107. Алмаагъуун – Хатерсиз

1.

(Мухаммад),
сен ол сюд боллукъ кюнню ётюрюкге санагъанны кёрдюнгмю,

2.

ол ёксюзню да тюртгенни,

3.

мискиннге аш ашатыргъа да кишини къозгъамагъанны?

4.

Сора (бир къауум) намазчылагъа къыйынлыкъ,

5.

намазларын сан этмеучюлеге, (бир оздура, бир кечикдире, сёзлерин, ишлерин
бёлмей).

6.

Къылсала да кёзбаугъа (адамлагъа бетсиниб) къылыучулагъа.

7.

(Хоншугъа – тийреге да) хатерсизлеге.