джюрегине).

11.

Аны джюреги ол кёрген затын ётюрюк этмеди.

12.

Энди сиз, ол кёрген затны юсюнден даулашханмы этерсиз?

13.

Ол аны (Джабраилни) тюшгенин дагъыда бир кере кёрдю,

14.

лотосну къатында эм къыйырда, (сидра)

15.

Маъуа джаннет да аны къатында болгъан.

16.

Лотосну юсюн джабхан зат да, аны юсюн джабыб эди,

17.

Аны (Мухаммадны) кёзю таймай ол кёрген затына къараб турду, мардадан ётмеди,
(Аллахны буйругъундан артыкъ джукъгъа къарамады).

18.

Ол Раббисини белгилеринден эм уллусун кёрген эди.

19.

Сиз Аллатны, Алгъуззаны кёрдюгюзмю?

20.

Ючюнчю ол бири – Манатны да? (Арабланы эски аллахлары).

21.

Сизни джашларыгъыз болуб, Аллахны къызларымы барды сора?

22.

Алай болса да ол а тюз юлешиу болмайды.

23.

Ол атла уа, къуру сиз да, аталарыгъыз да кесигиз атагъан атладыла. Аны юсюнден
Аллах сизге бир бегим джибермеди. Ала, къуру кёллерине келген, нафсы хауалары
буюргъанны ызындан барадыла. Алагъа уа Раббийлеринден тюз джол келиб тургъанлай,
(аны сан этмей).

24.

Огъесе, адам нени сюйсе ол анга болубму барады сора?

25.

Ахырат да, дуния да Аллахныкъыды. (Эки дунияны оноуу да Аны эркинлигиндеди).

26.

Аллах разы болуб, сюйген адамына шафагъат этерге Кеси эркинлик бергинчи,
шафагъатлары джарамагъан кёкледе, нелляй бир мёлек барды.

27.

Ишексиз, ахыратха ийнанмагъан къауум, мёлеклеге “тиширыула” деб, атла атайдыла.

28.

Ол затны юсюнден аланы бир билимлери да джокъду, къуру кёллерине келгенни
айтадыла. Кёлге келген а хакъдан джукъну да кетермез.

29.

Бизни бу эсгертген затыбыздан джанлаб (Къурандан) къуру дунияны сайлагъан
адамдан (Мухаммад), сен кенг бол.

30.

Алагъа билимден джетишген юлюш олду (дуния). Ишексиз, сени Раббинг а Аны
джолундан ким аджашханын да иги биледи, тюз джолда ким болгъанын да иги билибди.

31.

Кёкледе, джерде да болгъан зат бары да Аныкъыды. Ол (Аллах) аманны этгенлеге,
алагъа кёре джал берир ючюн, ашхылыкъла этгенлеге да эм ариуу бла джал берир
ючюн,

32.

гюнахланы уллуларындан, хылымылы (намыссыз) ишледен сакъланнганлагъа, къуру
гитче гюнахладан къалгъанладан. Ишексиз, сени Раббинг кечмекликде бек кенгди.
Сиз биринчи топуракъдан джаратылгъан заманда да, аналарыгъызны къарнында
къагъанакъ заманда да, Ол сизни билиб тургъан Аллахды. Сиз кеси – кесигизни
тазаламагъыз (ариуламагъыз), арагъызда Аллахдан къоркъгъанланы Ол билибди.

33.

(Мухаммадха бек джаулукъ этген, Уалид ибн Мугъир деген биреуню юсюнден барады
сёз). Сен ол ары айланыб джанлаб кетгенни кёрдюнгмю,

34.

кючден – буддан бир кесек берди да, тохтатды (къызгъанчдан)?

35.

Ташаны билими аны къолунда болуб, сора ол аны (хакъны) кёрюбмю турады?

36.

Огъесе, Муссаны китабында болгъанны хапары анга айтылмадымы? (ол аны
эшитмегенмиди?)

37.

Сёзюне толу болгъан Ибрахимни (китабында да)

38.

(экисинде да) гюнахлы джан, башханы гюнахын кёлтюрмез,

39.

хар адам, къуру кеси талпыб этген заты болмаса,

40.

хар адамны неге талпыгъаны артда кёрюнюрю,

41.

анга джалы толу халда берилири,

42.

сора барыб тирелиу Раббинге болгъаны,

43.

кюлдюрген да, джылатхан да Ол болгъаны,

44.

ёлтюрген да, сау этген да Ол болгъаны деб.

45.

Эркиши бла тиширыуну джаратыб, аланы юйдеги этген,

46.

тёгюлген суу тамчыдан (урлукъчукъдан),

47.

экинчи кере джаратмакъ да Аныкъы болгъаны,

48.

рысхы бериб керексиз этген да Ол болгъаны,

49.

“Сириус”, – деген джулдузну Раббиси да Ол болгъаны,

50.

биринчи Адны къауумун да Ол тюб этгени,

51.

Семудну къауумун да, джукъларын къоймай,

52.

ары дери Нухну къауумун да. Ишексиз, ала уа бек залимле, чекден чыкъгъанла
эдиле,

53.

аудурулгъан эллени да, Ол ойгъан эди,

54.

(белгилисича) аланы басхан зат (таш джауум) юслерин басхан эди.

55.

Сора сен Раббинги къайсы бир ашхылыгъына ишеклисе?

56.

Бу да (Мухаммад) – бурунгула кибик къоркъутуучуду.

57.

Ол келе тургъан (къыямат) джууукъду.

58.

Аллахдан ёзге, башха аны тыяллыкъ джокъду.

59.

Сиз, ма бу хапаргъамы сейирсинесиз сора?

60.

Джылар орнуна, кюлесиз,

61.

аны сансыз этиб къоясыз?

62.

(Аны орнуна) Аллахха баш да уругъуз, къуллукъ да этигиз.