47. Мухаммад

1.

Кеслери да ийнанмай, башхаланы да Аллахны джолундан тыйгъанланы, этген
къуллукъларын Ол тас этди.

2.

Алай а ийман келтириб, ашхы къуллукъла да этиб, Мухаммадха тюшген затха да
ийнаныб, ол анга Раббийлеринден келген, хакъды деб тохташханланы, Ол аланы этген
аман ишлерин кетерир, халларын да ашхы этер.

3.

Муну себеби: Ол ийнанмагъанла ётюрюкге илешиб, аны ызындан баргъанлары ючюн,
ийман келтиргенле да Раббийлеринден келген хакъны ызындан баргъанлары ючюн.
Аллах адамлагъа ма быллай юлгюле келтиреди.

4.

Сора сиз ол къаршчы къауумгъа къазауатда тюбесегиз, къуру аланы боюнларына
урууду. Сиз аладан онглу болалсагъыз а, аланы джесирге да алыгъыз. Артда не
кечигиз да бошлагъыз, неда джулуу (выкуп) алыгъыз, къазауат бошалгъынчы алай ол
халда бардырыгъыз. Болуру алайды. Тюзю, Аллах сюйсе аланы кеси хорлаб да къоялыр
эди, алай а Ол сизни бири – биринг бла сынаргъа излейди. Аллах джолунда
ёлтюрюлгенлени уа этген къуллукъларын а Ол, чыртда, тас этмез.

5.

Ол аланы тюз джолгъа тюзетир, аланы халларын да ашхы этер.

6.

Ол аланы (Къуранда) айтылгъан джаннетине да кийирир.

7.

Эй, муъминле! Сиз Аллахха болушсагъыз (Аны динине), Ол да сизге болушур,
аякъларыгъызны да (тюз джолда) бегитир.

8.

Ол къаршчыла уа – ала джарлыладыла, (Аллах) аланы этген къуллукъларын тас этер.

9.

Ол алагъа тюшюрген затны эрши кёргенлери ючюн, Ол да аланы этген къуллукъларын
зыраф этеди.

10.

Сора ала джер юсюнде айланмадыламы, алагъа дерилени артлары къалай болгъанына
къарамадыламы? Аллах аланы тюб этди, энди бу кяфырланы да аланы юлгюлери
сакълайды.

11.

Аны себеби, Аллах ийман салгъанланы шохлары болуб (алагъа джан аурутханы) ючюн,
Ол ийнанмагъанлагъа уа (джан аурутхан) шох болмагъаны ючюн.

12.

Ишексиз, ийман салыб, тюз ишле этгенлени, Аллах тюбю бла къобанла баргъан
джаннетлеге кийирир. Ол ийнанмай, хайуанла ашагъанча ашаб зауукъланыб
тургъанланы уа, аланы турур орунлары отду.

13.

(Мухаммад), ол сени къыстагъан элден эсе, къарыу бла кючлю болгъан, ненча элни
Биз тюб этдик, алагъа (бирине да) болушуучу табылмады.

14.

Раббисини джанындан ачыкъ (кесгин) далиллери болгъан адам (Мухаммад), ол сора
этген ишлери кесине ариу кёрюнюб, хауасы айтханнга баргъан адам кибикмиди?

15.

Аллахдан къоркъгъанлагъа сёз берилген джаннетни юлгюсю: татыулары бузулмагъан
(таза) суула, татыулары тюрленмеген сюд къобанла, ичгенлеге татлы сыра къобанла,
таза болгъан бал къобанла, алагъа анда тюрлю – тюрлю кёгетле да, Раббийлеринден
кечмеклик да. Сора бу затлада болгъан адам, ёмюрлюкге отха тюшген, къайнагъан
исси суула да ичирилген, ол да аны ичегилерин кюйдюрюб тешген адам кибикмиди?

16.

Аланы араларында аллайла бардыла, сеннге къулакъ салыб тынгылаб туруб, сора
сенден ары чыкъгъанлай а, ол ары дери билим (китаб) берилгенлеге: “Ий, ол
(Мухаммад) биягъында не затла дей эди?”, – деб соргъандыла. Ма ала Аллах
джюреклерине мухур басхан, хауалары сюйген джолгъа баргъанладыла.

17.

Тюз джолгъа тюзелирге кюрешгенлени айтсакъ а, ол (Къуран) алагъа тюзелиуню
къошады, такъуа да береди.

18.

Сора билмей тургъанлай къыямат кюнню келиринми сакълайдыла ала, къуру? Алагъа
аны бир къауум шартлары келибди. Къыямат кюн келгенден сора уа, ала аны
эсгергенден алагъа не хайыр.

19.

Ол себебден сен Бирден башха Аллах болмагъанын толу бил, кесинге да, муъмин
эркишилеге, тиширыулагъа да кечмеклик тиле. Аллах а сизни да, (джашауда)
айланнганыгъызны да, барыб тохтар джеригизни да билибди.

20.

Ийнаннгъанла да: “(Къазауатны) юсюнден бир суура тюшюрюлсе эди”, – дедиле. Сора
ичинде къазауат да эсгерилген бир деменгили суура тюшюрюлсе уа, джюреклеринде
ауруулары болгъанланы ёлюмден къоркъуб, аны (онгсунмай) джашыртын сени кёзюнге
къарагъанларын керюрсе сен. Алагъа тыйыншлысы уа,

21.

(Аллахха) бойсунуб, дурус сёз айтыргъа эди. Сора оноу (къазауатха) бегиген
заманда Аллахха тюз болсала эди, ол хайырлы эди алагъа.

22.

Ким биледи сиз (Аллахны буйругъундан) джанласагъыз, джер юсюнде бузукъчуладан
болуб, эт джууукълукъну да юзюб, терсейиб кетерге да болурсуз.

23.

Аллайла уа ала Аллах налат берген, Ол аланы сангырау, сокъур этген къауумду.

24.

Сора ала бу Къуранны юсюнден бир сагъыш этмеймидиле, огъесе аланы джюреклеринде
киритлерими барды?

25.

Тюз джол баям болгъандан сора аладан кимле ызына къайытсала, шайтан алагъа
(ишлерин) ариу кёгюзтюб, (ууун салыб) ётюрюкню сингдиреди.

26.

Аны себеби уа ала (мунафикъле) Аллах тюшюргенни (Къуранны) эрши кёрген
къауумгъа: “Биз сизге бир-бир ишде бой салайыкъ”, – деген эдиле. Аллах аланы
джашыргъан затларын толу билибди.

27.

Сора мёлекле аланы бетлерине, сыртларына ура джанларын алгъан заманда къалай
болур!?

28.

Ол а алагъа, Аллахны ачыуландыргъан затны этиб, Аны разылыгъы болгъан затны уа,
ала эрши кёргенлери ючюндю. Сора Ол аланы этген амалларын бошха чыгъарды, (зыраф
этеди).

29.

Огъесе, ол джюреклеринде ауруулары болгъанла, чыртда Аллах аланы ичлеринде
кирлерин бери чыгъармаз деб, алай оюмму этедиле сора?

30.

(Мухаммад), Биз сюйсек сеннге аланы кёгюзтюрбюз, сен да аланы
танырса (сыфатларындан). Сен аланы амалсыз сёз урумларындан танырса.
Аллах а сизни этген ишлеригизни билибди.

31.

Аллах джолунда кимле кюреширле, сабырлыкъ да кимле этерле деб, Биз сизни,
чыртда, сынамай къоймазбыз. Халкъны ичинде хапарларыгъыз къалай боллугъуна дери
да, сынарбыз. (Халкъ къалай багъа берлигине дери).

32.

Тюз джол ачыкъ болгъандан сора кеслери да ийнанмай, башхаланы да Аллахны
джолундан тыйыб, расулгъа къаршчы болуб кюрешгенле, ала Аллахха чыртда бир зат
заран эталмазла. Ол а аланы этген къуллукъларын джараусуз этер.

33.

Эй, ийман салгъанла! Аллахха бойсунугъуз, расулгъа да бойсунугъуз, (ары дери)
этген къуллукъларыгъызны зыраф этиб къоймагъыз, (бойсунмай).

34.

Ишексиз, кеслери да къаршчы болуб, башхаланы да Аллахны джолундан тыйыб
кюрешгенлени, сора иймансызлай ёлюб кетгенлени уа Аллах, чыртда, кечмез.

35.

Сиз не хомухлукъ этмегиз, не аланы джарашыулукъгъа чакъырмагъыз, сиз баш
болурсуз, Аллах сизни джаныгъыздады, сизге кёре джал берирге, Ол чыртда
къызгъанмаз.

36.

Дуния джашау деген, ол къуру оюнду, булджууду. Алай а сиз иймандан таймай,
такъуалы болуб турсагъыз, Ол сизге джалыгъызны берир, сизден рысхы излемез.

37.

Ол сизден рысхы излеб, къысыб тохтаса, сиз да къызгъансагъыз, (ол заманда) Ол
ичигизде аман акъылыгъызны ачар. (Джюрегигиз белгили болур).

38.

Ма, сиз Аллах джолунда рысхыгъызны аямагъыз деб, чакъырылсагъыз а, арагъызда
къызгъанчла да бардыла. Къызгъанчлыкъ этген а, ол кеси – кесинден къызгъанады.
Аллах байды, сиз джарлысыз. Сиз джанласагъыз а, Ол сизни ауушдуруб, орнугъузгъа
сизге ушамагъан, башха къауумну да келтиралыр.