35. Фаатир – Къураучу

1.

Кёклени,
джерни да къурагъан, дагъыда экишер, ючюшер, тёртюшер къанатлы мёлеклени
(адамлагъа) келечиле этген – Аллаххады махтаула. Ол сюйсе аланы къанатларыны
санын андан артыкъ да эталыр. Ишексиз, хар неге да Аны къолундан келеди.

2.

Аллах адамлагъа рахматын ачса, аны киши тыялмаз, Ол аны тыйса да, андан башха
аны бералыр киши табылмаз. Аны неге да кючю джетеди, Ол акъыл Иесиди.

3.

Эй, адам улу! Аллахны сизге этген ашхылыкъларын ангылагъыз. Аллахдан ёзге, башха
сизге кёкден да, джерден да рысхы бериучю бир джаратыучу бармыды сора? Андан
ёзге бир тюрлю бир Аллах джокъду. Ётюрюклеге къалай алданыбыз.

4.

(Мухаммад), ала (мушрикле) сени алдауукъчугъа санай эселе, сеннге дери да кёб
келечиле ётюрюкчюге санала келдиле. Оноуну (ахыры) Аллахныкъыды.

5.

Эй, адам улу! Аллахны берген сёзю, ишексиз, хакъды. Дуния джашау а сизни (алдаб)
терилтиб къоймасын. Ол терилтиучю (Иблис) сизни Аллах бла алдаб къоймасын, (сакъ
болугъуз).

6.

Ишексиз, шайтан сизге джауду, ол затны (ангылаб) аны джаугъа тутугъуз. Ишексиз,
ол кесини джыйынын къызгъан отха чакъырады.

7.

Анга (Аллахха) ийнанмагъанлагъа уа къаты азаб болур. Алай а ийман салыб, ашхы
къуллукъла да этгенлеге уа, алагъа (Аллахдан) кечмеклик да, уллу джал да болур.

8.

Аман ишлерин кесине ариу кёрюнюб тургъан адамны (Аллах тюзетирми сора)? Ишексиз,
Аллах тыйыншлыны аджашдырады, тыйыншлыны тюзетеди. Сен, (Мухаммад), ала ючюн
къайгъырыб, кесинги къыйнама. Ишексиз, Аллах аланы не этгенлерин билибди.

9.

Аллах деген аллайды, джелни джибериб, булутланы къозгъагъан. Сора Биз аланы ёлюб
тургъан джерге сюрюб барыб, ол ёлгенден сора, ала бла аны сау этебиз да.
(Къыяматха) джыйылыу да ма аны кибикди.

10.

Сыйлылыкъны ким излесе, сыйлылыкъ бары да Аллахныкъыды. (Джерден) ёрге (Аллахха)
къуру ашхы сёз чыгъады, къуллукъладан да, ёрге, Ол къуру ашхы къуллукъну
кёлтюреди. Ол аман хыйлала этиб кюрешгенлеге уа, алагъа къаты азаб хазырды.
Аланы хыйлалары аланы къурутур.

11.

Аллах а сизни (биринчи) топуракъдан къураб, андан сора да бир тамчыдан джаратды.
Сора сизни экеу-экеу (парала) этди. Бир тиши джан къарнында бир джукъну
джюрютмейди, не табмайды (туумайды), Аны билиминде болмай. Неда Аллахны буйрукъ
китабында джазылыб болмай (Ол салгъан) ёмюрге не къошулмайды, неда кем болмайды.
Ол иш Аллахха бек тынчды.

12.

Эки тенгиз да тенг тюлдюле: бири тузсуз, татлы, ол бири уа тузлу, ачы. Экисинден
да таза эт (чабакъла) ашайсыз, ол сиз кийиниб, джасаннган затланы да андан
чыгъарасыз. Аны (Аллахны) чомартлыгъындан излеб, анда (тенгизде) джырыб
айланнган кемелени да кёресиз. Ким биледи аны ючюн бир шукур этер эсегиз а.

13.

Ол кечени кюндюзге кийириб созады, кюндюзню кечеге кийириб да созады, кюнню да,
айны да ишлетиб турады. Бары да бир белгили болджалгъа дери джюрюйдю. Сизни
Раббигиз а, ма Ол Аллахды, хар нени эркинлиги да Аны къолунда болгъан. Ол сиз
Аллахха тенг этиб табыннган затланы, финикни сюегини къабукъчугъу тенгли
бирчикге да къарыулары джокъду.

14.

Сиз алагъа дууа этиб, не джалбарыб кюрешсегиз да, ала сизни дууагъызны
эшитмезле, ариу эшитселе да сизге джууаб бералмазла. Къыямат кюн а ала, ол сиз
ширк этген затларыгъызгъа чарларла. Сеннге (Мухаммад), быллай хапар башха бир
киши айталмаз, (къуру Аллах болмаса).

15.

Эй, адам улу! Сиз Аллахха кереклисиз (джарлыласыз), Аллах а бир затда да керекли
тюлдю, Ол байды, махтаулуду.

16.

Ол сюйсе сизни кетериб, (орнугъузгъа) бир джангы халкъ да келтиралыр.

17.

Ол Аллахха ауур тюлдю.

18.

Чырт биреу биреуню джюгюн (гюнахын) кёлтюрмез. (Хар ким кеси гюнахына кеси
джууаб берир). Биреу ариу букъучукъ тенгли бирчикни алыргъа тилесе да, андан
анга бир джугъу да джюкленмез, ариу джууугъу болса да. (Мухаммад), сен а, ариу
ала Аны кёрмеселе да Раббийлеринден къоркъгъан, намазларын да къылгъан къауумну
къоркъутаса къуру (ауаз айтыб), гюнахдан таза болургъа кюрешген а, джаны ючюн
кюрешеди. Хар кимни да барыр джери Аллахны аллынады.

19.

Тенг да тюлдюле; сокъур бла сау,

20.

къарангы бла джарыкъ да,

21.

кёлекке бла иссилик да,

22.

саула бла ёлгенле да. Аллах кимге эшитдирирге тыйыншлы кёрсе, анга эшитдиреди.
Сен а (Мухаммад), къабырдагъылагъа эшитдиралмазса. (Бир къауум адамла саудан
ёлюкледиле, сен аланы алай ангыла).

23.

Сен а къуру сакълыкъгъа чакъырыучуса.

24.

Ишексиз, Биз сени хакъ бла сюйюмчю айтыучу да, къоркъутуучу да этиб джибердик.
Араларында къоркъутуучусу болмагъан бир уммет да ётмеди.

25.

Была (меккачыла) сени ётюрюкге чыгъара эселе, бурун алагъа дериле да ачыкъ
белгиле бла, чапыракъ-чапыракъ джазыула бла, джарыкъ берген китаб бла баргъан
келечилени да ётюрюк этгендиле.

26.

Сора Биз ол ийнанмагъанланы буугъан эдик. Сора алагъа Мени ачыуум а къалай эди?

27.

Сора сен, Аллах кёкден сууну эндиргенин кёрмеймисе? Биз аны бла тюрлю-тюрлю
бетли ненча тюрлю кёгет чыгъарабыз. Тюрлю-тюрлю бетли тауланы да; акъ, къызыл,
къара, аралары бла да джолла барыб.

28.

Аны кибик (ойлашыргъа) тюрлю-тюрлю бетли адамла, джаныуарла, хайуанла да,
(Аллахдан а), къуру билгенле (ангылагъанла) къоркъадыла. (Ол айтылгъан затлагъа
сагъыш этиб, аланы ангылай билгенле). Ишексиз, Аллахны уа неге да кючю джетеди,
бек кечиучюдю.

29.

Ишексиз, Аллахны китабын окъуб (кюрешиб) тургъанла, намазларын да толу
къылгъанла, Биз берген рысхыдан таша да, туура да садакъа бергенле, чыртда,
зыраф болмазлыкъ сатыугъа ышансынла,

30.

Аллах алагъа кесини чомартлыгъындан да къошуб, толу хакъларын берир. Ишексиз, Ол
кечиучюдю, Шукурчуду.

31.

(Мухаммад), алда келген китабланы да хакълыкъларын бегите келген, Биз сеннге
уахъю этиб берген китаб – хакъды. Ишексиз, Аллах а кесини къулларындан
хапарлыды, кёрюбдю.

32.

Андан сора Биз ма бу китабха (Къураннга адамланы арасында) сайлагъан
къулларыбызны ие этдик. Аладан Аллахны буйругъу бла кеслерине терслик этгенле
да, орталыкъда болгъанла да, (ашхы ишле бла) алгъа ётгенле да бардыла. Ол,
барыда, уллу чомартлыкъды,

33.

ала кириб алтын, инджи бууунлукъла бла джасанныкъ, кийген кийимлери да дарий
боллукъ, Аднан джаннетле алагъа хазырды.

34.

Сора ала: “Бизден мыдахлыкъны, къайгъыны кетерген Аллахха махтаула. Ишексиз,
Раббибиз бек кечиучюдю, шукурчуду,

35.

Кесини чомартлыгъы бла бизни не арымакъ – талмакъ, не (джан къыйгъан) бош сёз
болмагъан, сыйлы оруннга салгъан” – дерле.

36.

Ол ийнанмагъанлагъа уа, алагъа не буйрукъ болуб ёлмеген, не азабы бир
дженгилленмеген джаханим от болур. Хар бир къаршчыгъа хакъ беририбиз, ма алайды.

37.

Ала анда: “Эй, Раббибиз! Бизни былайдан бир чыгъар, ол этгенибизден башха тюрлю
ишле этербиз”, – деб, къычырыкъ этерле. Алагъа: “Биз сизге (дунияда) узакъ ёмюр
бермегенми эдик, эсге алыргъа сюйгеннге, сизге ауазчы да баргъан эди да? Чегигиз
энди азабны, зулмучулагъа бир болушуучу табылмаз”, – деб, джууаб болур.

38.

Ишексиз, Аллах кёкледе, джерде ташаланы барын да билибди. Ишексиз, Ол (адамланы)
джюреклерин да билибди.

39.

Ол сизни джер юсюне ие этген Аллахды. Сора Анга ийнанмагъанны азабы уа, кеси
башына болур. Ол къаршчы болгъанланы кяфырлыкълары, (Аллахны) ачыуундан башха,
алагъа джукъ къошмайды, неда аланы къаршчылыкълары алагъа насыбсызлыкъдан башха
джукъ къошмайды.

40.

Сен алагъа: “Бир Аллахдан ёзге ол сиз табыннган затла джерни къалайын джаратдыла
бир кёгюзтюгюз меннге, не уа ала не аз да кёкледе оноугъа нёгерлик этемидиле
сора? Неда Биз алагъа китабмы бердик, ала аны ачыкъ далилге тутуб сёлеширлей,
къалай дейсиз?” – де. Огъай, бир-бирине къуру алдауукъну айтыб, ол ассыла
терилиб турадыла.

41.

Ишексиз, Аллах кёклени, джерни да (джолларындан, орбиталарындан) тайдырмай тутуб
турады. Ол тутмай къойса, аланы тутарыкъ кимди? Ишексиз, Ол джууашды, Кечиучюдю.

42.

Ала (меккячы мушрикле): “Бизге бир ауазчы келсе, умметлени барындан да эм бек
тюзелгенле болмай къалмазбыз”, – деб, Аллах бла къаты ант этдиле. Сора ауазчы
келгенинде уа, ол алагъа къуру андан къачмакълыкъдан башха джукъ къошмады,

43.

джер юсюнде ала уллу кёллю болуб, анга аман хыйлала къургъан болмаса. Алай а
хыйлачыны зараны, къуру кеси башына джетеди. Огъесе, ала ол буруннгулагъа
келиучю джорукъну (къыйынлыкъны) аллынамы къарайдыла экен? Сен Аллахны
джоругъуна ауушунуу табмазса. Неда Аллахны адетине тюрлениу табмазса.

44.

Ала джер юсюнде джолоучу болуб айланмадыламы сора? Аладан алгъаланы артлары
къалай болгъанын кёрмедилеми? Ала уа кюч бла быладан эсе да къарыулу эдиле.
Аллахны уа не кёкледе, не джерде бир зат онгун алалмаз. Ишексиз, Ол нени да
билибди, неге да къудрети джетибди.

45.

Терс ишлери ючюн, джер юсюнде адамланы Аллах айыбха тутуб тебреген болса, Ол бир
джан да къоймаз эди. Алай а Ол аланы бир белгили болджалгъа дери артха къоюб
турады, сора ол болджал джетсе уа, (хар кимге ишине кёре хакъын берир). Ишексиз,
Аллах къулларыны не этгенлерин толу кёрюбдю.