44. Духан – Тютюн

1.

Ха, миим.

2.

Хар нени ачыкълаучу китаб бла ант этеме.

3.

Ишексиз, Биз аны (Къуранны) бир беректли (сыйлы) кечеде тюшюрдюк, (къадыр кече).
Ишексиз, Биз сакълыкъгъа чакъырабыз.

4.

Ол кечени ичинде акъыл ишле, бары, оноу этилиб айырылады,

5.

Бизни джаныбыздан буйрукъ бла. Ишексиз, Биз келечиле джибериучюбюз,

6.

сени Раббинги рахматы бла. Ишексиз, Ол нени да эшитибди, нени да толу билибди.

7.

Ол кёклени, джерни да аланы арасында болгъан затланы да Раббисиди. Сиз Анга
ажымсыз болаллыкъ эсегиз.

8.

Ол болмаса, башха тюрлю бир аллах джокъду, тирилтген да ёлтюрген да Олду, сизни
Раббигиз да, бурун аталарыгъызны Раббиси да (болгъан).

9.

Алай а ала (мушрикле) ишекликде ойнай турадыла.

10.

(Мухаммад), сен, алагъа (меккячылагъа) кёкден ачыкъ тютюн келлик кюнню аллына
къараб тур,

11.

ол адамланы юслерин джабар. Ол а термилтген азабды. (Къургъакълыкъ къысыб, чарс
болуб, кёкде тютюн кёрюнюб, ачлыкъ къыйынлыкъ келгенди меккячылагъа,
бойсунмагъанлары ючюн).

12.

(Сора ала): “Эй, Раббибиз! Биз ийман келтирдик бу къыйынлыкъны бизден бир ач”, –
деб, тилерле.

13.

Ол заманда ангылагъандан а не хайыр, ары дери алагъа келечи келиб ачыкъ айтхан
эди да,

14.

сора ала сан этмей ары бурулуб: “Юретилген бир джинли”, – деген эдиле. (Джинлени
сёзлери бла сёлешген).

15.

Ишексиз, Биз къыйынлыкъны бир кесек ачханлай, олсагъат, сиз да ызыгъызгъа
къайытырсыз.

16.

Биз аланы (мушриклени) къаты тукъум ургъан кюн, ишексиз, Биз аладан къан
алырбыз.

17.

Алагъа дери бурун Биз Фыргъауунну къауумун да сынагъан эдик. Алагъа бир сыйлы
келечи (Мусса) келген эди.

18.

(Ол алагъа): “Аллахны къулларын беригиз меннге, ишексиз, мен (Аллахдан) сизге
ышангылы келечиме,

19.

Аллахха уллу кёллюлюк этмегиз, ишексиз, мен сизге ачыкъ далил бла келгенме.

20.

Ишексиз, сиз мени ташла бла тюймекден, мени да сизни да Иегиз болгъан Раббим бла
сакъланама.

21.

Меннге ийнанмай эсегиз а мени тынч къоюгъуз (кюрешмегиз мени бла)”, – деген эди.

22.

Сора (Мусса): “Была ассы халкъдыла”, – деб Аллахына дууа этген эди.

23.

(Аллах Муссагъа): “Мени къулларымы ал да, кече бла тай, ишексиз, ызыгъыздан
сюрюлюрсюз.

24.

(Сиз ары ётюб) тенгизни бош къоюгъуз, ала, ишексиз, ары батар аскердиле”, –
(деген эдик).

25.

Нелляй бир кёгет бачхала, баргъан къара суула,

26.

сабанла, сыйлы орунла (ала къыйынларын салгъан омакъ юйле),

27.

ала зауукъланыб тургъан нелляй бир ашхы затла къойгъан эдиле ала (артларында)

28.

Да ма аланы барына да (Биз алагъа берген затлагъа), бир башха къауумну ие этген
эдик.

29.

(Ол халек болгъанлагъа), алагъа не кёк, не джер джыламады, неда алагъа болджал
берилмеди. (Ашхы адам ёлсе кёкле да, джер да къыркъ кюнню джылайдыла деб,
хадисде алай айтылады).

30.

Бану Исраиллени уа, Биз ол сыйсыз азабдан къутхаргъан эдик,

31.

Фыргъауундан. Ол ишексиз, уллулукъгъа кетиб халек болгъан эди.

32.

Биз а, аланы (Бану Исраиллени) джер юсюнде билим бла сайлагъан эдик.

33.

Алагъа ичлеринде ачыкъ сынам болгъан аятларыбызны да берген эдик.

34.

Сора, ишексиз, ала да айта эдиле:

35.

“Бизге боллугъу, къуру биринчи ёлгенибизди, андан сора бизге (Аллахны аллына)
джыйылыу деген, ол болур зат тюлдю.

36.

Келтиригиз бери бизни бурун аталарыбызны, сиз керти айта эсегиз”, – деб.

37.

Сора аламы хайырлыдыла, огъесе, Тубба халкъы бла алагъа дери болгъанламы
хайырлыдыла? Аланы уа Биз тюб этгенбиз, ала бойсунмагъан ассыла эдиле.

38.

Кёклени да, джерни да, аланы арасында болгъан затланы да Биз ойнаб джаратмадыкъ.

39.

Биз аланы хакъ (керек болуб) джаратдыкъ, алай а адамланы кёбюсю аны ангыламайды.

40.

Ишексиз, халкъ джыйылыб (аман, иги) айырылгъан кюн, ол аланы барына да салыннган
болджалды.

41.

Ол не тенг тенгине бир мадары да (хайыры) болмагъан, не алагъа бир болушлукъ да
табылмагъан кюндю,

42.

къуру Аллах джазыкъсыннган адам болмаса. Ол а бек кючлюдю, рахматлыды.

43.

Ишексиз, “заккъум”, – деген терек,

44.

гюнахлыланы ашыды.

45.

Ол къарынлада, эриген темирча, къайнар

46.

къайнагъан исси сууча.

47.

“Тутугъуз аны, сюйреб барыб джаханимни арасына атыгъыз.

48.

Сора анга башындан къайнагъан сууну къуйуб, азаб беригиз.

49.

Чек азабны, керти сен бек кючлю, сыйлы адамса.

50.

Ма бу, ол сиз ишекли болуб тургъан затды”, – деб айтылыр.

51.

Ишексиз, Аллахдан къоркъгъанла, ала уа ышангылы орунлада болурла,

52.

кёгет тереклени, баргъан сууланы арасында,

53.

атлас, парча кийимлеге кийиниб, бир-бирлерине айланыб олтуруб.

54.

Да алй, Биз аланы анда уллукёз хур къызлагъа да юйлендирирбиз.

55.

Ала анда къайгъысыз, сагъышсыз, керекли кёгетлери табыла турурла.

56.

Ол биринчи ёлюмден сора ала анда ёлюм кёрмезле. (Аллах) аланы джаханим азабдан
сакълады,

57.

Раббинги чомартлыгъы бла. Ол а бек уллу хорламды (насыбды).

58.

Ишексиз, Биз бу (Къуранны) уа сени тилингде (алагъа) тынч этдик, ала аны ангылаб
эсгералыр эселе.

59.

(Мухаммад), сен да ашыкъмай сакълаб тур (Аллахны болушлугъун буйругъун, болджал
кюнню), ала да сени (къорарынгы) сакълаб турадыла.