46. Ахкъаф – Кум тюзле

1.

Ха, миим.

2.

Бу китабны тюшюрюлгени къудретли акъыл Иеси Аллахданды.

3.

Кёклени, джерни да, аланы араларында болгъанны да хакъ болуб Биз бир белгили
болджалгъа дери джаратдыкъ. Алай а ол ийнанмагъанла айтылгъан ауаздан
джанлайдыла.

4.

(Мухаммад), сен алагъа: “Сора Аллахдан башха ол сиз табыннган затларыгъызгъа,
сиз не дейсиз? Ала джерни къалайын джаратхандыла, бир кёгюзтюгюз Меннге? Неда
Биз кёклени джаратхан заманда, ала Бизге нёгерликми этгендиле? Мынга (Къураннга)
дери тюшген не бир китаб, неда билим ышан болуб бир зат келтиригиз бери (аны
бегитген, кёрейик), сиз керти айта эсегиз”, – деб, айт.

5.

Сора Аллахдан ёзге, къыямат кюннге дери не тилекге джууаб бералмазлыкъ, неда
дууаларын эшиталмазлыкъ затлагъа джалбарыб кюрешгенден бек аджашхан ким болур?

6.

Адамла джыйылгъан (къыямат) кюн а, ала былагъа джаула болуб, этген
къуллукъларына да къаршчы чыгъарла.

7.

Алагъа Бизни хар затны ачыкълаучу аятларыбыз келиб окъулгъан заманда, ала
хакъгъа ийнанмай: “Бу ачыкъ хыйныды”, – дедиле.

8.

Огъесе, ала: “Ол (Мухаммад) муну кеси джанындан чыгъарадымы?” – дейдиле. Сен
алагъа: “Мен аны кесим джарашдыргъан болсам, сиз мени Аллахдан не аз да
сакълаялмаз эдигиз”, – де. Ол сиз батыб тургъан сандракъ ушакъланы, Ол бек
билибди. Мени бла сизни арабызда шагъатлыкъгъа да, Ол кеси толу джетишеди,
(кёрюбдю). Ол бек кечиучюдю, рахматлыды.

9.

(Мухаммад), сен алагъа: “Мен, келечилени араларында, бир джангы келечи тюлме. Не
кесиме, не сизге (тамбла) не боллугъун билмейме. Мен, къуру ол (Аллахдан)
ачылгъан буйрукъну ызындан барама. Мен, къуру ачыкъ айтыб (джаханимден)
къоруулаучума.

10.

Сен алагъа: “Къалай дейсиз, бу (Къуран) тюзю да Аллахдан болуб, сиз да анга
ийнанмасагъыз, Бану Исраилледен биреу да ийман салыб, аны (Къуран) кибик
китабдан (Тауратдан) окъуб анга шагъатлыкъ эте тургъанлай, сиз а уллу кёллю
болуб турсагъыз, (къалай болурсуз сора?)” – де. Ишексиз, Аллах терслени тюз
джолгъа тюзетмейди. (Абдуллах ибну Салам деб, бир уллу чууут алим, Тауратда ахыр
файгъамбар – Мухаммадны келлигин кёрюб туруб, сора ислам динни алгъанды. Аят аны
айтады).

11.

Иймансызла ийнаннганлагъа: “Бу динде керти игилик болса, ала бизни озмаз эдиле,
(биз аладан алгъа кирир эдик ол диннге)”, – дедиле. Аны бла (Къуран бла) тюз
джолгъа тюзелалмагъанла да: “Бу бурундан келген ётюрюкдю”, – дерле.

12.

Ары дери, (Къураннга дери) джол кёгюзте, рахмат болгъан, Муссагъа да келген эди
китаб. Ма бу китаб да (Къуран) аны (Тауратны) хакълыгъын бегите, терслени
сакълыкъгъа чакъыра, ашхылагъа сюйюмчю айта араб тилинде келди.

13.

Ишексиз: “Бизни Раббибиз Аллахды”, – деб, (бегитиб) сора (ол буюргъанча) тюз
тургъан адамлагъа уа, алагъа къоркъуу да джокъду, ала мыдах да болмазла.

14.

Ма ала джаннет ахлуладыла, (дунияда) этген ишлерини хакъына, анда ёмюрге
турурла.

15.

Биз адамгъа, ата – анагъа иги болууну осият этдик. Аны анасы къарнында къыйналыб
джюрютюб, къыйналыб табады. Анасыны юсюнден аны джюгю отуз айдан тюшеди. Сора ол
уллу болуб къарыу алса, къыркъ джылгъа да джетсе: “Я Рабби! Сени меннге этген
ашхылыкъларынга да, атама – анама да шукурла этерлей, Сен разы болгъан ашхы
къуллукъла да этерлей, насыб бер меннге (джюрегиме сал). Туудукъларым да
ашхыладан болургъа Сен насыб эт. Ишексиз, мен джюзюмю Сеннге бурдум. Мен, керти
Сеннге берилгенледен да болдум”, – десе.

16.

Ма ала, Биз аланы иги ишлерин къабыл этиб, аман ишлерин да кечиб, джаннет
ахлулагъа къошханладыла. Бу алагъа берилген сёз, ол хакъды.

17.

Биреу ата – анасына: “Тюу сизни! Экинг да мени ёлюб джангыдан тирилиу бламы
къоркъутасыз, меннге дери къаллай бир тёлюле кетгендиле (нек тирилмейле сора?)”
– дейди. Сора ала экиси да Аллахха къуугъун сала: “Къыйынлыкъ сеннге, (нек
айтаса алай) ийман сал, ишексиз, Аллахны берген сёзю хакъды”, – дейдиле. Ол да
алагъа: “Была, къуру бурунгуладан келген таурухладыла”, – дейди.

18.

Ала, ары дери ётюб кетген умметлеге; джинлеге, адамлагъа да айтылгъан сёз толу
болгъан кибик, былагъа да толу боллукъ къауумдула. Ишексиз, ала джарлы
къауумдула.

19.

Аланы хар бирине да этген амалларына кёре, дараджалары (сыйлары) болур. Алагъа
не аз да терслик болмай, толу хакълары берилир.

20.

Ол гяуур къауум отха атылгъан кюн, алагъа: “Ашхы кёзюулеригизни сиз дунияда
ашырдыгъыз, джаратыб аны бла зауукъландыгъыз. Джер юсюнде хакъсыз уллу кёллюлюк
этгенигиз ючюн эмда пасыкъла болгъаныгъыз ючюн, бюгюн сизни хакъыгъыз сыйсыз
азабды.

21.

(Мухаммад), сен “Ад” деген элни нёгерлери (Худну), “Ал-ахкъаф”, – деген джерде
халкъын сакълыкъгъа чакъыргъанын эсинге ал. Ары дери да, аладан сора да:
“Аллахдан башха джукъгъа табынмагъыз, ишексиз, мен сизге уллу кюнню азабы келир
деб къоркъама”, – деб, айтыб эсгертиучюле ётген эдиле.

22.

Ала да анга: “Сен ётюрюкле бла бизни аллахларыбызны къойдурургъамы келдинг, тюз
айта эсенг, ол бизни къоркъутхан затынгы келтир бизге?” – деген эдиле.

23.

Ол да (Худ) алагъа: “Ол затны билими Аллахдады, мен а, къуру келечилигими
толтурама. Алай болса да, сиз джахилле кёре эдим”, – деди

24.

Сора ала джашагъан тюзде, ала таба (къара булутча азабны) туура болуб келе
тургъанын кёргенлеринде: “Бу бизге джауум джаудурлукъ булутду”, – деб, оюм этген
эдиле. Файгъамбарлары да алагъа, огъай – ол сиз ашыкъдыргъан къыйынлыкъды, уллу
азабны алыб келген джелди,

25.

Раббисини буйругъу бла болгъанны халек этиб келген”, – деди. Сора аланы къуру
оюлгъан юйлери болмаса, аладан джукъ кёрюнмей къалды. Чекден чыкъгъан къауумгъа
Бизни хакъ бериуюбюз ма алайды.

26.

Биз аланы уа алайда, сизге (меккячылагъа) бермеген орунну бериб ортналтхан эдик.
Биз алагъа къулакъ да, кёз да, джюрек да берген эдик. Алай а ала Аллахны
аятларына чарлагъанларында не къулакълары, не кёзлери, не джюреклери аланы
джукъларына джарамады. Ол ала хыликке этиб тургъан затны къыйынлыгъы, алагъа
джетди.

27.

Сизни тёгерегигизде Биз нелляй бир элни тюб этгенбиз. Бир тюшюнселе деб, Биз
алагъа (меккячылагъа) аятларыбызны тизиб – тизиб ангылатдыкъ.

28.

Сора Аллахдан ёзге, Анга джууукъ болур ючюн, ала табыныб аллах этиб кюрешген
затлары, (ол заманда) алагъа нек болушмадыла? Аны къой алагъа табылмай тас
болдула, Аны себеби, ала алдауукъла, кеслери чыгъаргъан затла болгъанлары ючюн.

29.

(Мухаммад, эсге ал) Къуран окъулгъаннга тынгыларгъа Биз сеннге бир бёлек джинни
аллын бургъаныбызны. Сора ала келгенлеринде бири – бирине: “Тохтагъыз,
сёлешмегиз”, – дедиле. Сора окъуу бошалгъанында, ала къауумларына сакълыкъгъа
чакъыра бардыла.

30.

Алагъа: “Эй, халкъыбыз! Ишексиз, биз Муссадан сора тюшген, алда китабланы да
керти этген, тюз джолгъа, хакъгъа тюзетген бир китабха тынгыладыкъ.

31.

Эй, халкъыбыз! Аллахны чакъырыучусуна джууаб беригиз (къабыл этигиз), анга
ийнаннган да этигиз. Ол заманда Аллах сизни гюнахларыгъызны кечер, къыйын
азабдан да къутхарыр.

32.

Аллахны чакъырыучусуна джууаб бермеген а, ол джер юсюнде (Аллахны) онгун
алалмаз. Андан (Аллахдан) ёзге анга бир джан аурутхан табылмаз. Ма аллайла уа
ачыкъ аджашмакъдадыла.

33.

Сора ала кёклени, джерни джаратхан Аллах – Ол болгъанын кёралмаймыдыла? Аланы
джаратхан заманда не аз да арыу – талыу тутмагъан, Ол ёлгенлени сау этерге да
къолундан келлигин. Хоу, ишексиз, Аны хар неге да кючю толу джетеди.

34.

Сора кяфырла отха туура болгъан кюн а, алагъа: “Сора бу керти тюлмюдю, энди уа
не дейсиз?” – (деб сорулур). Ала да: “Бизни Иебиз бла ант этебиз хоу тюздю”, –
дерле. (Аллах алагъа): “Энди кяфырлыгъыгъыз себебли чегигиз бу азабны”, – дер.

35.

(Мухаммад), бурун бегимли келечиле тёзген кибик сен да тёз, алагъа къыйнлыкъ
бериуге ашыкъма (къарышыб тургъанлары ючюн). Сора сёз берилген зат (къыямат кюн)
алагъа келген заманда уа ала джер юсюнде, къуру кюнню бир кесегин тургъан кибик
кёрюнюр алагъа. Бу (Аллахдан) джетишген ауазды. Сора, къуру пасыкъ къауумдан
ёзге, киши халек этилирми?