40. Гъаафир – Кечиучю

1.

Ха.
Миим.

2.

Бу китабны тюшюрюлгени, къудретли, хар неге да къолундан келген, нени да билген
Аллахданды.

3.

Гюнахланы кечиучю, таубаланы къабыл этиучю, азаб бериуде къаты, чомартлыкъ Иеси
(Аллахдан). Ол болмаса башха аллах джокъду, ахыры хар не Анга къайытыр.

4.

Аллахны аятларыны хакъында даулашханла, ала къуру гяуурладыла. (Мухаммад), аланы
къраллада айланыулары (ары – бери барыб) сени терилтиб къоймасын. (Дуния джашау
ючюн).

5.

Алагъа дери Нухну къаууму да, аладан сора башха къауумла да (келечилени)
ётюрюкге санагъан эдиле. Аланы хар бири да баргъан келечини тутуб (ёлтюрюр)
къайгъылы болгъан эдиле. Ала хакъны ётюрюк этер ючюн даулашыб тохтагъанларында,
Мен аланы буугъан эдим. Сора алагъа къаллай къаты азаб болгъан эди!

6.

Аны кибик Раббинги кяфырлагъа: “Ала джаханим ахлуладыла”,- деген сёзю да хакъ
болду.

7.

Гъаршны кёлтюрген мёлекле да, аны тёгерегиндегиле да Иелерине махтаула сала Аны
тазалайдыла. Анга толу ийнаннган да этедиле. Ала Андан (Аллахдан) муъминлеге:
“Эй, Раббибиз! Сен рахматынг бла, билиминг бла хар затдан да кенгсе. Сеннге
тауба этгенлени, Сени джолунгда баргъанланы кеч, джаханим азабдан да сакъла!

8.

Эй, Иебиз! Ала бла бирге, аланы тюз джолда болгъан аталарын, юй бийчелерин,
туудукъларын да, ол Сен сёз берген Аднан джаннетлеринге кийир. Ишексиз, Сен
къудретлисе, акъыл Иесисе.

9.

Аланы аманлыкъладан (гюнахлары ючюн азабдан) Сен сакъла. Ол кюн Сен сакълагъан –
ол Сен джазыкъсыннган адамды. Ма ол а бек уллу насыбды”,- деб, кечмеклик
тилейдиле (мёлекле).

10.

Ишексиз, ийнанмагъанлагъа (ол кюн): “Сора сиз ийманнга чакъырылгъан заманда
къаршчы болгъаныгъыз ючюн, сизни кесигизге ачыуугъуздан эсе, сизге Аллахны ачыуу
уллуракъ болду”, – деб таууш болур.

11.

Ала да: “Эй, Раббибиз! Сен бизни эки кере ёлтюрдюнг, эки кере да тирилтдинг.
Энди биз гюнахларыбызны ангыладыкъ, бизге былайдан бир чыгъар мадар джокъмуду?”
– дерле.

12.

Алагъа джууаб болур: “Сиз Бир Аллахха чакъырыгъан заманда къаршчы болдугъуз.
Анга ширк (къошакъ) этилгенлей а ийнандыгъыз, энди ма бу аны ючюн хакъыгызды”, –
деб. Хукму бары да, Мийик, Уллу Аллахныкъыды.

13.

Ол аллай Аллахды, сизге аятларын кёгюзтген, сизге кёкден рысхы да эндирген. Алай
а (ол затланы), къуру Аллахха бурулгъан эсгералады.

14.

Ариу кяфырла эрши кёрселе да, ийманыгъызны тазалаб, хакъ джюрекден Бир Аллахха
джалбарыгъыз.

15.

Ол (Аллах) дараджала бла ёрдю, гъаршны да Иесиди. Ол кеси бла тюбешиу кюнню
(айтыб) сакълыкъгъа чакъырыр ючюн, кесини буйругъу бла уахъю этиб, къулларындан
кимни сюйсе аны иеди”, – де.

16.

Сора ала (къабырдан) чыгъыб туура болуб къалгъан кюн, аланы Аллахха джукълары
таша болмаз. Ма ол кюн патчахлыкъ кимники болур сора? Игитда хорлаучу Джангыз
Аллахныкъы болур. (Дунияда патчахла, бары да, Аллахха сыйыныб тохтагъан кюн).

17.

Сора ол кюн, “Ма бу, хар кимни этгенине кёре джал берилир кюндю, бюгюн кишиге
артыкълыкъ болмаз”, – деб айтылыр. Ишексиз, Аллах а бек терк эсеблеучюдю.

18.

(Мухаммад), сен алагъа джууукълашыб келе тургъан къыямат кюнню айтыб эсгерт. Ол
кюн джан тамакъгъа тыгъылыб, киши джукъ айталмай (къалтыраб) къалгъан кюнню.
Ассылагъа уа не бир джан аурутхан тенг, не алагъа тынгыларыкъ бир шафагъатчы
табылмагъан кюнню.

19.

Аллах кёзлени хыянатын да (бир – бирине ташатын къарагъанларын да), джюрекле
джашыргъанны да билибди.

20.

Хар затха Аллах хакъ оноу этеди, Аллахдан ёзге, ол ала джалбарыб кюрешгенле уа
бир джукъ оноу да эталмазла. Ишексиз, Аллах а эшитиучюдю, кёрюучюдю.

21.

Сора ала джер юсюнде айланмадыламы? Алагъа дери буруннгуланы артлары къалай
болгъанын кёрмедилеми? Ала уа быладан эсе къарыулу, (артларында къойгъан) ызлары
да быладан эсе деменнгили эди. Алай болса да, гюнахлары себебли, Аллах аланы
буугъан эди. Аланы Аллахдан сакъларгъа киши табылмагъан эди,

22.

аны себеби уа келечиле алагъа ачыкъ белгиле бла келиб, ала да ийнанмагъанлары
ючюн, Аллах аланы азабха тутду эди. Ишексиз, Ол а азаб бериуде кючлюдю, къатыды.

23.

Бир кёзюуде, сейир аятларыбызны да, ачыкъ далилле да бериб Биз Муссаны джиберген
эдик,

24.

Фыргъаууннга, Хаманнга, Къаруннга. Сора ала анга: “Бу кёзбаучуду,
алдауукъчуду”,- деген эдиле.

25.

Мусса алагъа Бизни джаныбыздан хакъны алыб баргъанында: “Аны бла бирге ийман
келтирген джашланы ёлтюрюгюз, тиширыуларын сау къоюгъуз”, – деген эдиле. Алай а
аланы хыйлалары алагъа, къуру аджашыу болду.

26.

Фыргъауун да: “Мени ары джиберигиз, Муссаны бир ёлтюрейим, сора ол Раббисин
чакъырсын! Ол сизни динигизни тюрлендирир, неда джер юсюнде бузукълукъ джаяр
деб, къоркъама мен”, – деген эди.

27.

Мусса да алагъа: “Ишексиз, мен хыйсаб (сюд) кюннге ийнанмагъан, хар бир уллу
кёллюден, мени да, сизни да Раббигиз бла сакъланама”, – деген эди.

28.

Фыргъауунну ахлусундан ийманын джашырыб тургъан бир адам: “Сора сиз биреу: “Мени
Раббим Аллахды”, – дегени ючюнмю ёлтюресиз аны. Ол Раббигизден ачыкъ далилле бла
келди да сизге. Ол алдауукъчу болса, алдауугъу башына джетер. Алай болмай,
кертичи болса, ол айтхан затланы бир къаууму келир сизге. Ишексиз, Аллах
зырафына ишлеген алдауукъчуланы тюз джолгъа тюзетмез.

29.

Эй, Халкъым! Бюгюн патчахлыкъ сизни къолугъуздады, джер юсюнде белгилисиз. Алай
а бизге Аллахны ачыуу келсе, андан бизни ким сакълар?” – деди. Фыргъауун да:
“Мен кесиме тюзге санамагъанымы, сизге кёгюзтмейме, (теджемейме), сизни мен
къуру тюз баргъан джолгъа тюзетеме”, – деди.

30.

Сора ол ийманы болгъан: “Эй, халкъым! Ишексиз, мен сизге ол буруннгулагъа келген
кюн келеди деб, къоркъама.

31.

Сёз ючюн: Нухну, Адны, Семудну къауумларына, аладан сора артдагъылагъа да. Аллах
а кесини къулларына артыкълыкъ этерге излемейди.

32.

Эй, халкъым! Ишексиз, мен сизге “къычырыкъ – сыйыт” кюн келир деб, къоркъама.

33.

Ол кюн а сиз ызыгъызгъа айланыб къачарсыз. Алай а ол кюн сизни Аллахдан
къутхарыр киши табылмаз. Аллах тюзетмегенни киши тюзетмез.

34.

(Муссагъа дери) Юсуф да ачыкъ мугъджизатла бла келген эди. Алай а ол сизге
келтирген затха хаман таймаздан ишекли болуб турдугъуз. Ол ёлгенден сора уа сиз:
“Андан сора, энди Аллах бизге келечи джиберлик болмаз”, – деген эдигиз.
Терсейиб, чайкъалыб тургъанланы, Аллах ма алай аджашдырады,

35.

Аллахдан келген бир далиллери да болмагъанлай, Аллахны аятларыны юсюнден
даулашыб тургъанланы. Бу уа Аллах джанында да, муъминлени джанында да ачыулу
ишди. Аллах хар зулмучуну, хар уллу кёллюню джюрегине ма алай мухур басады.

36.

Фыргъауун да: “Эй, Хаман! Сен меннге бир къала ишле, (анда кёкде) бир тюрлю
джоллагъа чыгъар эсем а,

37.

кёклени башы джоллагъа джетиб Муссаны Аллахына туура болала эсем бир кёрейим.
Ишексиз, ол алдауукъчу болур деб, оюм этеме”, – деди. Фыргъауунну аман ишлери
анга ма алай ариу кёрюннген эдиле, тюз джолдан да тыйылыб эди. Фыргъауунну
хыйлалары, къуру аны халек этерге джарады.

38.

Сора ол ийманы болгъан адам: “Эй, халкъым! Сиз меннге тынгылагъыз, мен сизни тюз
баргъан джолгъа тюзетейим.

39.

Эй, халкъым! Бу дуния, деген ол къуру бир кесек хайырланнган затды. Ахырат деген
а ол тюрленмей бирча тургъан джерди.

40.

Мында биреу бир аманлыкъ этсе, анда, къуру аллай бир джал берилир. Алай болмай,
биреу да бир игилик этсе, эркиши, тиширыу болса да, ийманы да болуб, ала
джаннетге кирирле. Ала анда эсебсиз рысхыгъа батарла.

41.

Эй, халкъым! Меннге не дейсиз, мен сизни къутулуугъа чакъырама, сиз а мени отха
чакъырасыз.

42.

Сиз мени Аллахха къаршчы болургъа да, мени хапарым болмагъан затны Анга тенг
этерге да чакъырасыз. Мен а сизни къудретли, кечиучю Аллахха чакырама.

43.

Ишексиз, сиз мени чакъыргъан затла, ала не дунияда, не ахыратда алагъа
табыныргъа тыйыншлы затла тюлдюле. Ишексиз, барыбызны да къайытырыбыз Аллахны
аллынады. Ол ырджыдан чыкъгъанла уа, ала от иелеридиле.

44.

Мени сизге айтханым, узаймай эсигизге тюшер, (кеч болур ансы). Мен а ишими
Аллахха къояма. Ишексиз, Аллах къулланы, барын да, кёрюбдю.

45.

Сора Аллах аны, ала къураб кюрешген аман хыйлаладан сакълагъан эди. Фыргъауунну
тукъумуна уа къыйынлыкъ келген эди,

46.

джаханим от, эртден, ингир да ала анга салынган. Кыямат кюн болса уа:
“Фыргъауунну тукъумун (къауумун) азабны эм къатысына кийиригиз”, – деб, айтылыр.

47.

Сен аланы бир-бири бла отда даулашыуларын кёрсенг! Алайда онгсузла уллу
кёллюлеге (бёгеклеге, тамадалагъа, башчылагъа): “Биз сизни ызыгъыздан
баргъанбыз, энди сиз бизни от юлюшюбюзден бир кесек кетерелирмисиз?

48.

Ол бёгекле да: “Ишексиз, биз барыбыз да аны (отну) ичиндебиз. Ишексиз, Аллах
къулларыны сюдюн этиб бошады.

49.

Ол отдагъыла джаханимни сакълаулларына: “Сиз Раббигизден бир тилегиз, азабны бир
да къуруса да, бизден бир кюннге дженгиллетсин”, – дерле.

50.

Ала да: “Сора сизге хар затны ачыкълаучу келечиле келмегенми эдиле?” – деб,
сорурла. Ала да: “Хо! келген эдиле”, – дерле. Ала да (мёлекле): “Да тилегиз,
(хайыр бар эсе). Алай а ийнанмагъанланы тилеклери (алайда) бошуна болур.

51.

Ишексиз, Биз келечилерибизге да, ийман салгъанлагъа да болушмай къоймазбыз, бу
дунияда да, шагъатла сюелген (къыямат) кюнде да.

52.

Ол кюн а залимлени сылтаулары хайыр бермеген кюндю. Алагъа налат да берилген,
джуртну аманы да болгъан кюн.

53.

Ишексиз, Биз бурун Муссагъа тюз джолгъа салгъан джорукъ берген эдик, Бану
Исраиллени (Тауратха) ие этген эдик.

54.

Ол, акъыл иелерине, тюз джол эмда ауаз эди.

55.

(Мухаммад), тёз, ишексиз, Аллахны берген сёзю хакъды. Гюнахларынга кечмеклик
тиле, эртден да, ингир да махтаула этиб Аллахынгы тазала.

56.

Ишексиз, (Аллах джанындан) бир тукъум бир далил да келмегенлей, Аллахны
аятларыны хакъындан даулашыб тургъанла, ала кёкюреклеринде къуру уллулукъ излеб
этедиле, ала анга (муратларына) джетишалмазла. Сен а Аллах бла сакъланмакъ тиле,
(аланы заранларындан). Ишексиз, Ол эшитиучюдю, кёрюучюдю.

57.

Керти, адам улуну джаратмакъдан эсе кёклени, джерни джаратмакъ уллуду, алай а
адамланы кёбюсю аны билмейди.

58.

Ишексиз, сокъур бла сау тенг тюлдю, ийман салыб, игиликле этген бла аманлыкъчы
да тенг тюлдю, къалай къарыусуз ангылайсыз сиз.

59.

Ишексиз, къыяматны заманы келмей къалмаз, анга ишек джокъду. Алай а адамланы
кёбюсю анга ийнанмайды.

60.

Раббигиз сизге: “Тилегиз (кереклигизни), Мен сизге джууаб бериб (разы этерме).
Ишексиз, Меннге къуллукъ этерге уллу кёллюлюк этгенле, ала сыйсыз болуб артда
джаханимге кирирле”,- деди.

61.

Ол аллай Аллахды, кечени сиз тынчайыр ючюн, кюндюзню да сиз кёрюб (кереклигизни
баджарыр) ючюн джаратхан. Ишексиз, Аллах адамлагъа бек чомартды (кенгди) алай а
адамланы кёбюсю аны билиб шукур этмейди.

62.

Ма Ол аллай Аллахды, сизни да Раббигиз, хар нени да джаратыучу, Андан башха бир
тюрлю бир аллах болмагъан. Сиз а къалай алданыб турасыз, (хакъдан тайыб).

63.

Аллахны аятларына къаршчы болгъанла уа, ма алай алданадыла.

64.

Аллах деген аллайды, джерни сиз юсюнде орналыб джашарлай, кёкню да (башыгъызда)
чардакъ этген. Сизге да тюрлю-тюрлю ариу тукъум сыфатла берген, дагъыда таза
затланы сизге рысхы этиб берген, Ма ол Аллахды сизни Раббигиз. Ол Бютеу
берекетни бериучю, дунияны Иеси – Аллахды.

65.

Ол (хаманда) сауду. Андан башха бир тюрлю бир аллах джокъду. Иманыгъызны
тазалаб, къуру Анга джалбарыгъыз. Махтаула бары да, къуру дунияны Иеси
Аллаххады.

66.

Сен алагъа: “Раббимден меннге ачыкъ далилле келиб, Бир Аллахдан ёзге, Ол сиз
табыннган затлагъа къуллукъ этиуден мен кери урулдум, дунияланы Иеси Раббиге
берилиб тохтаргъа меннге буйрукъ болду”, – де

67.

Ол аллай Аллахды, сизни (биринчи) топуракъдан, сора суу кесекден, сора уюгъан
къан кесекден джаратыб, сора сабийлей (дуниягъа) чыгъарыб, сора ёсдюрюб уллу
этиб, къарыу бериб, артда да сизни къарт этген. Сора сизни бирлеригиз эртде
(джашлай) ёлгенле да барды, бирлеригиз да болджал кюннге дери (къартлыкъгъа)
джашаб ёлгенле да барды. Сиз (бу ишлеге) бир сагъыш этер эсегиз а, (ойлашыр
эсегиз а бу ишни этген кимди, анга къолундан келген да кимди деб).

68.

Ол аллай Аллахды тирилтген да, ёлтюрген да этген. Бир ишни этерге оноу этсе
анга, къуру бол дейди, ол да болады.

69.

(Мухаммад), сен Аллахны аятларыны хакъында даулашханланы кёрдюнгмю? Къалай
терсейгенледиле ала,

70.

ол Биз джиберген китабны (Къуранны) да, ары дери келечилени юсю бла Биз ийген
затыбызны да ётюрюк этиб даулашханланы. Ала аны артда билирле,

71.

боюнларына бугъоула салыныб, сынджырла бла байланыб джаханимге сюйрелселе,

72.

къайнагъан суугъа тюшюб, артда да отда джансала.

73.

Сора алагъа: “Ол табыннган затларыгъыз къайда энди,

74.

Бир Аллахдан ёзге”, – деб, айтылыр. Сора ала: “Ала бизден аджашдыла (тас
болдула). Огъай, биз бурун (Аллахдан) башха бир затха да табынмадыкъ”, – дерле.
Къаршчыланы, Аллах ма алай аджашдырады.

75.

Сора алагъа: “Ма бу сизге, джер юсюнде орунсуз къууанчлы болуб,
керпесленнгенигиз ючюндю (ёхтемли).

76.

Киригиз энди джаханимни эшиклеринден, ёмюрлюкге анда турургъа. Уллу кёллюлени
орунлары къалай аманды”,- дерле.

77.

(Мухаммад), чыда – тёз, ишексиз, Аллахны берген сёзю хакъды. Биз кяфырлагъа сёз
берген затыбызны сеннге (сен саулукъда), не бир кесесегин кёгюзтюрбюз, алай
болмай, Биз сени къоратсакъ да (аджал бериб), (ахыры) ала Бизни аллыбызгъа
сюелирле.

78.

Биз сеннге дери да келечиле джибериб тургъанбыз. Аладан Биз сеннге хапарларын
айтханларыбыз да барды, Биз сеннге хапарларын айтмагъанларыбыз да барды. Аланы
бири да, Аллахдан эркинликсиз, бир аят (сейир зат) келтирирге тыйыншлы тюлдю.
Аллахны буйругъу джетген заманда, ол кереклисича тынады. (Аллахны ишин) бошха
санаучула да ол заманда джарлы боладыла.

79.

Ол аллай Аллахды, сизге хайуанланы джаратхан, бир къауумларына минер ючюн,
бирлерин да ашар ючюн.

80.

Сиз алагъа да, кемелеге да сюйсегиз джюк салыб, сюйсегиз миниб муратларыгъызгъа
джетишир ючюн джюрюйсюз, алада сизге башха тюрлю хайырла да барды.

81.

Аллах сизге (ойлашыргъа) сейир затларын кёгюзтеди. Аны сейир затларындан
къайсысын кери урурсуз сиз сора?

82.

Сора ала джер юсюнде айланмадыламы, алагъа дерилени артлары къалай болгъанын
кёрмедилеми? Быладан эсе аланы адам санлары да кёб, кючлери да уллу, джерде
мекям – баш ишлери да артыкъ эди. Алай а ол затлары аланы сакъламады,
(къыйынлыкъ келген заманда).

83.

Сора алагъа белгили ачыкъ сейир затла бла келечиле келгенлеринде, ала уллу кёллю
болуб (байлыкъларына базыныб), ол келечиле келтирген билимни да хыликке этиб
тохтагъанларында, ала тыйыншлы хакъларын табхан эдиле.

84.

Сора ала Бизни азабыбызны кёргенлеринде: “Биз Бир Аллахха ийнанабыз, Анга,
(Аллахха), къошакъ этиб тургъан затларыбызгъа ийнанмайбыз”,- деген эдиле. Бизни
азабыбызны кёргенден сора ийман салгъанлары уа алагъа хайыр бермеди. Ётген
халкъланы барына да Аллахны джоругъу алай бола келгенди. Сора ма алай бла
кяфырла джарлы бола келдиле.

85.