52. Туур – Синай тау

1.

Мен ант этеме, Синай тау бла. (Муссагъа Таурат берилген тау).

2.

Тизгинли китаб бла да

3.

джайылыб джазылгъан,

4.

Бейтул Магъмур бла да, (кёкде мёлекле барыучу Кяба)

5.

кёлтюрюлген чардакъ бла да (кёк),

6.

джандырылгъан тенгиз бла да:

7.

ишексиз, сени Раббинги азабы (къыямат кюн) тюшмей къалмаз,

8.

аны тыяр зат джокъду

9.

ол кюн а кёк къаты тукъум сенгкилдер,

10.

таула да къаты тукъум учуб джюрюрле.

11.

Хакъны ётюрюк этиучюлеге, ол кюн къыйынлыкъ,

12.

сандыракъгъа ташайыб ойнай тургъанлагъа.

13.

Ол кюн а аланы тюртюб – тюртюб отха атарла.

14.

Сора алагъа: “Ма бу ол сиз ётюрюкге санагъан отду,

15.

бу кёзбаумуду, огъесе, сиз иги кёралмаймысыз?

16.

Энди кюйюгюз анда! Тёзсегиз да – тёзмесегиз да башхасы джокъду, сиз не этген
эсегиз, къуру аны аласыз”, – дерле.

17.

Ишексиз, такъуалыла джаннетледе, зауукълукъгъа батыб болурла,

18.

Раббийлери алагъа берген затланы хайырланыб кериле. Раббийлери аланы джаханимни
азабындан къутхарыр.

19.

Алагъа: “Этген ишлеригиз ючюн ашагъыз, ичигиз,

20.

саф – саф тизилген орундукълада таяннган халда”, – дерле. Биз аланы анда уллу –
къара кёз къызлагъа да юйлендирирбиз.

21.

Кеслери да ийман салыб, ала бла бирча, ийманда ызларындан баргъан туудукъларын
да алагъа къошарбыз, (бирге джыярбыз), аланы этген къуллукъларындан а джукъну да
кем этмезбиз. Хар ким да этгенине кёре джюкге тюшюбдю. (Этгенин аллыкъды).

22.

Биз алагъа не сюйселе да кёгетле, этле берирбиз.

23.

Ала, не бош сёлешдириуу, не гюнах этдириуу болмагъан, ичги аякъланы бир –
биринден алышырла.

24.

Къабындан чыкъмай тургъан инджиле кибик, джашчыкъла да аланы тёгереклерине
айланыб джумуш этерле.

25.

Ала бир – бирлерине бурулуб айтышырла.

26.

Ишексиз, биз дунияда юйдегибиз бла, азабдан къоркъа эдик.

27.

Сора Ол да бизни джазыкъсынды, (джаханимни) ургъан исси азабындан да сакълады.

28.

Биз а аны эртдеден тилеб эдик. Ишексиз, Ол игилик этиучюдю, рахматлыды.

29.

(Мухаммад)! Раббинги ашхылыгъы бла сен не билгич, не джинли тюлсе, хаман ауаз
айтыб эсгерт.

30.

Огъесе, ала сеннге: “Ол джырчыды, къараб турайыкъ аны арты къалай болурунамы?” –
дейдиле.

31.

Сен алагъа: “Хо, сиз да къараб туругъуз мен да, ишексиз, сизни бла бирге къараб
турайым. (Сора кёрюрбюз ким тюз болгъанын).

32.

Ала бу сёзлени акъыллары къатышыбмы айтадыла, огъесе, ала чекден чыкъгъан
къаууммудула?

33.

Огъесе, муну (Къуранны Мухаммад) кеси айтыргъа кюрешедими дейдиле? Огъай, алай
тюлдю, алада ийман джокъду.

34.

Ала керти айта эселе, анга ушаш бир айтыу (хапар) келтирсинлечи.

35.

Огъесе, ала бир затсыз, (Джаратыучу болмай) кеслери джаратылыбмы къалдыла сора?
Огъесе, ала кеслери джаратыучуламыдыла?

36.

Огъесе, кёклени, джерни аламы джаратдыла? Огъай, ала ажымсыз ийнанмайдыла.

37.

Огъесе, Раббини хазналары аланымы къолларындады? Огъесе, хар затны оноуун аламы
этедиле?

38.

Огъесе, аланы кёкге чыкъгъан басхычларымы барды, анда оноугъа тынгыларча? Ол
тынгылагъан ким эсе да, келтирсин ачыкъ далилин.

39.

Огъесе, Аллахны къызлары болуб, сизни джашларыгъызмы барды?

40.

Огъесе, сен ала тёлеялмазча ауур тёлеу излеб аладан, ала да аны тёлеялмаймы
турадыла?

41.

Огъесе, аланы джазыб тургъан бир таша затларымы барды, (андан алыб айтырлай)?

42.

Огъесе, ала хыйлала этергеми кюрешедиле? (Мухаммадха къаршчы). Ол
ийнанмагъанланы хыйлалары башларынады.

43.

Огъесе, аланы Бир Аллахдан башха да аллахларымы барды? Ол (Аллах) ала берген
сыфатладан (ширкден) бек тазады.

44.

Ала тюшюб келген кёкню бир кесегин кёрселе да, анга: “Бу къалын булутду”, –
дерле.

45.

Энди сен аланы къой алай, ала боюн тюблерине болгъан кюннге тирелгинчи дери,

46.

аланы хыйлалары бир джукъгъа джарамагъан, не бир джерден болушлукъ болмагъан
кюннге дери.

47.

Ишексиз, андан (ахыратдан) ёзге да, зулмучу къауумгъа уа, алагъа ары дери
дунияда да барды азаб. Алай а аланы кёбюсю аны ангыламайды.

48.

Раббинги оноууна сабырлыкъ этиб тур, ишексиз, сен Бизни кёз туурабыздаса, (сени
унутуб турмайбыз). (Мухаммад эртденде) орнунгдан тургъан чакъда да Раббинги
махтау бла тазала.

49.

Кечени бир кёзюуунде да, Анга тасбихле эт, джулдузланы ызларындан да эт. (Ол
кёзюуледе намаз къыл).