43. Зухруф – Джасаныу

1.

Ха, миим.

2.

Хар нени баямлаучу бу китаб бла (Къуран бла) ант этеме.

3.

Ишексиз, бу китабны Биз араб тилде этдик, сиз аны сагъыш этиб бир сюзер эсегиз
а.

4.

Ишексиз, ол Бизни джаныбызда мийик, акъылман джазыуланы аналарында (Лаухул
махфузда) сакъланыбды.

5.

Сора сиз чекден чыкъгъан къауумсуз деб, Биз эсгертиуню (китабыбызны иймей)
сизден тыйыбмы къояйыкъ?

6.

Биз буруннгулагъа да нелляй бир файгъамбар джиберген эдик.

7.

Алагъа баргъанладан хыликке этмей, ала бир файгъамбарны да къоймадыла.

8.

Биз, къарыу бла быладан эсе кючлю болгъан (эллени) тюб этгенбиз, алай а была, ол
буруннгуланы озгъан юлгюлерин сан этмейдиле.

9.

Сен алагъа: “Кёклени, джерни ким джаратды?” – деб, сорсанг – ала сёзсюз: “Аланы
уа бир кючлю, билимли Аллах джаратханды” – дерле.

10.

Ол (аллай Аллахды) джерни сизге тёшек этген, аны юсюнде джолланы къурагъан
(керекли джерге сиз тюзелиб барыр ючюн), тюз джолгъа бир тюзелир эсегиз а.

11.

Ол аллай Аллахды, кёкден мардалы сууну эндирген. Сора Биз аны (джауумну) ёлюб
тургъан джерге джайыб джан салабыз да, (сиз кёре). (Сизни къабырдан) чыгъарыгъыз
да ма алайды.

12.

Ол Аллай Аллахды, хар затны пара – пара джаратхан, ол сиз миниб джюрюген
кемелени да, хайуанланы да къурагъан,

13.

сиз аланы юслерине миниб рахатланыб, Раббигизни этген ашхылыгъын да эсгере:
“Быланы бизге бойсундуруб, ишлетиб тургъан Аллах тазады, бизни алагъа
къарыуубуздан келлик тюл эди.

14.

Ишексиз, биз Раббибизге къайытырыкъбыз”, – деб, айта ала аланы юслерине
олтургъан заманда. (Улоугъа, транспортха минсе айтылыучу).

15.

Ала уа Аны къулларындан Анга юлюш этдиле (сабий джораладыла). Ишексиз, адам
ачыкъ кяфырлыкъгъа кетиучюдю.

16.

Сора Ол кеси джаратханладан кесине къызланы алыб, сора сизге джашланымы сайлады?

17.

Ол сиз Рахман Аллахха атагъан (мёлекле Аллахны къызларыдыла деб), сизни
биригизге сюйюмчю айтылса уа (къыз тууду деб), ол бети тюрлениб, къыйналгъанын
ичинде джутдурургъа кюреше, мыдах болады.

18.

Неда кеслерин джасандыргъандан, бири – бири бла гурушха болуб даулашхандан башха
джукъ къайгъылары болмай ёсген къызланымы теджейсиз сиз Аллахха.

19.

Ала Аллахха къул болуб тургъан мёлеклени да, Анга къызла этдиле. Ала аланы
къалай джаратылгъанларына къарабмы турдула? Аланы шагъатлыкълары джазылыб, ала
джууабха тартылырла.

20.

Дагъыда ала: “Рахман Аллах сюйсе биз алагъа табынмаз эдик”, – дедиле. Бир зат
билимлери да болмагъанлай ала, къуру кеслери алларына сёлешедиле.

21.

Огъесе, Биз мынга дери, ала (джорукъ этиб) тутарлай, алагъа китабмы бердик, (ала
аны бла сёлеширлей?)

22.

Огъай, ала къуру: “Ишексиз, аталарыбызны бир динни юсюнде табханбыз, энди биз да
аланы ызларындан барабыз”, – дедиле.

23.

Аны кибик, сеннге дери да Биз эллеге ненча келечи (ауазчы) джиберген эсек да,
аланы бай къаууму хаманда: “Огъай, ишексиз, биз ата-бабабызны бир джолда
табханбыз, энди ол джолдан таярыкъ тюлбюз”, – деб тохтадыла.

24.

Ол алагъа: “Мен сизге келтирген (дин) ол сиз аталарыгъыздан кёрген динден эсе,
тюзюрек дин эсе уа?” – деди. Ала да анга: “Ишексиз, ол сиз джиберилген затха,
биз ийнанмайбыз”, – дедиле.

25.

Сора Биз аланы айыбларына джолукъдургъан эдик. Ол ётюрюк этиучюлени артлары
къалай болгъанына сен бир (иги) къара.

26.

(Сёз ючюн): Ибрахим, атасына да, къауумуна да: “Мен ол сиз табыннган затладан
кенгме,

27.

мени Джаратхандан ёзгеледен. Ишексиз, мени тюз джолгъа тюзетирик Олду”, – деди.

28.

Ибрахим, артында къалгъан тёлюлеге (тюз) сёзню айтхан эди, (Аллахны бирлигин
бегитиб кетген эди), была да (меккачыла) тюшюнюб, бир къайытыр эселе уа.

29.

Огъай, хар затны ачыкълай, хакъны алыб алагъа келечи келгинчи дери да алагъа да,
аланы ата бабаларына да дуния кереклилерин бериб тургъан Менме.

30.

Сора алагъа хакъ келгенинде уа ала: “Бу кёзбауду, биз анга чыртда ийнанмайбыз”,
– дедиле.

31.

Ала: “Бу Къуран эки уллу (Мекка бла Тайиф) элни адамларыны бирине тюшсе эди
ансы”, – дедиле. (Бийледен бирине).

32.

Сени Раббинги рахматын юлешиучюле аламыдыла сора? Аланы араларында дунияда
джашауларын, Биз юлешиб беребиз. Аланы бир къауумун бир къауумундан эсе,
дараджада (байлыкъ бла) ёрге кёлтюребиз, бири-бирин ишлетиб хайырланыр ючюн.
Алай а ол ала джыйгъан затдан эсе, Раббинги рахматы хайырлыды, (ангылагъаннга).

33.

Биз, адам улу бары да бир джамагъат болуб къалырла деб къоркъгъаныбыз болмаса,
(гяуурлагъа сукъланыб, гяуур болуб къалырла деб), Рахман Аллахха ийнанмагъанланы
юйлерини чардакъларына дери, ёрге чыкъгъан басхычларына дери, кюмюшден этер
эдик,

34.

юйлерини эшиклерине, джатхан орундукъларына дери, кюмюшден ишлер эдик,

35.

аны кибик тюрлю – тюрлю джасанмала да (берир эдик). Алай а ала бары да, къуру бу
дунияны кесек харакетиди. Аллахдан къоркъгъанлагъа уа, Раббинги джанында ахырат
хазырды.

36.

Рахман Аллахны эсгериуден джанлагъаннга уа (сан этмегеннге), Биз юсюне шайтанны
бошлайбыз, ол да аны джолдашыды.

37.

Ишексиз, шайтанла аланы тюз джолдан тыйыб турурла, ала да (кертда) тюз джолдабыз
деб, алай оюм этиб турурла.

38.

Сора келиб Бизни аллыбызгъа сюелселе уа ала: “Ай анасыны! Мени бла сени арабыз
кюнчыгъыш бла кюнбатыш кибик узакъ болса эди! Къалай аман нёгер болдунг сен”, –
дерле.

39.

Аллах алагъа: “Айхай да, сизни бюгюн ёкюнюуюгюз сизге, чыртда, хайыр бермез,
эндиге дери сиз зулмучула болгъаныгъыз ючюн, азабда тенгсиз (адам да, шайтаны
да)”, – дер.

40.

(Мухаммад), сен а сангыраугъа джукъ эшитдиралырмыса, неда сокъурну джолгъа
салалырмыса, ачыкъ аджашмакъда болгъан адамны?

41.

Биз ариу сени къоратхан болсакъ да, ишексиз, аладан а къан алмай къоймазбыз.
(Мухаммад бир ёле кирсе, дегендиле душманла, ол анга джууаб эди).

42.

Неда алагъа бериб тургъан сёзюбюзню, Биз сеннге (саулугъунгда) кёгюзтмей
къоймазбыз, Бизни алагъа къарыуубуз а джетер.

43.

Ол сеннге Аллахынгдан ачылгъан затны (таймай) кючлю тут, ишексиз, сен тюз
джолдаса (чайкъалма).

44.

Ишексиз, бу Къуран сеннге да, къауумунга да (унутмай) эсде тутар ауазды.
Ишексиз, сиз артда (къыямат кюн), аны ючюн (Къуран ючюн) джууаб берисиз.

45.

(Мухаммад), Биз сеннге дери джиберген келечилерибизге бир сор; Биз Рахман
Аллахдан ёзге, къуллукъ этиллик аллах къурадыкъмы сора?

46.

Биз, сейир аятларыбызны да бериб, Фыргъауун бла аны халкъына, Муссаны джиберген
эдик. Ол алагъа: “Ишексиз, мен аламланы Иеси Аллахдан келечиме”, – деген эди.

47.

Ол алагъа Бизни аятларыбызны алыб келген заманда, ала хыликке этиб анга кюлген
эдиле.

48.

Бири биринден артыкъ сейир болмагъан, Биз алагъа бир аят кёгюзтмеген эдик, (алай
а ала аны ючюн да тюшюнмедиле). Сора биз аланы азабха салгъан эдик, ким биледи,
была (меккачыла) тюшюнюб бир къайытыр эселе уа.

49.

Ала анга (Муссагъа): “Эй, Хыйнычы! Сен Раббингден бир тиле, сени юсюнг бла Ол
бизге сёз бергенин (бир кёрейик), ол заманда биз тюз джолгъа тюзелирбиз”, –
деген эдиле. (Мусса Аллахдан тилеб алагъа бир къыйынлыкъ келсе уа сора: “Мусса,
сен Аллахынгдан бир тиле, Ол аны бир тайдырсын, ол заманда сени Аллахынга
къайытырбыз”, – дей эдиле).

50.

Сора Биз аладан къыйынлыкъны ачсакъ, ала да, (хар джол сайын) сёзлерин бузуб
тургъан эдиле.

51.

Сора Фыргъауун: “Эй халкъым! Мисирни патчахлыгъы да, бу мени тюбюм бла баргъан
къобанла да, бары да меникиле тюлмюдюле, кёрмеймисиз сиз сора?

52.

Менми игиме, огъесе ол иги да сёлешалмагъан (Мусса), сыйы да болмагъан тилкъауму
игиди?

53.

Аны юсюнде не алтын буунлукълары, неда аны биргесине мёлек нёгерлери болса бир
эди ансы”, – деб, таууш этген эди.

54.

Алай бла ол халкъын терсейтген эди, ала да анга бой салгъан эдиле. Ишексиз, ала
пасыкъ халкъ эдиле.

55.

Ала Бизге къаршчы тургъанларында, Биз аланы барын да суугъа батдырыб, аладан
къан алгъан эдик.

56.

Артда келликлеге аланы (ойлашыргъа) юлгю этген эдик.

57.

Мариямны джашы (Гъыйса) да алагъа юлгюге келтирилсе, (Мухаммад), сени халкъынг
аны къабыл этмей тиреледи.

58.

Сора ала: “Бизни аллахларыбызмы игиди, огъесе олму игиди?”, – дейдиле. Ала ол
юлгюню сеннге, къуру даулашыр ючюн келтиредиле. Огъай, ала, къуру демлешиучю
къауумдула.

59.

Ол а (Гъыйса) Биз анга насыб берген, Бану Исраиллеге да юлгю этген, къулубузду.

60.

Биз сюйсек, джер юсюне ие болурлай, сизден (адамладан) мёлекле къураргъа да
келир эди къолубуздан.

61.

Ишексиз, аны (Гъыйсаны дуниягъа) келлиги къыямат кюнню белгисиди, ол себебден
анга чыртда ишеклик келтирмей мени ызымдан келигиз. Тюз джол – ма буду.

62.

Ол джолдан шайтан сизни тыйыб къоймасын (сакъ болугъуз), ишексиз, ол сизни
джауугъузду.

63.

Гъыйса ачыкъ далилле бла келген заманда алагъа: “Ол сиз тартышыб тургъан затланы
бир бёлегин ачыкълар ючюн, мен сизге хикмат келтирдим, Аллахдан къоркъугъуз,
меннге да бой салыгъыз.

64.

Ишексиз, Аллах мени да, сизни да джаратхан Иебизди, энди сиз къуру Анга къуллукъ
этигиз, ма бу тюз джолду”, – деген эди.

65.

Алай а халкъланы аралары тартыш болду. Ол бойсунмагъан къауумгъа, къыямат кюнню
термилтген азабындан, къыйынлыкъ келир.

66.

Сора ала нени сакълайдыла? Бир сезимлери да болмай, билмей тургъанлайларына
алагъа келлик къыямат кюннюмю сакълайдыла сора?

67.

Ол кюн а къуру Аллахдан къоркъгъанладан къалгъанла, джандан джаннга тенгле да
бир – бири бла даулашыб джау болурла.

68.

Аллах алагъа: “Эй Мени къулларым! Бюгюн сизге не къоркъуу, не мыдахлыкъ джокъду.

69.

Бизни аятларыбызгъа да ийнаныб, Аллахха да берилиб болгъанла,

70.

кесигиз да, юй бийчелеригиз да джаннетге къууанчлы киригиз!

71.

Алтын аякъла, стаканла бла (джумушчула) аланы тёгереклерине айланырла. Сизге
мында, джюреклеригиз нени сюйсе, кёзюгюз да неге къараса, ол табылыр. Кесигиз да
анда ёмюрлюкге турурсуз.

72.

Ма бу сиз ие болгъан джаннет, (дунияда) этген ишлеригиз ючюндю.

73.

Сизге анда ашарлай тюрлю – тюрлю кёгетле бардыла.

74.

Ишексиз, гюнахлыла уа ёмюрге джаханим азабха тюшерле.

75.

Алагъа анда бир дженгиллик болмаз, ала (къутулуудан) да тюнгюлюрле.

76.

Алагъа Биз артыкълыкъ этиб болмадыкъ, алай а ала кеслери кеслерине артыкълыкъ
эте болдула.

77.

Ала джаханимде: “Эй сакълауул мёлек (Малик)! Сени Раббинг бизни ишибизни бир
тындырсын (ёлтюрсюн)”, – дерле. Ол да алагъа: “Огъай, сиз анда турлукъсуз”, –
дер.

78.

Аллах алагъа: “Биз сизге хакъны берген эдик, сизни уа кёбюгюз аны эрши кёрдю.

79.

Сора ала (Мухаммадха къаршчы) оноуламы бегитедиле? Ишексиз, Биз да этебиз алагъа
оноула.

80.

Огъесе, Биз аланы ичлеринде бастыргъанларын да, къуш – муш ушакъларын да
эшитмейбиз деб, алай оюмму этедиле? Огъай, аланы юслеринде Бизни джазыучу
мёлеклерибиз (аланы нелерин да) джазыб турадыла.

81.

Сен алагъа: “Аллахны джашы болгъан болса, эм биринчи анга мен къуллукъ этер
эдим”, – де.

82.

Ала анга берген сыфатладан кёкле бла джерни Раббиси, гъаршны да Иеси – тазады.

83.

Энди, ала ол сёз берилген кюннге джолукъгъунчу дери, сен аланы къойда олтур,
сандыракъгъа батыб ала ойнай турсунла.

84.

Ол аллай Аллахды, кёкледе да Аллах, джерде да Аллах. Ол акъыл Иесиди, нени да
биледи.

85.

Ол аллай (Аллахды) кёклени, джерни да, аланы арасында болгъан затны да оноулары
Аны эркинлигинде болгъан, къыямат кюнню (къачан) келлигини билими да аны
къолунда болгъан, сиз барынг да Анга къайытырыкъ

86.

Аллахдан ёзге, къуру хакъны ангылаб анга шагъатлыкъ этгенле болмаса, ол ала
табыннган затланы шафагъат этер къарыулары джокъду.

87.

Сен алагъа: “Сизни ким джаратды”, – деб сорсанг. “Аллах джаратды”, – демей
къоймазла. Сора ала ётюрюклеге уа къалай алданадыла.

88.

(Мухаммад): “Я Рабби! Ишексиз, ма была ийнанмазлыкъ халкъдыла”, – дей болду.

89.

Энди сен алагъа: “Тынчлыкъ сизге”, – де да, къой да олтур аланы, сора ала артда
ангыларла.