32. Саджда – Баш уруу

1.

Алиф. Лаам. Миим.

2.

Не аз да ичинде ишекли заты болмагъан бу китабны тюшгени – аламланы Иеси
(Аллахданды).

3.

Огъесе, ала: “Муну (Къуранны Мухаммад) кеси джанындан чыгъардымы?” – дейдиле.
Огъай, ол сеннге дери къоркъутуучу келмеген къауумча аланы къоркъутур ючюн, сени
Раббингден келген хакъды. Ала тюз джолгъа бир тюзелир эселе уа.

4.

Ол кёклени, джерни да, аланы арасында болгъан затланы да алты кюнню ичине
джаратыб, сора тахтасына джарашхан Аллахды. Сизге уа Андан башха не бир джакъчы,
не бир шафагъатчы джокъду. Сиз аны бир эсгералмаймысыз сора?

5.

Ол кёкден джерге оноу этеди, сора ала (мёлекле джерден ёрге) Анга, сиз санагъан
джылладан минг джыл тенгли узунлугъу болгъан бир кюнню ичинде чыгъадыла.

6.

Ол ташаны, туураны да билиб тургъан, неге да къолундан келген, рахматлы,

7.

хар джаратхан затын да аламат (сейир) тукъум джаратхан, адам улуну да биринчи
топуракъдан джаратыб башлагъан,

8.

сора аны туудукъларын бир сыйсыз суу кесекден джаратхан,

9.

сора анга толу сыфат бериб, кесинден анга джан юфгюрген, сора сизге (эшитирлей)
къулакъ, (керюрлей) кёз, (ойлашырлай) джюрек берген Аллахды. Сиз а къалай
къарыусуз шукур этесиз, (къарыусуз ангылайсыз ол затланы).

10.

Бирле: “Сора биз топуракъгъа къатышыб, джокъ болгъандан сора, ишексиз, къайытыб
биз джангыдан халкъмы боллукъбуз?” – деб, сорадыла. Огъай, ол къой эсе, ала
Аллах бла тюбешиуге да ийнанмайдыла.

11.

Сен алагъа: “Сизни джанларыгъызны алыргъа деб, буюрулуб тургъан мёлек,
джаныгъызны алыб ёлтюрюр, андан сора сиз Иегизге къайытарылырсыз”, – деб, айт.

12.

Сен ол ассыланы Иелерини аллында къалай сюелгенлерин кёрсенг эди, башларын да
энгишге – энгишге ийиб, кеслери да: “Эй, Раббибиз! Кёрген да, эшитген да этдик
(ангыладыкъ), биз ашхы къуллукъла этер ючюн, бизни ызыбызгъа бир къайытар, биз
энди ажымсыз болдукъ”, – деб тилей.

13.

Биз хар джанны да тюз джолгъа салыб да къоялыр эдик, алай а аллында: “Мен джинле
бла, адамла бла, бары бла да джаханимни толтурмай къоймам”, – деб, айтхан
сёзюбюз хакъ болду”. (Сайлауну адамны кесине бошлаб, Аллах аны сынайды)

14.

Сиз ма бу кюннге тюберигизни унутханыгъыз ючюн кёрюгюз (азабны), ишексиз, Биз да
сизни унутдукъ. Энди этген ишлеригиз ючюн ёмюрлюк азабны чегигиз.

15.

Къуру, Бизни аятларыбызгъа ийнаннганла, ала (аятла) эсгерилген заманда, алагъа
уллу кёллюлюк этмей, седждеге джыгъылыб, башларын уруб, Иелерине да махтаула
эте, Аны тазалагъанла,

16.

(джатхан) орунладан къабыргъаларын да бери алыб (кече туруб), Раббийлеринден
къоркъа, термиле тилек этгенле, Биз берген затдан да садакъа бергенле.

17.

Этген (ашхы) ишлери ючюн (ахыратда) хакъгъа, анга не зат асыралыб тургъанын бир
джан да билмейди.

18.

Сора ийман келтирген адам бла пасыкъ адам тенгмиди? Ала бирча тюлдюле.

19.

Ийман да келтириб, ашхы къуллукъла да этгенлени кюрешген къыйынлары ючюн, барыб
тохтар орунлары джаннетле болур.

20.

Ол пасыкъланы айтсакъ а, аланы барыб тохтар джерлери уа, къуру от болур. Ала
андан чыгъар умут этгенлери сайын, ызларына къайытарылырла. Алагъа: “Ол сиз
ётюрюкге санаб тургъан отугъузну азабын чегигиз энди”, – дерле.

21.

(Ахыратны) уллу азабына джетгинчи да Биз алагъа дунияны азабын чекдирмей
къоймазбыз. Ким биледи, (ол заманда) ала бир къайытыр эселе уа, (тюз джолгъа).

22.

Сора (Джаратхан) Иесини аятлары айтыла тургъанлай, (сан этмей) бурулуб джанлаб
кетген адамдан ассы болурму? Биз аллай ассылыгъа тыйыншлы хакъларын бермей
къоймазбыз.

23.

Биз Муссагъа да берген эдик китаб (Тауратны). (Мухаммад), аны бла (Мусса бла)
тюбеширигинге ишегинг болмасын. Биз аны да (Тауратны) Бану Исраиллеге тюз джол
этиб берген эдик.

24.

Аланы (Бану Исраиллени) араларындан халкъны тюз джолгъа тюзетиучю алчыла да
чыгъаргъан эдик, ала (ол алчыла) Бизни буйругъубузгъа таймай бегиб тохтагъанлары
себебли, ала кеслери да Бизни аятларыбызгъа ажымсыз ийнаныб эдиле.

25.

Ишексиз, (Мухаммад), сени Раббинг, ала тартыш болуб тургъан затны арасын къыямат
кюн айырыб берир.

26.

Бусагъатда ала джюрюб айланнган, ала джашаб тургъан джерледе, Биз алагъа дери
нелляй бир тёлюню тюб этдик, сора ол да тюзетмеймиди аланы тюз джолгъа? Ишексиз,
ма ол затда да ойлашырлай сейирликле барды, ала аны эшитмеймидиле сора?

27.

Неда Биз, булутланы сюрюб барыб, къуу болуб тургъан джерге сууну къуюб, аны бла
ала кеслери да, маллары да ашагъан сабанланы битдиргенибизни кёралмаймыдыла
сора?

28.

Ала: “Сиз керти айта эсегиз, къыямат кюн болуб, сизни бла бизни арабыз къачан
ачыкъ болур?” – дейдиле.

29.

Сен алагъа: “Ол кюн келгенден сора уа кяфырланы ийман салгъанлары алагъа не
хайыр бермез, неда алагъа болджал берилмез”, – де.

30.

(Мухаммад), сен аладан кенг бол, (Аллахны буйругъун) сакъла, ишексиз, ала да
(сени не ёлюрюнгю, не ёлтюрюлюрюнгю) сакълабдыла. (Арт – ахыры хорлам кимники
болуру белгили болур. Аламы хорларла, огъесе, Аллахмы хорлар).