45. Джасия – Тобукъланыу

1.

Ха, миим.

2.

Бу китабны тюшгени къудретли, акъыл Иеси Аллахданды.

3.

Ишексиз, кёкледе, джерде да муъминлеге (ойлашыргъа) сейир белгиле барды.

4.

Кесигизни джаратылыуугъузда да, Ол джер джюзюне джайгъан джанлада да, ажымсыз
ийман саллыкъ къауумгъа сейир далилле бардыла.

5.

Кече бла кюнню ауушунууунда да, кёкден Аллах эндирген рысхыда да (джауум), Ол
аны бла ёлюб тургъан джерни сау этиуюунде да, джелни ары – бери бурууунда да
акъыллары бла сагъыш эталгъанлагъа сейирлик барды.

6.

Ма бу Биз сеннге окъугъанла ала – хакъ Аллахны аятларыдыла. Аллахны айтханына,
Аны аятларына ийнанмагъан а, башха неге ийнаныр?

7.

Хар бир ётюрюкчюге – гюнахлыгъа къыйынлыкъ!

8.

Анга окъулгъан аятланы эшите тургъанлай, уллу кёллюлюк тутуб, эшитмегенча
тирелиб тургъаннга. Сен аны термилтген азаб бла къууандыр.

9.

Бизни аятларыбыздан бир джукъ билсе да аны хыликкеге тутхан. Ма былагъа сыйсыз
азаб къуралыбды.

10.

Аланы тюз артларында джаханим барды. Ала урунуб кюрешген не рысхылары, неда
Аллахны къоюб кеслерине шохха тутхан затлары, аланы къутхаралмаз. Алагъа уллу
азаб болур.

11.

Тюз джол – ма буду. Раббийлерини аятларына ийнанмагъанланы айтсакъ а, алагъа
термилтген кир азаб болур.

12.

Ол аллай Аллахды, сизге тенгизлени ишлетиб тургъан, Аны буйругъу бла сиз анда
кемеле бла айланнган, Аны чомартлыгъындан кереклигизни излер ючюн. Ким биледи
(бу затлагъа тюшюнюб) шукурла эте билир эсегиз а.

13.

(Аны кибик) кёкледе, джерде да болгъан затны барын да сизге ишлетиб тургъан.
Ишексиз, ойлаша, сюзе билгенлеге ол затлада сейир белгиле бардыла.

14.

(Мухаммад), сен ийман салгъанлагъа айт, ала Аллахны (уллу) кюнлерини келлигине
ышанмагъанланы кечсинле (дунияда). Анда алагъа этгенлерине кёре, Аллах джал
берир.

15.

Ашхы ишни ким этсе, ол кесини джаны ючюдю. Аманны этген да кесине этеди. Артда
уа барынг да Иегизни аллына келирсиз.

16.

Биз бурун Бану Исраиллеге китаб, джорукъ, файгъамбарлыкъ бериб, таза рысхыла да
юлюш этиб, бютеу гъаламланы ичинде аланы артыкъ сыйлы этген эдик. (Ол кёзюуде).

17.

(Дин) ишлеринде да хар затны ачыкълаучу (китаб) берген эдик. Алагъа (Аллахдан)
ачыкъ билим келиб тургъанлай, араларында зарлыкъ себебли, ала тартыш болдула.
Ишексиз, къыямат кюн, сени Раббинг аланы араларында, ол ала тартышыб тургъан
затха сюд этер.

18.

Ишексиз, (Мухаммад), Биз сени да бир шериятны юсюнде этгенбиз, ол джолну бар
(андан тайма), джукъ билмеген нафсы хауаларына (кеслери акъылларына)
бойсуннганланы ызларындан а барма. (Сакъ бол).

19.

Ишексиз, ала сени Аллахны азабындан сакълаялмазла. Ол ассыла уа, ишексиз, ала
бири – бири бла шохдула. Аллах а (Андан) къоркъгъанланы шохларыды.

20.

Бу Къуран, ажымсыз ийнаннган къауумгъа, туура далилле, тюз джол, рахмат болгъан
затды.

21.

Огъесе, аманлыкъла этгенни да, ийман салыб ашхылыкъла этгенни да Биз аланы
тенгми этгенбиз сора? Джашауда да, ёлселе да ала тенг болурбуз деб, алай умутму
этедиле сора? Къалай аман оюм этедиле ала.

22.

Хар бир джанны этгенине кёре хакъын толу берир ючюн кёклени, джерни да хакълыкъ
бла Аллах джаратды, алагъа артыкълыкъ болмаз.

23.

(Мухаммад), сен кеси хауасын (акъылын, кёлю тартханны) аллах этиб алгъанны Аллах
билиб аджашдыргъан, къулагъына, джюрегине да мухур басхан, кёзлерине да джабыу
салгъан адамны кёрдюнгмю? Аллах тюзетмегенни башха ким тюзетир? Сиз аны бир
эсгералмаймысыз сора?

24.

Къуру бу дуния болмаса, бизге башха джашау джокъду, (бирле) ёлебиз, (бирле)
джашайбыз, (аны бла бошалды), бизни уа къуру заман бошайды”, – дедиле. Ол затны
юсюнден аланы бир тукъум бир билимлери джокъду, къуру кеслерини оюмлары болмаса.

25.

Алагъа Бизни баямлаучу аятларыбыз окъулгъан заманда: “Сиз керти айта эсегиз
бизни бурун аталарыбызны келтиригиз, кёрейик”, – деген болмаса, аланы ёзге бир
даллилери джокъду.

26.

Сен алагъа: “Сизни Аллах джаратады, сора ёлтюреди, артда сизни, бир ишеклик
болмагъан, къыямат кюннге джыяр. Алай а адамланы кёбюсю аны билмейди”, – деб,
айт.

27.

Кёклени, джерни эркинлиги да Аллахны къолундады. Къыямат кюн келген заманда уа,
аны (къыямат кюнню) бошха санаучула джарлы болурла.

28.

(Ол кюн а сен) умметлени барын да, тобукъланыб кёрюрсе. Хар уммет да анга
берилген китабына чакъырылыр. (Яхудийле Тауратха, христианла Инджилге,
муслиманла да Къуранга. Хар къауум кесини китабы бла джууаб тутар). Сора алагъа:
“Ма бюгюн сизге, хар кимге этгенигизге кёре, джал берилир.

29.

Ма бу – Бизни сизге хакъны айтхан китабыбызды. Ишексиз, Биз сизни ишлеригизни
джаздырыб тургъанбыз”, – деб, айтылыр.

30.

Ийман салыб, ашхы ишле да этиб тургъанланы айтсакъ, аланы ол кюн Раббийлери
рахматыны ичине джыяр. Ма ол а ачыкъ хорламды.

31.

Кяфырланы айтсакъ а, алагъа: “Сизге Мени аятларым окъулмагъанмы эдиле сора? Сиз
да алагъа уллу кёллюлюк этдигиз. Алай бла ассы къауумдан болдугъуз.

32.

Сизге: “Ишексиз, Аллахны берген сёзю хакъды, къыямат кюннге да ишек джокъду”, –
деб айтылса, сиз: “Бу къыямат кюн” деген не затды билмейбиз, ол бош оюм болур
деб, биз алай акъыл этебиз, биз ол затха ажымсыз тюлбюз”, – дедигиз.

33.

(Ол кюн) а алагъа аманлыкълары ачыкъ болду, ол хыликке этиб тургъанлары да
башларына джетди.

34.

Алагъа: “Сиз ма бу кюннге тюберигизни унутхан кибик, бюгюн Биз да сизни
унутдукъ, орнугъуз отду, сизге бир болушуучу да табылмаз.

35.

Ол зат а сизге, Аллахны аятларын хыликкеге тутханыгъыз, дуния джашау сизни
терилтгени ючюн”, – деб айтылыр. Бюгюн ала андан чыгъалмазла, аланы сылтауларына
да къаралмаз.

36.

Ол себебден махтаула, къуру кёклени, джерни Раббиси, гъаламланы да Иеси
Аллаххады. Кёкледе, джерде уллулукъ да, къуру Аныкъыды. Ол къудретлиди, акъыл
Иесиди.

37.