26. Шугъара – Джырчыла

1.

Та,
сиин, миим.

2.

Ма была –
хар нени ачыкълаучу китабны аятларыдыла.

3.

(Мухаммад),
ала (мушрикле) ийманнга келмегенлери ючюн, сен кесинги халек этиб къояса, (бек
къыйналыб, сакъ бол).

4.

Биз сюйсек,
алагъа кёкден сейир белги тюшюрюб, аланы анга боюнлары бюгюлюб, ала бойсунуб
къалырлай да эталырбыз.

5.

Рахман
Аллахдан алагъа не тюрлю джангы эсгерме келсе да, ала анга арт бурмай
къоймадыла.

6.

(Была да –
меккячыла – бу Къуранны) ётюрюкге чыгъардыла, ол ала хыликке эте тургъан
затларыны хапары, узаймай келир алагъа (ахырлары таб болмаз).

7.

Сора ала
джернидамы кёрмейдиле? Биз аны юсюнде ненча тюрлю затланы битдиребиз.

8.

Ма ол затда
да ийман салыргъа сейирлик барды, алай а аланы кёбюсю (анга ойлашыб) муъмин
болалмадыла.

9.

Ишексиз,
Раббинги уа кючю уллуду, рахматлыды.

10.

(Эсге ал
Мухаммад), Раббинг Муссагъа: “Сен бир зулмучу къауумгъа бар,

11.

Фыргъауунну
къауумуна. Ала Аллахдан къоркъмазламы сора?” – деб, таууш этгенин.

12.

Ол да
(Мусса): “Эй, Раббим! Ишексиз, ала мени ётюрюкчюге санарла деб, къоркъама,

13.

джюрегим
къысар, тилим да артына кетер деб. Элесе меннге нёгерге Харунну да бер.

14.

Аланы меннге
дертлери да барды, ала мени ёлтюрюрле деб да къоркъама”, – деди.

15.

Аллах анга:
“Огъай, алай болмаз, Мени аятларымы алыб экигиз да барыгъыз. Биз сизни бла
биргебиз, (аланы) сизге айтханларын эшитиб турлукъбуз (болушурукъбуз).

16.

Экинг да
Фыргъаууннга барыб: “Биз, ишексиз, гъаламланы Иеси Аллахдан келечибиз,

17.

Бану
Исраиллени бизни бла джибер деб айтыгъыз” деген эди.

18.

Фыргъауун да
анга: “Сабий заманынгда биз сени юйюбюзде ёсдюрмедикми, ёмюрюнгю талай джылларын
бизде ашырмадынгмы сора?

19.

Ол этген
ишинги да этген эдинг да (адамыбызны ёлтюрген эдинг), къалай бюсюреусюз адамса
сен”, – деди.

20.

Мусса анга:
“Мен ол ишни джангылыб этген эдим.

21.

Сизден
къоркъгъанымда уа къачхан эдим. Алай а (энди) Раббим акъылманлыкъ бериб, мени
келечиледен да этди.

22.

Сен Бану
Исраиллени къул этиб тургъанлай, менден бюсюреумю излейсе (ол игиликмиди сора)?”
– деди.

23.

Фыргъауун да
анга: “Гъаламланы Иеси дегенинг а ол кимди?” – деб сорду.

24.

Мусса анга:
“Ол а кёклени, джерни, аланы араларында болгъан затны да Иесиди. Сиз анга
ажымсыз болсагъыз”, – деди.

25.

Сора ол ары
бурулуб тёгерегиндегилеге : “Эшитдигизми муну?” – деди.

26.

Мусса да
алагъа: “Ол а сизни да Раббигиз, буруннгу ата-бабагъызны да Раббисиди”, – деди.

27.

Фыргъауун да
алагъа: “Ишексиз, бу сизге джиберилген келечигиз, ол шашхынлыды”, – деди.

28.

Мусса да
алагъа: “Ол кюнчыгъышны да, кюнбатышны да, аланы араларында болгъан затны да
Иесиди, акъылыгъыз бла бир ойлашалсагъыз”, – деди.

29.

Фыргъауун да
анга: “Менден башха кесинге аллах тутсанг, мен сени тутмакъчыладан этмей
къоймам”, – деди.

30.

Мусса да:
“(Тюзлюгюме) мен сеннге ачыкъ далил келтирген эсем а?” – деди.

31.

Фыргъауун
да: “Тюз айта эсенг, келтир бери аны, (ол не зат эсе да бир кёреийк)”, – деди.

32.

Сора Мусса
таягъын джерге атханында, ол ачыкъ уллу джылан болуб къалды.

33.

Ачыкъ халкъ
къараб тургъанлай къолун ачханында, ол да чыммакъ акъ болду.

34.

Фыргъауун
тёгерегинде бий къауумуна: “Ишексиз, бу бек уста хыйнычыды.

35.

Ол хыйнысы
бла джеригизден чыгъарыб, сизни алыб кетерге излейди, мынга не оноу?” – деди.

36.

Ала да:
“Анга да, къарнашына да бир кесек мурукку этдир да шахарлагъа адамланы джибер.

37.

Ала сеннге,
уста хыйнычы болуб джукъ къоймай, джыйыб келсинле”, – дедиле.

38.

Сора белгили
(болджал) кюнню кёзюуюне хыйнычыла джыйылдыла.

39.

Сора
адамлагъа: “Барынг да джыйылдыгъызмы, (хазырмысыз)?” – деб, сорулду.

40.

Ансы ала
(Мусса бла Харун) хорлаб къоюб, биз алагъа кёчюб (аланы динлерине кириб),
хыйнычыланы ызларындан барыргъа керек болуб къалмасын”, – дедиле.

41.

Хыйнычыла
келгенлеринде, Фыргъаууннга: “Биз хорласакъ аны ючюн бизге джал бармыды?” –
дедиле.

42.

Ол да
алагъа: “Хоу, ол заманда, ишексиз, сиз меннге эм джууукъладан болурсуз”, – деди.

43.

Мусса
алагъа: “Ол атарыкъ затларыгъызны атыгъыз”, – деди.

44.

Ала да (ары
дери хазырлаб тургъан) аркъанларын, таякъларын атыб: “Ишексиз, Фыргъауунну
уллулугъу ючюн, биз хорламай къоймазбыз”, – дедиле.

45.

Мусса да
таягъын атханында, ол аланы алдауукъларын ашаб, джутуб къойду.

46.

Ол хыйнычыла
(аны кёргенлеринде), седждеге джыгъылыб:

47.

“Биз
гъаламланы Иеси (Аллахха) ийнандыкъ,

48.

Мусса бла
Харунну Раббийлери (Аллахха)”, – дедиле.

49.

Фыргъауун да
алагъа (ачыуланыб): “Тохта, сора мен сизге эркинлик бермегенлейми ийман
салдыгъыз? Бир, ишексиз, ол сизге хыйныны юретген тамадагъызды. Узаймай билирсиз
(мени сизге не этерими). Мен сизни барынгы да къолларыгъызны, аякъларыгъызны да
чалышдырыб (онг къол бла сол аякъны) кесдирирме, барынгы да кердирирме”, – деди.

50.

Ала да
Фыргъаууннга: “Къайгъырмаз! Ишексиз, не болса да биз Иебизни аллына барлыкъбыз,
(ёлюмден къоркъмайбыз).

51.

Биз Раббибиз
бизни джангылыч ишлерибизни кечерине термилебиз, (арагъызда) биринчи ийман
салгъанладан болургъа да излейбиз”, – дедиле.

52.

(Сора
ахырында), Биз Муссагъа уахью этиб: “Мени къулларымы да ал да кече бла джолгъа
чыкъ, Фыргъауун а, аскери бла сизни ызыгъыздан сюрлюкдю”, – деб, билдирген эдик.

53.

Фыргъауун да
шахарлагъа адамла джибериб, аскерле джыйыб,

54.

алагъа:
“Ишексиз, была (Муссаны къаууму) бир кесекчикди.

55.

Алай болса
да, кертиси, ала бизни ачыуландырдыла.

56.

Ишексиз,
барыбыз да сакъ болургъа керекбиз”, – деди.

57.

Алай бла Биз
аланы кёгет бачхаларындан, къара сууларындан,

58.

байлыкъларындан, сыйлы орунларындан чыгъаргъан эдик.

59.

Да ма алай,
Биз аланы орунларына уа, Бану Исраиллени ие этген эдик.

60.

Кюн чыгъа,
Фыргъауунну аскери аланы ызларындан айланнган эди.

61.

Ала аланы
ызларындан джетиб, эки къаууму бир-бирине туура болгъанларында, Муссаны
нёгерлери (къоркъуб): “Ишексиз, ала бизни джетдиле, тутулдукъ”, – дедиле.

62.

Мусса да:
“Огъай, алай болмаз! Ишексиз, мени Раббим биргемеди, Ол мени джолгъа тюзетир”, –
деди.

63.

Биз
Муссагъа: “Таягъынг бла тенгизни ур”, – деб, уахью этдик. Ол да (12 джеринден
ургъан эди). Тенгиз 12 джарылыб, хар бири да (эки джаны) мийик таулача, джолла
болгъан эдиле.

64.

Сора Биз
Фыргъауунну къауумун аланы ызларындан айландырыб, алагъа джууукълашдыргъан эдик.

65.

Муссаны да,
нёгерлерин да, барын да къутхаргъан эдик.

66.

Ол бирлени
уа тенгизге батдыргъан эдик.

67.

Ишексиз, ол
ишде да ойлашыргъа сейир зат бар эди, алай болса да, аланы кёбюсю ийманнга
келмедиле.

68.

Ишексиз,
Раббинги уа хар неге да кючю уллуду, рахматлыды.

69.

(Мухаммад),
сен алагъа Ибрахимни хапарын да окъу.

70.

Ол атасына
да, къауумуна да: “Сиз не затха къуллукъ этесиз?” – деб, соргъанын.

71.

Ала да: “Биз
идоллагъа къуллукъ этебиз, тохтаусуз алагъа табынабыз”, – дедиле.

72.

Ол да
алагъа: “Сиз дууа-тилек этсегиз, ала эшитемидиле да сора?

73.

Неда ала
сизге не хайыр, не заран эталамыдыла?” – деди.

74.

Ала да
джууабха: “Огъай, биз аталарыбызны алай къуллукъ эте табханбыз, (аладан кёрюб
этебиз)”, – дедиле.

75.

Ибрахим да
алагъа: “Бир сагъыш этгенмисиз (не затха къуллукъ этгенигизге),

76.

сиз да,
буруннгу аталарыгъыз да?

77.

Ишексиз, ала
(идолла) мени джауумдула, къуру Гъаламланы Раббиси болмаса,

78.

мени
джаратыб тюз джолгъа да салгъан,

79.

меннге
ашарыкъ, ичерик да берген,

80.

аурусам сау
да этген,

81.

мени
ёлтюрлюк да, сау этерик да,

82.

къыямат кюн
гюнахларымы кечерине термилгеним да – Олду.

83.

Я, Рабби!
Меннге акъылманлыкъны саугъа эт, ашхы къулларынга да къош.

84.

Артда келген
къауумланы араларында да айтылырлай (унутулмазлай), тилими да тюз сёлешген тил
эт.

85.

Зауукъланнган сыйлы джаннетге ие болгъанла бла Сен эт.

86.

Атамы да кеч
(тюзет). Ишексиз, ол да аджашыбды,

87.

адамла
тирилген кюн (аны ючюн) мени мыдах этме, (атам да кяфырла бла болуб къалыб),

88.

не байлыкъ,
не балала хайыр бермеген кюн,

89.

Аллахны
аллына, къуру ашхы (таза) джюрек бла келген болмаса”, – деди.

90.

Джаннет да
Аллахдан къоркъгъанлагъа джууукъ келген кюн,

91.

джаханим да
терс адамлагъа туура болгъан кюн.

92.

Алагъа: “Ол
сиз къуллукъ этиб кюрешген затла къайдадыла энди,

93.

Аллахны
къоюб? Бюгюн ала сизге болушурламы, огъесе, кеслерине болушлукъму керекди?” –
деб, айтылгъан кюн,

94.

ала да,
терсейген къауум да бауурлары бла джаханимге атылгъан кюн,

95.

Иблисни
аскери да, бары да бирге.

96.

Ала анда
бири – бири бла даулаша:

97.

“Аллах бла
ант этебиз, биз тамам аджашхан кёреме,

98.

сизни
(идолланы) гъаламланы Иеси Аллахха тенг этиб.

99.

Бизни уа, ол
чекден чыкъгъан пасыкъ къауум аджашдырды кёреме.

100.

(Бюгюн а)
бизге бир джакъчы джокъ,

101.

неда бир
джан аурутхан тенг джокъ.

102.

Энди бир
кере ызыбызгъа къайытыр мадар болса эди, биз ажымсыз, ийман келтиргенледен болур
эдик”, – дерле.

103.

Ишексиз, ма
аланы барында да ойлашыргъа оюм бар эди. Алай болса да, аланы кёбюсю муъмин
болалмады.

104.

Ишексиз,
Раббинги уа кючю уллуду, рахматлыды.

105.

Нухну
къаууму да, (баргъан) келечилени ётюрюк этген эди.

106.

Къарнашлары
(Нух) алагъа: “Аллахдан къоркъмаймысыз сора?

107.

Мен сизге
Аллахдан келген ышангылы келечиме,

108.

Аллахдан
къоркъугъуз, меннге да бойсунугъуз,

109.

(келечилигим
ючюн) мен сизден хакъ излемейме, хакъымы къуру гъаламаланы Иеси Аллахдан
излейме.

110.

Аллахдан
къоркъугъуз, меннге бой салыгъыз”, – деген заманда:

111.

“Биз сеннге
къалай бой салырбыз, сени ызынгдан къуру сыйсыз къауум (къулла, джарлыла) барады
сора”, – дедиле ала.

112.

Нух да
алагъа: “Аланы ишлерини оноуу меннге джетмейди, аны юсюнден мени билимим
джокъду.

113.

Аланы
сюдлерин этерик, ишлерин сюзерик къуру Раббимди, сиз аны ангыласагъыз.

114.

Мен а ийман
салгъанланы къыстарыкъ тюлме.

115.

Мен къуру
ачыкъ сакълыкъгъа чакъырыучума”, – деди.

116.

Ала да анга:
“Эй, Нух! Тохтамасанг, сен ташла бла тюйюллюксе”, – дедиле.

117.

Нух да: “Эй,
Раббим! Къауумум мени ётюрюкчюге санайды,

118.

бизни
арабызда сен бир тюз сюд эт мени да, муъминлени да бир къутхар”, – деб, тиледи.

119.

Биз аны да,
нёгерлерин да (хар зат джюкленнген) толу кемеде къутхаргъан эдик.

120.

Къалгъанланы
уа, Биз артда суугъа батдыргъан эдик.

121.

Ишексиз, ма
ол ишде да ойлашыргъа сейир зат бар эди, алай болгъанлыкъгъа, аланы кёбюсю
муъмин болалмады.

122.

Ишексиз,
Раббинги уа кючю керти уллуду, Ол рахматлыды.

123.

Адны къаууму
да, алагъа баргъан келечини джалгъанчыгъа санагъан эдиле.

124.

Къарнашлары
Худ алагъа: “Аллахдан къоркъмаймысыз сора?

125.

Ишексиз, мен
сизге Аллах джанындан ышаннгылы келечиме.

126.

Аллахдан
къоркъугъуз, меннге да бой салыгъыз.

127.

Мен аны ючюн
сизден бир тюрлю бир джал излемейме, къуру гъаламланы Иеси Аллахдан болмаса.

128.

Ол бош
затлагъа алданыб, дуппур – дуппурда, ол тюрлю затланымы (идолланы) ишлейсиз,

129.

ёмюрге
къаллыкълача, (джангур суу алыр ючюн) уллу сауутла да (ишлейсиз),

130.

бир –
биринги урсагъыз а сора ёхтем, аямаймы урасыз?

131.

Аллахдан
къоркъугъуз, меннге да бойсунугъуз.

132.

Сиз кесигиз
да биле тургъан, сизге хар нени бериб болушуб тургъандан, къоркъугъуз.

133.

Ол сизге
малла да, балала да бериб болушады,

134.

кёгет
бачхала да, акъгъан суула да.

135.

Ишексиз, мен
сизге уллу (къыямат) кюнню азабындан къоркъама”, – деди.

136.

Ала да: “Сен
ауаз айтсанг да, ауаз айтмасанг да бизге башхасы джокъду.

137.

Ала бары да
къуру буруннгуланы (алдауукъ) къылыкъларыдыла,

138.

биз
(ахыратда) азабланныкъ тюлбюз (анга ийнанмайбыз)”, – дедиле.

139.

Ала аны
ётюрюкчюге санагъан эдиле. Биз да аланы халек этген эдик. Ишексиз, бу ишде да
ойлашыргъа сейир зат бар эди, алай болгъанлыкъгъа, аланы кёбюсю муъмин
болалмады.

140.

Ишексиз,
сени Раббинг – кючю уллу, рахматлы Аллахды.

141.

Семудчула да
алагъа баргъан келечилени джалгъанчылагъа санагъан эдиле.

142.

Къарнашлары
Салих алагъа: “Сиз Аллахдан къоркъмазмысыз сора?

143.

Ишексиз, мен
сизге (Аллахдан) ышаннгылы келечиме.

144.

Аллахдан
къоркъугъуз, меннге да бойсунугъуз.

145.

Мен аны ючюн
сизден бир тюрлю бир джал излемейме, къуру гъаламланы Иеси Аллахдан болмаса.

146.

Къалай
кёлюгюзге келеди, сиз мында (былай тургъаныгъызча) ышаннгылы къалыб кетербиз
деймисиз,

147.

кёгет
тереклени, бу баргъан сууланы арасында,

148.

сабанланы,
джумушакъ кёгетли пальма тереклени ичинде,

149.

тауланы
кесиб, джарашдырыб (омакъ) юйле да ишлей, (алай ёмюрге туруб турурбуз деб,
акъылмы этесиз)?

150.

(Ол
себебден), Аллахдан къоркъугъуз, меннге да бой салыгъыз!

151.

Зырафына
ишлеген къауумгъа бойсунмагъыз,

152.

джер юсюнде
бир ашхылыкъ этмей, къуру бузукълукъну джайгъан къауумгъа”, – деди.

153.

Ала да анга:
“Ишексиз, сен къуру хыйны къатышдырыб тургъан адамса.

154.

Сен да къуру
бизни кибик бир адамса, керти айта эсенг бир сейир зат кёгюзт бизге”, – дедиле.

155.

Салих
алагъа: “Ма сизге бу тюе (сейирге). (Бу къара суудан) бир кюн ол ичсин, бир кюн
да сиз ичигиз, кюнлеригиз белгили болсун.

156.

Анга
зараныгъызны тийирмегиз, алайсыз, сизни уллу кюнню азабы тутар”, – деди.

157.

Алай болса
да, ала аны бут сингирлерин кесген эдиле. Артда уа ала сокъураннган къауумдан
болгъан эдиле.

158.

Аланы
къыйынлыкъ тутхан эди. Ма ол затда да сейир белги бар эди, алай болгъанлыкъгъа
аланы кёбюсю муъмин болалмады.

159.

Ишексиз,
Раббинги уа кючю уллуду, Ол рахматлыды.

160.

Лутну
къаууму да (алагъа баргъан) келечилени ётюрюкчюлеге санагъан эдиле.

161.

Къарнашлары
Лут алагъа: “Сиз Аллахдан къоркъмаймысыз сора?

162.

Мен сизге
(Аллахдан) ышангылы келечиме,

163.

Аллахдан
къоркъугъуз, меннге да бой салыгъыз.

164.

Мен аны ючюн
сизден бир хакъ излемейме, мени хакъым къуру гъаламланы Иеси Аллахданды.

165.

Джер юсюнде
(зийна этерге) эркишилегеми барасыз,

166.

Раббигиз
сизге деб, джаратхан юй бийчелеригизни къоюб? Алай а сиз чекден чыкъгъан
къауумсуз”, – деб, айтхан заманда,

167.

ала да анга:
“Эй, Лут! Тохтамасанг сен элден къысталмай къалмазса”, – дедиле.

168.

Лут да
алагъа: “Мен сизни эрши ишигизге джийиргенеме.

169.

Я, Рабби!
Мени да, ахлуму да, аланы хылымылы ишлеринден бир къутхар”, – деб, тиледи.

170.

Сора биз аны
да, ахлусун да, барын да къутхаргъан эдик,

171.

джангыз,
къуруб кетгенле бла къалгъан аны къарт къатыны болмаса.

172.

Къалгъанланы
уа тюб этген эдик.

173.

Биз алагъа
(таш) джауум джаудургъан эдик. Эсгертгенни сан этмегенлеге уа къалай аман джауум
келди!

174.

Ишексиз, ма
бу ишде да (ойлашыргъа) сейирлик бар эди, алай болгъанлыкъгъа аланы кёбюсю
ойлашыб муъмин болмады.

175.

Ишексиз,
Раббинги кючю уллуду, Ол рахматлыды.

176.

“Ал-айка”,
деген джерни халкъы да, алагъа баргъан келечилени ётюрюкге санагъан эди.

177.

Къарнашлары
Шогъайыб алагъа: “Аллахдан къоркъмаймысыз сора?

178.

Ишексиз, мен
сизге (Аллахдан) ышаннгылы келечиме.

179.

Аллахдан
къоркъугъуз, меннге да бой салыгъыз.

180.

Мен аны ючюн
сизден бир джал тилемейме, мени хакъым, къуру гъаламланы Иеси Аллахдан болур.

181.

(Ёлчелеген
заманда) ёлчени толтуругъуз, кем этиучюледен болмагъыз.

182.

Чекгенде да
алдауукъсуз, тюз базман бла чегигиз.

183.

Адамлагъа
джукъларын кем этмегиз, джер юсюнде бузукълукъну джаймагъыз.

184.

Сизни да,
буруннгу кёб халкъланы да джаратхан Аллахдан къоркъугъуз”, – деген заманда,

185.

ала анга:
“Сен къуру хыйны бла къатышыб тургъан адамса.

186.

Сени да
бизден башханг джокъду, биз сени къуру алдауукъчугъа санайбыз.

187.

Керти айта
эсенг, бизге кёкню бир кесегин тюшюрчю”, – дедиле.

188.

Шогъайыб да:
“Мени (джаратхан) Ием сизни этген ишлеригизни толу билибди”, – деди.

189.

Ала аны
джалгъанчыгъа санагъан эдиле, сора аланы къара кюнню азабы тутхан эди. Ишексиз,
ол а уллу кюнню азабы эди алагъа.

190.

Ишексиз, ма
бу ишде да ойлашыргъа сейир зат бар эди, алай болгъанлыкъгъа аланы кёбюсю
(тюшюнюб) ийманнга келмеди.

191.

Раббинги уа
кючю уллуду, Ол рахматлыды.

192.

Ишексиз, ол
(Къуран) керти гъаламланы Иеси Аллахдан эндирилди,

193.

аны алыб
тюшген а ышаннгылы джанды (Джабраил),

194.

(Мухаммад),
аны сени джюрегинге салгъан, аны бла сен халкъны, Аллахны азабындан къоркъутур
ючюн,

195.

ачыкъ арабны
тилинде.

196.

Ишексиз, ол
а (Къуранны келлик хапары) буруннгуланы китабларында джазылыбды.

197.

Бану
Исраиллени алимлери (Тауратда кёрюб) билиб, айта тургъанлары алагъа (меккачыла)
ойлашыргъа сейир тюлмюдю сора?

198.

Бу Къуранны
биз арабдан башха тилде эндирген болсакъ да,

199.

ол (келечи)
аны алагъа окъуса да, ала анга ийнанмаз эдиле. (Арабдан келген келечиге уллу
кёллюлюк этгенлери кибик, башхагъа да этер эдиле деген магъанады).

200.

Биз
чекден чыкъгъан адамланы джюреклерине, ма алай (къаршчылыкъ) салабыз.

201.

Ала,
алагъа бир уллу къыйынлыкъ келгинчинге дери, анга (Къураннга) ийнанмазла.

202.

Ол а
ала джукъ билмей тургъанлай келиб, ала аны сезалмай къалырла.

203.

Сора
ала: “Бизни бир кесек болджалгъа артха къояр мадар джокъмуду?” – дерле.

204.

Сора
ала (меккачыла) Бизни азабыбызны ашыкъдыргъанмы этедиле? (Ала Расулгъа: “Ол сен
айтхан къыйынлыкъ къачан келликди? Келтир бери сора” – деб, дау салгъандыла).

205.

(Мухаммад), къалай дейсе, Биз алагъа талай джылланы зауукълукъланы бериб туруб
(дуния джашауларын таб этиб),

206.

артда уа (Аллахдан) алагъа сёз берилиб тургъан (азаб) келсе,

207.

ол
ала зауукъланыб тургъан (байлыкъ) аланы азабдан къутхарырмы сора?

208.

Биринчи айтыб къоркъутуучу иймей, Биз бир элни да халек этмедик,

209.

Биринчи эсгертмей, Биз артыкълыкъ этиучюледен тюлбюз.

210.

Бу
Къуранны шайтанла алыб тюшмедиле, (мушрикле бу Къуранны Мухаммдха шайтанла
шыбырдайдыла дегендиле),

211.

ол
иш алагъа тыйыншлы да, аланы къолларындан келлик иш да тюлдю,

212.

ары
(кёкге) чыгъыб тынгыларгъа, аланы джоллары кесилибди, (эркинликлери джокъду)

213.

(Мухаммад), Аллах бла тенгликге башха аллах чакъырма. Ол заманда сен азаблыла
бла болурса

214.

Тукъумунгу, джууукъларынгы ауаз айтыб сакълыкгъа чакъыр.

215.

Сени
ызынгдан баргъан муъминлеге да рахмат къанатынгы джай.

216.

Сеннге тынгыламагъанлагъа уа: “Мен сизден кенгме”, – де да къой.

217.

Кючю
уллу, рахматлы Аллахха таяныб тохта,

218.

сени
кёрюб тургъан; намазгъа сюйелгенинги да,

219.

намазчыла бла бирге ийилиб баш ургъанынгы да.

220.

Ишексиз, Ол нени да эшитеди, биледи.

221.

Мен
сизге шайтанла кимлеге тюшгенлерини хапарын айтайыммы?

222.

Хар
бир ётюрюкчюге, гюнахлыгъа тюшедиле.

223.

Ала
алагъа (шайтанлагъа) къулакъ саладыла. Аланы кёбюсю ётюрюкчюледиле. (Бу аят
джырчыланы юсюнден тюшгенди, ала къум тюзледе джайылыб, джер – джерде
файгъамбарны сёгюб, хыликке этиб джырлагъандыла).

224.

Джырчыланы айтсакъ, аланы ызларындан а терсейгенле барадыла.

225.

Джер
джерде тюзледе (джайылыб) аланы оюмсуз ишлерин кёрмеймисе сора?

226.

Ала
кеслери этмеген затланы (ётюрюклени) айтыб джаядыла,

227.

къуру ийман да салыб, ашхы ишле да этиб, Аллахны да кёб эсгериб, (Аллахдан,
динден) зорлукъгъа да болушлукъ табханладан тышында. Ол залим къауум а артда
билирле, къаллай оруннга тюшерлерин.