42. Шура – Кенгеш

1.

Ха, миим.

2.

Айиын, сийин, къааф.

3.

(Мухаммад), Ол сеннге да, сеннге дерилеге да Аллах Къудретли, Акъыл Иесиди деб,
алай уахью этди.

4.

Кёкледе, джерде болгъан затла бары да, Аныкъыды. Ол (хар неден да) Мийикди,
Уллуду.

5.

(Аллахдан къоркъгъандан) бир – бири башында кёкле джарылыб атылыргъа аз
къаладыла. Мёлекле да Раббийлерине тасбихле эте, джер юсюндегилеге да (Аллахдан)
кечмеклик тилеб турадыла. Ол а, ишексиз, бек кечиучю, рахматлы тюлмюдю сора?

6.

Ол, Аллахдан ёзге кеслерине башха шохла тутханланы, Аллах кёрюб (эсге алыб)
турады. Сен алагъа уакил (джууаблы) тюлсе.

7.

Да ма алай, (Мухаммад), сен меккачыланы да, аны тёгерегинде джашагъанланы да,
халкъла джыйылыугъа ишеклик болмагъан, бир къауумла джаннетде, бир къауумла да
джаханим отда болур кюнню айтыб къоркъутур ючюн, Биз сеннге бу Къуранны араб
тилинде уахъю этдик.

8.

Аллах сюйсе аланы барын да (бир динде) бир миллет этиб да къоялыр эди, (алай а
Аллахха ким бойсуннугъун сынар ючюн, адамланы кеси акъылларына къояды). Сора
аладан тыйыншлы кёргенин рахматына кийиреди, залимлеге уа, не бир джакълар тенг,
не бир болушур киши табылмаз.

9.

Огъесе, ала Аллахдан ёзге кеслерине башхаланы шоххамы тутадыла? Шох а, къуру
Аллахды. Ол ёлгенлени да сау этер, Ол неге да къудретлиди.

10.

Сиз тартышыб тургъан затланы оноуу (сюдю), къуру Аллахха къалады. Сен алагъа:
“Мени Ием ма Ол Аллахды, мен Анга таяндым, Анга (бойнуму салыб) бурулама”, – де.

11.

Ол аллай Аллахды кёклени, джерни джаратхан, сизге кесигизден юй бийчеле да
къурагъан, хайуанладан да эркекле – тишиле этген. Ол сизни ма алай джаратады.
Анга ушаш бир зат да джокъду. Ол эшитиучюдю, кёрюучюдю.

12.

Кёклени, джерни ачхычлары да аны къолундады. Кимге сюйсе анга рысхыны эркин
береди, сюйсе дыккы этеди. Ишексиз, Ол нени да биледи.

13.

Аллах Нухха динден не затны джорукъ этген эсе, сизге да аны этгенди. Биз сеннге
уахью этген зат, Ибрахимге, Муссагъа, Гъыйсагъа да буйрукъ этген затыбызды:
“Аллахны динин толу тюз тутугъуз, аны юсюнде бёлек-бёлек болмагъыз”, – деб. Алай
а мушриклеге ол сен чакъыргъан зат бек ауур кёрюнеди. Аллах а Кесине
(келечиликге) кимни сюйсе аны сайлайды. Кесини джолуна да ийилгенни тюзетеди.

14.

Ала, къуру арада зарлыкъ себебли, (Аллахдан) билим келгенден сора, (аны сан
этмей), бёлюндюле. Сени Раббинги айтыб къойгъан (буйрукъ) сёзю болмаса, “бир
белгили болджалгъа дери”, – деб, аланы оноулары тыныб къалыр эди. Аладан сора
артда китабха ие болгъанла, аны юсюнден тентек болуб, бек чайкъалыбдыла.

15.

Ол себебден аланы (бу) диннге чакъыр, сеннге буюрулгъаныча тюз да тур. Аланы
хауалары сюйгеннге барма. Алагъа: “Меннге Аллах китабдан болуб не затны эндирген
эсе, мен анга ийнандым, меннге сизни арагъызда да тюзлюк этерге буйрукъ болду”,
– де. Аллах – бизни да Иебизди, сизни да Иегизди. Биз этген гъамал – бизге, сиз
этген – сизге, сизни бла бизни арабызда джаулукъ болурча джукъ далил джокъду.
Аллах бизни (къыямат кюн сюдге) джыяр, къайытыу да Аны аллынады.

16.

Сора бир къауумла (Къуранны) къабыл этиб тюзлюгюн бегите тургъанлай, бирлени да
Аллахны (динни) хакъында даулашыб келтирген далиллери, Раббийлерини джанында
кери урулубду. Алагъа Аллахны ачыуу да, къаты азаб да хазырды.

17.

Аллах а аллайды, хакъ китаб да, базман да тюшюрген. Сеннге аны билирге къайда,
алай а къыямат кюн джууукълаша болур.

18.

Аны ашыкъдыргъанла, анга ийнанмагъанладыла, ийнаннганла уа, андан къоркъуб
джыйырыладыла, Ол хакъ болгъанын толу биледиле. Ишексиз, терен аджашханла уа,
ала ол къыямат кюннге ийнанмай даулашханла тюлмюдюле сора?

19.

Аллах а къулларына бек джумушакъды, насыбны кимге сюйсе анга береди. Ол бек
кючлюдю, къудретлиди.

20.

Ким ахырат сабанны орургъа излеб болса, Биз аны сабанын (хакъын) анга артыкъ
этиб берирбиз (анда). Кимни излегени дуния сабан болса, анга да андан берирбиз,
ахыратда уа, анга юлюш джокъду.

21.

Не уа ол ала табыннганладан, Аллах эркинлик бермеген затны, алагъа шарият этген
бармыды сора? Дауну (къыямат кюн) айырыргъа деген Аллахны сёзю болмаса, аланы
оноулары мында огъуна тыныб къалыр эди. Ишексиз, ол ассылагъа, алагъа уа
термилтген азаб барды.

22.

Алагъа къыйынлыкъ келген заманда уа, аланы къалай джыйырылгъанларын кёрюрсе сен.
Ол а алагъа, ажымсыз, келмей къалмаз. Алай а ийман салыб, ашхы къуллукъла да
этиб тургъанла, ала уа джашнаб тургъан джаннетледе болурла. Алагъа Раббийлерини
джанында не сюйселе да хазырды. Ол а уллу чомартлыкъды.

23.

Ма Ол, ийман салыб, ашхы къуллукъла этген къулланы сюйюмчю айтыб къууандыргъан,
Аллахды. Сен алагъа: “Мен сизден бир тюрлю бир джал излемейме (ауазым ючюн),
къуру шохлукъгъа, сюймекликге чакъыргъан болмаса. Ким ашхы иш этсе, Биз аны
ашхылыкъларын кёбейтирбиз. Ишексиз, Аллах бек кечиучюдю, толу бюсюреу этиучюдю.

24.

Неда ала: “Ол (Мухаммад) Аллахха кеси джанындан ётюрюкню чыгъарадымы?” –
дейдиле. Ишексиз, Аллах а сюйсе сени джюрегинге мухур салыб да къоялыр эди. Алай
а Ол (Аллах) ётюрюкню къурутуб, кесини сёзлери бла хакъны бегитеди. Ишексиз, Ол
кёкюрекледе (джюрекледе) не болгъанын билибди.

25.

Ол, кесини къулларыны таубаларын къабыл этген, аланы аман ишлерин кетерген,
сизни не этгенигизни да билиб тургъан Аллахды.

26.

Ол ийман да салыб, ашхы ишле да этиб тургъанланы къуллукъларын къабыл этиб
алгъан, кесини чомартлыгъындан да къошуб берген (Аллахды). Кяфырлагъа уа, Ол
къаты азаб хазырлабды.

27.

Аллах къулларына рысхыны кериб берсе, ала джер юсюнде ассылыкъгъа кетер эдиле.
Алай а Ол аны сюйгенича мардалы джибереди. Ишексиз, Ол кесини къулларын кёрюбдю,
хапарлыды.

28.

Ол аллай Аллахды, адамла тюннгюлгенден сора, джауумну джиберген, аны бла кесини
рахматын джайгъан. Ол махтаулу – Иеди.

29.

Аны сейирликлеринден – кёклени, джерни джаратылыуу, алада да джанла джаратыб
джайгъаны. Сора кеси сюйген заманда аланы (аллына) джыяргъа да къудрети джетери.

30.

Сизге не тюрлю къыйынлыкъ келсе да, ол кесигиз этген ишлеригиз ючюн келеди. Алай
а Ол аланы кёбюсюн сизге кечиб къояды.

31.

Сизни, джер юсюнде кесигизни сакълар къарыуугъуз да джокъду. Аллахдан башха
сизге не бир джакъчы, не бир болушуучу табылмаз.

32.

Дагъыда Аны сейир белгилеринден – тенгизде таула кибик кемелени джюрюулери.

33.

Сора Ол сюйсе джелни тохтатады, ала да аны юсюнде сюелиб къаладыла. Ишексиз, бу
ишде да, хар бир хакъгъа тохташыб шукурла этиучюге, ойлашыргъа сейир зат барды.

34.

Ол, (Аллах) ала, (мушрикле) этгеннге кёре этсе, аланы (суу) тюбюне ийиб къояр
эди, кёбюсюне уа, кечиб турады.

35.

Ол Бизни аятларыбызны хакъында даугъа киришгенле, ала бир къутулур джер
табмазларын билсинле.

36.

Сизге бир джукъ берилсе (рысхыдан), ол къуру дуния джашауну хаух харекетиди.
Ийман салыб, тюз къуллукъ этиб, Аллахха таяныб тургъанлагъа, алагъа Аллах
джанындагъы хайырлыды эмда тюрленмезликди,

37.

гюнахланы уллуларындан да, хылымылы ишледен да (зийна кибик) джанлагъанлагъа,
ачыулары келген заманда да кечиб къойгъанлагъа,

38.

Раббийлерине джууаб бериб, намазларын да толу къылгъанлагъа, ишлери да
араларында оноугъа салыннганлагъа, Биз берген рысхыдан да садакъа бергенлеге,

39.

бирле алагъа къайгъы излеселе, ала кеслерин джакъларгъа Аллахдан эркинлик
болгъанлагъа.

40.

Аманны ызына къайытарыргъа хакъы, къуру кеси чакълы бирди. Биреу кечиб,
джарашыулукъ этиб къойса, аны джалы Аллахдан болур. Ишексиз, Ол а терслени эрши
кёреди.

41.

Игитда, биреуге артыкълыкъ болуб, кесине болушлукъ излегеннге уа, айыб джокъду.

42.

Тюзю айыб, хакъы болмагъанлай, адамлагъа артыкълыкъ этиб, джер юсюнде къайгъыны
тохтатмагъанлагъады. Ма алагъа уа термилтген азаб барды.

43.

Алай а биреу сабырлыкъ этиб, кечиб къойса, ишексиз, ол а (Аллах джанында) ишлени
эм уллусуна саналады (уллу сууабха).

44.

Аллах биреуню аджашдырса, андан сора аны тюзетирге сен бир мадар табмазса. Сен
бир кёрсенг ол залимлени от азабха туура болгъан заманларында ала: “Бизге
ызыбызгъа къайытыргъа бир мадар джокъмуду?” – деб, къалай джалбаргъанларын.

45.

Сен, ол кюн ала кёзлерини къыйыры бла джашыртын къарай, сыйсызлыкъ джетиб,
мугъурла болуб (отха) къалай салыннганларын кёрсенг. Сора ийнаннганла аланы
кёрселе: “Ишексиз, къыямат кюн насыбсызла кеслерин да, юйдегилерин да насыбсыз
этгенледиле”, – дерле. Ишексиз, залимле уа бирча тутуб тургъан азабда болурла,

46.

Аллахдан ёзге алагъа болушургъа бир шох табылмаз. Аллах аджашдыргъаннга башха
бир джол джокъду.

47.

Сизге, ызына къайытыргъа, Аллахдан эркинлик болмагъан кюн джетгинчи дери,
Иегизге джууаб беригиз (айтханын этигиз). Ол кюн сизге не бир таянчакъ табылмаз,
неда сиз бир терсликни кери уралмазсыз.

48.

Ала (мушрикле) сенден джанлай эселе, Биз а сени алагъа сакълауул этиб
салмагъанбыз. Сени юсюнгде, къуру аманатны джетдириуден башха борчунг джокъду.
Ишексиз, Биз адамгъа рахматыбызны чайнатсакъ, ол анга къууанчлы болуб уллу
кёллюге кетеди. Алай болмай, аман ишлери ючюн анга къыйынлыкъ келсе, ол кяфыр
болуб къалады. (Аллахха тохташмай).

49.

Кёклени, джерни эркинлиги да Аллахны къолундады. (Хар нени) Кеси ушатханыча
джаратады. Сюйсе къыз тёлю саугъалайды, сюйсе да джаш тёлю саугъалайды.

50.

Неда эркиши бла тиширыуну юйдеги этеди. Сюйсе аланы къаратон этеди. Ишексиз, Ол
нени да толу билибди, къудретлиди.

51.

Аллах, адам улу бла не уахъю этиб, неда джабыуну артындан болмай, сёлеширге
тыйыншлы тюлдю. Неда Ол кесини эркинлиги бла келечи ийиб, Кеси сюйген затны
уахъю этиб берген болмаса. Ишексиз, Ол Мийикди, акъыл Иесиди.

52.

Аны кибик Биз сеннге уахъю этиб рухну (Къуранны) сингдирдик. Ары дери сен китаб
не болгъанын да, ийман не болгъанын да билген да этмей эдинг. Алай а аны
(Къуранны) нюр этиб аны бла къулларыбыздан кимни тюзетирге сюйсек, Биз тюз
джолгъа аны тюзетебиз. Ишексиз, (Мухаммад), сен керти тюз джол бла элтесе –

53.

ол кёкледе, джерде бар затла Аныкъы болгъан Аллахны джолу бла. Ишле, бары да,
Аллахха къайытмазламы сора?