37. Ассааффаат – Тизгинле

1.

Мен
ант этеме; саф – саф тизилген (мёлекле бла),

2.

булутланы ары-бери сюрюучюле бла,

3.

Къуранны ауаз этиб окъуучула бла:

4.

Ишексиз, сизни (барынгы да) Аллахыгъыз Бирди –

5.

кёклени, джерни да, аланы араларында болгъан затны да,
кюнчыгъышланы барыны да Иеси болгъан.

6.

Ишексиз, джулдузланы да Биз дуния кёк джасанмагъа (себдик),

7.

аны кибик, (адамланы
аманлыкъгъа) къозгъаучу тюрлю – тюрлю шайтанладан сакъларгъа.

8.

Ала (шайтанла) огъары оноугъа (биринчи кёкде, дунияны оноуун
этиучю мёлеклени оноуларына) тынгыламаз ючюн, ала аланы тёрт
джанларындан атылыб урадыла,

9.

“къорагъыз” – деб. Алагъа уа таймаз азаб хазырды.

10.

(Аланы сёзлеринден) бир джукъну урлаб къачса шайтан, аны ызындан
сюрюб, джаннган джулдуз айланады.

11.

Энди бир сор сен алагъа (меккачылагъа), аланы джаратмакъмы
къыйынды, огъесе, ол Биз джаратхан (башха) затламы къыйынды?
Аланы уа (адамланы) Биз бир джабыша тургъан балчыкъдан
джаратдыкъ.

12.

Сен алагъа сейирсинесе, ала да сени хыликке этедиле.

13.

Алагъа ауаз айтылса да, аны сан этмейдиле.

14.

Ойлашырлай, бир сейир зат кёрселе да, аны хыликке этедиле.

15.

Ала анга: “Бу ачыкъ кёзбаудан башха зат тюлдю,

16.

биз ёлюб топуракъ болуб, къуру сюек къалгъандан сора, ишексиз,
керти тирилгенми этербиз сора?

17.

Бизни буруннгу аталарыбыздамы (тирилирле) сора?” – деб,
сорадыла.

18.

Сен алагъа: “Хоу, сиз да сыйсыз халда”, – деб, джууаб бер.

19.

Джангыз бир къаты таууш келгенлей, ала (тирилиб), тёгереклерине
къараб тохтарла.

20.

Ала: “Бизге къыйынлыкъ! Сюд кюн келиб къалды кёреме”, – дерле.

21.

Алагъа: “Бу ол сиз ийнанмагъан, (терс-тюз, аман-иги) айырылгъан
кюндю”, – деб, айтылыр.

22.

(Мёлеклеге буйрукъ болур): “Бери джыйыгъыз, ол ассыланы да,
(шайтан) нёгерлерин да, ол ала табыннган затларын да

23.

бир Аллахдан башха. Аланы джаханимни джолуна тюзетигиз.

24.

Къайда, алай тохтатыгъыз, ишексиз, алагъа соруу боллукъду:

25.

Сора алагъа: “Не болгъанды сизге, бир биринге нек болушмайсыз
энди?” – дерле.

26.

Бюгюн а ала, сёзсюз, бойсунубдула.

27.

Ала бурулуб бир-бири бла даулашырла:

28.

“Ишексиз, сиз бизни онг джаныбыздан келиб къоймадыгъыз”, – деб.

29.

Ол бирлери да алагъа: “Огъай, сизни кесигизде ийман болмады.

30.

Бизни сизге зорлукъ этер къарыуубуз джокъ эди. Алай а, сиз
(кесигиз) терсине баргъан къауумдан болдугъуз.

31.

(Бюгюн) Раббибизни бизге айтхан сёзю хакъ болду. Энди биз,
ажымсыз, азаб чегиучюледен болдукъ.

32.

Сизни уа терсейтдик, алай а биз кесибиз да терсейиб эдик”, –
дерле.

33.

Сора ол кюн, ишексиз, ала (эки къаууму да) азабда тенг болурла.

34.

Ишексиз, ахыры, Бизни ассылагъа этерибиз алайды.

35.

Алагъа: “Ишексиз, Бирден сора башха аллах джокъду”, – деб,
айтылса, анга уллу кёллюлюк этдиле.

36.

Ала: “Биз бир шашхынлы джырчы ючюн, аллахларыбызнымы ташлайыкъ
сора?” – дедиле.

37.

Огъай, алай тюлдю, ол келтирген хакъды, келечиле айтханны да
бегитеди ол.

38.

Ишексиз, сиз а ачы азабны чегерсиз.

39.

Ишексиз, (эй ассыла), къуру этгенигиз болмаса, сизге башха тюрлю
джал болмаз.

40.

Керти джюрекден таза ийнаннган къулларындан къалгъанлагъа азаб
джетер.

41.

Алагъа уа (ол айтылыб тургъан) белгили рысхы берилир,

42.

(джаннет) кёгетле, алагъа сый – хурмет этилир,

43.

нигъматладан толуб тургъан джаннетлени ичинде,

44.

бир-бирлерине айланыб тургъан сыйлы орунлада олтурушуб.

45.

Къара суу аякъла бла аланы тёгереклерине айлана,

46.

чыммакъ – акъ суула, ичгенлеге бек татлы.

47.

Не баш аурутмагъан, не эсиртмеген!

48.

Биргелерине да энгишге къарагъан (уятлы) уллукёз къызла,

49.

(таза) сакъланыб тургъан гаккыгъа ушаш.

50.

Сора ала бир-бирлерине айланыб сорурла.

51.

Аланы бири: “Мени анда (дунияда) бир нёгерим бар эди,

52.

л меннге: “Ишексиз, энди сен (ол дуниягъа) ийнанамыса,

53.

сора биз ёлюб топуракъ, сюек болгъандан сора бизге сорууму
болур?” – деб, (соруучан эди)”, – дер.

54.

Аланы бири да: “Бир къарагъыз, энди сиз аны кёре эсегиз”, – дер.

55.

Къарасала, аны джаханимни арасында кёрюрле.

56.

Сора ол анга: “Аллах бла ант этеме, сен мени да ары иерге азчыкъ
къалгъанса.

57.

Раббими ашхылыгъы (рахматы) болмаса, мен да ары кетгенледен
болуб къала эдим”, – дер.

58.

(Джаннетдегиле да): “Энди биз мында ёллюк тюлбюзмю,

59.

ол биринчи ёлюмден сора, азаб да чегерик тюлбюзмю сора?

60.

(Алай болса уа) ол, ишексиз, бек уллу насыбды”, – дерле.

61.

Эришиб кюрешгенле (дунияны хаух заты ючюн) кюоешмесинле да,
ахыратны ёмюрлюк зауугъу ючюн, эришиб кюрешсинле.

62.

Адамгъа турур оруннга олму хайырлыды, огъесе, Закъкъум терекми
(джаханимде ёсген терек) хайырлыды?

63.

Аны уа (ол терекни) Биз, ишексиз, ассы къауумгъа азабха
къурадыкъ.

64.

Ишексиз, ол терек джаханимни тюз тюбюнден чыгъады.

65.

Аны бутакъларыны башы да шайтанланы башлары кибик.

66.

Ишкесиз, ала андан ашаб къарынларын толтурурла.

67.

(Ичлери кюйюб) сора ызындан алагъа къайнагъан суула ичирирле

68.

Ишексиз, аланы барыр джерлери джаханимди.

69.

Ала кеслерини аджашхан аталарын да анда табарла.

70.

Была да (дунияда) аланы ызларындан чабышыб кетген эдиле, (ары да
аланы ызларындан кирдиле).

71.

Алагъа дери да, алача, кёб халкъла аджашдыла, (алагъа баргъан
келечилеге тынгыламай, ата-бабаны джолу деб).

72.

Биз а, керти, алагъа араларындан ауаз айтыучула джиберген эдик.

73.

Сен иги къарачы, ол сакълыкъгъа чакъырылгъанланы артлары къалай
болду,

74.

къуру Аллахны таза къулларындан къалгъанланы.

75.

Нух да (бир заманда) Бизге таууш этген эди. Тилекге уа Биз бек
чомарт джууаб бериучюбюз.

76.

Аны да, юйдегисин да уллу къыйынлыкъдан къутхаргъан эдик.

77.

Аны (Нухну) артында туудукъларына эсгермеге деб, къойгъан эдик

78.

джер юсюнде артдагъылагъа оюмгъа.

79.

Саулай дунияны башында да Нухха салам болсун.

80.

Ишексиз, Биз ашхы ишле этиучюлени джалларын, ма алай беребиз.

81.

Ишексиз, ол бизни муъмин къулларыбыздан эди.

82.

Ол бирлерин а Биз (суугъа) батдыргъан эдик.

83.

Ишексиз, Ибрахим да аны (Нухну) джолунда эди.

84.

Джаратхан Иесини аллына ийилген таза джюрек бла сюелген заманда,

85.

атасына да, аны къауумуна да ол айтхан эди: “Сиз неге къуллукъ
этесиз,

86.

Бир Аллахдан башха ётюрюк аллахла излебми кюрешесиз сора?

87.

Дунияланы джаратхан Иесине уа не акъылыгъыз барды, Анга не
дейсиз, сиз?” – деб.

88.

Сора бир джолда ол джулдузла таба кёз джетдирген эди.

89.

(Ала аны байрамларына чакъыргъанларын да), ол алагъа: “Не эсе да
мен ауруйма”, – деди (сылтаугъа).

90.

Сора ала аны кесин къоюб кетген эдиле.

91.

Сора акъыртын аланы аллахларыны къатына барыб, ол алагъа: “Нек
ашамайсыз? (Кеслери ашагъандан алагъа да сала болгъандыла).

92.

Не болгъанды сизге? Нек сёлешмейсиз?” – деди.

93.

Сора ол акъыртын барыб аланы (аямай) онг къолу бла уруб
тебрегенди.

94.

Адамла чабыб келиб аны эте тургъанын кёргенлеринде,

95.

Ол (Ибрахим) алагъа: “Кесигиз къолугъуз бла сыйдамлаб ишлеген
затлагъамы табынасыз сора?

96.

Сизни да, сиз ишлеген затланы да джаратхан Аллахды”, – деди.

97.

Сора ала бир-бирине: “Бир от орун ишлегиз да, сора аны ары ичине
джаннган отха атыгъыз”, – деген эдиле.

98.

Ала анга (Ибрахимге) аманлыкъ излеген эдиле, алай болса да, Биз
аланы тюбге тюшюрген эдик. (Ибрахим отда кюймеди).

99.

(Ибрахим алагъа): “Мен (сизни къоюб) Иеме кетеме, Ол мени тюз
джолгъа салыр”, – деб, кетген эди.

100.

(Сора артда ол): “Раббим! Меннге бир ашхы бала бер”, – деб,
тиледи.

101.

Биз да (анга) бир джууаш бала беририбизни билдириб, аны
къууандыргъан эдик.

102.

Сора ол (бала Исмагъил) уллу болуб, аны биргесине джюрюй
тебрегенинде, атасы анга: “Эй, джашчыгъым, тюшюмде сени
къурманлыкъ эт деб кёргенме, сен не дейсе анга?” – дегенди. Ол
да: “Эй, атам, сеннге буюрулгъанны эт. Аллах айтса, мени
сабырладан болуб табарса”, – деди.

103.

Сора экиси да Аллахха берилиб, ол да аны джатдырыб баш энгишге
къаблаб кесе тебреген заманда,

104.

Биз анга таууш этген эдик: “Эй, Ибрахим!

105.

Сен тюшюнгю толтурдунг”, – деб. Ашхы ишле этгеннге Бизни хакъ
бериуюбюз ма алайды.

106.

Ишексиз, ол (Аллахдан), ажымсыз, ачыкъ сынам эди.

107.

Аны орнуна Биз анга бир башха сыйлы, багъалы къурманлыкъ
(къочхар джибериб) саугъалагъан эдик.

108.

Аны артдагъылагъа, (эсгере турургъа) юлгюге къойгъан эдик.

109.

Халкъ анга : “Ибрахимге салам болсун” – демекни.

110.

Ашхылыкъ этиучюлеге Биз ма алай джал беребиз.

111.

Ишексиз, ол Бизни ийнаннган къулларыбыздан эди.

112.

Биз анга, ашхы къулларыбыздан (боллукъ) Исхакъ (файгъамбарны)
сюйюмчюсюн да айтхан эдик.

113.

Анга да, Исхакъгъа да Биз берекетле берген эдик. Аланы
туудукъларындан, ашхылыкъ этиучюле да, ачыкъ кеслерине
артыкълыкъ этгенле да болдула.

114.

(Бир кёзюуде), керти Биз Мусса бла Харуннга да этген эдик
ашхылыкъ (чомартлыкъ).

115.

Аланы экисин да, къауумларын да Биз уллу къыйынлыкъдан
къутхаргъан эдик. (Фыргъауундан, суудан).

116.

Биз алагъа болушхан эдик, сора ала да (Фыргъауунну къауумун)
хорлагъан эдиле.

117.

(Аны кибик) Биз алагъа хар затны ачыкълаучу китаб да берген
эдик.

118.

Экисине да тюз джолну кёгюзтюб, анга салгъан эдик.

119.

Ол экисин артдагъылагъа (эсгермеге) къойгъан эдик:

120.

“Мусса бла Харуннга да салам болсун!”

121.

Ашхылыкъла этиучюлеге Биз хакъларын алай беребиз.

122.

Ала экиси да Бизни муъмин къулларыбыздан эдиле.

123.

Ишексиз, Ильяс да керти келечиледен эди.

124.

(Эсге ал) ол халкъына: “Сиз (Аллахдан) къоркъмаймысыз сора?

125.

Джаратыучуланы эм ашхысын (Аллахны) къоюб, “Багълугъамы”
табынасыз сора, (идолларыны аты),

126.

сизни да, буруннгу аталарыгъызны да иеси болгъан Аллахны
(къоюб?)”, – деген эди.

127.

Сора ала аны ётюрюкчюге санагъан эдиле, ишексиз, ала (аны ючюн)
сюдге сюелирле,

128.

къуру таза джюрекден ийман салгъанладан къалгъанла.

129.

Артдагъылагъа да (эсде тутаргъа) аны ашхы хапарын къалдыргъан
эдик:

130.

“Ильясиннге салам болсун”.

131.

Ишексиз, ашхылыкъ этиучю къулларыбызгъа Биз ма алай джал
беребиз.

132.

Ишексиз, ол да Бизни ийман келтирген къулларыбыздан эди.

133.

Ишексиз, Лут да Бизни келечилерибизден эди.

134.

Аны да, юйдегисин барын да Биз къутхаргъан эдик,

135.

ол тюб болгъанла бла къалгъан къарт къатыны болмаса.

136.

Сора къалгъанланы уа, Биз тюб этген эдик

137.

Сиз а эртденликде да (аланы оюлгъан юйлерини) юслери бла ётюб
турасыз,

138.

кече да (ётесиз), сагъыш этиб бир тюшюнмеймисиз сора?

139.

Юнюс да ишексиз, келечиледен эди.

140.

Ол (халкъындан къачыб) барыб, бир джюкленнген ауур кемеге
миннген эди.

141.

(Сора тенгиз чайкъалыб, кеме баралмагъанында: “Муну ичинде бир
ассы адам барды, аны къоратыргъа керекди”, – деб) сора Юнюс ала
бла чёб атышханында, ол Юнюсге тюшюб ол кемеден суугъа атылгъан
эди.

142.

Алай бла Юнюс айыблы болуб, аны кит джутхан эди.

143.

Сора ол (сокъураныб) анда Аллахха махтаула этмеген болса,

144.

ол чабакъны къарнында къыямат кюннге дери къалыр эди.

145.

Сора Биз аны бир къымыжа джерге чыгъарыб атхан эдик, ол да
онгсуз болуб.

146.

Сора биз аны юсюне къабча бир чапыракълы терек ёсдюрген эдик.

147.

(Ол эс джыйгъанында) Биз аны джюз минг, неда андан да артыкъ
(халкъы болгъан бир элге келечи этиб) джиберген эдик.

148.

Сора ала ийман салгъан эдиле. Биз да алагъа, бир болджалгъа
дери, дунияны ашхылыгъын берген эдик.

149.

(Мухаммад, энди) сен бир сор (ол мушриклеге): “Раббийингики
къызла болуб, джашла уа аланыкъымы боладыла сора?

150.

Огъесе, Биз мёлеклени къызла этибми джаратдыкъ, ала кёрюбмю
тургъандыла сора?”

151.

Ала кеслери джанларындан ётюрюкню айтыб айланмаймыдыла:

152.

“Аллах сабий табханды”, – деб? Ишексиз, ала ётюрюкчюледиле.

153.

Джашладан ёзге, Ол (Аллах) къызланымы сайлады сора?

154.

Не болгъанды сизге? Акъылгъа сыйынмагъан, къаллай затны айтасыз.

155.

Бир кесек эс джыйыб, сагъыш этиб къарамаймысыз сора?

156.

Огъесе, (айтхан сёзюгюзге) ачыкъ далилигизми барды?

157.

Керти айта эсегиз, китабыгъызны келтиригиз (кёгюзтюгюз).

158.

(Мушрикле) Аллахны, мёлеклени, джинлени араларын бир тукъум
этдиле, (бир-бирине джууукъ). Джинле уа керти Аллахны аллына
сюелирлерин биледиле.

159.

Аллах а ол ала берген сыфатладан тазады.

160.

Къуру керти джюрекден ийнаннганла болмаса, (Анга тюз сыфат
бералмадыла).

161.

Ишексиз, сиз да, ол табыннган затларыгъыз да,

162.

Аны джолундан кишини терсейталмазсыз,

163.

къуру джаханимде кюерик адамны болмаса.

164.

(Мёлекле Мухаммадха): “Бизни арабызда, белгили (сыйлы) орну
болмагъан бирибиз да джокъду.

165.

Ишексиз, биз Аллах аллында тизилиб, саф-саф болуб турабыз,

166.

ишексиз, биз Аллахха тасбихле этиучюлебиз”, – дедиле

167.

(Мекка мушрикле) былай бегите болдула:

168.

“Бурунгулагъа берилгенча бизге да китаб берилсе эди,

169.

биз Аллахны керти тюз къулларындан болур эдик”, – деб.

170.

Сора анга (алагъа келиб тургъан Къураннга уа) ала кяфыр болдула,
артда ангыларла.

171.

Ишексиз, келечи къулларыбызгъа сёзюбюз эртдеден айтылыб
тыннганды,

172.

Ажымсыз, алагъа болушлукъ болмай къалмазгъа деб.

173.

Ишексиз, хаманда Бизни аскерибиз хорламай къоймайды.

174.

(Мухаммад), сен аладан бир кёзюуге дери, кенг тур.

175.

Къараб тур сен алагъа, ала артда кёрюрле, (ким баш болурун).

176.

Ала бизни азабыбызны келирин ашыкъдыргъанмы этедиле сора?

177.

Азаб келиб арбазларына тюшсе уа, аланы (ауаз айтылгъанланы)
танглары бек аман (къараннгы) болур.

178.

Бир кёзюуге дери, сен аладан джанла.

179.

Сен алагъа къараб тур, ала узаймай артда кёрюрле.

180.

Сыйлылыкъны Иеси Раббинг, ала берген сыфатладан тазады.

181.

Келечилени барына да (Аллахны) саламы болсун.

182.

Махтаула да (бары) дунияланы Иеси Аллаххады