4. Ниса – Тиширыула

1.

Эй, адам улу! Сизни бир джандан (Адамдан) джаратхан, андан да аны юй бийчеси
(Хауаны) джаратхан, ол экисинден да кёб эркишиле да, тиширыула да джайгъан
Иегизден къоркъугъуз. Ол сиз Аны аты бла бир – бирингден джукъ тилеучюден да, эт
джууукълукъну юзюуден да къоркъугъуз. Ишексиз, Аллах сизни ызыгъыздан марабды.

2.

Ёксюзлени
рысхыларын (кеслерине) беригиз. Тазаны кирге ауушдурмагъыз. Аланы рысхыларын
кеси рысхыгъызгъа къошуб, ашамагъыз. Ол уллу гюнахды.

3.

Ёксюзлени
араларында тюзлюк эталмазбыз деб, къоркъсагъыз а, сиз джаратхан тиширыуладан;
экишер, ючюшер, тёртюшер да алыгъыз. Аланы (юй бийчелени) араларында тюзлюк
эталмазбыз деб къоркъсагъыз а, бирер алыгъыз, неда сизни эркинлигигизде
болгъанны алыгъыз. (Не къарауаш, не джесир тиширыуну). Ол, сиз терсеймезге
джууугъуракъды.

4.

Юй бийчелени
махрларын (къалынларын) тыймай беригиз. Алай а ала кеслери разы болуб, андан
сизге бир зат къойгъан болсала, аны сюйгенигизча алгъышлаб хайырланыгъыз, халал
болсун.

5.

Аллах сизге
джашау этерге берген рысхыгъызны акъыллары кем (ёксюзлеге) бермегиз. Андан
алагъа (кереклилерин) ашатыгъыз, кийдиригиз, алагъа ариу сёз да айтыгъыз.

6.

Акъыл балигъ
болгъунчу дери, сиз ёксюзлени сынагъыз. Сора аланы акъыллары бишгеннге
санасагъыз, рысхыларын кеслерине беригиз. Ала уллу болгъунчу деб, ашыгъыб, аланы
рысхыларын джоймагъыз. Биреу бай эсе (ёксюз хакъдан кесин сакъласын), джарлы
болса, тыйыншлысыча эслеб ашасын. Сиз аланы рысхыларын алагъа берген заманда,
шагъатла тутугъуз. Хар нени да эсеблеуге, Аллах кеси джетишеди.

7.

Ата – ана,
джууукъла къойгъан (рысхыдан) эркишилеге да юлюш барды. Ата – ана, джууукъла
къойгъан рысхыдан тиширыулагъа да барды юлюш, (рысхы) аз, кёб болса да. Хар
бирини да белгили насыб юлюшю барды.

8.

Сиз тюб
юлешген заманда, алайда не джууукълугъу болгъан, не ёксюз, не мискин болса,
андан алагъа да беригиз. Алагъа субай – ашхы сёзню да айтыгъыз.

9.

Артында
къарыусуз юйдеги къалдыргъан да сакъ болсун (осиятда), аланы арт джашауларыны
сагъышын этсин. Аллахдан къоркъсунла, дурусун айтсынла.

10.

Ишексиз,
ёксюзлени хакъларын дуруссуз ашагъанла къарынларына, къуру джаханим отну
ашайдыла. Ала артда къызгъан отда кюерле.

11.

Сабийлеригизге хакъ юлешиуню юсюнден, Аллах сизге былай буюрады: джашны юлюшю,
эки къызгъа чакълы бир. Къызла, ала экиден кёб болсала, юлешиннген тюбден алагъа
эки юлюш джетеди. Джангыз къыз болса, ол тюбню джартысы аныкъыды. Ол ёлгенни
атасы бла анасына уа, аны сабийи бар эсе, хар бирине алтыдан бири. Алай а ол
ёлген къаратон болуб тюбю ата-анагъа къала эсе, ананы юлюшю ючден бириди. Аны
талай къарнашлары болса, осиятын да, борчун да тёлегенинден сора, къалгъандан
анасына алтыдан бири джетеди. Сизге аталарыгъыздан, балаларыгъыздан къайсы
хайырлы болгъанын сиз билмейсиз. Ма былай тюб юлешиу Аллахдан сизге фарызды.
Ишексиз, Аллах нени да биледи, акъылманды.

12.

Сабийи
болмагъан юй бийчелеригиз къалдыргъан тюбден, сизге джартысы джетеди. Сабийлери
болса уа, осиятын да, борчун да тындыргъандан сора, ала къалдыргъан затны
тёртден бири джетеди. Сизни сабийигиз болмаса, къаратон юй бийчелеригизге
тёртден бири джетеди. Сизни сабийлеригиз болса уа, осиятыгъыз да, борч да
тыннгандан сора, юй бийчелеге сегизден бири джетеди. Эркиши, тиширыу болса да,
артында кишиси къалмаса, аны не бир къарнашы, не бир эгечи болса, ол экисинден
хар бирине алтыдан бири джетеди. Андан кёб болса уа, осиятын да, борчун да
тындыргъандан сора, бары да ючден бирин тенг аладыла. Осиятны заран бермезча
этерге дурусду. Бу Аллахдан буйрукъду. Аллах а хар нени да толу биледи,
джууашды.

13.

Была Аллахны
чеклеридиле. Ким Аллахха да, аны келечисине да бой салса, Ол аны тюбю бла суула
баргъан сыйлы джаннетлерине ёмюрлюкге кийирир. Ол а уллу насыбды.

14.

Ким Аллахны,
Аны келечисини буйругъун бузса, аны да Ол ёмюрлюкге джаханим отха кийирир. Анга
сыйсыз азаб хазырды.

15.

Сизни юй
бийчелеригизден аман иш (зийна) этген болса, ол ишге кесигизни арагъыздан тёрт
шагъат излегиз. Ала шагъатлыкъ этиб бегитселе (ол ишни), не ёлюм элтгинчи, неда
Аллахдан алагъа бир джол болгъунчу, аланы юйлени ичинде бегитиб тутугъуз.

16.

Сизден
экеулен аман ишни этселе (эркиши эркиши бла), аланы экисине да инджиу азаб
беригиз. Тауба этиб къайытсала уа, аланы кечигиз (кюрешмегиз). Ишексиз, Аллах
таубаны бек къабыл этиучюдю, джумушакъды.

17.

Аллахны
кечерге борчу къуру, джахиллик бла аман ишни этиб, сора къысха заманда (ёлгюнчю
дунияда) Аллахха къайытыб тауба этгенлениди. Ма ала Аллах таубаларын къабыл
этгенледиле. Аллах а нени да билген акъылманды

18.

Алай а
таубасы джарамазлыкъ: гюнах этиб туруб, сора ёле тебресе: “Мен энди тауба
этдим”, – дегенле бла, (Аллахха къайытмай) кяфырлай ёлюб кетгенле. Алагъа уа Биз
термилтген азабны хазырлаббыз.

19.

Эй, ийман
келтиргенле! Сизге ёлген джууугъугъузну юй бийчесин алыргъа халал тюлдю, ала
кеслери разы болмагъанлай. Ала башха эрге барыргъа разы болсала, сиз алагъа
берген къалымдан не азын да, ызына излеб алагъа чырмау болмагъыз, ачыкъ аман
(зийна) ишлери болмагъан эсе. Кесигизни юй бийчелеригиз бла хурметли болугъуз.
Аланы (сыфатларын) сиз джаратмагъаныгъыз болса уа, ол сиз джаратмагъанда, Аллах
сизге (башха тюрлю) хайырла этерге да болур.

20.

Алай а
къатын къоюб, орнуна башха къатын алыргъа излесегиз, анга (къоюлгъаннга)
къалыннга толу къынтар алтын берген эсегиз да, андан ызына джукъ алмагъыз.
Джорукъсузлукъну да, ачыкъ гюнахны да аллыкъмысыз сора?

21.

Сиз аллында
алагъа (къатынларыгъызгъа) сёз бериб, бир – биринге алай къошулгъан эдигиз да,
сора андан джукъ къалай алырсыз. (Ары дери къалынны ызына сыйыргъан адет
болгъанды).

22.

Ол алгъа
ётгени болмаса, энди мындан ары, аталарыгъыз юйленнген тиширыуланы алмагъыз.
Ишексиз, ол хылымылы – аман джолду.

23.

Сизге харам
этилди (алыргъа): аналарыгъыз, къызларыгъыз, эгечлеригиз, ата эгечлеригиз, ана
эгечлеригиз, къарнашны къызы, эгечни къызы, сизге эмчек берген аналарыгъыз,
эмчек эгечлеригиз, къайын аналарыгъыз, сиз аналары бла джашаб тургъан ёге
къызларыгъыз, сиз алкъа аналары бла бирге къалмагъан къызланы алыргъа гюнах
джокъду; кесигизден джаратылгъан джашларыгъызны къатынлары да, эки эгечни бирден
алыу да, ол ётюб кетген болмаса, (бурун алай эте болгъандыла). Ишексиз, Аллах
бек кечиучюдю, рахматлыды.

24.

Эрли
тиширыула да, къуру джесирге алыннганла болмасала (къазауатда). Ма была бары да
(джазылыб бегиген) Аллахны буйругъуду сизге. Бу саналгъанладан тышында, халал
джол бла, аман джюрюмей, кеси рысхыгъыз бла намыслы тиширыуланы алыргъа халалды.
(Айырылсагъыз а) сиз ала бла хайырланыб тургъаныгъыз себебли, борч болгъаны
кибик, аланы къалынларын беригиз. Махр берилгенден сора да, бири – биринги
разылыгъыгъыз бла (махргъа къошаргъа, кем этерге) ушакъ этгенликге, аны ючюн
гюнах джокъду. Ишексиз, Аллах нени да биледи, акъылманды.

25.

Ийманлы,
намыслы тиширыуланы алыргъа къолугъуздан келмесе (къалын табмасагъыз), сизге
джесирге тюшген ийманлы тиширыуладан алыгъыз. Сизни ийманыгъыз къалай болгъанын
Аллах бек иги биледи. Сизни бир къауумунг бир къауумдансыз (бирсиз). Къарауаш
тиширыулагъа да, сиз аланы иелеринден эркинлик бла некяхланыгъыз, махрларын да
тыйыншлысыча толу беригиз, аман джюрюмей, таша тос тутмай. Сиз аланы алгъандан
сора, аман ишлери чыкъса (зийна), сора (къарауашны) азабы башына бош тиширыуну
азабыны джартысыды. Бу (къарауашны алыу), аман джюрюуден кесине къоркъгъан
адамгъады. Алай болмай тёзсегиз (къарауашны алмай), ол хайырлыды сизге. (Сабийи
болса, ол аны таб, адебли ёсдюралмаз деб къоркъуу барды, аны ючюн айтады аны).
Аллах а бек кечиучюдю, рахматлыды.

26.

Ишексиз,
Аллах а сизге хар нени да ачыкъларгъа, сизни буруннгула баргъан тюз джолгъа да
салыргъа, сизге ал бурургъа да мурат этеди. Аллах а хар нени да биледи,
акъылманды.

27.

Аллах сизге
къараргъа (кечерге) излейди. Ол нафсы хауаларыны ызындан баргъанла уа (кеслери
сюйгенча), сизни терен тайдырыргъа излейдиле.

28.

Аллах сизге
хар нени да дженгил этерге излейди, нек десенг, инсан къарыусуз джаратылгъанды.

29.

Эй,
ийнаннганла! Келишиб сатыу этгенигиз болмаса, арагъызда бир – бири рысхыгъызны
ётюрюк джолла бла ашамагъыз. Бир – биринги джанын да алмагъыз. Ишексиз, Аллахны
сизге кечмеклиги, рахматы уллуду.

30.

Не джаулукъ
бла, не артыкълыкъ бла ол затны ким этсе, Биз аны артда отда джылытырбыз. Ол а
Аллахха бек тынчды.

31.

Сиз кери
урулгъан, уллу гюнахладан джанларгъа кюрешсегиз, къалгъан этген аман ишлеригизни
(гитче гюнахланы) Биз кечербиз, сыйлы тукъум кириу бла джаннетге да кийирибиз.

32.

Аллах
биреуге кесини чомартлыгъындан берген затдан алыргъа излемегиз (алмагъыз).
Эркишилеге, ала уруннган затдан юлюш барды, тиширыулагъа да барды юлюш, ала
уруннган затдан. Сиз Аллахны чомартлыгъындан излегиз. Аллах а, ишексиз, хар нени
да билибди.

33.

Ата – ана,
джууукъла артларында къалдыргъан рысхыгъа, Биз иеле буюргъанбыз (тюбню
юлеширге). Сиз сёз бегитиб, антыгъыз болгъанлагъа да (ол рысхыдан) юлюшлерин
беригиз. Ишексиз, Аллах хар затны да кёрюбдю.

34.

Аллах сизни
бир – бирингден артыкъ (эркишини кюч бла, акъыл бла) этгени ючюн, алагъа
(тиширыулагъа) рысхыларындан да джойгъанлары ючюн, эркишиле тиширыуладан
башдыла, (эркиши тиширыу ючюн джууаблыды). Ашхы тиширыула уа, Аллах буюргъан
кибик, эрлери джокъ кёзюуде, намысларын да, аланы рысхыларын да сакълаб эрлерине
берилиб турадыла. Эрлерине бойсунмагъанлагъа уа, сиз (биринчи) алагъа ауаз айтыб
ангылатыгъыз, аны бла болмаса джатхан орнугъузну ауушдуругъуз, алай бла да
болмаса уругъуз (бетге урмай, джара салмай). Ала бой салсала уа, сиз алагъа
къайгъы излемегиз. Ишексиз, Аллах Мийикди, Уллуду.

35.

Ала
чачыладыла деб къоркъсагъыз, эркишини ахлусундан да, тиширыуну ахлусундан да тюз
адамла чакъырыгъыз. Ала экиси да джарашыргъа излеселе, Аллах аланы араларын
келишдирир. Ишексиз, Аллах билибди, хапарлыды.

36.

Аллахха
джукъну тенг этмей, алай къуллукъ этигиз. Ата – анагъа иги болугъуз,
джууукълагъа, ёксюзлеге, мискинлеге, джууукъ джетген хоншугъа, джууукъ джетмеген
хоншугъа, биргенгде нёгеринге, джолоучугъа, сизни эркинлигигизде болгъанлагъа.
Ишексиз, Аллах махтанчакъланы, уллу кёллюлени сюймейди (бу саналгъанлагъа уллу
кёллюлюк этгенлени),

37.

кеслери да
къызгъанчла, башхаланы да къызгъанчлыкъгъа чакъыргъанланы, Аллах кесини
чомартлыгъындан берген затны да басдыргъанланы (не хакъны айтмай джашыргъан, не
рысхыны къызгъаннган). Биз аллай кяфырлагъа, аланы сыйсыз этген азабны
хазырлаббыз,

38.

не Аллахха,
не къыямат кюннге ийнанмай, рысхыларын кёзбаугъа джоюучулагъа. Шайтан нёгери
болгъан а, ол анга бек аман нёгерди.

39.

Не болгъанды
алагъа! Айхай ала Аллахха да, къыямат кюннге да ийнаныб, ол Биз берген рысхыдан
да (Аллах разылыгъы ючюн, кёзбаусуз) джойсала. Аллах аланы (нелерин да) толу
билибди.

40.

Ишексиз,
Аллах мискъала зарра (букъучукъ) чакълы бир артыкълыкъ этмейди. Игилик этгенлеге
къат – къат этер. Алагъа кеси джанындан, уллу тукъум бериу бла, джал берир.

41.

Хар умметден
да (файгъамбарларын) шагъатха келтириб, былагъа да (сени къауумунга) сени
шагъатха келтирген заманда, къалай болур.

42.

Ол кюн а
расулгъа ийнанмай ассы болгъанла: “Ах, иги сагъан бюгюн бизни джер джутуб, джер
бла тенг болуб къалсакъ эди”, – дерле. Аллахдан сёзлерин джашыралмазла.

43.

Эй, ийман
келтиргенле! Сиз не айтханыгъызны ангылагъынчы, эсирген халда, намазгъа
джууукълашмагъыз, неда джунуб халыгъызда (джууунмагъанлай) намаз къылмагъыз.
Алай а не ауруулу, не джолоучу болсагъыз, не сизни биригиз кеси кереклисине
барса, неда тиширыу бла джууукълукъ этсегиз, суу табмасагъыз, таза къум бла
(топуракъ бла) темам этигиз, аны бетлеригизге да, билеклеригизге да ышыгъыз.
Ишексиз, Аллах (сизни айыбха тартыргъа излеучю тюлдю), кечиучюдю.

44.

(Мухаммад),
сора сен, ол кеслерине китабдан юлюш берилген къауумну кёрдюнгмю? Ала (хакъны
орнуна) аджашыуну сатыб аладыла. Энди ала, сиз да алача джолдан аджашсагъыз
излейдиле.

45.

Аллах а
сизни джауларыгъыз (кимле болгъанларын) иги биледи. (Муъминлеге) Аллахны
шохлугъу толу джетеди, болушууда да Аллах алагъа тамамлыкъ этеди.

46.

Чууутлуладан, Аллахны бир къауум сёзлерин орнундан тюрлендириб: “Биз эшитдик,
алай а этерик тюлбюз”, – дегенле, неда: “(Мухаммад), сен эшитмеген затынга бизге
бир тынгыла”, неда (хыликке эте): “Сен бизни сакълаучубузса”, – деб, тиллери бла
омакъ сёлеше, динигизде уа сизни чанча тургъанла бардыла. Айхай ала (алай
этмей): “Биз эшитдик, бойсундукъ, сен бизге бир тынгыла, бир къара”, – деселе,
алагъа эм хайырлысы да, эм тюзю да ол эди. Алай а кяфырлыкълары себебли, алагъа
Аллах налат берди. Бир кесеги болмаса, аладан ийнанныкъ джокъду.

47.

Эй, китаб
берилген (чууут) къауум! Ол сиз эндиге дери ийнаныб биргегизге тутхан китабны
кертилигин да бегите (келген) джангы китабха ийнаныгъыз, Биз сизни бетлеригизни
бузуб, арты – аллына бургъунчу дери; неда ол шабат кюнню бузгъанлагъа берген
кибик, сизге да налат бергинчи дери. Аллахны буйругъу уа тынмай къалмаз.

48.

Ишексиз,
Аллах а, ширкни – Анга джукъну тенг этгенни кечерик тюлдю, андан башхасын а,
кечерге тыйыншлы кёргенин кечер. Аллахха джукъну тенг этген а, ол кеси джанындан
уллу гюнах чыгъарады.

49.

(Файгъамбар,
сора сен терсликлерин кёрмей) кеслерин тазалаб тургъанланы кёремисе? (Кесин
тазалаб сёлешген тюлдю таза), алай а Аллах кимни сюйсе аны тазалайды. (Аллах
биледи тазаны), алагъа финик сюекни юсюнде (джукъа) къабукъчукъ тенгли бир
терслик болмаз.

50.

Бир къара
сен, ала Аллахха ётюрюклени къалай джарашдырадыла,. Бу алагъа, артыгъы бла,
ачыкъ гюнахды,

51.

(Файгъамбар), сен китабдан юлюш берилиб тургъанлай, ала уа Джибтха (идолну аты),
Тагъутха (шайтаннга) ийнаныб: “Муъминледен эсе была (кяфырла) тюз джолдадыла”, –
дегенлени кёрдюнгмю? (Мадинадан Меккагъа барыб, муслиманладан гяуурлагъа тил
этиб, тургъанланы юсюнден айтылады ол).

52.

Ала Аллахны
налатын алгъанладыла. Аллах налат бергеннге уа, сен чыртда болушуучу табмазса.

53.

Огъесе,
алагъа да (Аллахны) оноуундан юлюшмю берилгенди? Алай болса уа, ала бир кишиге
финик сюекчикни сызчыгъы тенгли бир затчыкъ да бермез эдиле.

54.

Огъесе, Аллах адамлагъа кесини чомартлыгъындан берген затха зарлыкъмы этедиле?
Биз Ибрахимни туудукъларына ары дери китаб да, хикмат да, уллу патчахлыкъ да
берген эдик.

55.

Аладан анга ийнаннганла да болдула, ийнанмай терсейгенле да болдула. Алагъа
джаханимни къызгъан оту тамам джетеди.

56.

Бу аятларыбызгъа ийнанмагъанланы уа, ишексиз, Биз аланы артда джаханим отда
кюйдюрюбюз, терилери кюйюб кетгени сайын, аны джангы териге ауушдурубуз, ала
азабларын толу чегер ючюн. Ишексиз, Аллахны кючю неге да толу джетеди, Ол
акъылманды.

57.

Ийман келтириб, ашхы къуллукъла да этиб тургъанланы уа, Биз аланы тюбю бла суула
баргъан, сыйлы джаннетлеге салырбыз, ала анда ёмюрге турурла. Алагъа анда таза
юй бийчеле бардыла. Биз аланы салкъын кёлеккени тюбюне кийирибиз.

58.

Ишексиз, Аллах сизге аманатланы орнуна тындырыргъа, адамланы араларында сюдню да
тюзлюк бла этерге буюрады. Ишексиз, Ол (Аллах) сизге эм ашхы ауазны айтады. Ишек
джокъду, Аллах нени да эшитиучюдю, нени да кёрюучюдю.

59.

Эй, ийман салгъанла! (Биринчи) Аллахха бойсунугъуз, (экинчи) аны келечисине
бойсунугъуз, (ючюнчю) динде кесигизден тамадалагъа бойсунугъуз. Сора арада бир
тартыш болса уа, аны не Аллах джанындан (Къурандан), не аны келечисинден
(Мухаммаддан, аны хадислеринден) излегиз, (сюд боллукъ) къыямат кюннге ийнана
эсегиз. Ма ол экиси джууабны (результатны) эм хайырлысы, эм ариууду. (Кеси
акъылыгъыз бла уа, джашамагъыз.)

60.

(Мухаммад), сен кёрдюнгмю “Ол сеннге тюшгеннге да, сеннге дери тюшгеннге да
ийнанабыз”, – деб, сора (мунафикъле) бир оноу этилликлери болса уа, “Тагъутха”
(шайтан законнга сорургъа) барыргъа излегенлерин. Алагъа уа анга ийнанмазгъа
буйрукъ болуб бошагъан эди да. (Ол джол бла) шайтан адамланы узакъ аджашдырыргъа
излейди.

61.

Сора алагъа: “Аллах тюшюргеннге да (Къураннга), Аллахны келечисине да
(суннасына, ол экисине) келигиз”, – деб айтылса, (Мухаммад), сен мунафикълени
сенден джанлаб кетгенлерин кёресе.

62.

Сора аланы этген ишлери ючюн, алагъа бир къыйынлыкъ келсе, къалай болур? Артда
уа ала сеннге: “Биз къуру игилик этерге, буйрукъгъа келиширге мурат этген эдик”,
– деб, Аллах бла ант этиб келирле.

63.

Аланы джюреклеринде не болгъанын, Аллах бек билиб тургъан къауумдула ала. Аладан
кенг бол, алагъа ауаз да, деменгили сёз да айт.

64.

Биз ненча келечи ийген эсек да, Аллахны буйругъу бла, къуру анга (келечиге) бой
салыр ючюн ийгенбиз. Сора ала кеслери – кеслерине артыкълыкъ этген заманда
(бойсунмай), сеннге келселе эди (сокъураныб), сора Аллахдан кечмеклик да
тилеселе эди, Файгъамбар да алагъа кечмеклик тилесе эди, ала Аллахны бек
кечиучю, рахматлы болуб табар эдиле.

65.

Огъай, сени джаратхан Иенг бла Мен ант этеме, аланы араларында бир тартыш болса,
сени сюдю (оноучу) этиб, сора сен этген сюдге да джюреклери къысмай, разы болуб,
толу бой салыб тохтагъынчы, ала ийманнга келмезле.

66.

Биз алагъа: “Аллах ючюн джаныгъызны беригиз, неда джуртларыгъыздан чыгъыгъыз”, –
деген буйрукъ джазсакъ, ол буйрукъну, бир кесеги болмаса, аланы хазнасы этмез
эди. Алагъа айтылгъан ауазны этселе уа, ол хайырлы эди алагъа, (ийманда)
бегиулери да кючлю болур эди.

67.

Ол заманда Биз алагъа кеси джаныбыздан уллу джал да берир эдик.

68.

Аланы тюз джолгъа да тюзетмей къоймаз эдик.

69.

Аллахха да, келечилеге да бой салгъанла – (алагъа) Аллах насыб берген,
файгъамбарла бла, кертичиле бла, шейитле бла, ашхыла бла бирге болур къауумдула.
Ала уа къалай ашхы джолдашлыдыла.

70.

Ол чомартлыкъ алагъа – Аллахданды. Аллах а хар нени да толу билибди.

71.

Эй, ийман салгъанла! Сиз (къазауатда) хазырланыб сакъ туругъуз, анга не бёлюнюб
джоппу-джоппу, неда барынг да бирден киригиз.

72.

Ишексиз, сизден артха тартхан да чыгъар. Сора сизге анда табсыз болса уа ол:
“Аллах мени джазыкъсынды, ала бла бирге болмадым”, – дер.

73.

Аллахны чомартлыгъы бла сизге таб болса уа, сизни бла аны арасында (ары дери)
шохлукъ болмагъан адамча: “Айхай, мен да ала бла болсам эди, уллу юлюшлю болур
эдим”, – дер.

74.

Дуния джашауларын бериб ахыратны сатыб алыргъа излегенле, Аллах джолунда
къазауат этсинле. Аллах джолунда къазауат этгеннге – не ёлтюрюлсе, неда хорласа
– артда Биз анга уллу джал берибиз.

75.

Маккада къарыусуз эркишиле, тиширыула, сабийле: “Эй, Иебиз! Бу зулмучу элден
бизни бир къутхар, кеси джанынгдан бизге башчы да бер, кесингден бизге бир
болушлукъ да эт”, – деб, тилей тургъанлай, Аллах джолунда къазауат этмезча не
болгъанды сизге сора?

76.

Аллахха ийман салгъанла, ала Аллах джолунда къазауат этедиле, ол кяфыр къауум а,
шайтан джолунда къазауат этеди. Сиз да ол шайтанланы шохлары бла къазауат
этигиз. Ишексиз, шайтанны хыйласы къарыусузду.

77.

(Мухаммад), сен кёрмедингми: “Къолланы да тыйыгъыз, намаз да къылыгъыз, зекят да
беригиз”, – деб, алагъа айтылгъан къауумну? Сора алагъа къазауат борч
этилгенинде уа, аланы бир къаууму адамладан, Аллахдан къоркъгъанча, неда андан
да къатыракъ къоркъду. Сора ала: “Эй, Иебиз, бизге къазауатны нек буюрдунг? Бир
кесек заманнга бизни артха (джашаргъа) къойсанг эди уа”, – дедиле. Бу дунияны
зауугъу, ол кесекчикди, Аллахдан къоркъгъанлагъа уа, алагъа ахырат хайырлыды.
Алагъа финикни къабукъчугъу тенгли бир, артыкълыкъ этилмез.

78.

Ариу сиз кёкге джетген къалалада болсагъыз да, сизге ёлюм келмей къалмаз. Алагъа
игилик келсе: “Бу Аллахданды”, – дейдиле. Алай болмай аманлыкъ келсе уа:
“(Мухаммад), бу сени ючюн болду”, – дейдиле. Алагъа сен: “Бары да бир
Аллахданды”, – деб айт. Сора айтылгъанны да ангыламазча, не болгъанды алагъа?

79.

Сеннге бир игилик келсе, ол Аллахданды, аманлыкъ болуб бир зат келсе уа, ол
кесингденди. Биз сени халкъгъа къуру келечи этиб джибердик. Ол ишге шагъатлыкъ
орнуна Аллах кеси джетишеди.

80.

Ким расулгъа бой салса, ол Аллахха – бой салды. Ким анга арт бурса уа, Биз сени
(алагъа) сакълауул этиб иймегенбиз.

81.

Аланы бир къаууму: “Бой салдыкъ”, – деб, сора сенден ары джанлагъанлай,
джашыртын, сен айтмагъан затла бла кенгешедиле. Аланы таша кенгешлерин Аллах
джазыб турады. Сен аладан кенг бол, Аллахха таукеллик этиб тохта. Уакилликде
Аллах тамамлыкъ этеди.

82.

Ала бу Къуранны (магъанасыны) юсюнден бир сагъыш этмеймидиле сора? Ол Аллахдан
болмаса, ала анда бек кёб келишмеген, тартыш зат табар эдиле.

83.

Алагъа (мунафикълеге) не хорлам, не къоркъуу хапар джетгенлей, ол сагъат, аны
хахайлаб болгъаннга джаядыла. (Алай этмей), ала аны не расулгъа, неда иш
иелерине къойсала эди! Аладан аны (Къуранны) билликле уа, (ангыларыкъла) къуру
аны къазыб, сюзюб кюрешгенледиле. Сизге Аллахны чомартлыгъы, джазыкъсынмакълыгъы
болмаса уа бир кесегигизден къалгъан, шайтанны ызындан кете эдигиз.

84.

(Мухаммад), сен Аллах джолунда къазауатны бардыр. Ол къуру сени бойнунга
салынады. Муъминлени да (къазауатха) къозгъа. Кяфырланы ачыуларын а, Аллах
сенден тыяр деб, умут барды. Аллахны чамланыуу уа къатыракъды, азабы да
къыйыныракъды.

85.

Иги ишге ким джакълыкъ этсе, андан анга юлюш (сууаб) барды. Аман ишге да ким
джакъ болса, анга да андан юлюш (гюнах) барды. Аллахны уа хар неге да кючю
джетеди.

86.

Сизге салам берилген заманда, андан эсе ариуу бла саламлашыгъыз, неда аллай бир
салам къайытарыгъыз. Ишексиз, Аллах хар затны да эсеблебди.

87.

Аллах аллайды, Андан ёзге, не тюрлю да, башха табыныр джукъ болмагъан. Ол сизни
ишеклик болмагъан, къыямат кюннге джыймай къоймаз. Сёзюнде Аллахдан кертичи уа
кимди?

88.

(Муслиманла), сиз мунафикълени хакъында эки нек бёлюнесиз? Аллах а аланы этген
ишлери ючюн боюнтюблерине этгенди. Аллах аджашдыргъанны сиз тюз джолгъа
салыргъамы излейсиз сора? Аллах аджашдыргъаннга уа, сен чыртда тюз джол
табмазса.

89.

Ала, сиз да ала кибик кяфыр болуб, бирча болуб къалырыгъызны излейдиле. Аладан
кесигизге кишини шохха алмагъыз, ала Аллах джолунда (Меккядан Мединагъа)
кёчгюнчю дери. Ала арт бурсала уа, къалайда табсагъыз да, тутугъуз да ёлтюрюгюз.
Аладан кесигизге не шох, не болушуучу тутмагъыз,

90.

къуру арагъызда келишиу болгъан къауумгъа джюрюгенле бла, неда не сизни бла, не
кеслерини къауум бла къазауат этерге кёкюреклери къысыб (ётлери джетмей)
келгенле бла болмаса. Аллах сюйсе аланы сизден онглу этер эди да, ала да сизни
бла къазауат этер эдиле. Алай а ала сизден джанласала (къазауат этмей), сизге
джарашыуну да теджеселе, ол заманда, Аллах сизге ала бла кюреширге джол
бермейди.

91.

(Дагъыда) сиз (мунафикъледен) сизге да, кеслерини къауумгъа да ийнамлы –
ышаннгылы болургъа излеген, бир башха тюрлюлени да кёрюрсюз. Бузукълула аланы
кеслерине къошаргъа излегенлери сайын, ала ары къошуладыла. Ала сизден кеслерин
тыйыб, джарашыуну излемеселе, къолларын да тыймасала, аланы къайда табсагъыз да,
тутугъуз да ёлтюрюгюз. Биз сизге ала бла къазауат этерге толу эркинлик бердик.

92.

Къуру джангылыч бла болмаса, бир муъмин бир муъминни ёлтюрюрге болмаз. Сора
биреу джангылыб мукъминни ёлтюрсе, ол (ёлтюрген) бир муъмин къулну да башына
азат этиб, ол ёлгенни юйдегисине да къантёлеу берсин. Ала (юйдегиси) аны (кечиб)
садакъагъа къоюб олтурмасала. Неда ол ёлтюрген сизни бла джау къауумдан болса,
муъмин эсе, ол сагъатда бир муъмин къулну азат этер. Алай а, ол сизни бла аланы
арагъызда бегим болгъан къауумдан болса, ол заманда аны юйдегисине къантёлеу да,
муъмин къулну да азатлау. Табмагъан а Аллахха тауба халда, бир – бири ызындан
эки айны ораза тутар. Аллах а нени да билибди, акъылманды.

93.

Биреу муъминни иш этиб ёлтюрсе уа, аны хакъы ёмюрлюкге джаханимди. Аллах анга
ачыуланды, анга налат да берди, уллу азабны да хазырлады.

94.

Эй, ийман салгъанла! Сиз Аллах джолунда (къазауатха) чыкъсагъыз, (джауну, шохну)
баямлагъыз, сизге салам бергеннге, дуния джашауну рысхысы ючюн: “Сен муъмин
тюлсе”, – деб, айтмагъыз. Аллах джанында уа кёб гъаниматла (добычала) барды. Сиз
да алгъада, алай (ала кибик) эдигиз, алай а Аллах сизге рахматын этди (тюзетди).
Сора сиз (адамланы) ачыкълай билигиз. Ишексиз, Аллах сизни не этгенигизден
хапарлыды.

95.

Муъминледен сылтаусуз (къазауатха) бармай къалгъанла бла, Аллах джолунда маллары
бла, джанлары бла да къазауат этгенле, ала тенг тюлдюле. Аллах маллары бла,
джанлары бла да къазауат этиб кюрешгенлени, дараджада, артыкъ этгенди. Аллах
аланы барына да игилик этерге сёз берсе да, ол маллары бла, джанлары бла да
къазауат этиб кюрешгенлени, юйде къалгъанладан эсе, аланы артыкъ этгенди, уллу
джал бериу бла.

96.

Аллахдан алагъа дараджала да, кечмеклик да, рахмат да барды. Аллах а бек
кечиучюдю, рахматлыды.

97.

Кеси кеслерине артыкълыкъ этгенлени (Маккадан кёчмей къалгъанла) мёлекле
джанларын алгъан заманда: “Сиз не халда болдугъуз?” – дейдиле. Ала да: “Биз джер
юсюнде онгсуз эдик”, – дейдиле. Мёлекле да алагъа: “Сора Аллахны джери кенг
тюлмюдю, кёчерге нек болмай эдигиз?” – дейдиле. Аланы турур джерлери джаханимди.
Аланы тохташыр орунлары къалай аманды,

98.

къуру, сылтаусуз эркишиле, тиширыула да, сабийле да, онгсуз болуб хыйла да
эталмай, (кёчерге) джол табалмай тургъанла болмасала.

99.

Ма былагъа Аллахдан кечмеклик болур деб, умут барды. Аллах а кечиучюдю,
рахматлыды.

100.

Аллах джолунда ким кёчсе, джер юсюнде кёб къонушла да, кенг джашау да табар.
Сора биреу юйюнден, Аллах ючюн, файгъамбар ючюн деб чыгъыб, джолда анга ёлюм
келсе, анга джал бериу Аллахха къалады. Аллах а кечиучюдю, рахматлыды.

101.

Сиз джер юсюнде джолоучу болгъан заманда, кяфыр къауумдан сизге къоркъуу болса,
намазланы къысхартыб (сафар) къылсагъыз, аны ючюн сизге гюнах джокъду. Ишексиз,
кяфырла сизге ачыкъ джаудула.

102.

(Мухаммад), сен (намаз заманда) ала бла болсанг, аланы бир джартысы сауутларын
да биргесине алыб сени бла намаз къылсын, ол бир джартысы да къылычларын алыб
сакълаб турсун. Сора бир рекягъат къылсала, ала сауутларын алыб артда сюелиб
сакъласынла; намаз къылмагъан ол бир къауум сени бла намаз къылсын. Ол кяфырла
сиз сауутларыгъызны да, хапчюгюгюзню да къачан сансыз этеригизни мараб турадыла.
Ала сизге билмей тургъанлай, бирден чабаргъа излейдиле. Алай а не джангур, неда
ауруу джунчутса, сауутларыгъызны салгъанлыкъгъа гюнах джокъду. Сакъ болуб а
туругъуз. Аллах, ишексиз, кяфырлагъа сыйсыз азаб хазырлабды.

103.

Сора сиз намазны тындырсагъыз ёретин да, олтуруб да, джатхан халда да Аллахны
эсгеригиз (унутмагъыз). Сора рахатлы болсагъыз а намазны (буюрулгъаныча)
къылыгъыз. Ишексиз, намаз а белгили кёзюуледе джазылыб муъминлеге фарыз болубду.

104.

Ол къауумгъа тенглик излеуде, ала бла къазауат этиуде къарыусузлукъ этмегиз. Сиз
инджиле эсегиз а, ала да сизни кибик инджиледиле. Алада болмагъан, сизни
Аллахдан умутугъуз да барды да. Аллах а нени да билибди, акъылманды.

105.

Ишексиз, (Мухаммад) Биз сеннге хакъ китаб джибердик, Аллах анда кёгюзтген зат
бла, сен адамланы араларында сюд (оноу) этер ючюн. Ол себебден, хыянатчылагъа
джакъ болма. (Убейракъаны джашы Тагъыйма деб бир мунафикъ араблы биреуню кюбесин
урлаб, ол белгили бола тебрегенинде, бир чууутлуну арбазында джашыргъанды. Сора
ол ачыкъ болгъанында, ол чарлаб, аны бойнуна алыргъа унамагъанды. Иш тереннге
кетиб сюдге файгъамбаргъа келиб, кесин тазалаб ант этгенди, ол чууутлуну кёмер
ючюн. Муслиманла да аннга ийнаныб, аны джанлы болуб Мухаммдны къысыб бек
тентиретгендиле. Ол да алагъ ийнаныргъа аз къалгъанды. Бу аятла ол ишни тюзюн
ачыкълай, араблы мунафикъни терслей, чууутлуну тазалай келгендиле).

106.

(Файгъамбар, терслеге джакъ болгъанынг ючюн) Аллахдан кечмеклик тиле. Ишексиз,
Аллах а кечиучюдю, рахматлыды.

107.

Сен ол кеслери башларына хыянат этгенлени джакълама. Ишексиз, Аллах
хыянатчыланы, гюнахлыланы сюймейди.

108.

Ала адамладан джашыраладыла, Аллахдан а джашыралмазла. Ала, джашыртын Аллах
сюймеген сёзлени (ушакъланы) бардыргъан заманда да, Аллах аланы къуршалаб эди.

109.

Ала уа, ма сиз бу дунияда джакълаб кюрешген къауумдула, къыямат кюн а аланы
Аллахдан ким джакълар, неда бойнуна ким алыр сора?

110.

Биреу не бир аман иш, неда кесине артыкълыкъ этсе, сора (тюшюнюб) Аллахдан
кечмеклик тилесе, Аллахны кечиучю, рахматлы болуб табар.

111.

Ким болса да бир гюнах иш этсе, ол (ишексиз), аны кесине (зараннга) этеди. Аллах
а нени да толу билибди, акъылманды.

112.

Дагъыда биреу не бир джангылыч иш этсе, не бир гюнах иш этсе, сора аны кесинден
башхагъа кюресе, бойнуна ётюрюкню да, ачыкъ гюнахны да алады.

113.

(Мухаммад), сеннге Аллахны чомартлыгъы да, рахматы да болгъаны болмаса, аладан
бир бёлек сени аджашдырыр къайгъыгъа кирген эди. Алай а ала къуру кеслерин
болмаса, кишини аджашдыралмазла. Сеннге ала бир  заран эталмазла. Сеннге
уа, Аллах (тюзлюк бла сюд этиучю) Къуранны да джиберди. Ол сеннге, билмеген
затларынгы да билдирди. Аллахны сеннге чомартлыгъы бек уллуду. 4 Суура Ниса –
Тиширыула

114.

Аланы таша
ушакъларында бир хайыр джокъду, къуру бир-бирине не садакъа берирге, не иги
джолгъа чакъырыргъа, неда адамланы араларын джарашдырыргъа деб, этилген
ушакълары болмаса. Ол затланы Аллахны разылыгъын излеб ким этсе, Биз артда анга
уллу джал берирбиз.

115.

Тюз джол
ачыкъ болгъандан сора, расулгъа къаршчы ким чыкъса, муъминле баргъан джолдан
башха джолну да ким барса, Биз аны ол бурулгъан джанына бурурбуз, артда уа
джаханимде джылытырбыз. Къалай аманды аны тохташхан джери.

116.

Ишексиз,
Аллах а, Анга джукъну тенг этгенни кечмез, андан башха (не тюрлюсюн да) кечерге
тыйыншлыны кечер. Аллахха джукъну тенг этген а, ол узакъ аджашды.

117.

Ала
(меккачыла) Аны къоюб, къуру тиширыу суратлы (идоллагъа) къуллукъ этедиле. Ала
къуллукъ этген зат, ол а къуру (Аллахха) къаршчы тургъан шайтанды. (Ислам дин
келгинчи араблыла мёлеклени Аллахха къызла этиб, суратларын салыб, алагъа тюрлю
– тюрлю атла да атаб, алагъа табыннгандыла).

118.

Аллах а анга
налат бергенди. Ол шайтан (ауалда Аллах бла эришиб) айтхан эди: “Мен Сени
къулларынгдан бир белгили юлюш алмай къоймам;

119.

мен аланы
тюз джолдан аджашдырмай къоймам; ниетлерине (кириб) кёб тюрлю ётюрюк умутла
салырма; хайуанланы къулакъларын кесерге да (идолгъа къурманлыкъгъа аталгъан
малла), тюрлю – тюрлю буйрукъла да берирме. Мен алагъа, Аллах джаратхан затланы
тюрлендирирге буйрукъла бермей къоймам”, – деб. Энди Аллахны къоюб, ол шайтанны
кесине шохха тутхан а керти джарлыды.

120.

Шайтан
адамланы (джюреклерине) тюрлю – тюрлю, алдауукъ умутланы салады. Шайтанны берген
сёзю уа, къуру терилтиудю, алдауукъду. (Сора адамланы кёбюсю кесин тюзге санаб,
акъылына базыб, кесин ангылагъаннга санаб, аджашады. Алай бла ол къауум шайтан
джолгъа кетеди).

121.

Ма аланы
орунлары уа джаханимди. Ала андан бир къутулур амал табалмазла.

122.

Ийман салыб,
ашхы ишле да этгенлени, Биз ёмюрге анда турурлай, тюбю бла сыйлы суула баргъан
джаннетлеге кийирибиз. Аллахны берген сёзю хакъды. Сёзюнде Аллахдан туура уа
кимди?

123.

(Эй,
мушрикле)! Иш не сизни оюмугъузгъа кёре, неда китаб ахлуланы оюмларына кёре
тюлдю. Алай а иш аманны ким этсе, анга аны бла джал берилир. Ол Аллахдан ёзге,
башха кесине не бир джан аурутхан шох, не бир болушурукъ табалмаз.

124.

Эркиши,
тиширыу болса да, ийманы бла ашхы ишле этгенле, ала джаннетге кирирле, алагъа
финикни сызчыгъы тенгли бир терслик да болмаз.

125.

Аллахха
багъыныб, Анга толу берилиб, ашхылыкъла да эте, Ибрахимни ханиф динини ызындан
баргъандан ашхы дини болгъан ким болур сора? Аллах а Ибрахимни сайлаб шохха
алгъанды.

126.

Кёкледе,
джерде болгъан зат бары да Аллахныкъыды. Аллах а хар затны да къуршалабды.

127.

(Мухаммад),
ала (муслиманла) сенден тиширыуланы хакъында фатауа излейдиле. Сен алагъа:
“Аллах аланы хакъында сизге быллай фатауа береди (билдиреди): “Бу сизге китабда
(Къуранда) окъула тургъан, ёксюз къызланы алагъа буйюрулгъан (тюб юлешиуден)
хакъларын бермей, аланы алыргъа излеуюгюзню юсюнден да, аны кибик къарыусуз
сабийлени хакъында да, сиз алагъа тюзлюк этерге буюрады”, – деб айт. Ишексиз,
сиз хайырлы болуб не зат этсегиз да, барын да Аллах билибди.

128.

Алай а
тиширыу анга, не эри эс бёлмейди, неда къояды деб къоркъса, ала араларын
ариулукъ бла джарашдырсала, экисине да гюнах джокъду. Джарашыу хайырлыды. Нафсы
уа къызгъанчлыкъгъа хазырды. Сиз игиликле этсегиз да, такъуалы болсагъыз да,
Аллах сизни не этгенигизден хапарлыды.

129.

Сиз юй
бийчелеригизни араларында, не къадар кюрешсегиз да, тюзлюк этерге къолугъуздан
келмез. Ол себебден бири таба толу аууб кетиб, ол бирин да алай тагъылыб
тургъанча, атыб къоймагъыз. Сиз араны да джарашдырсагъыз, такъуалы да болсагъыз
а, ишексиз, Аллах бек кечиучюдю, рахматлыды.

130.

Ала
айырылсала уа, кесини чомартлыгъы бла, Аллах аланы бай этер. Аллах а (чомартлыкъ
бла) бек кенгди, акъылманды.

131.

Кёкледе,
джерде болгъан зат бары да Аллахныкъыды. Биз, сизге дери китаб берилгенлеге да,
сизге да: “Аллахдан къоркъугъуз”, – деб, осият этгенбиз. Къаршчы болсагъыз а,
ишексиз, кёкледе, джерде болгъан зат бары да Аллахныкъыды. Аллах а бек байды,
толу махтаулуду.

132.

Кёкледе,
джерде не бар эсе, бары да Аллахныкъыды. Уакилликде да Аллах толу джетишеди.

133.

Эй, адам
улу! Ол сюйсе сизни кетериб, (орнугъузгъа) бир башхаланы да келтиралыр. Ол ишге
Аллахны къудрети джетер (билигиз).

134.

Бу дунияны
хайырын ким излесе, (билсин) дунияны, ахыратны хайыры да Аллахдады. Аллах а нени
да эшитиучюдю, нени да кёрюучюдю.

135.

Эй, ийман
салгъанла! Тюзлюкге кючлю къатыгъыз, анга Аллахны шагъатлары да болугъуз, ариу
кесигизге, не ата – анагъа, не джууукъгъа табсыз болса да. (Даучула) бай, джарлы
болсала да – аланы экисине да Аллах джууугъуракъды. Сиз тюзлюкден таймаз ючюн,
нафсыгъыз айтханнга бармагъыз. Сиз тиллеригизни ары – бери буруб (къыйышдырыб)
тюзлюкден тайсагъыз а, Аллах сизни не этгенигизден толу хапарлыды.

136.

Эй,
муъминле! Аллахха, аны келечиси (Мухаммадха), (Ол) келечисине тюшюрген китабына,
ары дери эндирген китаблагъа да ийнаныгъыз. Аллахха, аны мёлеклерине,
китабларына, файгъамбарларына, ахыр кюннге ким ийнанмаса уа , ол терен тукъум
аджашады.

137.

Бир ишексиз,
бир ийман салыб, артда кяфыр болгъанла, дагъыда ийнаныб, дагъыда кяфыр
болгъанла, сора кяфырлыкъда бегигенлени Аллах аланы не кечерлей, не тюз джолгъа
салырлай тюлдю.

138.

Мухаммад),
мунафикълеге термилтген азаб боллугъун айтыб, аланы къууандыр,

139.

ол
муъминлени къоюб, аланы орнуна кяфырланы шохха алгъанланы. Сора аладан кеслерине
сыймы излейдиле ала? Ишексиз, сыйлылыкъ а бары да, Аллахныкъыды.

140.

Ала Аллахны
аятларына тынгылагъан заманда, алагъа ийнанмай, аятланы хыликке эте тургъанлай,
ала башха хапаргъа кёчгюнчю дери, сиз ала бла бирге олтурмазгъа деб, Аллах эртде
китабда (Къуранда) тюшюрюб бошагъанды. Алай болмаса сиз да алачасыз. Ишексиз,
Аллах мунафикълени да, кяфырланы да, барын да джаханимге джыяр.

141.

Ала сизни
мараб турадыла (билигиз). Аллахдан сизге хорлам болса, ала: “Биз сизни бла тюлмю
эдик сора?” – дерле. Кяфырлагъа таб болгъаны болса уа алагъа: “Биз сизни
муъминледен джакълаб, болушургъа кюрешмегенми эдик сора?” – дерле. Къыямат кюн,
Аллах сизни арагъызны айырыр. Аллах кяфырлагъа муъминледен баш болургъа, чыртда
джол бермейди.

142.

Ишексиз,
мунафикъле Аллахны алдаргъа кюрешедиле, алай а Аллах да аланы алдайды (терс
акъыллары себебли тюзетмей). Ала намазгъа къобсала, эрине – эрине адамлагъа
кёзбаугъа къобадыла, Аллахны да бек къарыусуз эсгередиле.

143.

Ала эки
арада тентекледиле, не ары, не бери къошулуб тохтаялмагъан. Аллах
аджашдыргъаннга уа, сен чыртда джол табмазса.

144.

Эй,
муъминле! Сиз ийнаннганланы къоюб, кяфырланы шохха тутмагъыз. Аллах сизге
къаршчы болуруна, Анга ачыкъ далил бериргеми излейсиз сора?

145.

Иишексиз,
мунафикъле джаханимни эм тюб къатында болурла. Сен алагъа бир болушуучу табылыб
кёрмезсе.

146.

Алай а
аладан кеслерин джарашдырыб, Аллах бла сакъланыб (Ол айтханны этиб), динлерин да
таза Аллах ючюн тутуб, таубагъа къайытханла, ала муъминле бла биргедиле.
Муъминлеге уа, Аллах артда уллу джал берир.

147.

Сора шукурла
этиб ийман салсагъыз, Аллах сизге къалай азаб берир? Аллах а бек бюсюреучюдю,
нени да толу билибди.

148.

Къуру зулму
болгъан адам болмаса, къычырыб, аман сёзле айтыб, урушханны Аллах сюймейди.
Аллах а хар нени да эшитибди, нени да билибди.

149.

Иги ишни
ачыкъ, таша этсегиз да, неда бир аманлыкъны (терсликни) кечиб къойсагъыз да
(биреуге), ол заманда, ишексиз, Аллах да кечиучюдю, къудретлиди.

150.

Ишексиз,
Аллахха, файгъамбарлагъа къаршчы болгъанла, Аллах бла файгъамбарланы арасын
бёлюрге излейдиле. Ала: “Биз аланы (файгъамбарланы) бир къауумуна ийнанабыз, бир
къауумуна ийнанмайбыз”, – дейдиле. Алай бла эки арада, ала (кеслерине) бир джол
табаргъа излейдиле.

151.

Ала уа хакъ
кяфырладыла. Кяфырлагъа уа, Биз сыйсыз азабны хазырлаббыз.

152.

Алай а
Аллахха, файгъамбарлагъа, (барына да) толу ийнаныб аланы бирини арасын да,
чыртда айры кёрмегенлеге Ол (Аллах) артда джалларын толу берир. Аллах а бек
кечиучюдю, толу рахматлыды.

153.

(Мухаммад),
китаб ахлула сен алагъа кёкден китаб тюшюрюрюнгю тилейдиле. Ала (ары дери)
Муссадан, андан уллусун да тилегендиле: “Бизге Аллахны кёзюбюзге туура кёгюзт”,
– деб. Сора терсликлери ючюн, аланы кёк чартлаб ургъан эди. Андан сора да,
алагъа (Аллахдан) ачыкъ далилле келиб тургъанлай, ала бузоуну “аллах” орнуна
алыб анга табыннган эдиле. Биз алагъа аны да кечген эдик. Муссагъа уа Биз
(хакъны бегитген) ачыкъ сейир аятла берген эдик.

154.

Ала ары дери
сёз бергенлери себебли, (2 : 63 къара), Биз юслерине Тур тауну кёлтюрюб, сора
алагъа: “(Бу шахарны) эшигинден седжде этиб киригиз”, – деб, буюргъан эдик.
Дагъыда Биз алагъа: “Шабат кюнню чегин да бузмагъыз”, – деген эдик. (ол кюн
алагъа дуния иш харам болгъанды). Биз аладан къаты ант да алгъан эдик.

155.

Сора ала
антларын бузгъанлары ючюн, Аллахны аятларына да ийнанмагъанлары ючюн,
эркинликсиз файгъамбарланы да ёлтюргенлери ючюн, джюреклерибиз бёлениб джабыу
салыныбды (чырмалыбды) дегенлери ючюн (Биз алагъа налат берген эдик). Огъай,
кяфырлыкълары себебли, Аллах аланы джюреклерине мухур басды, аладан къуру бир
кесеги болмаса, ийнанмайдыла.

156.

Мариямгъа да
ала уллу ётюрюк сёзню айтыб, кяфыр болгъанлары ючюн,

157.

дагъыда:
“Мариямны джашы – Аллахны келечиси Месих Гъыйсаны ёлтюрдюк”, – дегенлери ючюн.
Ала уа аны не ёлтюрмедиле, не кермедиле. Алай а биреуню анга ушатдыла.
(Гъыйсагъа ушатыб, аны сыфатында биреуню кердиле). Ишексиз, ол аны хакъында
тартышыб тургъанланы, аны юсюнден бир билимлери да джокъду, къуру кеслери
акъылларына баргъан болмаса. Огъай, ачыгъы, ала аны ёлтюрмедиле.

158.

Алай а Аллах
аны кесине алды. Ишексиз, Аллахны уа кючю уллуду, акъылманды.

159.

Ишексиз,
китаб иелеринден а, (чууутлуладан) ёлюрюню аллы бла, анга (Гъыйсагъа)
ийнанмазлыкъ бири да джокъду. Къыямат кюн а ол алагъа (къаршчы) шагъат болур.

160.

Ала
(чууутлула) зулму этиб, адамланы Аллах джолундан тыйгъанлары ючюн да, кёблени
Аллахны джолундан терсейтгенлери ючюн да, ары дери халал, таза болуб тургъан
затланы Биз алагъа харам этген эдик.

161.

Алагъа харам
этилген къозлауну да алыб, адамланы рысхыларын ётюрюк джол бла ашагъанлары ючюн.
Аладан ийнанмагъанлагъа уа, Биз термилтген азабны хазырлаббыз.

162.

Алай а
аладан билимде (хакъда) бегиб тургъан, сеннге тюшгеннге да, сеннге дери
тюшгеннге да ийнаннган, намаз да этген, зекят да берген, бир Аллахха да, ахыр
кюннге да толу ийнаннган муъминле, Биз алагъа уллу джал берлик къауумдула.

163.

Ишексиз, Биз
Нухха да, башха файгъамбарлагъа да уахъю этген кибик, (Мухаммад), сеннге да
уахъю этдик. Ибрахимге, Исмагъылге, Исхакъгъа, Якъубха, аланы туудукъларына да,
Гъыйсагъа, Айюбха, Юнюсге, Харуннга, Сулейманнга да этген кибик. Дауудха да
Забурну берген кибик.

164.

Биз аладан
сеннге алгъа хапарларын айтхан келечиле да бардыла, Биз саннга хапарларын
айтмагъан келечиле да бардыла. Мусса бла уа Аллах сёлешиб (ушакъ этгенди).

165.

Биз
келечилени не сюйюмчю, неда къоркъуу хапар айтыучу этиб джиберебиз. Алагъа
келечиле келгенден сора, адамла Аллахны аллында сылтау эталмаз ючюн. Аллах а
къудретлиди, акъылманды.

166.

Алай
а, Ол сеннге тюшюрген затын, кеси билими бла ийгенине, Аллах кеси шагъатлыкъ
этеди. Мёлекле да этедиле анга шагъатлыкъ. Шагъатлыкъ орнуна Аллах кеси толу
джетеди.

167.

Ишексиз, кеслери да ийнанмай, башхаланы да Аллахны джолундан тыйгъанла, ала
узакъ аджашханладыла.

168.

Ишексиз, къаршчы чыгъыб, артыкълыкъла да этиб тургъанланы, Аллах аланы чыртда не
кечерлей, неда джолгъа тюзетирлей тюлдю,

169.

къуру джаханимни джолуна (бургъан) болмаса, хаманда, ёмюрге анда турурлай. Ол иш
а Аллахха бек тынчды.

170.

Эй,
адамла! Иегизден сизге хакъ келечи келди, анга ийнаныгъыз. Ол хайырлыды сизге.
Ийнанмасагъыз а (билигиз), ишексиз, кёкледе, джерде бар зат бары да,
Аллахныкъыды. Аллах а хар нени да билиучюдю, акъылманды.

171.

Эй,
китаб ахлула! Динигизде чекден ётюб кетмегиз. Аллахха къуру хакъдан башха джукъ
айтмагъыз. Мариямны джашы Месих Гъыйса, къуру Аллахны келечисиди. Аны (Аллахны)
Мариямгъа айтхан сёзю, (бол деб) ол да Аллахдан келген джанды. Аллахха да, Аны
келечилерине да ийнаныгъыз. Аллах ючдю (троица) деб, айтмагъыз. Ол затдан
тыйылыгъыз, ол хайырлыды сизге. Аллах а къуру Бирди. Ол баласы болуудан тазады.
Кёкледе, джерде бар затла бары да Аныкъыды. Нени да бойнуна алыргъа, Аллах толу
джетишеди.

172.

Гъыйса Аллахха къул болургъа чыртданда джийиргенмез. Неда Анга джууукъ болгъан
мёлекле да джийиргенмезле. Анга къул болургъа джийиргениб кимле уллу кёллюлюк
этселе (этсинле), Ол аланы барын да аллына джыяр.

173.

Алай
а Аллахха ийнаныб, ашхылыкъла да этгенлеге, кесини чомарлыгъындан да къошуб, Ол
аланы джалларын толу берир. Алай а джийиргениб, уллу кёллю болгъанланы уа, Ол
термилтген азабха салыр. Сора ала Аллахдан ёзге, башха кеслерине не бир джан
аурутхан тенг, не бир болушуучу табмазла.

174.

Эй,
адам улу! Иегизден сизге далил келди. Биз сизге нени да баямлагъан, ачыкъ нюр
(Къуран) тюшюрдюк.

175.

Алай
а, Аллахха ийман салыб, Анга таяныб тохтагъанланы, кесини рахматына,
чомартлыгъына кийирир. Кесине элтген тюз джолгъа да тюзетир.

176.

(Муслиманла тюб юлешиуню юсюнден) сенден оноу излейдиле. Сен ма алагъа: “Ол
затха сизге оноу Аллах кеси этеди”, – де. Сабийи болгъан эркиши ёлсе, аны эгечи
бар эсе, анга тюбню джартысы джетеди, тишириу ёлсе уа, юй бийчесини сабийи джокъ
эсе, тюбю эркишиге къалады. Эгечле эки болсала уа, къарнаш къалдыргъан тюбден,
алагъа ючден экиси джетеди. Къарнашла, эгечле да болсала уа, эркишиге эки
тиширыуну юлюшю джетеди. Аджашмаз ючюн, Аллах сизге былай ачыкълайды. Аллах а
хар нени да толу билиучудю.