16. Нахл – Бал чибинле

1.

(Меккячы
мушрикле), сиз ашыкъдырмай туругъуз, Аллахны буйругъу келмей къалмаз. Аллах а ол
сиз Анга тутхан тенгледен Мийикди, Тазады.

2.

Ол (Аллах)
кесини буйругъу бла, китаб бериб: “Менден башха Аллах болмагъанын айтыб
сакълыкъгъа чакъырыгъыз, (адамла) Менден къоркъсунла”, – деб, мёлеклени
къулларындан кимге сюйсе анга джибереди.

3.

Ол хакъ бла
кёклени, джерни джаратды. Гяуурла Анга тенг этген затладан а, Ол Мийикди.

4.

Адамны да,
Ол бир тамчы суу кесекден джаратды. Сора ол (уллу болса) уа бери айланыб
(Аллахны юсюнден) даулашыргъа джарашады.

5.

Хайуанланы
айтсакъ, аланы джаратхан да – Олду. Алада сизге джылыу да (кийимле, тонла,
кюйюзле кибик), башха тюрлю хайырла да барды. Аланы бир къауумундан ашау, ичиу
этесиз, (этлери, сютлери).

6.

Ала ингирде
(стауатха) къайытхан заманда да, (отларгъа) къысталгъан сагъатда да, алада сизге
ариулукъ барды (сюйюнюб къууанасыз).

7.

Сиз
къыйналыб элтирик джюклеригизни да, ала кёлтюрюб узакъ джерлеге элтедиле.
Ишексиз, Аллах сизге Джумушакъды, Рахматлыды (ангыласагъыз). (Ол затла бары,
Уллу Аллахны рахматыды)

8.

Ол сизге
атны, къадырны, эшекни минерге да, ариулукъгъа да деб джаратды. Аллах сиз
билмеген затланы да джаратырыкъды (минерге). (Бусагъатда чыкъгъан мешнала,
поездле, самолётла кибик).

9.

Аллахны
мураты, адамла тюз джолгъа тюзелселеди. Алай а алада (джоллада) терсейтген
джолла да бардыла. Ол сюйсе, барын да тюзетиб къоялыр эди. (Алай а Ол акъыл
бергени себебли, адамны кеси акъылына къоюб сынайды).

10.

Ол аллай
Аллахды – сизге кёкден; сиз андан ичген да этген, анда малларыгъыз да кютюлген
аны бла джайлыкъла да битген джауумну эндирген.

11.

Аны бла
Аллах сизге сабанла, зейтун, финик, джюзюм, дагъыда тюрлю – тюрлю терекле
битдирген. Ишексиз, сагъыш этиб ойлаша билгеннге алада сейирлик барды (ийман
салыргъа).

12.

Ол – сизге
кечени, кюндюзню да, кюнню, айны да ишлетген, джулдузла да Аны буйругъу бла
ишлеб тургъан. Ишексиз, ма ол затлада да сейирликле бардыла, акъылы бла сагъыш
эталгъан къауумгъа.

13.

Дагъыда,
ишексиз, эсгералгъан къауумгъа, Ол сизге джерден чыгъаргъан тюрлю – тюрлю
сыфатлы битимледе да барды, ойлашыргъа сейир затла.

14.

Ол аллай
Аллахды: бой салдырыб, тенгизлени сизге ишлетиб тургъан, сиз андан ашагъан таза
этни да кийиб, джасаннган омакъ затланы да чыгъарыб хайырланыр ючюн. Сен
кемелени анда къалай джырыб айланнганларын кёресе да, анда Аллахны
чомартлыгъындан (байлыгъындан) хайырланыр ючюн! Сиз бу затланы бергеннге бир
шукур этер эсегиз а.

15.

Дагъыда джер
сизни чайкъамаз ючюн, аны юсюнде мийик тауланы да орнатды, (тауланы тамырлары
джерге терен кириб, джерни чайкъалтмай тутуб турадыла, джер юсюнде тауланы
магъаналары олду. Ол заманда огъуна Уллу Аллах аны айтыб, ачыкълаб къойгъанды),
суула да бардырды, сиз (джер юсюнде) керекли джеригизге тюзелиб барыр ючюн,
джолла да салды,

16.

башха (кёб)
тюрлю белгиле да (этди). Джулдузла бла да, ала тюзелиб, джолну табадыла.

17.

(Ма быланы
барын да Аллах джаратды), сора Джаратхан бла джаратмагъан бирчамыды да, (идолла
аллах болалырламы)? Сиз сагъыш этиб бир эсгералмаймысыз сора?

18.

Сиз Аллахны
ашхылыкъларын санасагъыз, санын табмазсыз. Ишексиз, Аллах бек Кечиучюдю,
рахматлыды.

19.

Аллах сиз
джашырыргъа кюрешгенни да, сиз ачыкъ этгенни да толу билибди.

20.

Ол ала
Аллахдан ёзге табыннган затлары, ала бир затны да джаратмагъандыла, ала кеслери
джаратылгъан затладыла.

21.

Ала саула
тюлдюле, ёлюкледиле, къачан тирилликлерин да билмейдиле.

22.

Сизни
(барынгы да) Аллахыгъыз Бир Аллахды. Ол ахыратха ийнанмагъан къауумну джюреклери
уа, (Бир Аллах сагъынылса) сюймейди, ала уллу кёллюледиле.

23.

Сёзсюз, ала
джашыргъан затланы да, ала ачыкълагъан затланы да Аллах билибди. Ишексиз, Аллах
а уллу кёллюлени сюймейди.

24.

Сора алагъа:
“Ол Раббигиз сизге тюшюрген не затды”, – деб, сорулса: “Буруннгуланы
таурухларыды”, – деб джууаб бередиле.

25.

Ала къыямат
кюн кеслерини джюклерин да, аны юсюне да, билимсизлик себебли, ол ала
аджашдыргъанланы джюклеринден да къошуб, кёлтюрюрле. Нечик аман джюкдю ол, ала
кёлтюрген!

26.

Былагъа дери
да бурун бир къауумла кёб хыйлала этген эдиле, алай а Аллах (аланы кёкге
джетерге деб ишлеген къалаларыны) чардакъларын башы тюбюне айландырыб, оюб
тюшюрген эди. Эслерине да келмеген джерден, алагъа къыйынлыкъ келген эди.

27.

Сора алагъа
къыямат кюн Аллах сыйсызлыкъ джетдире: “Къайдадыла бюгюн ол аланы хакъында
(муъминле бла) даулашыб Меннге тенг этген затларыгъыз?”, – деб сорур. (Аллахдан)
билим берилгенле да: “Энди ма бюгюн кяфыр къауумгъа сыйсызлыкъ, аман къыйынлыкъ
келди,

28.

кеслерине
зулму этгенлеге. Мёлекле аланы джанларын алгъан заманда, ала (Бир Аллахха)
бойсунуб: “Биз аманлыкъ этерге излемедик”, – дерле. Ала да: “Да хоу, ишексиз,
Аллах билиб тургъанды сизни этген ишлеригизни.

29.

Энди уа
джаханим эшикледен киригиз ёмюрге, къалай аманды уллу кёллюлени орунлары”, –
деб, джууаб берирле.

30.

Аллахдан
къоркъгъанлагъа да: “Ол Раббигиз тюшюрген не затды?” – деб сорулса, ала да:
“Ашхы зат”, – дейдиле. Бу дунияда ашхылыкъла этгенлеге, анда да – ашхылыкъ.
(Дуниядан эсе уа) ахырат арбаз керти хайырлыды. Аллахдан къоркъгъанланы
арбазлары, къаллай ашхыды,

31.

тюбю бла
суула баргъан Аднан джаннетле. Алагъа анда не сюйселе да берилир. Такъуалылагъа,
Аллах ма алай джал берир.

32.

Аланы
джанларын да мёлекле джумушакъ ала: “Этген къуллукъларыгъыз ючюн, бюгюн сизге
тынчлыкъ, киригиз, энди джаннетге”, – дерле.

33.

Энди была
(меккячыла) къыйынлыкъ келтириучю мёлекленими, огъесе Раббингден бир буйрукъну
келиринми сакълайдыла сора? Алагъа дериле да, алай алача этген эдиле. Алагъа
Аллах артыкълыкъ этмеген эди, алай а ала кеслерине артыкълыкъ эте болгъан эдиле.

34.

Сора терс
ишлери ючюн алагъа къыйынлыкъ келген эди. Ала ол хыликке этиб тургъан затларыны
тыйыншлы хакъын да табхан эдиле.

35.

Мушрик
къауум: “Аллах тыйыншлы кёрмесе не биз, не бизни аталарыбыз Аны (Аллахны) къоюб,
башха бир затха да къуллукъ этмез эдик, ансыз биз джукъну харам да этмез эдик”,
– дейдиле. Алагъа дери бурунгу ассыла да алай этген эдиле. Келечилени юслеринде
уа, ачыкъ аманатны джетишдиргенден башха, борчлары болгъанмыды да сора?

36.

Биз а ненча
келечи ийген эсек да, хар къауумгъа баргъан келечи: “Бир Аллахха къуллукъ
этигиз, шайтаннга къуллукъ этиуден кенг болугъуз”, – дегендиле къуру. Сора
аладан Аллах тюзетгенле да чыкъгъандыла, аджашыугъа тыйыншлыла да болгъандыла.
Джер юсюнде айланыгъыз да къарагъыз, келечилени ётюрюкге санагъанланы артлары
къалай болгъанларына.

37.

(Мухаммад),
сен аланы тюзелирлерине не бек термилсенг да, ишексиз, Аллах терсейтгенин тюз
джолгъа тюзетелмез. Алагъа бир болушлукъ да табылмаз.

38.

Ала: “Аллах
ёлгенлени чыртда сау этерик тюлдю”, – деб, Аллах бла къаты тукъум ант этедиле.
Огъай, алагъа берилген сёз – хакъды, алай а адамланы кёбюсю аны ангыламайды.

39.

(Ол аланы
сау этер), ала тартыш болуб даулашыб тургъан затны ачыкълар ючюн, ол гяуур
къауум да, ала алдауукъчула болгъанларын билир ючюн.

40.

Ишексиз, Биз
бир ишни этерге мурат этсек, анга къуру: “Бол”, – дейбиз, сора ол да болады.

41.

Аллахны
разылыгъы ючюн (Меккадан Мединагъа) кёчгенлеге, ала артыкълыкъла кёргенден сора,
Биз алагъа дунияда ашхылыкъла берирбиз. Ахыратда уа аланы джаллары бек уллуду,
билселе.

42.

Ала кёб
къыйынлыкъгъа тёзгендиле, Раббийлерине таяныб бегиб тохтагъандыла.

43.

Мухаммад),
сеннге дери да Биз уахъю этиб келечиге, къуру эркишилени ийгенбиз. Аны билмей
болсагъыз, китаб келген къауумгъа соругъуз,

44.

ол Биз хар
нени ачыкълаучу китабла да, джазыула да бериб ийгенлеге. (Мухаммад), Биз сеннге
китаб тюшюрдюк, адамлагъа деб тюшюрюлген затны, сен алагъа айтыб баямлар ючюн.
Ала сагъыш этиб бир ойлашыр эселе уа.

45.

(Мухаммад),
ол тюрлю – тюрлю хыйлала этиб кюрешген къауумгъа не бир пелах келмез деб, не
Аллах аланы джерге джутдуруб къоймаз деб, неда ала хапарлары болмагъан джерден
алагъа бир къыйынлыкъ келмез деб, ышанамыдыла ала сора?

46.

Неда ала
джер юсюнде, сансыз, айлана тургъанлай, ала джукъ да эталмагъан, бир къыйынлыкъ
тутмаз деб, базамыдыла кеслерине сора?

47.

Неда аланы,
сансыз, бир къоркъуу келиб тутса, къалай болурла (кёлтюралырламы) сора? Ишексиз,
Раббинг бек Джууашды, Рахматлыды.

48.

Огъесе, ала
Аллах джаратхан затланы кёрмеймидиле, аланы кёлеккелери да Аллахха ийилиб
(бойсунуб) саджде эте, бир онг джанына, бир сол джанына ургъанын?

49.

Аллахха
кёкде мёлекле да, джерде джаныуарла да, джаны болгъан затла, уллу кёллюлюк
этмей, бары да саджде этедиле.

50.

Ала бары да
аланы башларындан къараб тургъан Иелеринден къоркъадыла, алагъа буюрулгъан
буйрукъну да тындырадыла.

51.

Аллах
адамлагъа: “Эки тюрлю аллах тутмагъыз, Аллах деген, къуру Бирди, къуру Менден
къоркъугъуз”, – деб, буюрду.

52.

Кёкледе,
джерде не бар эсе, бары да Аныкъыды, таймаздан хар не да Анга сыйыныбды. Сора
башха аллахданмы къоркъасыз сиз?

53.

Сизге келген
ашхылыкъ бары да, къуру Аллахдан келеди. Сора бир къыйынлыкъ келгени болса уа,
сиз Анга дууа – тилек этиб ынгычхайсыз.

54.

Сора Ол
сизден къыйынлыкъны ачханлай, сизни бир къауумугъуз Раббисине ширк тутады да,

55.

ол Биз
алагъа берген затны басдырыб, кяфыр болуб къалады. Хайырланыгъыз, сиз мында бир
кесек, сора артда билирсиз (тюзюн).

56.

Хапарлары
болмагъан затха (идоллагъа), Биз берген рысхыдан, ала юлюш чыгъарадыла. Мен
Аллах бла ант этеме, ол сиз кеси джаныгъыздан чыгъаргъан затла, ала сизге
сорулмай къалмазла.

57.

Ала Аллахха
къызла да джораладыла (мёлеклени Анга къызла этиб). Аллах ол ишден тазады. Ала
кеслерине уа, кеслери сюйгенни (джашланы) сайладыла. (Араблыла къыз тууса
джаратмай, джаш тууса уа къууаннгандыла).

58.

Сизни
биригизге къыз тууду деб айтылса, аны ичинде джашыра, бети тюрлениб къаралады,

59.

аман хапар
айтылды деб, (уялыб) адамладан бугъунургъа кюрешеди. Сора ол: “Сыйсызлыкъда аны
тутубму турайым, огъесе джергеми басдырайым”, – деб, чайкъалады. Къалай аман
оноу этедиле ала!

60.

Ол ахыратха
ийнанмагъанлагъа, алагъа аман тёре барды. Эм баш тёре уа – Аллахныкъыды. Ол бек
Кючлюдю, акъыл Иесиди.

61.

Аллах
адамлагъа ассылыкълары себебли чамланыб тебресе, джер юсюнде джан къалмаз эди.
Алай а Ол аланы белгили кюннге дери, арт болджалгъа къояды. Сора аланы
болджаллары джетгенден сора, ала аны бир сагъатха да не алгъа, не артха
эталмазла.

62.

Ала
кеслерине эрши кёрген затны Аллахха атадыла. Ала: “Бизники, эм ашхысыды
(джаннет”, – деб, тиллери бла джарашдырыб ётюрюкню айтадыла. Алагъа джаханим от
болуруна да, ала кери урулгъанладан болурларына да сёз джокъду.

63.

Аллах бла
ант этеме, Биз сеннге дери, (Мухаммад), башха халкълагъа да келечиле джибериб
турдукъ. Сора шайтан аланы этген аман ишлерин алагъа ариу кёгюзтюб (этдириб)
турду. Ол бюгюн да аланы тамадаларыды. Алагъа къаты азаб хазырды.

64.

(Мухаммад),
Биз сеннге бу китабны, къуру ол ала тартышыб, даулашыб тургъан затны баямлай,
ийнаннган къауумгъа да тюз джолну кёгюзте, халкъгъа рахмат бола келген болмаса,
ёзге зат ючюн тюшюрмедик.

65.

Аллах а
кёкден джауум джаудургъан, аны бла ёлюб тургъан джерни сау этген ким эсе – Олду.
Ишексиз, ма ол ишде да эшителген къауумгъа сейир зат барды.

66.

Ишексиз,
сизге хайуанлада да тергеу алыргъа оюм барды: аланы къарынларында болгъан
затдан, кири бла къанны арасындан (айырылыб) чыкъгъан затдан сизге татлы таза
сютню ичиргенибизде.

67.

Финик,
джюзюм терекледен тюрлю – тюрлю ичгиле, таза ашарыкъла алгъаныгъызда да.
Ишексиз, акъылы бла сагъыш этген къауумгъа ол затда да оюм барды.

68.

Бал чибиннге
да Аллах: “Таулада (къая тешикледе), терекледе, адамла ишлеген затлада да,
джашар уяла къурагъыз.

69.

Сора хар
тюрлю битимден ашагъыз (джыйыгъыз), Раббигизни тюрлю – тюрлю джолларын арыб,
къыйналыб джюрюгюз (балны кёлтюрюб)”, – деб сингдирди. Сора аланы къарынларында
болгъан затдан, адамлагъа дарманлыгъы болгъан тюрлю – тюрлю бетли таза ичги
(бал) чыгъады. Ишексиз, ол затда да халкъгъа ойлашыргъа сейир зат барды.

70.

Аллах а
сизге джан да салады, джанны да алады. Сизден къартлыкъ джетиб, ары дери
билгенлерин унутуб, серликге къайытханла да бардыла. Ишексиз, Аллах а Билимлиди,
Къудретлиди.

71.

Аллах а
сизни рысхы бла бир – биригизден артыкъ этгенди. Алай а ол рысхылары артыкъ
болгъанла, джалчылары ала бла тенг болуб къалмаз ючюн, алагъа джукъ берирге
излемейдиле. Сора ала берилген ашхылыкъны керими урадыла? (Аланы къуллары
кеслери бла тенг болурун сюймейдиле, Аллахны къулларын а Анга тенг этедиле,
дейди юлгюге Уллу Аллах).

72.

Аллах а Олду
– кесигизден сизге юй бийчеле джаратхан, юй бийчелеригизден да сизге сабийле,
туудукъла да джаратхан, сизге таза рысхы да берген. Энди ала Аллахны ма ол
нигъматларын джашырыб ётюрюклегеми ийнанадыла сора?

73.

Ол Аллахны
къоюб, ала не кёкден джауум джаудуруб, не джерден бир затны битдириб, алагъа
рысхы бералмагъан, неда къолларындан бир джукъ да келмеген затлагъа къуллукъ
этедиле.

74.

Ол себеден,
сиз Аллахха, башха джукъну тенглешдирмегиз. Ишексиз, Аллах биледи, сиз а
билмейсиз.

75.

Аллах
(экеуленни) юлгюге келтиреди: аланы бири къул, къолундан джукъ келмеген, бири да
Биз анга рысхыдан ашхы юлюш бериб (бай этген), ол да ол рысхыдан таша да, туура
да садакъа этиб тургъан адам. Ала экиси да тенгмидиле сора? (Аллах бла Аны
къуллары да аны кибикди). Махтаула барысы да Аллаххады. Алай а адамланы кёбюсю
аны ангыламайды.

76.

Аллах
дагъыда эки адамны юлгюге келтиреди: аланы бири тилсиз, иесине не аз да бир
хайыры джокъ, къуру джюк болгъан болмаса, ол аны къайры ийсе да, бир хайыр
келтирмеген. Сора ол адам бла, кеси тюз джолда болуб, анга да тюзлюкню буюргъан
адам, тенг болалырламы сора? (Кяфыр бла муъминни юлгюсю).

77.

Кёклени,
джерни ташасы да Аллахны къолундады. Къыямат кюнню келлиги уа, не кёз джумгъанча
бир, неда андан да дженгилирек болур. Ишексиз, Аллахны къудрети хар неге да
джетеди.

78.

Аллах кимди
десенг – аналарыгъызны къарнындан сизни билимсиз чыгъарыб сора сизге къулакъ,
кёз, джюрек берген. Сиз аны ангылаб, шукур этер эсегиз а.

79.

Сора ала
кёкде къанатларын кериб, Аллахны буйругъу бла учуб айланнган къанатлыланы
кёрмеймидиле? Аллах тутмай эсе, аланы хауада ким тутады да? Ишексиз, ма бу ишде
да ийнанган къауумгъа сейир зат барды.

80.

Аллах
аллайды – сизге джашаргъа юйле да буюргъан. Хайуанланы терилеринден да сиз юйле
(юртала) къуруб джашаргъа да, кёчерге да, аланы къурургъа да тынч – дженгил
болгъан. Аланы джюнлеринден да, терилеринден да, тюклеринден да юй керегигизни
этген, аланы сизге бир болджалгъа дери хайырланыргъа буюргъан.

81.

Дагъыда
джаратхан затларындан Аллах сизге кёлеккеле да, тау ышыкъла да этди. Иссиликден,
сууукъдан, кирден сакълагъан, айыб джерлеригизни да джабхан, къазауатда да
сакълагъан кийимле да (кюбеле) сизге насыб этди. Ма алай, Ол сизге ашхылыкъларын
толу берди. Сиз ма Ол Аллахха бой салыб тохтар эсегиз а.

82.

(Мухаммад),
ала сенден арт бурсала (къыйналма), сени борчунг, къуру ачыкъ аманатны
джетишдирмекди.

83.

Ала Аллахны
нигъматларын ангылай тургъанлай, сора аны кери урадыла. Аланы кёбюсю гяуурду.

84.

Сора Биз хар
умметден (алагъа къаршчы) шагъатла келтирген кюн, ол гяуур къауумну уа, не
кечмеклик, не хатер тилер эркинликлери болмаз.

85.

Сора ол
ассыла джаханим азабны кёрселе, алагъа не дженгиллик, не арт болджал берилмез.

86.

Сора
мушрикле Аллахха тенг этген затларын кёрселе: “Эй, Раббибиз! Биз Сенден ёзге
джалбарыб тургъан идолларыбыз, ма быладыла”, – дерле. Ала (идолла) да алагъа:
“Огъай, сиз ётюрюк айтасыз”, – дерле.

87.

Мушрикле ол
кюн Аллахха сыйыныб тохтарла. Ол ала кеслери чыгъаргъанлары уа, аджашыб тас
болурла.

88.

Ол кеслери
да гяуур болуб, башхаланы да Аллахны джолундан тыйыб кюрешгенлеге, алагъа уа,
Биз азабларыны юсюне дагъыда азаб къошарбыз, ала бузукъчула болгъанлары ючюн.

89.

Хар умметни
кесинден кесине Биз шагъатла къурагъан кюн, алагъа шагъатха да сени келтирген
кюн, (къалай болур сора)? Биз сеннге хар нени да джарашдырыб баямлагъан, тюз
джол (юретген), муслиманлагъа да сюйюмчю болгъан рахмат китабны тюшюрдюк.

90.

Ишексиз,
Аллах тюзлюк, игилик этерге, джууукълукъну тутаргъа буюрады. Аман, хылымылы
(зийна) ишледен, кери урулгъан затладан, аман акъыл джюрютмекден тыяды. Сиз эсге
алыр ючюн, Аллах ауаз айтды.

91.

Сиз Аллахха
сёз берсегиз, аны толтуругъуз, бегитгенден сора антларыгъызны оймагъыз. Нек
десегиз, сиз Аллахны джюкге бергенсиз. Ишексиз, Аллах сизни этген ишлеригизни
биледи.

92.

Урчугъун
бегитиб джарашдыргъандан сора, аны ийиб къоюб къатышдыргъан къатын кибик
этмегиз. Бир къауумунг бир къауумунгдан башха чыгъар ючюн, ётюрюкге антла
этмегиз. Ишексиз, Аллах антларыгъыз бла да сизни сынагъан этеди. Сора къыямат
кюн, ол сиз тартыш болуб тургъан затларыгъызны, Ол баям этмей къоймаз.

93.

Аллах сизни
(бёлек – бёлек) этмей, бир уммет этиб да къоялыр эди. Алай а Ол тыйыншлы
кёргенин терсейтеди, тыйыншлы кёргенин тюзетеди. Сиз этген ишлеригизге, чыртда,
джууаб бермей къалмазсыз.

94.

Антларыгъызны, арагъызда бир – биригизни алдар джанына бурмагъыз. Антны
бегитгенден сора, андан сизни аякъларыгъыз не аз да таймасын. Алай болмаса,
адамланы Аллахны джолундан тыйгъаныгъыз ючюн, сизге къыйынлыкъ келиб аны
чайнаргъа да болурсуз, сизге уллу азаб да джетер.

95.

Аллахха
берген антларыгъызны (дунияны) аз затына сатмагъыз. Билсегиз, сизге (дуния
затдан эсе), Аллах джанындагъы хайырлыды.

96.

Сиздеги
бошалады, Аллахныкъы уа бошалмаз. Кеслерин тёздюрюб алданмай тургъанлагъа, Биз
ала этгенден эсе ариуу бла джал бермей къоймазбыз.

97.

Эркиши,
тиширыу болса да Бир Аллахха ийнаныб ашхы ишни ким этсе, Биз аланы аламат тукъум
джашау бла джашатырбыз. Биз алагъа ала этгенден эсе, артыгъы бла джал бермей
къоймазбыз.

98.

Сен Къуран
окъуб тебресенг, ташла бла тюйюлген шайтанны ууундан, “Сен сакъла” деб Аллахдан
тилеб, алай башлай тур. (Агъуузю биллаахи минашшайтаа нирраджиим деб).

99.

Ишексиз,
Аллахха ийман салыб, Анга таяныб тохтагъанлагъа ол къарыу эталмаз.

100.

Аны къарыуу
джетгенле уа, къуру аны (шайтанны) кесине шохха тутханла бла аны Аллахха тенг
этгенледиле.

101.

Биз бир
аятны бир башха аятха ауушдурсакъ – Аллах а нени тюшюргенин иги биледи – ала уа:
“Сен къуру кеси джанынгдан чыгъараса”, – дейдиле. Огъай, аланы кёбюсю (хакъны)
ангыламайды.

102.

(Мухаммад),
сен алагъа: “Муну (Къуранны) хакъ болуб, бир сыйлы джан (Джабраил) сени
Раббингден тюшюрдю – ийнаннганланы джюреклерин бегитирге, адамлагъа тюз джол
кёгюзтюрге, бойсуннганлагъа да сюйюмчю болургъа”, – де.

103.

Биз аланы:
“Аны (Къуранны) анга юретген, къуб – къуру адамды”, – деб айтханларын билебиз.
Ол ала умут этген адам а ол аджамлыды (араблы тюлдю), бу Къуран а ачыкъ араб
тилдеди. (Кяфырла: “Бу къуранны Мухаммадха Инджилден хапарлы, кеси араблы да
болмагъан биреу юретеди” – дегендиле. Араб тилни билмеген, ол тилде къалай
юреталыр, дейди Аллах).

104.

Ишексиз,
Аллахны аятларына ийнанмагъанланы уа, Аллах тюз джолгъа тюзетмез, алагъа къаты
азаб болур.

105.

Ётюрюклени
чыгъарыб кюрешгенле, къуру Аллахны аятларына ийнанмагъанладыла, алдауукъчу уа
ала кеслеридиле.

106.

(Алдауукъчу
уа) ийманнга келгенден сора къайытыб, кяфыр болгъан адамды, къуру джюреги
ийманда бегиб тургъанлай, зорлукъ болуб ауузу айтхандан къалгъанла. Алай а
джюрегин кяфырлыкъгъа ачхан адамгъа, Аллахны ачыуу болур. Алагъа уа уллу азаб
барды.

107.

Ол зат
алагъа, ахыратдан эсе дунияны сюйгенлери ючюн, ийнанмагъан къауумну да Аллах тюз
джолгъа салмазы ючюндю.

108.

Ала, Аллах
аланы джюреклерине, къулакъларына, кёзлерине мухур басхан къауумдула. Сора ала
(хакъны) сан этмей тургъан къауумдула.

109.

Ахыратда ала
насыбсыз болурларына, сёз джокъ.

110.

Дагъыда,
ишексиз, сени Раббинг ол (Мекканы гяуурларына) кеслерин алдатхандан сора
(Мединагъа) кёчгенлени, сора къазауатха да къошулгъанланы, сабырлыкъ да
этгенлени (кечер). Ишексиз, сени Раббинг а бек кечиучюдю, рахматлыды.

111.

(Билигиз)
къыямат кюн деген а хар джан кеси – кесин джакълай келген, хар бир джаннга да
этгени толу берилген, аланы бирине да терслик болмагъан кюндю.

112.

Аллах
(ойлашыргъа) бир элни юлгюге келтиреди, халкъы тынч, рахат джашаб, рысхылары да
хар джерден сюйгенлерича эркин табылыб туруб, сора ол эл Аллахны нигъматларын
ангыламагъанларында, этген ишлери ючюн, Аллах алагъа ачлыкъны, къоркъууну азабын
чекдирген. (Меккячылагъа айтылады).

113.

Керти,
алагъа кеслеринден келечи келген эди, ала да аны ётюрюк этген эдиле. Сора ассыла
болгъанлары ючюн, аланы къыйынлыкъ тутду.

114.

(Эй,
ийнаннганла!) Биз сизге берген рысхыны халалындан, тазасындан ашагъыз, Аллахны
берген нигъматларына шукурла да этигиз, сиз керти Анга къуллукъ эте эсегиз.

115.

Аллах сизге
харам этген къуру: харам ёлген, акъгъан къан, тонгузну эти, Аллахны аты
эсгерилмей кесилген. Сора сизден биринг тарлыкъгъа тюшюб, мардадан ётмей, неда
джаулукъ этмей (халалды демей, джанын къалдырыр чакълы бир ашаса, ол кечилир).
Ишексиз, Аллах а бек Кечиучюдю, Рахматлыды.

116.

Сиз кесигиз
тиллеригиз бла джарашдырыб: “Бу халалды, бу харамды”, – деб, Аллахха кеси
джаныгъыздан чыгъарыб ётюрюклени айтмагъыз. Ишексиз, кеси акъылы бла Аллахха
ётюрюкле чыгъарыб айтыучула, онгмазла. (Ички халалды, эсирмесенг болады, азчыкъ
ичерге джарайды деген кибик).

117.

Ала бир
кесек хайырланырла (бу дунияда), артда алагъа къаты азаб болур.

118.

Яхуди динни тутханлагъа, Биз сеннге алгъаракъда айтхан затланы харам этген эдик.
Биз алагъа артыкълыкъ этмеген эдик, алай а ала кеслерине артыкълыкъ этген эдиле.

119.

Андан сора, джахиллик себебли аман ишни этиб, сора сокъураныб, таубагъа
къайытыб, кесин тюз джолгъа джарашдыргъанланы, сени Раббинг кечер. Ишексиз, сени
Раббинг андан сора да алагъа бек Кечиучюдю, Рахматлыды.

120.

Ишексиз, Ибрахим халкъгъа юлгю да, Аллахха да берилген, ханиф динни да тутхан
болгъанды. Ол мушрикледен болмагъанды.

121.

Ол,
Аны нигъматларына шукурла этиучю, Аллах сайлагъан, (халкъны) тюз джолгъа да
тюзетген къул эди.

122.

Биз
анга бу дунияда да берген эдик ашхылыкъ, ахыратда уа ол керти ашхыладанды.

123.

Андан сора (энди) Биз сени (джюрегинге): “Ибрахимни “ханиф” динини ызындан бар,
ол мушрикледен болмагъанды”, – деб, уахью этдик.

124.

Ол
аны юсюнден тартышыб тургъанлагъа уа алагъа шабат кюнню сыйлаб тутаргъа буйрукъ
болгъан эди. Ишексиз, Аллах ала араларында тартыш болуб тургъан затха, къыямат
кюн сюд этер.

125.

Сен
Раббинги джолуна акъылманлыкъ бла, ариу ауаз бла чакъыр. Мушрикле бла дауну эм
ариуу бла бардыр. Ишексиз, Раббинг кесини джолундан аджашхан ким болгъанын да
бек билибди, ким тюзелиб болгъанын да бек билибди.

126.

(Сизге терслик этгенлеге) сиз (ызына айланыб) азаб берлик болсагъыз, сизге
къаллай бир азаб берилген эсе, аллай бир беригиз. Алай а тёзюб къойсагъыз а,
сабырлыкъ этгенлеге уа, ол бек хайырлыды.

127.

(Мухаммад), сабырлыкъ эт, сени тёзгенинг, къуру Аллах ючюндю, (Ол аны сюеди,
анга болушады). Ала ючюн мыдах болма, ала этген хыйлала ючюн да къыйналма.

128.

Ишексиз, Аллах муттакъыйле бла, ашхылыкъла этиучюле бла биргеди.