49. Худжурат – Отоула

1.

Эй, ийман келтиргенле! Сиз (оноу бла эмда иш бла) не Аллахны, не Аны расулуну
аллына ётмегиз, Аллахдан къоркъугъуз (аланы алларына чабаргъа). Ишексиз, Аллах
толу эшитиучюдю, толу билиучюдю. (Ол экисини буйругъуча ким этеди, огъесе
сюйгенича ким этеди).

2.

Эй, ийман салгъанла! Тауушугъузну файгъамбарны тауушундан ёрге кёлтюрмегиз!
Бири-биринге сёлешгенча, аны бла уллу сёлешмегиз (адебсиз). Кесигиз да ангыламай
тургъанлай, этген къуллукъларыгъыз джараусуз болуб къалмаз ючюн.

3.

Аллахны келечисини джанында ауазларын алаша этгенле, ишексиз, ала Аллах
джюреклерин такъуа бла сынагъан къауумду. Алагъа (Аллахдан) кечмеклик да, уллу
саугъала да барды. (Адеблери ючюн)

4.

Ишексиз, (Мухаммад), юйлени артындан къычырыб сени чакъыргъанла, аланы кёбюсю
ангыламагъанладыла.

5.

Сен алагъа чыкъгъынчы, ала бир кесек сабыр этселе эди, ол хайырлы эди алагъа.
Аллах а кечиучюдю, рахматлыды.

6.

Эй, ийнаннганла! Сизге бир пасыкъ адам бир хапар бла (тил этиб) келсе, аны бери
ачыкъларгъа кюрешигиз (тюз, терс болгъанын, эрлей анга ийнаныб къалмай)
джахиллик себебли бирлени къыйынлыкъгъа салыб, артда сиз этген ишигизге
сокъуранмаз ючюн.

7.

Сиз арагъызда Аллахны келечиси болгъанын, билиб туругъуз. Ишлеригизни кёбюсюнде
ол сизге бой салса, сиз къыйынлыкъгъа тюшер эдигиз. Алай а Аллах сизге ийманны
сюйдюрдю, аны джюреклеригизге ариу кёгюзтдю, иймансызлыкъны, пасыкълыкъны,
ассылыкъны уа эрши кёгюзтдю. Тюз баргъанла ма аладыла,

8.

Аллахны чомартлыгъы бла, ашхылыгъы бла. Аллах а нени да билиучюдю, акъыл Иесиди.

9.

Муъминледен эки къауум бири-бири бла къазауат этселе, аланы араларын
джарашдырыгъыз. Аланы бири, ол бири бла кюреширге къайгъы излесе, ол къайгъы
излегенни, ол Аллахны буйругъуна къайытыб бойсуннгунчу дери къоймай, аны бла
къазаууат этигиз. Сора ол Аны (Аллахны) буйругъуна къайытса, араларын тюзлюк бла
джарашдырыгъыз, (аланы бирине уа аумагъыз). Ишексиз, Аллах тюзлюкчюлени сюеди.

10.

Муъминле (бары да) къуру къарнашладыла, (ол себебден) къарнашларыгъызны араларын
джарашыу тутугъуз. Аллахдан къоркъуб сакъ туругъуз, сиз рахматха джетер ючюн.

11.

Эй, ийман салгъанла! Бир къауумунг бир къауумунгу хыликке этмесин, ол хыликке
этгенледен эсе, хыликке этилгенле иги болуб къалыргъа да болурла. Тиширыула да
бир-бирлерин хыликке этмесинле, хыликке этгенледен эсе, этилгенле иги болургъа
да болурла. Бир биринге бедиш сёзле айтмагъыз, бир – биринге сыныкъ атла
атамагъыз. Ийманнга келгенден сора сыныкъ ат атамакъ, ол пасыкълыкъды. Ол затха
тауба этмегенле, ала зулмучуладыла.

12.

Эй, ийнанганла! Кёлге келген затланы кёбюсюнден кенг туругъуз, нек десенг,
ишексиз, аланы бир къаууму гюнахды (ётюрюкдю). Бир-биринги къармаб кюрешиучю
болмагъыз. Бир къауумунг, бир къауумунгу артындан сёзюн да этмесин. Сизни
биригиз ёлген къарнашыны этин ашаргъа сюерми (ол аны кибикди)? Аны уа сиз бек
эрши кёресиз! Аллахдан къоркъуб сакъ болугъуз, (ол затланы этиуден). Ишексиз,
Аллах бек кечиучюдю, рахматлыды.

13.

Эй, адам улу! Биз сизни барынгы да бир эркиши бла, бир тиширыудан джаратдыкъ.
(Тюрлю – тюрлю) миллетле, тукъумла да сиз бир-биринги таныр ючюн этдик. Сизни
Аллах джанында эм сыйлыгъыз а, Аллахдан эм бек къоркъгъан ким эсе – олду.
Ишексиз, Аллах нени да билибди, хапарлыды. (Тукъум, нация айырыу Аллах джанында
харамды).

14.

Бедуинле: “Биз ийман салдыкъ”, – дедиле. Сен алагъа: “Огъай, алкъа сиз ийман
салмагъансыз, алай а “биз бой салдыкъ”, – деб, алай айтыгъыз, сизни
джюреклеригизге ийман, чыртда кирмегенди. Сиз Аллахха, Аны келечисине да бой
салсагъыз а, Ол сизни этген амалыгъыздан бир джукъну да кем этмез. Ишексиз,
Аллах а кечиучюдю, рахматлыды”, – де.

15.

Муъминле, къуру; Аллахха да, Аны расулуна да ийнаныб, сора (бегиб) чайкъалмай
тургъанла, Аллах джолунда рысхылары бла, джанлары бла да къазауат этиб
кюрешгенле. Ма ала керти муъминледиле.

16.

Сен алагъа: “Сиз, Аллахха къаллай динигиз (ийманыгъыз) болгъанынмы юретесиз
сора?” – де. Аллах а кёкледе, джерде да не болгъанын биледи. Аллах а хар затны
да толу билибди. (Бедуинле келиб Мухаммадха ислам динни алгъанларына бюсюреу
излегендиле. Аят аланы айыблаб келгенди).

17.

Муслиман болгъанлары ючюн, ала (араблыла) сенден бюсюреу излейдиле. (Мухаммад),
сен алагъа: “Сиз муслиман болгъаныгъыз ючюн, менден бюсюреу излемегиз. Ийманнга
тюзетгени ючюн, Аллах сизден бюсюреу излейди, сиз керти айта эсегиз”, – де.

18.

Ишексиз, Аллах кёклени, джерни ташаларын билибди. Аллах а сизни этген
ишлеригизни кёрюбдю.