50. Къааф

1.

Къааф. Бу махтаулу Къуран бла Мен ант этеме.

2.

Ала (меккачыла) алагъа кеслерини араларындан бир эсгертиучю келгенине аладан
ийнанмагъанлары: “Бу уа бек сейир ишди”, – деб сейирсиндиле.

3.

Биз, ёлген да этиб, топуракъ да болгъандан сорамы дейди… Ол къайытыу уа
болмазлыкъ затды”, – дедиле.

4.

Биз, джер (кесине алыб) аладан, нени кем этгенин билебиз. Бизни джаныбызда хар
нени сакълаучу китаб барды. (Лаухул махфузда Бизге бары да белгилиди).

5.

Алай болса да, алагъа хакъ келгенинде, ала аны ётюрюкге чыгъарадыла. Кеслери да
тентек болуб чайкъалыудадыла.

6.

Сора ала башларында кёкню дамы кёрмейдиле? Биз аны къалай ишлегенибизни, къалай
джасандыргъаныбызны? Анда бир джарылгъан бармыды сора, (аны ишлеучюге бир
ойлашмаймыдыла?)

7.

Джерни айтсакъ, аны да Биз аланы тюблерине джайыб, аны юсюне мийик тауланы да
къураб, тюрлю – тюрлю ариу битимле ёсдюрдюк да.

8.

(Ала бары да ойлашыргъа сейир затладыла) кёзю болуб кёргеннге, эси болуб
эсгергеннге, Аллахха бурулган къулгъа.

9.

Дагъыда Биз, кёкден берекетли сууну эндириб кёгет бачхаланы, орулгъан мюрзеуню
битдиребиз да,

10.

аны кибик узун хурма терекле, джоппу – джоппу кёгетлери бла,

11.

къулларыбызгъа рысхыгъа. Ёлюб тургъан джерни, Биз ма алай сау этебиз (суу бла).
Адамланы къабырдан чыгъарлары да ма аны кибикди.

12.

Алагъа дери, бурун Нухну халкъы, Рассачыла, Самудну къаууму да ётюрюкге санагъан
эдиле,

13.

(аны кибик) Адны, Фыргъауунну халкъы да, Лутну къарнашлары да,

14.

Айка деген элчиле да, Туббаны къаууму да. Ала бары да баргъан келечилени
ётюрюкчюле этген эдиле. Алагъа берилген сёз да толу болгъан эди. (Тюб болгъан
эдиле).

15.

Биринчи кере джаратмакъ Бизге ауурлукъ этдими сора? Огъай, ала джангыдан
джаратыугъа экили болуб къатышыбдыла.

16.

Керти болуб, Инсанны Биз джаратдыкъ, аны кёлюне ургъан уасуасаны да билиб
турабыз. (Хаманда аны биргесинебиз) аны къой, биз анга боюн тамырындан эсе да
джууугъуракъбыз.

17.

(Эсге ал) эки мёлек адамны онгундан да, солундан да олтуруб, аны ишин джазыб,
алыб тургъанларын.

18.

(Эсге ал), адам ауузундан бир деб бир сёзню чыгъармайды, биргесине джазаргъа
хазыр болуб сакълаб тургъан мёлеги болмай.

19.

Сора сеннге хакъ ёлюм эсириги келсе: “Ма бу ол сен (сюймеген), къачаргъа
кюрешген затды”, – деб, айтылыр.

20.

Сора къаты таууш болур: “Бу ол сёз берилген кюндю”, – деб.

21.

Хар бир адам ол кюн (сюдге) биргесине бир сюрюучюсю, бир шагъаты бла келир.

22.

Аллах анга: “Бу затны (дунияда) сен сан этмегенсе, алай болса да, Биз бюгюн сени
кёзлеринги джабыуун ачабыз, кёзлеринг темирча къаты кёредиле.

23.

Сора нёгери (джазыучу мёлеги): “Ма бу, мени джанымда хазырлаб тургъан затымды”,
– деб, берир.

24.

(Сора Аллах мёлеклеге): “Экинг да, ол хар бир ийнанмай къарышыб тургъанны
джаханимге атыгъыз,

25.

ашхылыкъгъа къаты чарлагъан, чекден чыкъгъан, джаулукъ джюрютген, ишекликни
джайгъан,

26.

Аллахны биргесине да башха Аллах этген. Экисин да бирге къаты азабха салыгъыз,
(шайтан нёгери бла).

27.

Сора аны нёгери (шайтаны): “Эй, Раббибиз! Муну мен терсейтмедим, ол кеси да
узакъ аджашыб тургъан адам эди”, – дер.

28.

Аллах да: “Мени аллымда даулашмагъыз, Мен сизге сёз бериб къоркъууну билдирген
эдим.

29.

Мени джанымда берилген сёз тюрленмейди, неда Мен къулларыма артыкълыкъ этиучю
тюлме”, – дер.

30.

Сора ол кюн Биз джаханимге: “Толдунгму?” – деб, сорурбуз. Ол да: “Бир къошакъ
джокъмуду?” – дер.

31.

Аллахдан къоркъгъанлагъа (ол кюн) джаннет джууукъ келир, узакъ болмаз.

32.

Аллах алагъа: “Ма бу сизге сёз берилген джаннет; таубачылагъа, (дин
джорукълагъа) сакъ болуучулагъа,

33.

ичлеринде Рахман Аллахдан къоркъа билгенлеге, кеси да Аллахына ийилген джюрек
бла келгенлеге,

34.

киригиз энди саламатлы бу джаннетге. Бу кюнюгюз сизни ёмюрлюкдю”, – деб,
айтылыр.

35.

Анда алагъа сюйген затлары табылыр. Бизни джаныбызда уа алагъа андан да артыгъы
барды, (ала билмеген, эшитмеген, кёллерине да келмеген затла).

36.

Алагъа дери бурун да Биз нелляй бир тёлюню тюб этдик, ала быладан эсе да, къарыу
бла кючлюрек эдиле. Ала бир кирир тешик табсакъ эди деб, излеген эдиле. Къутулур
джер а къайда?

37.

Ишексиз, ма ол затда да джюреги болгъаннга, не къулагъын салгъаннга, не кёзю
болуб кёргеннге ойлашыргъа оюм барды.

38.

Керти болуб, Биз кёкле бла джерни, аланы араларында болгъанны да алты кюннге
джаратдыкъ, аны ючюн Бизге не аз да арымакъ джетмеди.

39.

(Мухаммад), сен аланы айтханларына сабырлы бол. Кюн чыгъарны аллы бла, кюн
батарны аллы бла уа Раббинге махтаула этиб тазала,

40.

кечени бир кёзюуюнде да, седжделеден (намаздан) сора да махтаула эт.

41.

Сен ангыла! Бир кюн, бир къычырыучу мёлек джууукъ джерден къычырыр.

42.

Адамла бары да хакъ ол тауушну эшитирле. Ол а адамла къабырдан чыкъгъан кёзюу
болур.

43.

Ишексиз, джан салгъан да, ёлтюрген да Бизбиз, аланы келирлери да Бизгеди,

44.

джер джарылыб – джарылыб ала андан гузаба чыкъгъан кюн. Ол тукъум джыйыу Бизге
бек тынчды. (Къыйын ишге кёрмегиз).

45.

(Мухаммад) аланы не дегенлерин Биз билиббиз. Сен аланы зорлаучу тюлсе. Ол
себебден азабдан къоркъа билгенни, айтыб Къуран бла эсгерт.