36. Ясиин

1.

Я,
сиин. (Муну магъанасын Аллах биледи).

2.

Бу акъыл иеси Къуран бла Мен ант этеме,

3.

ишексиз, (Мухаммад) сен, керти келечиледенсе,

4.

тюз болгъан джолну юсюнде.

5.

Бу тюшюрюлген (Къуран), кючю уллу Рахман Аллахданды.

6.

Аталары ауаз эшитмей къарангы къалыб кетген къауумну, ауаз айтыб сакълыкъгъа
чакъырыр ючюн джиберилген.

7.

Алай а, аланы кёбюсюне сёз айтылыб бошагъанды, (ишлери белгилиди) сора ала
ийманнга келмезле.

8.

Биз аланы боюнларына бугъоула салдыкъ, сакъал тюблеринден да тиреу этдик, ала
башларын ёрге кёлтюрюб турурла. (Энгишге къарамай, уллу кёллюден).

9.

Биз аланы ал джанларындан да буруу, арт джанларындан да буруу этгенбиз, юслерин
да джабханбыз, энди ала (хакъны) кёралмазла.

10.

Энди сен алагъа ауаз айтыб къоркъутсанг да, къоркъутмай къойсанг да, башхасы
джокъду, ала ийнанмазла.

11.

Сен ауаз бла къоркъуталгъан, къуру эсгертилген затны ызындан баргъан бла,
джюрегинде Рахман Аллахдан къоркъууу болгъан адамды. (Аллайгъа уа) кечмекликни
да, чомарт саугъаланы да сюйюмчюсюн айт.

12.

Ишексиз, биз ёлгенлени сау этербиз, (ары дери) аланы (дунияда) хазырлагъан
затларын да, (ёлгенден сора артларында) къойгъан ызларын да джазыб (китаб этиб)
турабыз. Биз хар затны барын да (буйрукъла джазылгъан китабда) тергеббиз. (Хар
адамны да дунияда къаллай джолну сайлаб неле этгенин игилик, аманлыкъ болсун
барында Аллах мёлеклеге джаздырыб турады. Ол кюн этгенине кёре хакъын берир
ючюн. Ала дуниядан кетгенден сора да артларында къоюб кетген ызларын да
джаздырады, сёз ючюн иги юйдеги ёсдюрюб халкъгъа хайырлы бала къойса, андан анга
сууаблыкъ барады. Неда окъутуб билим берген эсе ол да аны ызындан барады, неда
межгит, медресе ишлетген эсе д.а.к.)

13.

(Мухаммад) сен, алагъа юлгюге, келечиле баргъан бир элни ахлуларын келтир.

14.

(Биринчи) Биз алагъа экеуню (келечи этиб) джиберген эдик, ала аланы экисин да
ётюрюк этген эдиле, (тюрмеге тутдургъан эдиле), сора Биз ючюнчюню (джибериб)
алагъа болушлукъ этген эдик. Ала: “Ишексиз, биз сизге келечилебиз”, – деген
эдиле.

15.

Ала (элчиле): “Сиз да бизни кибик адамласыз. Рахман Аллах сизге бир зат (аманат)
да эндирмегенди, сиз къуру алдауукъчуласыз”, – деген эдиле.

16.

Была да: “Раббибиз биледи керти биз сизге келечиле болгъаныбызны. (Аны буйругъу
бла келгенибизни).

17.

Бизни юсюбюзде, ачыкъ аманатны джетдирген болмаса, башха (борчубуз) джокъду”, –
деген эдиле.

18.

Ала да: “Биз сизни ючюн ырыслагъан этебиз, тохтамасагъыз, биз сизни ташла бла
тюербиз, бизден сизге къыйын азаб да болур”, – деген эдиле.

19.

Была да: “Сизни ырысыгъыз биргегизгеди, ауаз айтылса аны ырысхамы санайсыз сора?
Огъай, алай тюлдю, сиз чекден чыкъгъан къауумсуз”, – дегендиле.

20.

Сора, элни узагъындан биреу гузаба келиб, (элчиле таба айланыб) айтды: “Эй,
къауумум! Бу келечилени ызындан барыгъыз,

21.

сизден хакъ – джал излемегенлени ызындан барыгъыз, ала тюз джолдадыла.

22.

Сора мени джаратхан да этген, сиз да Анга къайытырыкъ Аллахха къуллукъ этмезча,
меннге не болгъанды?

23.

Сора Аны къоюб мен кесиме башха аллахламы тутайым? Рахман Аллах меннге бир заран
берирге излесе, аланы джакълыкълары менден аны бир джугъун да не кетералмазла,
не къутхаралмазла.

24.

(Мен алагъа табынсам), ишексиз, ачыкъ аджашыуда болурма”, – деди.

25.

Сора ол (келечиле таба бурулуб): “Ишексиз, мен сизни Раббигизге ийман салдым,
эшитигиз мени сёзюмю”, – деди.

26.

(Аны алайда огъуна ёлтюрдюле), сора анга: “Кир джаннетге”, – деб, айтылды.
(Киргенден сора) ол: “Ай, анасыны, ол мени ёлтюрген къауумум бир билселе эди,

27.

не ючюн Раббим мени кечгенин да, сыйлы къауумдан этгенин да”, – деди.

28.

Ол ишден сора аны къауумуна, Биз (чамланыб) кёкден бир аскер джибермедик. Биз
алай джибериучю да тюлбюз.

29.

Алай а, алагъа, къуру бир къычырыкъ болду, ала да аны бла джукъландыла, (тюб
болдула).

30.

Бу къуллагъа (адамлагъа) къаллай къыйынлыкъ барды, алагъа бир деб бир келечи
келмеди, ала аны хыликке этмей.

31.

Алагъа (меккачылагъа) дери да Биз къаллай бир тёлюню тюб этдик, ала, сора аланы
бери къайытмагъанларын кёрмеймидиле?

32.

Ишексиз, Бизни аллыбызгъа (сюдге) джыйылыб, хазыр болмазлыкъ биреу да джокъду.

33.

Алагъа ойлашыргъа сейир зат, ёлюб тургъан джерни Биз сау этиб, андан мюрзеуню
чыгъарыб (битдириб), ала да андан ашагъанлары,

34.

дагъыда Биз аны юсюнде финик, джюзюм бачхала битдирдик, аланы тюблери бла суула
да бардырдыкъ,

35.

ала ол кёгетледен ашар ючюн. Аланы уа ала кеслери битдирмедиле. Бу затлагъа ала
шукур этмезлеми сора?

36.

Хар затны нёгер-нёгер (пара-пара) джаратхан ким эсе, хар айыбдан да тазады Ол,
(махтаулу къуру Олду). Джер битдирген затланы да, адамланы кеслерин да, дагъыда
алкъа ала билмеген (ангыламагъан) затланы да – Ол (пара-пара) джаратды.

37.

Дагъыда алагъа ойлашыргъа кече да барды, Биз андан кюндюзню сыдырыб алабыз, сора
ала къарангыда къаладыла.

38.

Кюн да бегиген орнунда (орбитасында) джюрюйдю. Ол да Къудретли, билим Иеси
Аллахны буйругъуду.

39.

Айгъа да Биз (талай тюрлю) орунла буюргъанбыз, ол къынгыр бюгюлген пальма
бутакъча болгъунчу бардырабыз.

40.

Не кюннге айны джетерге, неда ай кюнню озаргъа тыйыншлы тюлдю. Аланы хар бири да
джолунда джюзеди (орбитасында бурулады).

41.

Аланы (адамланы) тёлюлерин бир толу кемеде (Нухну кемесинде) джюрютгенибиз да,
алагъа ойлашыргъа бек сейирди.

42.

Аны кибик, минерге, алагъа башха кемеле да джаратдыкъ.

43.

Биз аланы батдырыргъа сюйсек, ала кишиге да къычыралмай, къутулгъан да эталмай
къалыр эдиле,

44.

Биз аланы бир болджалгъа дери, джазыкъсыныб, зауукъланыргъа къоймасакъ.

45.

Алагъа, (Аллах) джазыкъсыныр ючюн, сизге дери болгъандан да, артда боллукъдан да
къоркъугъуз деб, айтылса, (аны эшитмейдиле).

46.

Ала анга арт бурмай, Раббийлерини аятларындан, алагъа бир аят келмеди,

47.

Алагъа: “Аллах сизге берген рысхыдан джоюгъуз”, – деб айтылса, къаршчы къауум
муъминлеге: “Аллах аланы тойдурургъа сюйсе, тойдурур эди, энди аны бизми
тойдурубуз, сиз къуру ачыкъ аджашмакъдасыз”, – дедиле.

48.

Ала: “Сиз керти айта эсегиз, (къыямат кюн келликди деб), бу берилген сёз къачан
толур?” – деб, сорадыла.

49.

Ала, къуру бир къаты къычырыкъдан башха затны сакъламайдыла, аланы ол ала
даулаша тургъанлай тутар.

50.

Не осиятларын къояргъа, не юйдегилерине къайытыргъа къолларындан келмез.

51.

Сора (экинчи) сургъа юфгюрюлгенлей, къабырдан туруб, гузаба Раббийлерини аллына
тебрерле.

52.

Сора ала: “Бизге къыйынлыкъ келди, тынч, рахат тургъан джерибизден бизни ким
уятды?” – дерле. Алагъа джууабха: “Бу Рахман Аллахны берген сёзюдю, келечиле
айтхан да керти болду”, – деб, айтылыр.

53.

Алагъа джангыз бир таууш болур-болмаз, бары да Бизни аллыбызда джыйылыб хазыр
болурла.

54.

Аллах алагъа: “Ма бюгюн, сиз къуру этгенигизни алгъан болмаса, бир джаннга да
артыкълыкъ болмаз”, – дер.

55.

Джаннет ахлула ол кюн зауукълукъда булджуй турурла,

56.

ала да, юй бийчелери да кёлеккеде, таянчакъ тапчанлада олтурушуб.

57.

Алагъа анда тюрлю-тюрлю кёгетле да, не деселе, хар кереклилери да табылыр.

58.

Джаратхан Рахман Иелеринден да, алагъа “салам” деген сёз, айтылыр.

59.

Гюнахлылагъа да ол кюн: “Сиз а, эй, ассыла! Бюгюн (джаннет ахлуладан) бир
джанына бёлюнюгюз!

60.

“Эй, Адам балалары! Мен сизге, шайтаннга къуллукъ этмегиз, ол сизни ачыкъ
джауугъугъузду”, – деб, айтмагъанмы эдим сора,

61.

къуру Меннге къуллукъ этигиз, ма бу мени тюз джолумду?”, – деб.

62.

Алай болса да, ол сизни кёбюгюзню аджашдырды, акъылыгъыз бла бир сагъыш
эталмагъанмы эдигиз сора?

63.

Сора, аланы джаханим таба сюрюб: “Ма бу ол сизге сёз берилген джаханимди,

64.

энди бюгюн, кяфыр болгъаныгъыз ючюн, кюйюгюз анда”, – (деб айтылыр).

65.

Ма ол кюн, Биз аланы ауузларына (сёлешалмазча) мухур басарбыз, сора Бизге аланы
къоллары сёлешиб, этген ишлерин айтырла, аякълары да шагъат болурла.

66.

Биз этебиз десек, аланы кёз чыракъларын сюртюб да къоялыр эдик. Сора ала
джолларын кёрюб, силкиниб бир – бири аллына ёте, къалай джюрюр эдиле.

67.

Неда Биз сюйсек, аланы тургъан джерлеринде (сыфатларын) тюрлендириб да къояр
эдик, сора барыргъа, келирге аланы къолларындан келмез эди.

68.

Биз къартлыкъгъа джашатханыбызны къынгыр этиб бюгебиз, (къарыу да акъыл да
таяды), ала ол ишге да акъыллары бла бир сагъыш эталмаймыдыла сора?

69.

Биз анга, (Мухаммадха), джырны юретмедик, ол иш анга тыйыншлы да тюлдю. Ол
(Къуран) дунияны башына къуру эсгермеди (ауазды), хар нени да ачыкълаучу
Къуранды, (ёзге зат тюлдю),

70.

(джюреги) сау адамгъа ауаз айтыб къоркъутур ючюн. Ийнанмагъанлагъа да (Аллахны)
айтхан сёзю, хакъ толу болур ючюн.

71.

Не уа ала Биз алагъа деб, кеси къолубуз бла джаратхан, ала иелик этиб тургъан
хайуанланы да кёрмеймидиле сора?

72.

Ол (малланы) Биз алагъа бойсундурдукъ, бир къауумуна минедиле, бир къауумун да
ашайдыла.

73.

Дагъыда аладан, алагъа кёб тюрлю хайыр барды (джюню, териси кибик), дагъыда
ичген затла (сют, айран, джау кибик). Энди ала ол затла ючюн, (аланы берген
Аллахха) шукур этерик тюлмюдюле сора?

74.

Ол Аллахны къоюб, болушурла деб, ала кеслерине башха аллахла тутадыла.

75.

Ала, ариу хап-хазыр бир сау аскер болсала да, аланы кишиге болушур къарыулары
джокъду.

76.

(Файгъамбар), Аланы сёзлери сени джюрегинги къыйнамасын (сан этме), Биз аланы
джашыргъанларын да, ачыкълагъанларын да билиб турабыз.

77.

Сора адам, Биз аны бир тамчы суудан джаратханыбызны кёрмеймиди? Алай болса да,
ол Бизни бла ачыкъ даугъа киреди.

78.

Ол кесини къалай джаратылгъанын унутуб, Бизге быллай юлгю келтиреди: “Ма бу
чириб бошагъан сюеклени ким тирилтиб, сау этер?” – деб.

79.

Сен (Мухаммад), анга алай айт: “Аны сау этерик – Ол аны биринчи джаратханды. Ол
джаратылгъан затланы барын да билибди”, – деб.

80.

Ол (Аллах) аллайды, джашил агъачдан сизге от этдирген, энди уа сиз андан от
джандырасыз. (Агъачны, битимни да джашиллиги кюн таякъданды. Алайсыз ол,
чакъгъан заманда, акъ болады. Кюн таякъ джетиб аны къатдырмаса, ол джанарыкъ
тюлдю. Бу аят да аны юсюнден барыргъа болур).

81.

Не уа кёклени, джерни джаратханны алачаны (не инсанны, неда кёкле бла джерни)
джаратыргъа кючю джетмезми? Айхайда, Ол бек уста тукъум джарата билген
(Аллахды).

82.

Ишексиз, Ол бир затны болдурургъа излесе, анга къуру: “Бол”, – дейди, ол да
болады.

83.

Болгъан затланы (барыны да) оноуу къолунда болгъан, сиз да Аны аллына
къайытырыкъ (Аллах) а хар айыбдан тазады.