15. Хиджр

1.

Алиф.
Лаам. Ра. Ма была китабны эмда хар нени да ачыкълаучу Къуранны аятларыдыла.

2.

Бир – бирде
гяуурла муслиман болургъа армау да боладыла.

3.

(Мухаммад),
сен аланы алай ашай – иче, бош умутла бла булджуна, зауукълана турма къой, ала
артда ангыларла.

4.

Буйрукъ
китабда болджалы белгили болмай, Биз бир элни да тюб этмедик.

5.

Бир умметни
да (тюб болургъа) болджалы не алгъа, не артха болмады.

6.

(Меккачы
гяуурла) анга Мухаммадха: “Эй, кесине китаб тюшюрюлген! Сен, ишексиз,
шашхынлыса.

7.

Сен керти
айта эсенг, биргенге да мёлекле бла келсенг эди, ансы …”, – дедиле.

8.

Биз
мёлеклени ийсек а, къуру хакъ (керек) джерде (чамланыб) иебиз, ол заманда алагъа
болджал берилмез.

9.

Бу Къуранны
тюшюрген да Бизбиз, аны (къыямат кюннге дери буздурмай, тюрлендирмей) сакъларыкъ
да Бизбиз. (Къыямат кюннге дери).

10.

Мухаммад),
сеннге дери да Биз буруннгу халкълагъа келечиле джибере тургъанбыз,

11.

алай а ала
хыликке этмей, баргъан келечини бирин да къоймадыла.

12.

(Меккачы)
ассыланы джюреклерине да, (буруннгулагъача, Биз иймансызлыкъны) ма алай
кийиребиз.

13.

Бурун
аллайланы къалай болгъанлары, алагъа юлгю болуб турса да, ала бу Къураннга
ийнанмазла.

14.

Ариу Биз
алагъа кёклени эшиклерин ачыб, ала ары чыгъыб аны башын (кёрселе да),

15.

ала анда да:
“Бизни кёзлерибиз экили кёреди, бизге хыйны болгъанды”, – дерле. (Ала ёрге
чыгъыб анда хакъны кёрселе да, иймансызлыкълары бегиген себебли, ол къой эсенг,
кёзлери бла кёрселе да, аны къабыл этмез эдиле).

16.

Хакъ болуб
Биз кёкде “бурудж” деген джулдуз джоппуланы (знаки зодиака) джаратханбыз,
къарагъанлагъа аны джасандыргъанбыз.

17.

Биз аланы
(кёклени) ташла бла тюйюлген (налат берилген) хар тюрлю шайтандан, ары джибермей
сакълайбыз,

18.

къуру
джашыртын урлаб къачхан (шайтан) болмаса. Аны да ызындан ачыкъ от чыракъ
айланады.

19.

Джерни
айтсакъ, аны да джайыб (кериб) джаратдыкъ, аны юсюнде мийик тауланы да
къурадыкъ, кереклисича тюрлю – тюрлю битимле да битдирдик.

20.

Биз аны
юсюнде сизге да, аланы рысхылары бериучю сизни бойнугъузгъа болмагъан джанлагъа
да (джаныуарлагъа), рысхы бериб джашау къурадыкъ.

21.

Бизни
джаныбызда асыралыб туруб, сора Биз аны (кереклисине кёре) мардасы бла бермеген,
бир деб бир рысхы джокъду. (Берген, къуру Аллахды, адам хар нени кесим баджарама
деб турса да).

22.

Биз,
булутланы да сюрген, оплодатворять да этген джелни джиберебиз, кёкден сууну да
эндиребиз. (Джелсиз битим боллукъ тюлдю. Аят аны айтады, биз аны ангылаб ийман
салыр ючюн, ол къудретни Иесине). Аны бла сизни сугъарабыз, аны сакълагъан а сиз
тюлсюз да?

23.

Биз джан да
салабыз, джанны да алабыз, джер юсюне (аланы тюблерине) Ие да болабыз.

24.

Биз сизден
алгъа ётгенлени да, артда келликлени да билебиз.

25.

Ишексиз,
(Мухаммад), сени Раббинг аланы барын да махшаргъа джыяр. Ишексиз, Ол акъыл
Иесиди, хар нени да билиучюдю.

26.

Биз адамны
(биринчи) дынг – дынг эте тургъан, ийлениб сыфат берилген тылдандан джаратдыкъ.

27.

Ары дери
джинлени да къызгъан отдан джаратхан эдик.

28.

Сора сен
эсге ал, Раббинг мёлеклеге: “Мен, ишексиз, балчыкъдан ийлениб сыфат берилген,
дынг – дынг эте тургъан тылдандан, адамны джаратама.

29.

Сора Мен аны
толу тындырыб бошасам, кесими рухумдан аны ичине юфгюрюб джан салсам, сиз анга
баш уруб садждеге барыгъыз (анга сый, хурмет этигиз)”, – дегенин.

30.

Сора мёлекле
бары да саджде этген эдиле,

31.

Иблисден
къалгъанла. Ол а саджде этгенледен болургъа унамагъан эди.

32.

Аллах да
анга: “Эй, Иблис! Сен саджде этгенледен нек болмадынг?” – деди

33.

Ол да: “Сен,
ийлениб сыфат берилген, дынг – дынг эте тургъан тылдандан джаратхан адамгъа,
саджде этерге меннге тыйыншлы тюлдю”, – деди джууабха.

34.

Аллах да
анга: “Чыкъ сора джаннетден. Ишексиз, сен ташла бла тюйюлгенледен болдунг,

35.

къыямат
кюннге дери, ишексиз, сеннге налат болду”, – деди.

36.

“Эй, Раббим! Мени адамла тирилген кюннге дери, (джашаргъа) къой”, – деди.

37.

Анга:
“Ишексиз, сен арт болджал берилгенледен болдунг,

38.

белгили
кюнню кёзюуу джетген ууахтыгъа дери”, – деб джууаб болду.

39.

Ибилис да:
“Эй, Раббим! Мен ант этеме, Сен мени аджашдыргъанынг ючюн, джер юсюнде, (хар
затны) джасандырыб, ариу кёгюзтюб, алагъа терс затланы этдирирме. Аланы барын да
(тюз джолдан) терсейтирме,

40.

къуру сеннге
таза джюрекден ийнаннганладан къалгъанланы”, – деди.

41.

Аллах да
анга: “Ма бу Меннге келген тюз джолду (аны бла келген къутулур).

42.

Ишексиз,
къуру терсейиб сени ызынгдан баргъанлагъа болмаса, Мени керти къулларыма сени
къарыуунг джетмез,

43.

аланы барыны
да орунлары джаханим болуруна уа, ишексиз, сёз берилди.

44.

Аны
(джаханимни) джети эшиги барды. Хар эшигинде да бёлюмлери барды, (кимле
кирликлерине кёре).

45.

Ишексиз,
Аллахдан къоркъуб (сакъ) джашагъанла уа къара сууланы, сыйлы джаннетлени
арасында болурла”, – деди.

46.

Алагъа уа:
“Къоркъуусуз, тынчлыкълы киригиз ары”, – (деб айтылыр).

47.

(Ол кюн) Биз
аланы джюреклеринде дертлерин (аман акъылларын) сыдырыб алыб тазаларбыз, сора
ала орундукълада къарнашлача, бир – бирине алларын буруб олтурурла.

48.

Ала анда бир
инджиу кёрмезле, андан къысталгъан да этмезле.

49.

(Мухаммад),
къулларыма айтыб ангылат, Мен бек Кечиучю, Рахматлы болгъанымы,

50.

азабым да
бек къаты термилтген азаб болгъанын.

51.

Сен алагъа
Ибрахимни къонакъларыны хапарын да айт.

52.

Ала
Ибрахимге киргенлеринде: “Салам”, – дедиле. Ол да алагъа: “Биз керти сизден
къоркъабыз”, – деди.

53.

Ала да:
“Огъай, сен бизден къоркъма, биз сени къууандырыргъа келгенбиз, бир билимли,
ангылагъан джашчыкъны джаратылыр хапарын айтыб”, – дедиле.

54.

“Сиз, мени
сюйюмчю айтыб, меннге къартлыкъ джетгенден сорамы къууандырасыз, не зат сюйюмчю
айтасыз да сора”, – деди ол.

55.

Ала да: “Биз
сени, керти затны айтыб къууандырабыз, сен Аллахдан тюнгюлюучюледен болма”, –
дедиле.

56.

Ибрахим да:
“Хо, Аллахны рахматындан, къуру аджашханла тюнгюледиле”, – деди.

57.

Сора Ибрахим
алагъа: “Эй, келечиле! Не джумуш бла айланасыз”, – деб сорду.

58.

Ала да: “Биз
бир ассы халкъны халек этерге джиберилдик,

59.

Лутну
ахлусундан къалгъанланы. Аланы уа барын да къутхарлыкъбыз,

60.

Къуру, Лутну
къатынындан къалгъан ахлуларын”, – дедиле. Биз анга алай буюргъанбыз, ол ала бла
(халек болгъанла бла) къалады.

61.

Сора Лутну
юйюне Аллахны келечилери (мёлеклери) келгенлеринде,

62.

ол алагъа:
“Сиз, ишексиз, мен танымагъан адамласыз (не керекли болуб келгенсиз)”, – деб
сорду.

63.

Ала да: “Биз
(чайкъалыб тургъан къауумгъа) ол ала ийнанмагъан затларын (халекликни) алыб
келгенбиз.

64.

Биз сеннге
керти хапарны келтирдик, биз айтхан бары да хакъды,

65.

былайдан
ахлуларынгы кече бла кетер, кесинг да артда ызларындан бар. Сизден
биринг да мурукку этмесин. Ол сизге буюрулгъан джерге барыгъыз”, –
дедиле.

66.

Биз, танг
аласына аланы артлары болуруну буйругъун, Лутха билдирген эдик .

67.

Сора шахарда
аманлыкъчыла къууанч болуб Лутха келген эдиле.

68.

(Ол Лутха
келген мёлекле джаш сыфатда келген эдиле, аманлыкъчыла да аланы кёрюб
келгендиле). Лут да алагъа: “Была мени къонакъларымдыла, аладан мени уялтмагъыз,

69.

Аллахдан
къоркъугъуз, мени сыйсызлыкъгъа салмагъыз”, – деди.

70.

Ала да
Лутха: “Биз сеннге джер юсюнде бир кишини да къонакъгъа алма демегенми эдик
сора?” – дедиле.

71.

Ол да
алагъа: “Алайсыз болмай эсегиз, ма сизге мени къызларым, аланы алыгъыз”, – деди.

72.

Мухаммад),
Мен сени ёмюрюнг бла ант этеме, ала (меккачыла), ишексиз, эсиргенлеча, аджашыб
теренден-тереннге кетиб барадыла, (бу хапарладан бир оюм алмайдыла).

73.

Сора кюн
джарыта аланы (Лутну къауумун) къаты къычырыкъ тутхан эди.

74.

Сора Биз
аланы башдагъыларын тюбде этген эдик, алагъа къатхан топракъдан ташла
джаудургъан эдик.

75.

Ишексиз,
ойлаша билгенлеге уа, ол затда сейир оюм барды.

76.

Ишексиз,
аланы ызлары, энтда, туруб турадыла. (Меккачыла Сириягъа, туура, ол оюлгъан
шахарланы юслери бла джюрюй болгъандыла).

77.

Ишексиз, ма
бу затлада муъминлеге ойлашыргъа сейир зат барды.

78.

“Айка” деген
джерни халкъы да ассыладан эди,

79.

сора Биз
аладан дертибизни алгъан эдик. Экисини да (эй, меккячыла) оюлгъан кесеклери
сизге ачыкъ кёрюне турады.

80.

“Алхиджр”
деген джерни халкъы да Бизни келечилерибизни ётюрюк этген эди.

81.

Алагъа да
берген эдик ойлашырлай сейир затла, ала аланы сан этмеген эдиле.

82.

Ала тауладан
кесиб деменгили юйле ишлей эдиле.

83.

Танг аласы
бла къаты къычырыкъ тутуб, аланы да ол тюб этген эди.

84.

Сора ол
къадар кюрешген затлары, аланы Аллахны азабындан къутхармады.

85.

Кёклени,
джерни да аланы арасында болгъан затланы да Биз, къуру хакълыкъ бла джаратдыкъ.
(Бошнакъгъа тюл, ала бары да Аллахны джоругъуна сыйыныб ишлеб тургъан
затладыла). Ишексиз, къыямат кюн келмей къалмаз. (Мухаммад), ол себебден меккачы
гяуурлагъа сен, ариу халда тёзюб, кечиб тур. (Дунияда).

86.

Ишексиз,
сени Раббинг уста тукъум джаратыучуду, толу билиучюдю.

87.

Биз
(Мухаммад), сеннге керти, хаман къайытарылыб окъулгъан джети сыйлы аятны да
(алхамны), уллу Къуранны да бердик.

88.

(Мухаммад),
ол Биз гяуурлагъа хайырланыргъа берген, дунияны тюрлю – тюрлю рысхысына кёзюнгю
къаратма, ала ючюн мыдах да болма, муъминлеге да кесинги алаша тут.

89.

Сен алагъа:
“Мен, къуру ачыкъ сакълыкъгъа чакъырыучума”, – де,

90.

ол Биз ары дери (Тауратны, Инджилни
къауумлары) бёлюннгенлеге ийгенибиз кибик,

91.

сени да) Къуранны бёлюм – бёлюм этгенлеге
(ийдик). (Аны бир – бир джерлерин тюзге, бир – бир джерлерин терсге
санаучулагъа).

92.


Сени джаратхан Иенг бла ант этеме, Биз аланы
барын да джууабха тартмай къоймазбыз,

93.

аланы этген ишлери ючюн.

94.

(Мухаммад), сеннге буюрулгъан затны
мушриклеге кесгин айт да, аладан джанла да къал.

95.

Ишексиз, ол хыликке этиучюледен сакъларгъа,
Биз сеннге артыгъы бла джетишебиз,

96.

ол Бир Аллахны биргесине башха аллахла къураб
кюрешген къауумдан (сакъларгъа). Ала артда билирле.

97.

Ишексиз, (Мухаммад), Биз аланы сёзлеринден
сени кёкюрегинги къысылгъанын билиб турабыз.

98.

(Мухаммад, ала ючюн къарамай), сен махтаула
эте Раббинги тазалаб тур, Аллахынга баш уруучуладан да (намазчыладан) бол.

99.

Сеннге аджал келгинчи дери, Иенге къуллукъ
этгенлей да тур.